FLUBEST

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FLUBEST SR 1,5 MG 30 UZATILMIS SALIMLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FLUBEST SR 1,5 MG 30 UZATILMIS SALIMLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • indapamid

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699543030043
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

FLUBESTSR 1.5 mg Uzatılmış SalınımlıTablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:1.5 mgİndapamid.

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat,Hidroksipropilmetilselüloz4000cps,

Magnezyumsteareat,PVPK-30,Aerosil200,OpadryY-17000(kaplamamaddesi

içeriği:Hipromellose, titanyum dioksit (E 171),macrogol/polietilen glikol)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşük dozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.FLUBESTSRnedir veneiçinkullanılır?

2.FLUBESTSR’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.FLUBESTSRnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.FLUBESTSR’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. FLUBESTSRnedirveneiçinkullanılır?

FLUBESTSRfilmkaplıtablet,yuvarlak,beyaz,süreklisalımsağlayan30tabletlikblister

ambalajdabulunmaktadır.FLUBESTSResansiyelhipertansiyontedavisiiçindoktorunuz

tarafındanreçetelenmiştir.Yüksekkanbasıncını(hipertansiyon)düşürmeyeyarayanbir

ilaçtırve“indapamid”aktifmaddesiniiçerir.“İndapamid”diüretikdir.Pekçokdiüretik

böbreklerdeoluşanidrarmiktarınıarttırır.Ancakindapamidbirazfarklıdır.Çünkü

böbreklerdeoluşan idrarmiktarınıçok azarttırmaktadır.

2.FLUBESTSR’ı kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

FLUBESTSR’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

-Etkinmaddeye,yardımcımaddelerinherhangibirineveyasülfonamidtüreviilaçlara

aşırı duyarlılığınız(alerjik),

-Ciddiböbrekyetmezliğinizvarsa,

-Ciddikaraciğeryetmezliğinizveyahepatikensefalopatihastalığınızvarsa(karaciğer

yetmezliğinebağlıolarakbeyin fonksiyonlarındabozulma),

-Hipokalemi varsa(çokdüşük kan potasyum seviyesi).

FLUBESTSR’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

-Karaciğerhasarları durumunda,

-Diyabet,

-Gut,

-Kalp ritim bozukluğu veyaBöbrek bozuklukları.

-Paratiroid bezesinin düzgün çalıştığınıkontrol etmenizgerekirse.

Dahaönceışığahassasiyet reaksiyonugeçirdiysenizdoktorunuzasöyleyiniz.

Kandakidüşüksodyumvepotasyumveyayüksekkalsiyumseviyelerinikontroletmekiçin

doktorunuzkan tetkikleri isteyebilir.

Builacınaktifmaddesiantidopingtestlerisırasındapozitifreaksiyonverebilir.Sporcularda

dikkatliolunması gerekir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

FLUBESTSR’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

FLUBESTSR’ı açveyatok karnınaalabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

FLUBESTSRkullanımıhamilelikdönemindetavsiyeedilmemektedir.Hamilelikdöneminde

oluşan ödemin tedavisindekesinliklekullanılmamalıdır.

Hamileysenizveyahamilelikplanlıyorsanızenkısazamandaalternatifbirtedaviye

geçilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

FLUBESTSRannesütünegeçmenedeniyleemzirmedönemindekullanılmasıtavsiye

edilmez.

Araçvemakinekullanımı

FLUBESTSR’ınuyarıcıetkisiyokturancaktedavibaşlangıcındaveyadozartırıldığındakan

basıncınındüşmesinebağlıolarakbaşdönmesiveyayorgunlukoluşabilir.Bunedenle,araçve

makinekullanırken dikkatli olunmalıdır.

FLUBESTSR’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Builaç99.500mglaktoziçermektedir.Doktorunuztarafındanbazışekertürlerinekarşı

duyarlılığınızveyaalerjinizolduğubelirtilmişseveyaşekerhastalığınız(diyabet)varsabuilacı

kullanmadan öncemutlakadoktorunuzadanışınız.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

FLUBESTSRLityum ilebirlikte kullanılmaz(depresyon tedavisindekullanılan bir ilaç).

