FLOXILEVO

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FLOXILEVO 750 MG 7 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FLOXILEVO 750 MG 7 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Levofloksasin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525094322
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 20

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

UYARI:

TENDİNİT

VE

TENDON

YIRTILMASI,

PERİFERAL

NÖROPATİ,

SANTRAL

SİNİR

SİSTEMİ

ETKİLERİ

VE

MYASTENİA

GRAVİS’İN

ŞİDDETLENMESİNİ DE İÇEREN CİDDİ ADVERS REAKSİYONLAR

FLOXİLEVO’nun etkin maddelerinden biri olan levofloksasin de dahil olmak üzere

florokinolonlar aşağıdaki gibi sakatlıklara yol açan ve geri dönüşümsüz advers reaksiyonlara

neden olabilir:

Tendinit ve tendon yırtılması

Periferal nöropati

Santral sinir sistemi etkileri

Bu reaksiyonlardan herhangi birinin gözlendiği hastalarda FLOXİLEVO kullanımı derhal

bırakılmalı ve florokinolon kullanımından kaçınılmalıdır.

FLOXİLEVO

dahil

olmak

üzere

florokinolonlar,

myastenia

gravisli

hastalarda

güçsüzlüğünü şiddetlendirebilir. Bilinen myastenia gravis öyküsü olanlarda FLOXİLEVO

kullanımından kaçınılmalıdır.

FLOXİLEVO’nun da dahil olduğu florokinolon grubu ilaçların ciddi advers reaksiyonlarla

ilişkili olduğu bilindiğinden aşağıdaki endikasyonlarda başka alternatif yoksa kullanılabilir.

Akut bakteriyel sinüzit

Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

FLOXİLEVO 750 mg film tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir film tablet,

Etkin

madde:

Levofloksasin’e

eşdeğer,

768.69

Levofloksasin

hemihidrat

içermektedir.

Yardımcı madde(ler):

Sodyum stearil fumarat

18.00 mg

Diğer yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Film tablet;

Beyaz film kaplı, kokusuz, homojen görünüşlü, bir yüzü DEVA yazılı oblong tabletler.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1

Terapötik endikasyonlar

Akut

bakteriyal

sinüzit,

kronik

bronşitin

akut

bakteriyel

alevlenmesinde

alternatif

tedavi seçeneklerinin varlığında ciddi yan etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır.

2 / 20

Bu endikasyonlarda ancak antibiyogramla kanıtlanması, diğer alternatif tedavilerin

uygulanamaması durumlarında enfeksiyon hastalıkları uzmanı onayı ile kullanılabilir.

FLOXİLEVO film tablet levofloksasine duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu aşağıda

belirtilen erişkinlerdeki enfeksiyonların tedavisinde endikedir:

Akut sinüzit

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae veya Moraxella catarrhalis’in neden

olduğu

Kronik bronşitin akut alevlenmesi

Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Haemophilus

parainfluenzae veya Moraxella catarrhalis’in neden olduğu

Toplumda edinilmiş pnömoni

Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae (penisilin için MİK değeri ≥ 2 μg/ml olan

penisiline

dirençli

suşlar

dahil),

Haemophilus

influenzae,

Haemophilus

parainfluenzae,

Klebsiella

pneumoniae,

Moraxella

catarrhalis,

Chlamydia

pneumoniae,

Legionella

pneumophila veya Mycoplasma pneumoniae’nin neden olduğu

Piyelonefrit dahil, komplikasyonlu üriner sistem enfeksiyonları

Escherichia coli’nin neden olduğu akut piyelonefrit; Enterococcus faecalis, Enterobacter

cloacae,

Escherichia

coli,

Klebsiella

pneumoniae,

Proteus

mirabilis

veya

Pseudomonas

aeruginosa’nın neden olduğu

Prostatit

Escherichia coli, Enterococcus faecalis ya da Stapylococcus epidermidis’in neden olduğu

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Metisiline duyarlı Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes

veya Proteus mirabilis’in neden olduğu komplikasyonlu deri ve deri ekleri enfeksiyonları ve

Staphylococcus aureus veya Streptococcus pyogenes’in neden olduğu apse, selülit, furonkül,

impetigo, piyoderma, yara enfeksiyonlarının dahil olduğu komplikasyonsuz deri ve deri ekleri

enfeksiyonları

Şarbon İnhalasyonu

Havaya karışmış Bacillus antracis’e maruziyet sonrası profilaksi ve küratif tedavi

Antibakteriyel ajanların uygun kullanımı ve patojenlerin yerel duyarlılığı konusunda, resmi

ulusal kılavuzlar dikkate alınmalıdır (bkz. Bölüm 4.4).

4.2

Pozoloji ve uygulama şekli

FLOXİLEVO film tablet günde bir veya iki kez uygulanır. Dozaj enfeksiyonun tipine ve

şiddetine ve ayrıca etken patojenin duyarlılığına bağlıdır.

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

FLOXİLEVO’nun aşağıda belirtilen dozlarda erişkinler için uygulanması önerilir:

3 / 20

Böbrek fonksiyonları normal (kreatinin klerensi > 50ml/dakika) olan hastalarda dozaj

Endikasyon

Günlük dozaj

(enfeksiyonun şiddetine göre)

Tedavi süresi

(enfeksiyonun

şiddetine

göre)

Akut sinüzit**

Günde tek doz 500 mg

10-14 gün

Kronik

bronşitin

akut

alevlenmesi**

Günde tek doz 250 – 500 mg

7-10 gün

Toplumdan

edinilmiş

pnömoni

Günde tek doz veya 2 kez

500 mg

7-14 gün

Piyelonefrit

Günde tek doz 500 mg*

7-10 gün

Komplikasyonlu

üriner sistem enfeksiyonları

Günde tek doz 500 mg

7-14 gün

Deri

yumuşak

doku

enfeksiyonları

Günde tek doz 250 mg veya

tek doz / iki kez 500 mg

7-14 gün

Kronik bakteriyal prostatit

Günde tek doz 500 mg

28 gün

Şarbon inhalasyonu

Günde tek doz 500 mg

8 hafta

*Şiddetli enfeksiyon vakalarında dozajın artırılması düşünülmelidir.

**Sadece oral kullanım için

Uygulama şekli:

FLOXİLEVO ezilmeden, yeterli miktarda sıvıyla yutulmalıdır. Film kaplı tabletler yemeklerle

beraber veya yemek arasında alınabilir. Emiliminde azalma olabileceğinden, FLOXİLEVO

demir tuzları, çinko tuzları, magnezyum veya alüminyum içeren antiasidler ya da didanozin

(yalnızca

magnezyum

alüminyum

içeren

tampon

maddelere

sahip

didanozin

formülasyonları) ve sukralfatın uygulanmasından en az iki saat önce veya sonra alınmalıdır

(bkz. Bölüm 4.5).

