FLUDIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FLUDIN 2,5 MG 30 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FLUDIN 2,5 MG 30 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • indapamid

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699511090154
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/8

KULLANMATALİMATI

FLUDİN2.5mgfilmtablet

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde:2.5mgİndapamid

Yardımcımadde(ler):Mikrokristalinselüloz,sodyumnişastaglikolat,laktoz,magnezyum

stearat,talk.Filmkaplamaiçeriği:EUDRAGİTE

,talk,magnezyumstearat,titanyum

dioksit,polietilenglikol6000

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. FLUDİNnedirveneiçinkullanılır?

2. FLUDİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. FLUDİNnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. FLUDİN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. FLUDİNnedirveneiçinkullanılır?

FLUDİNbeyazrenkli,yuvarlakşekillitablettir.20ve30tabletlikblisterambalajlarda

sunulmaktadır.FLUDİNesansiyelhipertansiyontedavisiiçindoktorunuztarafından

reçetelenmiştir.Yüksekkanbasıncını(hipertansiyon)düşürmeyeyarayanbirilaçtırve

“indapamid”atkifmaddesiniiçerir.“İndapamid”diüretikdir.Pekçokdiüretikböbreklerde

oluşanidrarmiktarınıarttırır.Ancakindapamidbirazfarklıdır.Çünküböbreklerdeoluşan

idrarmiktarınıçokazarttırmaktadır.

2/8

2. FLUDİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

FLUDİN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

Etkinmaddeye,yardımcımaddelerinherhangibirineveyasülfonamidtüreviilaçlaraaşırı

duyarlılığınız(alerjik),

Ciddiböbrekyetmezliğinizvarsa,

Ciddikaraciğeryetmezliğinizveyahepatikensefalopatihastalığınızvarsa(karaciğer

yetmezliğinebağlıolarakbeyinfonksiyonlarındabozulma),

Hipokalemivarsa(çokdüşükkanpotasyumseviyesi).

FLUDİN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Karaciğerhastalığınızvarsa,

Diyabethastasıiseniz,

Guthastasıiseniz,

Kalpritimbozukluğuveyaböbrekbozukluklarınızvarsa,

Paratiroidbezesinindüzgünçalıştığınıkontrolettirmenizgerekiyorsa.

Dahaönceışığahassasiyetreaksiyonugeçirdiysenizdoktorunuzasöyleyiniz.

Kandakidüşüksodyumvepotasyumveyayüksekkalsiyumseviyelerinikontroletmekiçin

doktorunuzkantetkikleriisteyebilir.

Builacınaktifmaddesiantidopingtestlerisırasındapozitifreaksiyonverebilir.Sporcularda

dikkatliolunmasıgerekir.

“Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız”

FLUDİN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

FLUDİN’iaçveyatokkarnınaalabilirsiniz.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

FLUDİNkullanımıhamilelikdönemindetavsiyeedilmemektedir.Hamilelikdöneminde

oluşanödemintedavisindekesinliklekullanılmamalıdır.

3/8

Hamileysenizveyahamilelikplanlıyorsanızenkısazamandaalternatifbirtedaviye

geçilmelidir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız

FLUDİNannesütünegeçmektedir.Bunedenleemzirmedönemindekullanılmasıtavsiye

edilmez.

Araçvemakinekullanımı

FLUDİN’inuyarıcıetkisiyokturancaktedavibaşlangıcındaveyadozartırıldığındakan

basıncınındüşmesinebağlıolarakbaşdönmesiveyayorgunlukoluşabilir.Sonuçolarak,araç

vemakinekullanmabecerinizbozulabilir.Bunedenle,araçvemakinekullanırkendikkatli

olunmalıdır.

FLUDİN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

FLUDİNlaktoziçermektedir.Doktorunuztarafındanbazışekertürlerinekarşıduyarlılığınız

veyaalerjinizolduğubelirtilmişseveyaşekerhastalığınız(diyabet)varsabuilacı

kullanmadanöncemutlakadoktorunuzadanışınız.

FLUDİNhertablette1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;budozdasodyuma

bağlıherhangibiryanetkibeklenmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

FLUDİNlityumilebirliktekullanılmaz(depresyontedavisindekullanılanbirilaç).

