FLUDALT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FLUDALT DUO 50/ 500 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 60 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FLUDALT DUO 50/500 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 60 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • inhalasyon ve pulmicort

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8681026050020
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 14-06-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

FLUDALTDUO

50 mcg/500 mcginhalasyoniçintoziçerenkapsül

Solunum yoluyla alınır.(Nefeslebirlikteakciğerlereçekme)

Etkinmaddeler: İnhalasyoniçintoziçerenherbirkapsül

birsolumada 50 mcg

salmeterol'eeşdeğer72,50mcgsalmeterolksinafoatve500mcgflutikazonpropiyonat

içermektedir.

Yard ımcımadde:Laktoz

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemli bilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveya

düşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimat ında:

1. FLUDALTDUOnedirveneiçinkulla nılır?

2. FLUDALTDUO’yukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. FLUDALTDUOnas ılkullanılır?

4. Olas ıyanetkilernelerdir?

5. FLUDALTDUO’nunsaklanmas ı

Ba şlıklarıyeralmaktadır.

1.FLUDALTDUOnedirveneiçinkullan ılır?

FLUDALTDUO,etkin maddeolarak Salmeterolveflutikazon içerir.

Salmeterol,bronkodilatörler(bron şgenişleticiler)adıverilenilaçgrubununbirüyesidirve

akci ğerlerdekihavayollarınınduvarlarındabulunankaslarıgevşeterekgenişlemelerine

yolaçar.

Flutikazonise kortikosteroidlerad ıverilenilaçgrubunaaittirveyangı(iltihap,

inflamasyon)gidericietkisioldu ğundan,akciğerlerdekihavayollarınınduvarlarında

şanşişmevehassasiyetiazaltaraknefesalıpvermesorunlarınırahatlatır.

FLUDALTDUO, 50mcgsalmeterol'eeşdeğersalmeterolksinafoatve500mcgflutikazon

propiyonatiçeren60, 120 ve180adetinhalerkapsüliçerenambalajlardabulunurve1 adet

Qhaler inhalasyoncihazıiçermektedir.

1

Giden Evrak Servisi

Giden Evrak No: 91058

Giden Evrak Tarihi: 15.07.2015

Güvenlik Kodu: 699291

İşlem Takip No: 1785961

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

Doküman https://e-islemler.titck.gov.tr/eimza/eimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir.

Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

FLUDALTDUOa şağıdakidurumlardakullanılır:

Astımsemptomlarınındüzeltilmesivekontrolaltınaalınmasıamacıyla.Astımhastalığının

basamaklıtedavisinde3.basamaktan itibaren verilir.

DüzenlitedavideortaveağırKOAH’lı(kronikobstrüktifakciğerhastalığı)hastalarda

belirtilerinveataksıklığınınazaltılmasında.

2.FLUDALTDUO’yukullanmadanöncedikkat edilmesigerekenler

FLUDALTDUO’yu aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

ğer;

Etkinmaddelerdensalmeteroleveyaflutikazonayadayard ımcımaddelaktozaalerjiniz

şırıduyarlılığınız)varsa

FLUDALTDUO’yu aşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

FLUDALTDUO’yuaniortaya çıkanbelirtilerirahatlatmakiçinkullanmayınız,

böyledurumlariçinkulland ığınızilaçlarıdaimayanınızdabulundurunuz.

E ğerbelirtilerigidermekiçinkısaetkilibronkodilatör(bronşgenişletici)

kullan ımınıartırdıysanızdoktorunuzabildiriniz,budurumastımkontrolünüzün

kötüle ştiğinigösterir.

As tımınızaniveilerleyenşekildekötüleştiysedoktorunuzubilgilendiriniz.

İlaçtedavinizidoktorunuzadanışmadankesmeyiniz,FLUDALTDUOtedavisidoktor

gözetimindekademeliolarakkesilmelidir.

FLUDALTDUOkullananKOAH’ lıhastalardazatürre(pnömoni)gelişmeihtimalinde

tışvardır.

Aktifvesessizakci ğertüberkülozunuzvarsadoktorunuzubilgilendiriniz,

tedavinizdede ğişiklikyapmakisteyebilir.