Tedavinin süresi

Tedavinin süresi hastalığın seyrine bağlıdır (yukarıdaki tabloya bakınız). Genel olarak bütün

antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, FLOXİLEVO kullanımı hastanın ateşi düştükten ve

bakteriyel eradikasyon elde edildiğine dair kanıt sağlandıktan sonra, en az 48-72 saat daha

sürdürülmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde kullanılır.

Kreatinin klerensi ≤ 50 ml/dakika olan hastalarda dozaj (Enfeksiyonun şiddetine göre)

250 mg / 24 saat

500 mg / 24 saat

500 mg / 12 saat

Kreatinin klerensi

İlk doz 250 mg

İlk doz 500 mg

İlk doz 500 mg

50-20 ml/dakika

sonra:

125

mg/24

saat

sonra:

250

mg/24

saat

sonra:

250

mg/12

saat

4 / 20

19-10 ml / dakika

sonra:

125

mg/48

saat

sonra:

125

mg/24

saat

sonra:

125

mg/12

saat

<10

ml/dakika

(hemodiyaliz

sürekli

ambulatuvar

peritoneal diyaliz ile

birlikte)*

sonra:

125

mg/48

saat

sonra:

125

mg/24

saat

sonra:

125

mg/24

saat

*Hemodiyalizi takiben veya sürekli ambulatuvar peritoneal diyalizde ek bir doza gerek

yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Levofloksasin karaciğerde çok düşük miktarlarda metabolize olur ve esas olarak böbrekler

yoluyla vücuttan atılır. Bu nedenle, karaciğer yetmezliğinde dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

FLOXİLEVO çocuklarda ve büyümesi devam eden ergenlerde kontrendikedir (bkz. Bölüm

4.3).

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise dozaj ayarlamasına gerek yoktur

(bkz. Bölüm 4.4, QT aralığının uzaması).

4.3

Kontrendikasyonlar

Aşağıda belirtilen durumlarda FLOXİLEVO (levofloksasin) kullanılmamalıdır:

Levofloksasine

veya

FLOXİLEVO

film

tabletin

bileşiminde

bulunan

maddelerden

herhangi

birine

veya

florokinolon

grubu

diğer

antibakteriyel

ilaca

karşı

aşırı

duyarlılığı olduğu bilinen hastalar

Epilepsisi olan hastalar

Florokinolon

grubu

antibakteriyelin

kullanımına

bağlı

geliştiği

bilinen

tendon

rahatsızlığı öyküsü olan hastalar

Çocuklar ve büyümesi devam eden ergenler

Hamilelik sırasında

Emziren kadınlarda

Çocuklarda, büyümesi devam eden ergenlerde, hamilelik sırasında ve emziren kadınlarda

kullanımı

kontrendikedir

çünkü

hayvan

çalışmalarına

dayanılarak

gelişmekte

olan

organizmanın gelişen kıkırdak dokusuna zarar verme riski tamamen göz ardı edilemez.

4.4

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Genel uyarılar

Edinilmiş

direnç

prevalansı,

bazı

bakteri

türleri

için

ülkeden

ülkeye

zaman

içinde

değişiklik gösterebilir. Bu nedenle dirençle ilgili yerel verilere gereksinim vardır; özellikle

5 / 20

ağır

enfeksiyonlarda

veya

tedaviye

yanıt

alınamadığında,

patojen

izole

edilerek

mikrobiyolojik tanı konmalı ve patojenin duyarlılığına dair kanıt aranmalıdır.

Çok ciddi pnömokoksik pnömoni olguları için FLOXİLEVO en uygun tedavi olmayabilir.

P.

aeruginosa’nın

etken

olduğu

nozokomiyal

enfeksiyonlarda

kombine

tedaviye

ihtiyaç

olabilir.

Metisiline dirençli S. aureus:

Metisiline

dirençli

S.

aureus’un,

levofloksasin

dahil

olmak

üzere

florokinolonlara

korezistans

gösterme

olasılığı

çok

yüksektir.

nedenle,

organizmanın

levofloksasine

duyarlılığı laboratuar testleriyle doğrulanmadığı sürece, bilinen veya şüphe edilen MRSA

enfeksiyonlarının tedavisinde levofloksasin kullanılması önerilmez.

Konvülsiyona eğilimli hastalar:

Diğer kinolonlarla olduğu gibi FLOXİLEVO film tablet, epilepsi öyküsü olan hastalarda

kontrendikedir.

Önceden

merkezi

sinir

sistemi

lezyonu

bulunan,

konvülsiyona

eğilimli

olan

hastalarda,

fenbufen ve benzeri non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar alan ya da teofilin gibi serebral

konvülsiyon eşiğini düşüren ilaçlar almakta olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır (bkz.

Bölüm 4.5). Konvülsiyon tipi nöbet oluşması durumunda levofloksasin tedavisinin kesilmesi

gerekir.

Clostridium difficile ile ilişkili hastalık (Psödomembranöz kolit):

FLOXİLEVO

tedavisi

sırasında

veya

sonrasında

şiddetli,

ısrarlı

ve/veya

kanlı

diyare

görülürse, bu Clostridium difficile ile ilişkili psödomembranöz kolitin belirtisi olabilir. Bu

psödomembranöz

enterokolitin

ciddi

formudur.

Eğer

psödomembranöz

enterokolitten

şüpheleniliyorsa,

FLOXİLEVO

tedavisi

hemen

sonlandırılmalı

gecikmeden

uygun

destekleyici ve/veya spesifik tedaviye (örn. oral vankomisin, teikoplanin veya metranidazol)

başlanmalıdır. Bu klinik durumda, barsak hareketlerini engelleyen ilaçlar kontrendikedir.

Tendinit ve tendon rüptürü, periferal nöropati ve merkezi sinir sistemi etkileri dahil

sakatlığa sebep olan ve potansiyel geri dönüşümsüz ciddi advers reaksiyonlar

FLOXİLEVO dahil florokinolonlar, sakatlığa sebep olabilen ve potansiyel geri dönüşümsüz

ciddi advers reaksiyonlarla ilişkilendirilmiştir. Yaygın olarak görülen advers reaksiyonlar kas-

iskelet

periferal

sinir

sistemi

(tendinit,

tendon

rüptürü,

tendonlarda

şişme

veya

enflamasyon, karıncalanma veya uyuşma, kol

ve bacaklarda uyuşukluk, kas ağrısı, kas

güçsüzlüğü, eklem ağrısı, eklemlerde şişme gibi) atralji, miyalji, periferal nöropati ve merkezi

sinir sistemi etkileridir (halüsinasyon, anksiyete, depresyon, intihar eğilimi, insomnia, şiddetli

baş ağnsı ve konfüzyon) (bkz bölüm 4.8).