Aşağıdakiilaçlardanherhangibirinikullanıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz:

Kalpritimbozukluklarıiçinkullanılanilaçlar(örn.kinidin,hidrokinidin,dizopiramid,

amiodaron,sotalol,ibutilid,dofetilid,dijitalis)

Depresyon,anksiyete,şizofrenigibizihinselhastalıklarıntedavisindekullanılanilaçlar

(örn.imipramingibitrisiklikantidepresanlar,nöroleptikler,antipsikotikler)

Bepridil(göğüsağrısınanedenolananginapektorishastalığınıntedavisindekullanılır.)

Kisaprid,diphemanil(gastro-intestinalbozukluklarıntedavisindekullanılır)

Sparfloksasin,moksifloksasin(enfeksiyontedaviediciantibiyotik)

4/8

Halofantrin(bazısıtmatürlerinintedavisinde)

Pentamidin(pnömonitedavisinde)

Mizolastin(samannezlesigibialerjikreaksiyontedavisindekullanılır)

Ağrıkesiciolarakkullanılansteroidiçermeyenantiinflamatuvarilaçlar(örn.ibuprofen)

veyayüksekdozsalisilatlar(örn.aspirin)

Anjiyotensindönüştürücüenzim(ADE)ihibitörleri(yüksekkanbasıncıvekalp

yetmezliğitedavisindekullanılır)

Ağızdanalınankortikosteroidler(ciddiastımveyaromatoidartrithastalığındakullanılır)

Uyarıcı(stimülan)laksatifler

Baklofen(multipleskleroz-MS-gibihastalıklardaortayaçıkankaskatılığının

tedavisinde)

Potasyumtutucudiüretikler(spironolakton,amilorid,triamteren),potasyumtuzları

Metformin(diyabethastalığındakullanılır)

yotiçerenkontrastmadde(X-ışınlarıileyapılantestler)

Kalsiyumtabletleriveyadiğerkalsiyumtakviyeleri

Otoimmünbozukluklarıntedavisindeveyaorgannakliameliyatlarındansonra

reddedilmeyiönlemekamacıyla,veyaciddiromatizmavedermatolojikhastalıkların

tedavisindekullanılanimmünosüpresanlar(örn.siklosporin,takrolimusveyadiğer

ilaçlar)

Tetrakozaktid(Crohnhastalığınıntedavisinde)

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabukonuhakkındabilgiveriniz.

3. FLUDİNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

FLUDİN’inönerilendozusabahbirtablettir.Diüretiketkisinebağlıolarakgeceuykunuzun

bölünmemesiiçinFLUDİN’isabahalmanızönerilir.Tabletleraçveyatokkarnınaalınabilir.

Uygulamayoluvemetodu:

FLUDİNağızyoluylaalınır.

Tabletiyeterlimiktardasuileçiğnemedenyutunuz.

5/8

Değişikyaşgrupları:

Yaşlılardakullanımı:

EğerböbrekfonksiyonlarınormalveyaçokazderecedebozukiseyaşlıhastalarFLUDİNile

tedaviedilebilir.

Çocuklardakullanımı:

FLUDİN’inçocuklarveergenlertarafındankullanılmasıtavsiyeedilmemektedir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Ciddiböbrekyetmezliğiolanhastalardatedavikontrendikedir.

Karaciğeryetmezliği:

Ciddikaraciğeryetmezliğiolanhastalardatedavikontrendikedir.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,butalimatlarıtakipediniz.

EğerFLUDİN’inetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaFLUDİNkullandıysanız:

FLUDİN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

YüksekmiktardaalınanFLUDİNmidebulantısı,kusma,düşükkanbasıncı,kramplar,baş

dönmesi,uykuhali,şaşkınlıkveböbreklertarafındanüretilenidrarmiktarındadeğişiklikgibi

etkilergörülebilir.

FLUDİN’ikullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.Birsonrakidozunuzunormalzamanında

almayadevamediniz.

lacınızıhergünkullanmalısınız.Düzenlikullanıldığındatedavidahaetkiliolacaktır.

FLUDİNiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Hipertansiyontedavisiuzunsürelibirtedavidir.Tedavikesildiğindekanbasıncıtekrar

yükselecektir.Builacıkullanmayıbırakmadanöncedoktorunuzadanışınız.

6/8

4. Olasıyanetkilerinelerdir?

TümilaçlargibiFLUDİN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın :10hastanınenaz1indegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek :1.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek :10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor :Mevcutverileregöresıklığıtahminedilememektedir.

Yaygın:

-Makülopapülerdöküntü

Yaygınolmayan:

-Kusma;

-Deridealerjikbelirtiler,deridöküntüleri.Dahaöncealerjikveyaasmatikreaksiyon

belirtileriolankişilerdepurpura(deriüzerindeküçükkırmızınoktalar).

Seyrek:

-Başdönmesi,başağrısı,yorgunlukveparestezi(ellerdeveayaklardauyuşmaveya

karıncalanma);

-Gastrointestinalrahatsızlıklar(midebulantısı,kabızlıkibi),ağızkuruluğu;

-Yaşlılardavekalpyetmezliğiolanhastalardadehidrasyonriskindeartış.

ÇokSeyrek:

-Düzensizkalpatışı,düşükkanbasıncı;

-Böbrekhastalıkları;

-Pankreatit(pankreasiltihaplanması–üstkarındaağrıilesonuçlanır);

-Karaciğerfonksiyonlarındabozulma.

-Trombositopenigibikanhücrelerindedeğişiklik(derininkolaycamorarmasıveburun

kanaması);Lükopeni(kandakiakyuvarhücrelerindeazalma–açıklanamayanateş,boğaz

ağrısıvediğergribalsemptomlar);Anemi(kansızlık).

-Anjiyoödemve/veyaürtiker,ciddiderireaksiyonları.Yüzün,dudakların,ağızın,dilinveya

boğazınyutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakşişmelerinde,şiddetlikaşınmaveyaileri

seviyedederidöküntüsü.Bugibidurumlardahemendoktorunuzaulaşınız.

7/8

-Kandakalsiyumseviyesindeyükselme.

Bilinmiyor:

-Laboratuvarparametrelerinde(kantestleri)değişmelergörülebilir.Budurumdadoktorunuz

kantestleriyapılmasınıisteyebilir.Aşağıdabelirtilenlaboratuarparametrelerindedeğişiklik

görülebilir:

·Kandapostasyumtuzuseviyesinindüşmesi-kaszayıflamasınanedenolabilir.

·Kandasodyumtuzuseviyesinindüşmesi–sukaybıvedüşükkanbasıncınasebepolabilir.

·Ürikasitteyükselme–guthastalığına(eklemlerdeağrı–özellikleayaklarda)sebepolabilir

veyaguthastalığınızvarsabudurumkötüleşebilir.

·Diyabetiolanhastalarınkanşekerindeyükselme.

·Karaciğerenzimdüzeylerindeartış.

-AnormalEKGsonuçları

-Hayatıtehditedicidüzensizkalpatışı(TorsadedePointes)

-Sarılık(hepatit)

-Bayılma

-Sistemiklupuseritematözgibikollajenvasküler(bağlayıcıdokurahatsızlığı)rahatsızlığınız

varsabudahakötüolabilir.

-GüneşveyayapayUVAışınlarınamaruziyetsonrasındahassasiyet(derigörünümünde

değişiklik)vakalarıbildirilmiştir.

-Karaciğeryetmezliğivarsahepatikensefalopatibaşlangıcıgörülebilir(karaciğer

yetmezliğinebağlıolarakbeyinfonksiyonlarındakibozulma);

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbuyanektilerciddileşirseveyabukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibir

yanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

8/8

5. FLUDİN’insaklanması

Çocuklarıngöremeyeceğiveerişemeyeceğiyerlerde,25°C’ninaltındakiodasıcaklığında

saklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraFLUDİN’ikullanmayınız.Sonkullanmatarihi

ambalajüzerindebelirtilenayınsongününekadargeçerlidir.

Ruhsatsahibi:

SabaİlaçSan.veTic.A.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:1Kat:134303Küçükçekmece-İstanbul

Tel:02126929292

Faks:02126970024

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı.../.../......tarihindeonaylanmıştır.