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz:

Kalpritimbozukluklarıiçinkullanılanilaçlar(örn.kinidin,hidrokinidin,dizopiramid,

amiodaron, sotalol, ibutilid, dofetilid, dijitalis)

Depresyon,anksiyete,şizofrengibizihinselhastalıklarıntedavisindekullanılanilaçlar

(örn. imipramin gibitrisiklik antidepresanlar, nöroleptikler, antipsikotikler..)

Bepridil (anginapektoris tedavisinde)

Kisaprid, diphemanil (gastro-intestinal bozuklukların tedavisindekullanılır),

Sparfloksasin, moksifloksasin (enfeksiyon tedavi edici antibiyotik)

Halofantrin (bazı sıtmatürlerinin tedavisinde)

Pentamidin (pnömonitedavisinde)

Mizolastin (saman nezlesi gibialerjik reaksiyontedavisindekullanılır)

Ağrıkesiciolarakkullanılansteroidiçermeyenantiinflamatuvarilaçlar(örn.ibuprofen)

veyayüksekdozsalisilatlar(örn. aspirin)

Anjiyotensindönüştürücüenzim(ADE)ihibitörleri(yüksekkanbasıncıvekalp

yetmezliği tedavisindekullanılır)

Ağızdanalınankortikosteroidler(ciddiastımveyaromatoidartrithastalığında

kullanılır)

Uyarıcı (stimülan)laksatifler

Baklofen(multipleskleroz-MS-gibihastalıklardaortayaçıkankaskatılığının

tedavisinde)

Potasyum tutucu diüretikler(spironolakton, amilorid, triamteren), potasyum tuzları

Metformin (diyabet hastalığında kullanılır)

İyot içeren kontrast madde(X-ışınları ileyapılan testler)

Kalsiyum tabletleri veyadiğerkalsiyum takviyeleri

Otoimmünbozukluklarıntedavisindeveyaorgannakliameliyatlarındansonra

reddedilmeyiönlemekamacıyla,veyaciddiromatizmavedermatolojikhastalıkların

tedavisindekullanılanimmünosüpresanlar(örn.siklosporin,takrolimusveyadiğer

ilaçlar)

Tetrakozaktid (Crohn hastalığının tedavisinde)

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilacı,şuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.FLUBESTSR nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar

FLUBESTSR’ınönerilendozusabahbirtablettir.Diüretiketkisinebağlıolarakgece

uykunuzun bölünmemesi içinFLUBESTSR’ı sabah almanızönerilir.

Uygulama yoluvemetodu

FLUBESTSRağızyoluylaalınır.

Tabletiyeterli miktardasu ileçiğnemeden vekırmadanyutunuz.

Değişikyaş grupları:

Yaşlılarda kullanımı

EğerböbrekfonksiyonlarınormalveyaçokazderecedebozukiseyaşlıhastalarFLUBEST

SRiletedavi edilebilir.

Çocuklarda kullanımı

FLUBESTSR’ın çocuklarveergenler tarafındankullanılması tavsiyeedilmemektedir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Ciddiböbrekyetmezliğiolan hastalardatedavi kontrendikedir.

Karaciğeryetmezliği:

Ciddikaraciğeryetmezliği olan hastalardatedavikontrendikedir.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

EğerFLUBESTSR’ınetkisiningüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaFLUBESTSR kullandıysanız

FLUBESTSR’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

YüksekmiktardaalınanFLUBESTSRmidebulantısı,kusma,düşükkanbasıncı,kramplar,

başdönmesi,uykuhali,şaşkınlıkveböbreklertarafındanüretilenidrarmiktarındadeğişiklik

gibietkilergörülebilir.

FLUBESTSR’ı kullanmayı unutursanız

Unuttuğunuzdozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.Birsonrakidozunuzunormal

zamanındaalmayadevam ediniz.

İlacınızı hergün kullanmalısınız. Düzenlikullanıldığında tedavi dahaetkiliolacaktır.