6 / 20

Bu reaksiyonlar, FLOXİLEVO başladıktan sonra saatler ya da haftalar içinde görülebilir. Her

yaş grubundan veya önceden mevcut risk faktörleri olmayan hastalar, bu advers reaksiyonları

yaşamıştır.

Herhangi bir ciddi advers reaksiyonun ilk bulgulannln veya semptomlarının ortaya çıkması

durumunda FLOXİLEVO derhal kesilmelidir. Aynca, florokinolonlarla bağlantılı olarak bu

ciddi

advers

reaksiyonlardan

herhangi

birini

yaşayan

hastalarda

FLOXİLEVO

dahil

florokinolonlann kullanımından kaçınılmalıdır.

Tendinit ve tendon rüptürü:

Nadiren tendinit meydana gelebilir. En çok aşil tendonunu etkiler ve tendon rüptürüne yol

açabilir. Bu istenmeyen etki tedaviye başladıktan 48 saat içinde meydana gelebilir ve bilateral

olabilir. Yaşlılarda ve kortikosteroid kullanan hastalarda ve günlük 1000 mg’lık doz alanlarda

tendon

rüptürü

riski

artar.

hastalara

FLOXİLEVO

reçete

edildiyse,

yakından

takip

edilmeleri gerekir. Tendinit belirtileri yaşayan bütün hastaların doktorlarına haber vermesi

gerekir.

Eğer

tendinitten

şüpheleniliyorsa

FLOXİLEVO

tedavisi

derhal

kesilmeli

etkilenmiş

tendonun

hareketsiz

tutulması

(immobilizasyon)

şeklinde

uygun

tedavi

başlatılmalıdır.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları:

Levofloksasin, ilk dozunu takiben nadiren, öldürücü potansiyeli olan ciddi aşırı duyarlılık

reaksiyonlarına (örn. anjiyoödem, anafilaktik şok) neden olabilir (bkz. Bölüm 4.8). Hastalar

derhal tedaviyi kesmeli ve acil önlem alınması için doktora başvurmalıdır.

Ağır bülloz reaksiyonlar:

Levofloksasin ile Stevens Johnson sendromu veya toksik epidermal nekroliz gibi ağır büllöz

deri

reaksiyonları

bildirilmiştir

(bkz.

Bölüm

4.8).

Herhangi

deri

ve/veya

mukoza

bozukluğu

ortaya

çıkması

halinde,

hastaların

tedaviye

devam

etmeden

önce

hemen

doktorlarına başvurmaları gerekir.

Hepato-biliyer bozukluklar:

Sepsis gibi altta yatan çok ciddi hastalıkları bulunan kişilerde, levofloksasin uygulanması ile

karaciğer nekrozundan yaşamı tehdit eden karaciğer yetmezliğine kadar gidebilen olgular

rapor edilmiştir (bkz. Bölüm 4.8). İştahsızlık, sarılık, koyu renkte idrar, kaşıntı veya karında

hassasiyet gibi karaciğer hastalığıyla ilgili semptom ve işaretler gelişirse, hastanın tedaviyi

durdurması ve derhal doktoruyla temas kurması gerekir.

QT aralığında uzama:

Çok seyrek olarak levofloksasin de içeren florokinolon verilen hastalarda QT aralığında

uzama bildirilmiştir.

Levofloksasin de dâhil olmak üzere florokinolon kullanan hastalarda, aşağıdaki gibi QT

aralığının uzaması açısından risk faktörleri varsa dikkatli olunması gerekir:

Düzeltilmemiş elektrolit dengesizliği (örn. hipokalemi, hipomagnezemi)

7 / 20

Konjenital uzun QT sendromu

Kardiyak hastalık (örn. kalp yetmezliği, miyokard enfarktüsü, bradikardi)

aralığını

uzattığı

bilinen

ilaçların

birlikte

kullanılması

(örn.

Sınıf

antiaritmikler, trisiklik antidepresanlar, makrolidler, antipsikotikler)

İleri yaştaki hastalar ve kadınlar QTc aralığını uzatan ilaçlara karşı daha duyarlı olabilirler. Bu

nedenle, bu hasta grubunda levofloksasin de dahil olmak üzere florokinolonlar kullanıldığında

dikkatli olunmalıdır.

Disglisemi:

Diğer tüm kinolonlarla olduğu gibi, genellikle oral hipoglisemik ajan (örn. glibenklamid) veya

insülin ile tedavi gören diyabetli hastalarda hiperglisemi ve hipoglisemiyi içeren kan glukoz

düzeyi

bozuklukları

görüldüğü

bildirilmiştir.

Hipoglisemik

koma

olguları

bildirilmiştir.

Diyabetli hastalarda kan glukozunun dikkatle takip edilmesi tavsiye edilmektedir (bkz. Bölüm

4.8).

Miyastenia Gravis’in şiddetlenmesi:

Levofloksasinin de dahil olduğu florokinolonlar nöromüsküler blokaj aktivitesine sahiptirler

ve myastenia gravisli hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilirler. Florokinolon kullanan

myastenia gravisli hastalarda, ventilatör desteği gerektiren akciğer yetmezliği ve ölümü de

kapsayan

pazarlama

sonrası

ciddi

advers

olaylar,

florokinolonla

ilişkilendirilmiştir.

Öyküsünde myastenia gravis bulunan hastalar florokinolon kullanımından kaçınılmalıdır.

Böbrek yetmezliği olan hastalar:

Levofloksasin temel olarak böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek yetmezliği olan hastalarda

FLOXİLEVO dozunun ayarlanması gerekir (bkz. Bölüm 4.2).

Işığa karşı duyarlılık gelişmesi (Fotosensitizasyon):

Levofloksasine bağlı fotosensitizasyon çok nadiren görülmekle birlikte, hastaların tedavi

süresince ve tedavi sonlandırıldıktan sonra 48 saat sonuna kadar kuvvetli güneş ışığına

çıkmamaları veya solaryum gibi yapay ultraviyole ışınlarına maruz kalmamaları önerilir.

Süperenfeksiyon:

Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi, levofloksasinin uzun süreli kullanımı, dirençli olmayan

organizmaların

aşırı

çoğalmasına

sebep

olabilir.