Tirotoksikozunuz(tiroidbezinina şırıhormonsalgılamasısonucuoluşandurum)

varsadoktorunuzabildiriniz,tedavinizdede ğişiklikyapmakisteyebilir.

FLUDALTDUOtedavidozlar ındanyüksekdozlardauygulandığındayüksektansiyona

vekalph ızındaartışayolaçabilir,bunedenleherhangibirkalpdamarhastalığınızvarsa

doktorunuzabildiriniztedavinizdede ğişiklikyapmakisteyebilir.

FLUDALTDUOdaha yüksek tedavi dozlar ında alındığında kandaki potasyum

seviyelerindeazalmayayolaçabilir,bunedenlek anınızdakipotasyumseviyesidüşükse

veyabunae ğiliminizvarsadoktorunuzabildiriniz,tedavinizdedeğişiklikyapmak

isteyebilir.

FLUDALTDUOözellikle yüksek dozlarda uzun süre kullan ıldığında,içerdiği

2

15.07.2015 16:49:10 Tarih Ve 91058 Sayılı Yazının Devamıdır/Ekidir

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

Doküman https://e-islemler.titck.gov.tr/eimza/eimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir.

Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

kortikosteroidnedeniyleCushingsendromu(s ırttakamburabenzeryağbirikimi,yüzde

yuvarlakla şma,aşırıkıllanmaveözelliklebelveleğenkemiklerindekemikerimesi),

Cushingbenzeri belirtiler,adrenalsüpresyon(böbreküstübezindenhormonsal ınımının

bask ılanması)çocukve ergenlerdebüyümegeriliği,kemikmineralyoğunluğundaazalma,

kataraktveglokom(göztansiyonu)gibisistemiketkilereyolaçabilir.

Çocuklardaveergenlerdebüyümegerili ğineyolaçabilirbunedenleuzunsüre

FLUDALTDUOalançocuklar ınboyudüzenliolaraktakipedilmelidir.

Baz ıhastalarinhale(nefesyoluylaalınan)kortikosteroidleredahaduyarlıolabilirbu

nedenlea ğızdanalınankortikosteroidtedavisindeninhalekortikosteroidtedavisine

geçirildi ğinizdedoktorunuzsiziyakındanizleyecektir.

İnhaleflutikazonpropiyonattedavisinebaşladıktansonrayanınızdastresdönemlerinde

ektedaviyeihtiyaçduyabilece ğinizigösterenbiruyarıkartıtaşıyınız.

FLUDALTDUOkan şekerininseviyesiniartırabilirbunedenleşekerhastalığınız

varsadoktorunuzubilgilendiriniztedavinizdede ğişiklikyapmakisteyebilir.

E ğerritonavir(virüslerekarşıkullanılanbirilaç)kullanıyorsanız,doktorunuza

bildiriniz,tedavinizdede ğişiklikyapmakisteyebilir.

Buuyar ılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadan ışınız.

FLUDALTDUO’nu nyiyecekveiçecekilekullanılması

FLUDALTDUO’nunkullan ımyolunedeniyleyiyecekveiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileysenizvehamilekalmay ıplanlıyorsanızmutlakadoktorunuzabildiriniz.

Tedavinizs ırasındahamileolduğunuzufark edersenizhemendoktorunuzaveya

eczac ınızadanışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Salmeterol ve flutikazonun emzirme döneminde kullan ımıile ilgili deneyim

yetersizoldu ğundanemzirmedönemindesadecedoktorunuzgerekliolduğunakarar

verirsekullan ınız.

Araçvemakinekullanımı

FLUDALTDUO’nunaraçvemakinekullanmayetene ğiüzerindebiretkioluşturması

beklenmez.

3

15.07.2015 16:49:10 Tarih Ve 91058 Sayılı Yazının Devamıdır/Ekidir

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

Doküman https://e-islemler.titck.gov.tr/eimza/eimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir.

Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

FLUDALTDUO’nun içeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

FLUDALTDUOlaktoziçerir.FLUDALTDUO’nunuygulamayolununinhalasyonolmas ı

sebebiyleherhangibiruyar ıgerekmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Seçiciveyaseçiciolmayanbetablokörler(kalpilaçlar ı),ritonavir(antiviralbirilaç),ketokonazol

(mantarakar şıetkigösterenbirilaç)veP4503A4inhibitörleri(ketokonazolgibi)adı

verilenilaçlar ıkullanıyorsanızdoktorunuzubilgilendiriniz,tedavinizdedeğişiklikyapmak

isteyebilir.

E ğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakulland ınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.FLUDALTDUO nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Astımtedavisinde:

Yeti şkinlerve12yaşüzeriergenler:

Günde2kez1inhalasyon(nefeslebirlikteakci ğerlereçekme)(50mikrogramsalmeterolve

500mikrogramflutikazon).

18y aşveüzeriyetişkinlerde:Doktorunuz14günekadarsüreyleilacınızındozunugünde2kez

2inhalasyona(nefeslebirlikteakci ğerlereçekme)çıkarmanızıtavsiyeedebilir.

Kronikobstrüktifakciğerhastalığında(KOAH):

Yeti şkinler:Günde2kez1inhalasyon(nefeslebirlikteakciğerlereçekme)(50

mikrogramsalmeterolve500mikrogramflutikazon).

Uygulama yoluvemetodu:

FLUDALTDUOsadeceinhalasyonyoluylauygulan ır.Tozhalindekiilacıağızyoluyla

akci ğerlereinhaleediniz(inhaleetmek:nefesalırkenilacıağzınızdaniçeriçekmek).

ğerFLUDALTDUObirçocukiçinverilmişseuygulamaFLUDALTDUOkullanmayı

anlayabilenbiryeti şkingözetimindeyapılmalıdır.

Tamfaydasa ğlamakiçinFLUDALTDUO’nundüzenlikullanılmasıgereklidir.Kendinizidaha

iyihissetsenizbiletedavinizikesmeyiniz.

Doktorunuzsöylemeden ilacınızındozunudeğiştirmeyiniz.

4

15.07.2015 16:49:10 Tarih Ve 91058 Sayılı Yazının Devamıdır/Ekidir

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

Doküman https://e-islemler.titck.gov.tr/eimza/eimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir.

Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

Kullanma talimatları

FLUDALTDUO

Qhalercihazınınkullanımtalimatları

1- Qhaler cihazının kapağınıçekerek çıkarın.

2- BirelinizleQhaler cihazının altkısmınıtutarak diğerelinizleağızlık kısmınıokyönünde

çevirerekaçın.

3- BirkapsülüQhaler cihazınıniçindekiboşluğayerleştirin.Kapsülüambalajından

kullanmadan hemen önceçıkartın.

4- Ağızlık kısmınıçevirerekkapatın.

5- Qhalercihazınıdiktutun,kenardakidüğmeleresadecebirkeztamolarakbasınvebırakın.

Kapsülherikiucundan delinecektir.

5

15.07.2015 16:49:10 Tarih Ve 91058 Sayılı Yazının Devamıdır/Ekidir

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

Doküman https://e-islemler.titck.gov.tr/eimza/eimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir.

Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

Nefesalmanızsırasındaküçükjelatinkapsülparçalarıağzınızagelebilir.Jelatinparçaları

zararsızdırveyutulduktansonrasindirileceklerdir.Küçükjelatinparçalarınınoluşmariski

kapsülünblisterambalajındançıkarılırçıkarılmazhemenkullanılmasıvedüğmeleresadecebir

kezbasılmasıileazalır.

6- Nefesinizikuvvetlicedışarıverin.

7. Ağızparçasınıağzınızayerleştirinvebaşınızıhafifçearkayadoğrueğin.Ağızlıketrafında

dudaklarınızısıkıcakapatın veolabildiğincehızlıvederin birnefesalın.

8. Qhalercihazınıağzınızdançıkarınverahatsızolmadanolabildiğinceuzunsürenefesinizi

tutun.Sonranormalşekildesolukalıpverin.Qhalercihazınıtekraraçınvekapsüliçerisindetoz

kalıpkalmadığınabakın.Kapsüliçerisindetozkalmışise6,7ve8numaralıbasamaklarıtekrar

edin.

9. Sonrasında, ağzınızısu ileçalkalayınızvetükürünüz.

10. Kullanımdan sonra, boşkapsülü atın veağızlık kısmınıkapatın.

UNUTMAYINIZ!