FLUBESTSR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Hipertansiyontedavisiuzunsürelibirtedavidir.Tedavikesildiğindekanbasıncıtekrar

yükselecektir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,FLUBESTSR’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır:

Çokyaygın :10 hastanınen az1 inde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanınbirinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Kanvelenfatiksistemhastalıkları:

Çok seyrek:

−Trombositopenigibikanhücrelerindedeğişiklik(derininkolaycamorarması

veburun kanaması),

−Lükopeni(kandakiakyuvarhücrelerindeazalma–açıklanamayanateş,

boğazağrısı ve diğergribal semptomlar),

−Anemi(kansızlık),

Sinir sistemi hastalıkları:

Seyrek:Başdönmesi,başağrısı,yorgunlukveparestezi(ellerdeveayaklardauyuşmaveya

karıncalanma).

Kardiyakhastalıkarı:

Çok seyrek: Düzensizkalp atışı, düşük kan basıncı.

Gastrointestinal hastalıkları:

Yaygın olmayan: kusma

Seyrek: Midebulantısı, kabızlık, ağızkuruluğu

Çok seyrek: Pankreatit (pankreas iltihaplanması–üst karında ağrı ilesonuçlanır).

Hepato-bilierhastalıkları:

Çokseyrek:Karaciğerfonksiyonlarındabozulma.Karaciğeryetmezliğivarsahepatik

ensefalopatibaşlangıcıgörülebilir(karaciğeryetmezliğinebağlıolarakbeyin

fonksiyonlarındaki bozulma).

Böbrekveidrarhastalıkları:

Çok seyrek: Böbrekyetmezliği.

Deri ve derialtı dokuhastalıkları:

Yaygınolmayan:Derideallerjikbelirtiler,deridöküntüleri.Dahaöncealerjikveya

asmatik reaksiyon belirtileri olan kişilerdepurpura(deri üzerindeküçük kırmızı noktalar).

Çok seyrek:

−Anjiyoödemve/veyaürtiker,ciddiderireaksiyonları.Yüzün,dudakların,

ağızın,dilinveyaboğazınyutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakşişmelerinde,

şiddetlikaşınmaveyaileriseviyedederidöküntüsü.Bugibidurumlardahemen

doktorunuzaulaşınız.

−Sistemiklupuseritematözveyasklerodermagibikollajenvasküler(bağlayıcı

doku rahatsızlığı) rahatsızlığınızvarsabu dahakötü olabilir.

−Güneş veyaUVA ışınlarınahassasiyet.

Laboratuvarparametreleri:

Laboratuvarparametrelerinde(kantestleri)değişmelergörülebilir.Budurumda

doktorunuzkantestleriyapılmasınıisteyebilir.Aşağıdabelirtilenlaboratuvar

parametelerdedeğişiklik görülebilir:

Kandapostasyum tuzu seviyesinin düşmesi-kaszayıflamasına neden olabilir.

Kandasodyumtuzuseviyesinindüşmesi–sukaybıvedüşükkanbasıncınasebep

olabilir.

Ürikasitdeyükselme–guthastalığına(eklemlerdeağrı–özellikleayaklarda)sebep

olabilir veyagut hastalığınızvarsabu durum kötüleşebilir.

Diyabetiolan hastaların kan şekerindeyükselme.

Kandakalsiyum seviyesindeyükselme.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbuyanetkilerciddileşirseveyabukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibir

yan etki ilekarşılaşırsanız doktorunuzu veyaeczacınızı bilgilendiriniz.

5.FLUBESTSR’ınsaklanması

Çocuklarıngöremeyeceğiveerişemeyeceğiyerlerde,25ºC’ninaltındakiodasıcaklığında

saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraFLUBESTSR’ıkullanmayınız.Sonkullanma

tarihiambalaj üzerindebelirtilen ayın songününekadargeçerlidir.

RuhsatSahibi: ALİRAİFİLAÇ SAN. A.Ş.

YeşilceMahallesi

DoğaSokak No:4

34418 Kağıthane/İstanbul

ÜretimYeri:ALİRAİFİLAÇ SAN.A.Ş.

İkitelli OSBMah.

10. CaddeNo:3/1A

Başakşehir–İstanbul

Bu kullanma talimatı…………tarihindeonaylanmıştır.