Hastanın

durumunun

tekrarlayan

değerlendirmeleri

önemlidir.

Eğer

süperenfeksiyon

oluşursa

uygun

tedavi

yöntemleri

uygulanmalıdır.

Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olan hastalar:

Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz aktivitesinde latent veya aktüel defekt bulunan hastalar kinolon

grubu

antibakteriyellerle

tedavi

edildiğinde

hemolitik

reaksiyonlara

eğilimi

artabilir,

yüzden levofloksasin bu tip hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

8 / 20

Periferik nöropati:

Levofloksasin de dahil olmak üzere florokinolon kullanan hastalarda, başlangıcı hızlı olabilen

duyusal veya duyusal-motor periferik nöropati bildirilmiştir. Geri dönüşümsüz bozuklukların

gelişmesini önlemek için, eğer hasta nöropati semptomları yaşarsa, levofloksasin kullanımına

son verilmesi gerekir.

Şarbon inhalasyonu:

İnsanlarda kullanım, in vitro Bacillus anthrasis duyarlılığı verilerini, hayvanlardaki deneysel

verileri ve insanlardaki sınırlı verileri temel almaktadır. Tedaviyi uygulayan doktor, şarbon

tedavisi ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası uzlaşı belgelerine başvurmalıdır.

K vitamini antagonistleriyle tedavi edilen hastalar:

K vitamini antagonisti (örn. varfarin) ile tedavi edilen hastalarda birlikte FLOXİLEVO

kullanılması durumunda koagülasyon testlerinde (PT/INR) yükselme ve/veya kanamada artış

ihtimaline karşı, bu ilaçların birlikte kullanılması durumunda, koagülasyon testleriyle takip

yapılması gereklidir (bkz. Bölüm 4.5).

Psikotik reaksiyonlar:

Levofloksasin dahil, kinolon alan hastalarda psikotik reaksiyonlar geliştiği bildirilmiştir. Çok

nadir olgularda, bazen tek bir levofloksasin dozunu takiben intihar düşüncelerine kapılma ve

kendini tehlikeye atan davranışlar görülmüştür (bkz. Bölüm 4.8). Hastada bu gibi reaksiyonlar

gelişirse, levofloksasin kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Psikotik bozukluğu olan

veya psikiyatrik hastalık öyküsü bulunan hastalarda levofloksasin kullanılması gerekiyorsa,

dikkatli olunmalıdır.

Görme bozuklukları:

Görme bozukluğu ya da gözlerde herhangi bir etki ortaya çıktığında hemen göz hastalıkları

uzmanı tarafından muayene yapılmalıdır (bkz. Bölüm 4.7 ve 4.8).

Laboratuvar testleri ile etkileşim:

Levofloksasin ile tedavi edilen hastalarda idrarda opiyat saptanması sırasında yalancı pozitif

sonuç alınabilir. Bu sonucun daha özgün metotlar kullanılarak doğrulanması gerekebilir.

Levofloksasin

Mucobacterium

tuberculosis

çoğalmasını

baskılayabilir

nedenle

tüberkülozun bakteriyolojik tanısında yalancı negatif sonuca yol açabilir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda

sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

4.5

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Magnezyum veya alüminyum veya demir veya çinko içeren ilaçlar, didanozin

İki veya üç değerlikli katyon içeren demir tuzları gibi preparatlar ya da magnezyum ve

alüminyum içeren ilaçlar (örn. antasidler) ile birlikte uygulandığında, levofloksasinin emilimi

9 / 20

belirgin şekilde azaldığından, bu ilaçlar FLOXİLEVO uygulanmasından en az iki saat önce

veya 2 saat sonra uygulanmalıdır (bkz. Bölüm 4.2).

Kalsiyum tuzları levofloksasinin oral emilimi üzerinde minimal etki gösterir.

Sukralfat

Sukralfat

birlikte

uygulandığında

FLOXİLEVO’nun

biyoyararlanımı

önemli

oranda

azalmaktadır. İki ilaç birlikte uygulanacaksa, sukralfat’ın FLOXİLEVO alınmasından en az

iki saat sonra uygulanması önerilir (bkz. Bölüm 4.2).

Teofilin, fenbufen veya benzeri diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar

Yapılan bir klinik çalışmada levofloksasin ile teofilin arasında herhangi bir farmakokinetik

etkileşim bulunmamıştır. Fakat konvülsiyon eşiğini düşüren ilaçlar, teofilin veya nonsteroid

antienflamatuvar ilaçların, kinolon grubu bir antibiyotik ile birlikte kullanılması halinde,

beyin konvülsiyon eşiğinde belirgin bir düşme görülebilir.

başına

uygulanmasına

kıyasla,

fenbufen

birlikte

kullanıldığında

levofloksasinin

konsantrasyonu yaklaşık olarak % 13 oranında daha yüksek bulunmaktadır.

Probenesid ve simetidin

Levofloksasin, probenesid ve simetidin gibi levofloksasinin tübüler böbrek sekresyonunu

azaltan ilaçlarla birlikte uygulandığında, özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli

olunmalıdır.

Probenesid ve simetidin, levofloksasinin eliminasyonu üstünde istatistiksel olarak önemli

ölçüde

etki

yapmaktadır.

Levofloksasinin

renal

klerensi,

simetidin

oranında

probenesid ile %34 oranında azalmaktadır. Bunun nedeni her iki ilacın da levofloksasinin

renal tübüler sekresyonunu bloke etmesidir. Ancak yapılan çalışmada incelenen dozlarda,

istatistiksel olarak anlamlı görülen kinetik farklılıkların, klinik açıdan anlamlı olma ihtimali

yoktur.

Siklosporin

Siklosporinin yarı-ömrü, levofloksasin ile birlikte uygulandığında % 33 oranında artmaktadır.

K vitamini antagonistleri

Levofloksasin ile birlikte, bir K vitamini antagonisti (örneğin varfarin) ile tedavi edilen

hastalardaki

pıhtılaşma

testleri

(PT/INR)

ve/veya

kanamada

şiddetli

olabilen

artışlar

bildirildiğinden, K vitamini antagonistleri ile tedavi edilen hastalarda pıhtılaşma testleri

yakından takip edilmelidir.

Hastalar kanama belirtisi yönünden de dikkatli bir şekilde takip edilmelidir (bkz. Bölüm 4.4).

10 / 20

QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlar

Levofloksasin

diğer

florokinolonlarda

olduğu

gibi,

aralığını

uzattığı

bilinen

ilaçları

(örneğin Sınıf IA ve III antiaritmikler, trisiklik antidepresanlar, makrolidler, antipsikotikler)

alan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır (bkz. Bölüm 4.4, QT aralığının uzaması).

