FLIXOTIDE INHALER 125 MCG, 120 DOZ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FLIXOTIDE INHALER 125 MCG, 120 DOZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FLIXOTIDE INHALER 125 MCG, 120 DOZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • pulmicort

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 97/4
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-04-1995
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN

B

İ

LG

İSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

FLIXOTIDE

Inhaler 125 mcg

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her uygulamada:

Flutikazon propiyonat (INN).125 mikrogram.

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Basınçlı, ölçülü dozlu aerosol.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Astımın tüm basamaklarında antienflamatuar, bronkodilatör, semptom kontrolü ve oral steroid

ihtiyacını azaltmak amaçlı kullanılır. KOAH’ta tek başına kullanılması önerilmez.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Hastalar inhale FLIXOTIDE tedavisinin profilaktik özelliğinden haberdar olmalı ve belirtileri

olmadığında dahi düzenli kullanmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır. FLIXOTIDE

sadece oral yolla inhalasyon içindir.

Reçete edilen her dozun minimum 2 inhalasyonla verilmesi planlanmıştır.

Astım

Terapötik etki 4-7 günde başlar, ancak daha önceden inhale steroid almamış olan hastalarda

24 saat içinde belirli bir düzelme görülebilir.

Eğer hasta, kısa etki süreli bronkodilatörlerin daha az etkili olmaya başladığını fark ederse

veya normalden daha fazla inhalasyona ihtiyaç duyuyorsa bir doktora danışılmalıdır.

Yetişkinler ve 16 yaş üzeri çocuklar: Günde 2 kez 100-1000 mikrogram.

Hastalara hastalığın şiddetine uygun inhale FLIXOTIDE başlangıç dozu verilmelidir:

Hafif astım:

Günde 2 kez 100-250 mikrogram

Orta şiddetli astım: Günde 2 kez 250-500 mikrogram

Şiddetli astım: Günde 2 kez 500-1000 mikrogram

Doz daha sonra, bireysel yanıtlara göre kontrol sağlanana kadar ayarlanabilir veya etkili en

düşük doza indirilebilir.

Alternatif

olarak,

flutikazon

propiyonatın

başlangıç

dozu

toplam

günlük

beklometazon

dipropiyonat dozunun yarısı olacak şekilde veya ölçülü dozlu inhalerle verilen doza eşdeğer

olacak şekilde hesaplanabilir.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH):

Günde 2 kez 500 mikrogram.

KOAH’ta tek başına kullanılması önerilmez.

Hastalar, optimum fayda için FLIXOTIDE Inhaler’i her gün kullanmaları gerektiği konusunda

uyarılmalıdır. Fayda genellikle 3-6 ay içinde görülür. Ancak, 3-6 ay sonra herhangi iyileşme

görülmezse hasta doktora başvurmalıdır.

Uygulama şekli:

FLIXOTIDE sadece oral yolla inhalasyon içindir.

Basınçlı, ölçülü dozlu inhaler kullanımının zor olduğunu düşünen hastalarda FLIXOTIDE

Inhaler ile birlikte ara parça (volumatic spacer) kullanılabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer veya böbrek bozukluğu olanlarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Pediatrik popülasyon:

Astım

4 yaş ve üzerindeki çocuklar:

Günde 2 kez 50-200 mikrogram.

Birçok çocukta astım günde 2 kez 50-100 mikrogramlık doz rejimi ile iyi şekilde kontrol

edilecektir. Astımı yeterli seviyede kontrol edilemeyen hastalar için doz günde 2 kez 200

mikrograma kadar çıkarılarak ilave fayda sağlanabilir.

Çocuklara hastalıklarının şiddetine göre, uygun inhale FLIXOTIDE başlangıç dozu

verilmelidir.

Doz daha sonra, bireysel yanıtlara göre kontrol sağlanana kadar ayarlanabilir veya etkili en

düşük doza indirilebilir.

4 yaş ve üzeri çocuklarda FLIXOTIDE Inhaler 25 mcg ve FLIXOTIDE Inhaler 50 mcg

kullanılır.

1-4 yaş arası çocuklar:

FLIXOTİDE Inhaler, küçük çocuklarda sıklıkla ve şiddetli görülen astım belirtilerinin kontrol

edilmesinde fayda sağlamaktadır.

1-4 yaş arası çocuklarda yapılan klinik çalışmalar, günde iki kez 100 mikrogram’ın yüz

maskesi ile birlikte pediyatrik spacer yolu ile uygulanmasının astım belirtilerinin kontrol

altına alınmasında en uygun yol olduğunu göstermiştir. (BABYHALER ™ gibi).

Astım teşhisi ve tedavisi düzenli kontrol altında tutulmalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

4.3. Kontrendikasyonlar

İlacın bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir

(bkz.Farmasötik Özellikleri – Yardımcı Maddelerin Listesi).

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Astım tedavisinde kademeli bir program uygulanmalı ve hastanın yanıtı klinik olarak ve

akciğer fonksiyon testleriyle izlenmelidir.

Astım belirtilerini kontrol etmek için kısa etkili inhale beta

-agonistlerin kullanımının artması,

astım kontrolünün bozulduğunu gösterir. Böyle bir durumda hastanın tedavi planı yeniden

gözden geçirilmelidir.

Astım kontrolünde ani olarak meydana gelen ve ilerleyen kötüleşmeler potansiyel olarak

yaşamı tehdit edicidir ve böyle bir durumda kortikosteroid dozunun artırılması göz önünde

bulundurulmalıdır. Risk altında olduğu düşünülen hastaların günlük doruk akım ("peak flow")

değeri izlenebilir.