Qhalercihazınızıkurututunuz.

Kullan ılmadığızamankapalıtutunuz.

Qhaler cihazınıniçineaslanefesvermeyiniz.

6

15.07.2015 16:49:10 Tarih Ve 91058 Sayılı Yazının Devamıdır/Ekidir

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

Doküman https://e-islemler.titck.gov.tr/eimza/eimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir.

Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

Hareketkolunusadeceilacıalmayahazırolduğunuzdaitiniz.

Söylenendozdandahafazlaalmay ınız.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanımı:4-12yaşarasıçocuklardaFLUDALTDUO100mikrogramkullanılır.

4ya şındanküçükçocuklardaFLUDALTDUOkullanımıileilgilibilgiyoktur.

Yaşlılardakullanım:Yaşlılardadozayarlamasıgereklideğildir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:Böbrekyetmezliğiyadakaraciğeryetmezliğiolanhastalarda

dozde ğişikliğigereklideğildir.

E ğerFLUDALTDUO’nunetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminiz

varisedoktorunuzveyaeczac ınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaFLUDALTDUOkullandıysanız:

FLUDALT DUO’dankullanman ızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonu şunuz.

FLUDALTDUO’yu kullanmayıunutursanız:

FLUDALTDUO’yukullanmay ıunutursanızbirsonrakidozunormalzamanındaalarak

devamediniz.

Unutulandozlar ıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

FLUDALTDUO iletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

tımlıhastalardaalevlenmenedeniyleFLUDALTDUOtedavisianiolarakkesilmemelidir,

tedavidozudoktorgözetimindekademeliolarakazal tılmalıdır.Bu solunumproblemlerinizi

kötüleştirebilirvenadirenciddiyanetkilermeydanagetirebilir.Bunlaraşağıdakileri

içermektedir:

Mideağrısı

Yorgunluk veiştahsızlık

Bulantıveishal

Kilo kaybı

Başağrısıvesersemlik

Kanınızdakipotasyumdüzeylerindedüşüş

Düşük tansiyon venöbetler

KOAH’ lıhastalardatedavininkesilmesisemptomatikdekompansasyona(organın

çalışmasındakiyetersizlik)yolaçabilir,tedavibirhekimgözetimindekesilmelidir.

7

15.07.2015 16:49:10 Tarih Ve 91058 Sayılı Yazının Devamıdır/Ekidir

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

Doküman https://e-islemler.titck.gov.tr/eimza/eimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir.

Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

4. Olasıyanetkilerinelerdir?

Tümilaçlargibi,FLUDALTDUO’nuniçeri ğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir. Yanetkiihtimaliniazaltmakiçin,doktorunuzastımınızıkontroletmeküzereen

düşükFLUDALTDUOdozunureçeteedecektir.

Çokyaygın(10hastadanbirindendaha fazlasınıetkiler):

Başağrısı-Bugenellikletedavidevamettikçeiyileşmektedir.

KOAH’lıhastalardasoğukalgınlığısayısındaartışlarolduğu bildirilmiştir.

Yaygın(10 hastadanbirindendahaazınıetkiler):

Ağızveboğazdaaft(ağrılı,kremrengi-sarıkabarıknoktalar).Ayrıcadilde,boğazda

şişmeveseskısıklığı.Herinhalasyondansonraağzınızısuileçalkalamakvebusuyu

derhaltükürmekişeyarayabilir.Doktorunuzaftıtedavietmekiçinmantarönleyicibir

ilaç reçete edebilir.

Titremevehızlıyadadüzensizkalpatışı(çarpıntı)-bunlargenelliklezararsızoluptedavi

devamettikçeazalmaktadır.

Kaskrampları

Kronik ObstrüktifAkciğerHastalığı(KOAH) olan hastalardaaşağıdakiyan etkiler de

bildirilmiştir:

Zatürrevebronşit(akciğerenfeksiyonu)Aşağıdakisemptomlardanherhangibirinifark

etmenizhalindedoktorunuzabildiriniz:Artanbalgamüretimi,balgamınrenginde

değişiklik, ateş, ürperme,öksürükteartış, artan solunumsorunları.

Çürümelervekemik kırıkları.