Diğer

Klinik farmakoloji çalışmalarında digoksin, glibenklamid, ranitidin, kalsiyum karbonat ile

birlikte uygulanması halinde levofloksasinin farmakokinetiğinde klinikte önemi olabilecek

herhangi bir değişiklik olmadığı gösterilmiştir.

Bir farmakokinetik etkileşim çalışmasında levofloksasin teofilin (bir CYP1A2 substratı)

farmakokinetiğini etkilememiştir; bu nedenle levofloksasin bir CYP1A2 inhibitörü değildir.

Besinler

Gıdalarla

klinik

olarak

anlamlı

etkileşimi

olmadığından,

FLOXİLEVO

besin

alımından

bağımsız olarak kullanılabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyon ile ilgili veri bulunmamaktadır.

4.6

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Levofloksasininin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlarda

kullanımına

ilişkin

yeterli

veri

mevcut

değildir.

Gebelik dönemi

Hayvanlar

üzerinde

yapılan

çalışmalar,

gebelik

ve/veya

embriyonal/fetal

gelişim

ve/veya/doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir.

(bkz. Bölüm 4.3 ve 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. İnsanlarla ilgili

verilerin

yeterli

olmaması

florokinolonlarla

yapılan

deneysel

çalışmalarda

büyüyen

organizmalarda

ağırlık

taşıyan

kıkırdağa

zarar

verme

riskinin

gösterilmesi

nedeniyle,

FLOXİLEVO gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Levofloksasinin insan ya da hayvan sütü ile atıldığına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur.

Levofloksasinin

süt

atılmasına

yönelik

fizikokimyasal

eldeki

farmakodinamik

11 / 20

toksikolojik veriler nedeniyle memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez.

Florokinolonlarla

yapılan

deneysel

çalışmalarda

büyüyen

organizmalarda

ağırlık

taşıyan

kıkırdağa zarar verme riskinin gösterilmesi nedeniyle, FLOXİLEVO emzirme döneminde

kullanılmamalıdır (bkz. Bölüm 4.3 ve 5.3).

Üreme yeteneği/Fertilite

FLOXİLEVO’nun insanlar üzerindeki üreme yeteneğine ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

4.7

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

FLOXİLEVO

kullanımı,

hastanın

konsantrasyon

tepki

verme

yeteneğini

bozabilecek

sersemlik/baş dönmesi, görme bozuklukları, uyuklama gibi bazı istenmeyen yan etkilere yol

açabilir. Araç ve makine kullanımı gibi özel dikkat isteyen durumlarda bu yeteneklerdeki

azalma bir risk teşkil edebilir. FLOXİLEVO kullanırken bu gibi yan etkiler yaşayan hastaların

araç ve makine kullanmaması gerekir.

4.8

İstenmeyen etkiler

Aşağıda verilen bilgiler 5000den fazla hastanın katıldığı klinik araştırmalardan ve pazarlama

sonrası deneyimlerden elde edilen verileri temel almaktadır.

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100, < 1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000, < 1/100); seyrek

(≥1/10.000, < 1/1.000), çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor).

Her sıklık grubu içinde sunulan istenmeyen etkiler azalan şiddete göre sıralanmıştır.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan

: Mantar enfeksiyonları, patojen direnci

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan

: Lökopeni, eozinofili

Seyrek

: Nötropeni, trombositopeni

Bilinmiyor (pazarlama sonrası veriler): Pansitopeni, agranülositoz, hemolitik anemi

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek

: Anjiyoödem, aşırı duyarlılık

Bilinmiyor (pazarlama sonrası verileri): Anafilaktik şok, anafilaktoid şok

İlk dozdan sonra bile bazen anafilaktik ve anafilaksi benzeri reaksiyonlar meydana gelebilir

(bkz. Bölüm 4.4).

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın olmayan

: Anoreksi

Seyrek

: Özellikle diyabetli hastalarda hipoglisemi (bkz. Bölüm 4.4)

Bilinmiyor

: Hiperglisemi, hipoglisemik koma (bkz. Bölüm 4.4)

12 / 20

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın

: İnsomnia

Yaygın olmayan

: Anksiyete, konfüzyon durumu, sinirlilik

Seyrek

: Psikotik

bozukluk

(örn.

halüsinasyon

paranoya

birlikte),

depresyon, ajitasyon, anormal rüyalar, kabuslar

Bilinmiyor

(pazarlama

sonrası

veriler):

İntihar

düşünceleri

intihar

girişimi

dahil,

kendine zarar verici davranışlarla birlikte psikotik reaksiyonlar

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın

: Baş ağrısı, sersemlik

Yaygın olmayan

: Somnolans, tremor, tat duyusunda bozukluk (disguzi)

Seyrek

: Parestezi, konvülsiyonlar (bkz. Bölüm 4.4)

Bilinmiyor (pazarlama sonrası veriler): Duyusal ve duyusal-motor periferik nöropati (bkz.

Bölüm 4.4), diskinezi, ekstrapiramidal bozukluk, tat duyusu kaybı (aguzi), koku duyusu kaybı

(anosmi) dahil koku alma bozuklukları (parosmi), senkop, benign intrakranial hipertansiyon

Göz hastalıkları

Seyrek

: Bulanık görüş dahil görme yeteneğinde bozulma

Bilinmiyor

: Geçici görme kaybı (bkz. Bölüm 4.4)

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan

: Vertigo

Seyrek

: Kulak çınlaması

Bilinmiyor

: İşitme yeteneğinde bozulma, işitme kaybı

Kardiyak hastalıklar

Seyrek

: Taşikardi, palpitasyon

Bilinmiyor (pazarlama sonrası veriler): Kalp durmasıyla sonuçlanabilen Torsade de pointes,

ventriküler aritmi, ventriküler taşikardi, elektrokardiyogramda QT aralığının uzaması (bkz.

Bölüm 4.4 ve 4.9)

Vasküler hastalıklar

Seyrek

: Hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın olmayan

: Dispne

Bilinmiyor (pazarlama sonrası veriler): Bronkospazm, alerjik pnömoni

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın

: Diyare, kusma, bulantı

Yaygın olmayan

: Karın ağrısı, dispepsi, flatulans, konstipasyon

Bilinmiyor

(pazarlama

sonrası

veriler):

Hemorajik

diyare

-çok

seyrek

olgularda

psödomembranöz kolit (bkz. Bölüm 4.4) dahil, enterokolite işaret edebilir, pankreatit

13 / 20

Hepato-biliyer bozukluklar

Yaygın

: Karaciğer enzimlerinde artış (ALT/AST alkalin fosfataz, GGT)

Yaygın olmayan

: Kanda bilirübin artışı

Bilinmiyor (pazarlama sonrası veriler): Ağır karaciğer hasarı, sarılık

Primer olarak altta yatan ciddi hastalığı bulunan hastalarda levofloksasin ile bazen ölümcül

olabilen akut karaciğer yetmezliği gelişen olgular rapor edilmiştir (bkz. Bölüm 4.4), hepatit.

Deri ve derialtı dokusu hastalıkları

Yaygın olmayan

: Kaşıntı, kızarıklık, ürtiker, hiperhidroz

Bilinmiyor

: Toksik epidermal nekroliz, Stevens-Johnson sendromu (bkz. Bölüm

4.4), eritema multiforme, fotosensitivite reaksiyonu (bkz. Bölüm 4.4),

lökositoklastik vaskülit, stomatit

Bazen ilk dozu takiben bile mukokütanöz reaksiyonlar meydana gelebilir.

Kas-iskelet bozuklukları, bağ dokusu ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan

: Artralji, miyalji

Seyrek

: Tendinit

dahil

tendon

bozukluğu

(bkz.

Bölüm

4.4)

(Örneğin

aşil

tendonunda gelişebilir), Myastenia Gravis’li hastalarda özel önem taşıyan

kas güçsüzlüğü (bkz. Bölüm 4.4 Myastenia Gravis’in şiddetlenmesi)

Bilinmiyor (pazarlama sonrası veriler): Rabdomiyoliz, tendon rüptürü (örn. Aşil tendonu)

(bkz. Bölüm 4.4), ligament rüptürü, kas rüptürü, artrit

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın olmayan

: Kan kreatinin düzeyinin artması

Seyrek

: Akut böbrek yetmezliği (örn. interstisyel nefrite bağlı)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan

: Asteni

Seyrek

: Ateş

Bilinmiyor

: Ağrı (sırt, göğüs ve ekstremiteler)

Florokinolon uygulanmasıyla ilişkili diğer istenmeyen etkiler:

Çok seyrek

: Porfiri hastalığı bulunanlarda porfiri atakları

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

14 / 20

4.9

Doz aşımı ve tedavisi

Belirtiler:

Hayvanlarda

yapılan

toksisite

çalışmalarına

göre

FLOXİLEVO’nun

akut

aşırı

dozu

durumunda beklenmesi gereken en önemli işaretler konfüzyon, sersemlik, bilinç bozukluğu ve

konvülsif nöbetlerdir. Konfüzyon durumu, konvülsiyon, halüsinasyon ve tremoru da içeren

merkezi sinir sistemi etkileri pazarlama sonrası deneyimlerde gözlenmiştir. Gastrointestinal

sistemle ilgili reaksiyonlar bulantı ve mukoza erezyonlarıdır.

Supra terapötik dozlarla yapılan klinik farmakoloji çalışmalarında QT aralığında uzama

görülmüştür.

Tedavi:

Aşırı doz durumunda hasta dikkatle izlenmeli, QT aralığında uzama ihtimali olduğundan

EKG takibi yapılmalı ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Mide mukozasının korunması

için antasidler uygulanabilir.

Hemodiyaliz, peritoneal diyaliz veya sürekli ambulatuvar peritoneal diyaliz, levofloksasinin

vücuttan uzaklaştırılmasında etkili değildir. Spesifik bir antidotu yoktur.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Kinolon antibakteriyeller, florokinolonlar

ATC Kodu: J01MA12

Levofloksasin florokinolon sınıfından sentetik bir antibakteriyel ilaçtır. Rasemik ilaç maddesi

olan ofloksasin’in, S (-) enantiomeridir.

Etki mekanizması

florokinolon

antibakteriyel

ilaç

olarak

levofloksasin,

giraz

kompleksi

topoizomeraz IV üzerine etki yapar.

Antibakteriyel spektrumu

Direnç oranları coğrafik olarak ve seçilen suş için zamana bağlı olarak değişebilir ve direnç

paternleri

için

lokal

bilgiler,

özellikle

şiddetli

enfeksiyonların

tedavisinde

göz

önünde

bulundurulmalıdır.

In vitro olarak levofloksasinin aşağıda belirtilen patojenlere etkin olduğu gösterilmiştir:

Gram-pozitif

aerob:

Bacillus

anthracis,

Corynebacterium

diphtheriae,

Enterococcus

faecalis*,

Enterecoccus

spp,

Listeria

monocytogenes,

Koagülaz

negatif

stafilokoklar

(metisiline duyarlı), Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı)*, Staphylococcus epidermidis

(metisiline

duyarlı),

Staphylococcus

saprophyticus,

grubu

streptokoklar,

Streptococcus

agalactiae,

Streptococcus

pneumoniae

(penisiline

duyarlı/orta

düzeyde

dirençli/dirençli)*,

Streptococcus

pyogenes*,

Viridans

streptokoklar

(penisiline

dirençli/duyarlı)

15 / 20

Gram-negatif

aerob:

Acinetobacter

baumannii,

Acinetobacter

spp,

Actinobaccillus

actinomycetemcomitans, Citrobacter freundii*, Eikenella corrodens, Enterobacter aerogenes,

Enterobacter

cloacae*,

Enterobacter

spp,

Escherichia

coli*,

Gardnerella

vaginalis,

Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae* (ampisiline duyarlı/dirençli), Haemophilus

parainfluenzae*, Helicobacter pylori, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae*, Klebsiella

spp,

Moraxella

catarrhalis

(beta-laktamaz-pozitif

/beta-laktamaz-negatif)*,

Morganella

morganii*,

Neisseria

gonorrhoeae

(penisilaz

üreten/

penisilaz

üretmeyen),

Neisseria

meningitidis, Pasteurella canis, Pasteurella dagmatis, Pasteurella multocida, Pasteurella

spp,

Proteus

mirabilis*,

Proteus

vulgaris,

Providencia

rettgeri,

Providencia

stuartii,

Providencia spp, Pseudomonas aeruginosa**, Pseudomonas spp, Salmonella spp, Serratia

marcescens*, Serratia spp.

Anaerob: Bacteroides fragilis, Bifidobacterium spp, Clostridium perfringens, Fusobacterium

spp, Peptostreptococcus, Propionibacterium spp, Veillonella spp

Diğer: Bartonella spp, Chlamydia pneumoniae*, Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis,

Legionella

pneumophila*Legionella

spp,

Mycobacterium

spp,

Mycobacterium

leprae,

Mycobacterium tuberculosis,, Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae* Rickettsia

spp, Ureaplasma urealyticum .