Sinüzit(burun,yanaklarvegözlerin arkasındagerginlik veyadoluluk hissi, zaman zaman

zonklamaşeklindebirağrıdabunaeşlik eder).

Kanpotasyummiktarındaazalma(kalpatışlarınızdüzensizleşebilir,kaslarınızzayıflayabilir

vekrampgirebilir).

Yaygınolmayan(100 hastadanbirindendahaazınıetkiler):

Döküntü.

Çok hızlıkalp atışı(taşikardi).

8

15.07.2015 16:49:10 Tarih Ve 91058 Sayılı Yazının Devamıdır/Ekidir

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

Doküman https://e-islemler.titck.gov.tr/eimza/eimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir.

Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

Çokseyrek(10.000 hastadan birindendahaazınıetkiler):

Alerjikreaksiyonlar:FLUDALTDUO kullandıktansonrasolunumunuzunanidenkötüleştiğini

farkedebilirsiniz.Aşırıhırıltıyaşayabilirveöksürebilirsiniz.Ayrıcavücudunuzdakaşıntı

veşişmede(genellikleyüz,dudaklarveyaboğazbölgesinde)meydanagelebilmektedir.

BuetkileriyaşamanızveyabunlarınFLUDALTDUOkullanımındanhemensonraortaya

çıkmasıdurumundaFLUDALTDUOkullanmayıbırakınızveDERHALdurumu

doktorunuzabildi rinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

Özellikleuzunsürelerboyuncayüksekdozlarkullanmanızhalinde

FLUDALTDUO vücuttaki

steroid hormonlarının normalüretiminietkileyebilmektedir. Buetkileraşağıdakigibidir:

- Çocuklar v eadolesanlardabüyümeninyavaşlaması

-Kemiklerdeincelme

-Kataraktveglokom

- Kiloartışı

- Yuvarlak (ayşeklinde) yüz(CushingSendromu).

Doktorunuzbuyanetkilerinmeydanagelipgelmediğinigörmeküzeresizidüzenliolarak

kontroledecekveastımınızıkontroletmeküzereendüşükFLUDALTDUOdozunualmanızı

sağlayacaktır.

Düzensizveyakalbinnormaldenbirfazlavurduğukalpatışı(aritmi)doktorunuzadurumu

bildirinizancak bırakmanızısöyleyenekadarFLUDALTDUO’yukullanmayıbırakmayınız.

Kanınızdakişekermiktarında(glukoz)artış(hiperglisemi).Diyabethastasıysanız,kan

şekerinizindahasıkizlenmesivemuhtemelennormaldiyabettedavinizindeayarlanması

gerekebilir.

Endişeliruh hali, uyku bozukluklarıvesıradışışekildeaktifveyahuzursuzolmagibidavranış

değişiklikleri(bu etkilergenellikleçocuklardagörülebilmektedir).

Ağrılı, şişmişeklemlervekasağrısı.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralan veyaalmayan herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

E ğerbu kullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibir yanetki ilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczac ınızıbilgilendiriniz.

5.FLUDALTDUO’nun Saklanması

FLUDALTDUO’yu çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

9

15.07.2015 16:49:10 Tarih Ve 91058 Sayılı Yazının Devamıdır/Ekidir

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

Doküman https://e-islemler.titck.gov.tr/eimza/eimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir.

Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

25ºC’ nin altındakiodasıcaklığındavekuru biryerdesaklayınız.

Son kullanmatarihiyleuyumlu olarak kullanınız.

Ambalaj ındakisonkullanmatarihindensonraFLUDALTDUO’yukullanmayınız.

RuhsatSahibi:Ladee PharmaEczaTicaretLimitedŞirketiBüyükdereCaddesiAstoriaİş

MerkeziKuleAK.9 Esentepe, Şişli/İSTANBUL

ÜretimYeri : AbdiİbrahimİlaçSan. veTic. A.Ş. SanayiMahallesiTunçCaddesiNo.:3

Esenyurt- İstanbul

Bukullanmatalim atı06/07/2015tarihindeonaylanmıştır.

10

15.07.2015 16:49:10 Tarih Ve 91058 Sayılı Yazının Devamıdır/Ekidir

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

Doküman https://e-islemler.titck.gov.tr/eimza/eimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir.

Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.