Orta duyarlı mikroorganizmalar:

Gram-pozitif aerob: Corynebacterium urealyticum, Corynebacterium xerosis, Enterococcus

faecium,

Staphylococcus

epidermidis

(metisiline

dirençli),

Staphylococcus

haemolyticus

(metisiline dirençli).

Gram-negatif aerob: Campylobacter jejuni/coli

Anaerob: Clostridium difficile, Prevotella spp ve Porphyromonas spp

Dirençli mikroorganizmalar:

Gram-pozitif aerob: Corynebacterium jeikeium, Staphylococcus koagülaz negatif methi-R,

Staphylococcus aureus (metisiline dirençli)

Gram-negatif aerob: Alcaligenes xylosoxidans

Anaerob: Bacteriodes thetaiotaomicron

Diğer: Mycobacterium avium

* Klinik etkinlikleri klinik araştırmalarda kanıtlanmıştır.

Pseudomonas

aeruginosa

etkenli

nozokomiyal

enfeksiyonlarda

kombinasyon

tedavisi

gerekebilir.

Direnç

Levofloksasine direnç, tip II topoizomeraz, DNA giraz ve topoizomeraz IV hedef bölge

mutasyonlarıyla, aşamalı bir süreç sonucunda kazanılır. Permeasyon bariyeri (Pseudomonas

16 / 20

aeruginosa’da

sıktır)

pompa

mekanizmaları

gibi

diğer

direnç

mekanizmaları

levofloksasine duyarlılığı etkileyebilir.

Levofloksasin ve diğer florokinolonlar arasında çapraz direnç gözlenmiştir. Etki mekanizması

nedeniyle genel olarak levofloksasin ve diğer antibakteriyal ilaç sınıfları ile arasında çapraz

direnç yoktur.

Sınır değeri

Avrupa Antimikrobik Duyarlılık Testleri Komitesi (EUCAST) tarafından çok duyarlı ile

duyarlı ve orta derecede duyarlı ile dirençli organizmaları ayırmak amacıyla levofloksasin için

önerilen MİK sınır değerleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır (MİK testi -mg/l).

Levofloksasin için EUCAST klinik MİK sınır değerleri (versiyon 2.0, 2012-01-01):

Patojen

Duyarlı

Dirençli

Enterobacteriacae

≤1 mg/l

>2 mg/l

Pseudomonas spp.

≤1 mg/l

>2 mg/l

Acinetobacter spp.

≤1 mg/l

>2 mg/l

Staphylococcus spp.

≤1 mg/l

>2 mg/l

S. pneumoniae

1

≤2 mg/l

>2 mg/l

Streptococcus A,B,C,G

≤1 mg/l

>2 mg/l

H. influenzae

2,3

≤1 mg/l

>1 mg/l

M. catarrhalis

3

≤1 mg/l

>1 mg/l

Türe özgü olmayan sınır değerleri

≤1 mg/l

>2 mg/l

1. Levofloksasin sınır değerleri yüksek doz tedavi ile ilişkilidir.

2. Düşük düzeyli florokinolon direnci (siprofloksasin MİK 0.12-0.5 mg/l) ortaya çıkabilir

fakat bu direncin H. influenzae. ile gelişen solunum yolu enfeksiyonlarında klinik önemine

ilişkin kanıt bulunmamaktadır.

Duyarlı

sınır

değerleri

üzerinde

MİK

değerine

sahip

suşlar

çok

nadirdir

bildirilmemiştir.

izolatlardan

herhangi

birinde

yapılan

tanıma

antimikrobiyal

duyarlılık

testleri

tekrarlanmalıdır

sonuç

doğrulanırsa

izolat

referans

laboratuvarına

gönderilmelidir.

Güncel

direnç

sınır

değeri

üzerindeki

MİK

değerine

sahip

olduğu

doğrulanmış izolatların klinik yanıt ile ilişkili kanıtı ortaya çıkana dek dirençli olarak

bildirilmelidir.

4. Sınır değerleri oral 500 mg x 1 - 500 mg x 2 ve intravenöz 500 mg x 1 - 500 mg x 2

dozları için geçerlidir.

Direnç prevalansı coğrafik olarak ve seçilmiş türlerin zamanına göre değişebilir. Özellikle

şiddetli

enfeksiyonların

tedavisinde

lokal

direnç

bilgisi

gereklidir.

Gerektiğinde,

ilacın

kullanımının en azından bazı enfeksiyonlarda sorgulandığı durumlarda lokal direnç prevalansı

için uzman görüşü alınmalıdır.

17 / 20

5.2

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Oral

yoldan

verilen

levofloksasin

saat

içinde

plazma

konsantrasyonlarının

elde

edilmesiyle hızla ve neredeyse tamamen absorbe olur. Mutlak biyoyararlanımı %100’dür.

Levofloksasinin emilimi üzerinde gıdaların küçük bir etkisi vardır.

Dağılım:

Levofloksasinin yaklaşık %30-40’ı serum proteinlerine bağlanmış durumdadır.

Günde 500 mg çoklu doz levofloksasin ile göz ardı edilebilir bir birikim gözlenmiştir. Günde

iki kez 500 mg uygulanmasının ardından az miktarda da olsa bir birikim bulunmaktadır.

Dokulara ve vücut sıvılarına geçiş:

Bronşial Mukoza, Epitelyal Mukus Sıvısına ve Alveaolar Makrofajlara Penetrasyon

p.o.

dozdan

sonra

bronşial

mukozada

epitelyal

mukus

sıvısında

maksimum levofloksasin konsantrasyonları sırasıyla 8.3 mikrog/ml ve 10.9 mikrog/ml olup

mukozadan ve epital mukus sıvısından seruma penetrasyon oranları sırasıyla 1.1- 1.8 ve 0.8-

3’tür. Bu düzeylere, sırasıyla, verildikten yaklaşık 1 saat veya 4 saat sonra ulaşılmıştır.

5 gün boyunca 500 mg ve 750 mg oral uygulamanın ardından, son uygulamadan 4 saat

sonraki epitelyal mukus sıvısında ortalama konsantrasyonlar sırasıyla 9.94 mikrog/ml ve

22.12 mikrog/ml’dir. Alveolar makrofajda sırasıyla 97.9 mikrog/ml ve 105.1 mikrog/ml’dir.

Akciğer Dokusuna Penetrasyon

500 mg p.o. dozdan sonra akciğer dokusundaki maksimum levofloksasin konsantrasyonları

11.3 mikrog/g’dır ve bu düzeylere, verildikten yaklaşık 4-6 saat sonra ulaşılmış olup akciğer

dokusundan plazmaya dağılım oranı 2-5’tir.

Bül Sıvısına Penetrasyon

3 gün boyunca 500 mg’lık dozun günde bir veya iki kez verilmesinden 2-4 saat sonra, bül

sıvısı içinde sırasıyla 4.0 ve 6.7 mikrog/ml’lik maksimum levofloksasin konsantrasyonlarına

ulaşılmış olup bül sıvısı/plazma oranı yaklaşık 1’dir.

Kemik Dokusuna Dağılım

Levofloksasin proksimal ve distal femurdaki kortikal ve süngerimsi dokuya penetrasyon

oranları 0.1’den 3’e olmak üzere iyi şekilde penetre olur. 500 mg p.o.’nun ardından spongios

proksimal femurdaki maksimum levofloksasin konsantrasyonu uygulamadan 2 saat sonra

yaklaşık 15.1 mikrog/g’dır.

Serebro-Spinal Sıvıya Penetrasyon

Levofloksasinin serebro-spinal sıvıya geçişi düşüktür.

18 / 20

Prostat dokusuna dağılım

Günde

oral

levofloksasin

uygulanmasından

sonra

prostat

dokusundaki

konsantrasyon

ortalama

saatten

sonra

mikrog/g

ortalama

prostat/plazma

konsantrasyonu 1.84’dür.

İdrardaki Konsantrasyonu

150 mg, 300 mg veya 500 mg’lık oral tek dozdan sonra levofloksasinin ortalama idrar

konsantrasyonları sırasıyla 44 mg/L, 91 mg/L ve 200 mg/L’dir.

Biyotransformasyon:

Levofloksasin

çok

düzeyde

metabolize

olur,

metabolitleri

desmetil-levofloksasin

levofloksasin

N-oksittir.

Metabolitler,

idrarda

atılırlar

dozun

<%5’ini

oluştururlar.

Levofoksasin stereokimyasal olarak stabildir ve izomerik dönüşüme uğramaz.

Eliminasyon:

Levofloksasin

oral

intravenöz

verilmesini

takiben,

plazmadan

göreceli

olarak

yavaş

elimine olur (t

: 6 - 8 saat). Atılımı esas olarak renal yoldandır (verilen dozun >%85’i).

500 mg tek dozu takiben levofloksasinin ortalama total vücut klerensi 175 ± 29.2 ml/dak.’dır.

750 mg tek dozu takiben levofloksasinin ortalama total vücut klerensi 143 ± 29.1 ml/dak.’dır.

Levofloksasinin intravenöz ve oral uygulanmasında temel farmakokinetik farklılık yoktur, bu

oral ve intravenöz yolların birbirinin yerine geçebileceğini düşündürmektedir.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

150-600 mg doz aralığında, levofloksasin doğrusal bir farmakokinetik izler.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği olan hastalar:

Böbrek

yetmezliğinde

levofloksasinin

farmakokinetik

özellikleri

etkilenir.

Böbrek

fonksiyonlarının

azalmasıyla

birlikte,

böbreklerden

eliminasyonu

klerensi

düşer

aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, eliminasyon yarı ömrü uzar:

[ml/dak]

< 20

20 - 49

50 - 80

[ml/dak]

[saat]

Yaşlı hastalar:

Levofloksasinin

farmakokinetik

özellikleri,

kreatinin

klerensindeki

farklılıklarla

alakalı

olanlar dışında, yaşlılarla gençler arasında önemli değişiklikler göstermez.

19 / 20

Cinsiyet farklılıkları:

Kadın

erkeklerde

yapılan

ayrı

analizler

neticesinde

levofloksasinin

farmakokinetik

özelliklerinde cinsiyetler arasında çok küçük marjinal farklılıklar olduğu gösterilmiştir. Bu

farkların klinik açıdan anlamlı olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktur.

5.3

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik öncesi veriler tek doz toksisitesi, tekrarlayan doz toksisitesi, karsinojenik potansiyel ve

üreme/gelişme toksisitesini içeren geleneksel çalışmalar temelinde insanlar için özel bir zarar

saptamamıştır.

Levofloksasin sıçanlarda fertilite ya da üreme performansında bozukluğa yol açmamıştır ve

fetüs üzerindeki tek etkisi maternal toksisiteye bağlı olan gelişme geriliğidir.

Levofloksasin bakteri ya da memeli hücrelerinde gen mutasyonuna yol açmamıştır fakat Çinli

hamster akciğer hücrelerinde in vitro kromozom kırılmasına neden olmuştur. Bu etkiler

topoizomeraz II inhibisyonuna atfedilebilir. İn vivo testlerde (mikronükleus, kardeş kromatid

değişimi, plansız DNA sentezi, dominant letal testler) genotoksik potansiyel göstermemiştir.

Farelerde

yürütülen

çalışmalar

levofloksasinin

yalnızca

çok

yüksek

dozlarda

fototoksik

aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir. Levofloksasin fotomutajenite tayininde genotoksik

potansiyel göstermemiştir ve bir fotokarsinojenite çalışmasında tümör gelişimini azaltmıştır.

Diğer florokinolonlar gibi levofloksasin sıçan ve köpeklerde kıkırdak üzerinde etki (soyulma

ve boşluk oluşumu) göstermiştir. Bu etkiler genç hayvanlarda daha belirgin olmuştur.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1

Yardımcı maddelerin listesi

Krospovidon

Hidroksipropil metilselüloz

Mikrokristalin selüloz

Sodyum stearil fumarat

Film kaplama (Opadry YS-1-18027A White):

Hidroksipropil metilselüloz

Titanyum dioksit

Polietilen glikol

Polisorbat 80

6.2

Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3

Raf ömrü

36 Ay

6.4

Saklamaya yönelik özel tedbirler

C’nin altında oda sıcaklığında ışıktan korunarak saklanmalıdır.

20 / 20

6.5

Ambalajın niteliği ve içeriği

Bir yüzü şeffaf PVDC, diğer yüzü üzeri baskılı alüminyum folyo kaplı, 7 film tabletlik blister.

Her karton kutu 7 film tablet içermektedir.

6.6

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Deva Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

34303 No:1 Küçükçekmece/İstanbul

Tel: 0212 692 92 92

Faks: 0212 697 00 24

8.

RUHSAT NUMARASI(LARI)

216/20

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 09.06.2008

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

11-6-2018

Quinsair (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Quinsair (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Quinsair (Active substance: levofloxacin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3756 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2789/T/16

Europe -DG Health and Food Safety