FLIXOTIDE akut astım atakları için değil, rutin uzun süreli tedavide kullanılmak içindir.

Akut astım belirtilerini gidermek için hastaların hızlı ve kısa etkili inhale bronkodilatöre

ihtiyaçları olacaktır. Hastalara bu kurtarma ilaçlarını bulundurmaları tavsiye edilmelidir.

Diğer

inhalasyon tedavilerinde olduğu

gibi

uygulamadan sonra

ortaya çıkan hırıltılı

solunumla

birlikte

paradoksal

bronkospazm

oluşabilir.

durum

hızlı

etkili

inhale

bronkodilatörlerle hemen tedavi edilmelidir. FLIXOTIDE kullanımı hemen kesilmeli hasta

kontrol edilmeli ve gerekirse alternatif tedavi uygulanmalıdır.

Yanıt eksikliği veya şiddetli astım alevlenmeleri inhale FLIXOTIDE dozu artırılarak ve

gerekli olduğunda sistemik steroid ve/veya enfeksiyon varsa antibiyotik kullanılarak tedavi

edilmelidir.

Herhangi bir inhale kortikosteroid ile, özellikle uzun süre yüksek dozda uygulandığında,

sistemik etkiler oluşabilir; bu etkilerin oluşma olasılığı oral kortikosteroidlere göre daha azdır

(bkz. Doz Aşımı). Olası sistemik etkilere Cushing sendromu, Cushingoid özellikler, adrenal

süpresyon,

çocuklarda

adolesanlarda büyümede

gecikme,

kemik

mineral

dansitesinde

azalma, katarakt, glokom ve daha seyrek olarak psikomotor hiperaktivite, uyku bozuklukları,

anksiyete, depresyon ya da agresyonu (özellikle çocuklarda) içeren psikolojik ya da

davranışsal

etkiler

dahildir.

nedenle,

inhale

kortikosteroid

dozunun

etkili

kontrolün

sağlandığı en düşük doza titre edilmesi önemlidir (bkz. İstenmeyen Etkiler).

Uzun süreli ve yüksek doz inhale kortikosteroid uygulaması adrenal süpresyon ve akut

adrenal krize yol açabilir. Onaylı dozdan yüksek doz flutikazon propiyonat kullanan (tipik

olarak ≥ 1000 mikrogram/gün) 16 yaşın altındaki çocuklar özellikle risk altındadır. Akut

adrenal krizi tetikleme potansiyeli olan durumlar travma, cerrahi, infeksiyon ya da dozun ani

azaltılmasını içerir. Semptomlar tipik olarak belirgin olmayıp anoreksi, abdominal ağrı, kilo

kaybı, yorgunluk, baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı, hipoglisemi ve nöbetleri içerir.

Stres ya da elektif cerrahi periyotlarında ek sistemik kortikosteroid desteği düşünülmelidir.

Uzun süreli inhale kortikosteroid tedavisi gören çocukların boylarının düzenli olarak

izlenmesi önerilmektedir. Büyüme yavaşladığında, inhale kortikosteroid dozunun azaltılması

amacıyla tedavi gözden geçirilmeli ve astım kontrolünü etkili biçimde sağlayan en düşük doza

düşürülmelidir. Ek olarak, hastanın pediyatrik solunum hastalıkları uzmanına sevk edilmesi

düşünülmelidir.

Bazı bireyler birçok hastaya göre inhale kortikosteroid etkilerine karşı daha fazla duyarlılık

gösterebilir.

FLIXOTIDE ile tedavi aniden kesilmemelidir.

Diabetes mellitus öyküsü olan ya da olmayan hastalarda çok nadir kan glukoz düzeylerinde

artış bildirilmiştir (bkz. İstenmeyen Etkiler) ve diabetes mellitus hikayesi olan hastalara reçete

edilirken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Tüm inhale kortikosteroidlerde olduğu

gibi, aktif veya pasif pulmoner tüberkülozu olan

hastalara özel dikkat gösterilmelidir.

Pazarlama

sonrası

kullanım

sırasında

flutikazon

propiyonat

ritonavir

alan

hastalarda

Cushing sendromu ve adrenal süpresyon dahil sistemik kortikosteroid etkilere neden olan

klinik olarak önemli ilaç etkileşimleri bildirilmiştir. Bu nedenle hastaya sağlayacağı

potansiyel

yararı

sistemik

kortikosteroid

etkileri

riskinden

fazla

değilse

flutikazon

propiyonat ve ritonavirin birlikte kullanımından kaçınılmalıdır (bkz. Diğer Medikal Ürünlerle

Etkileşim ve Diğer Etkileşim Biçimleri).

Adrenal yanıt bozukluğu ihtimali ameliyat dahil acil durumlarda ve stres yaratabilecek elektif

durumlarda daima akılda tutulmalı ve uygun kortikosteroid tedavisi düşünülmelidir (bkz. Doz

Aşımı).

FLIXOTIDE tedavisinin önerilen dozlarında adrenal fonksiyon ve adrenal rezerv genellikle

normal sınırlarda kalır. İnhale FLIXOTIDE tedavisinin faydası oral steroid ihtiyacını en aza

indirmektir. Bununla birlikte bazı hastalarda oral steroidlerle aralıklı ve önceden yapılmış

tedaviler sonucu

advers etkilerin oluşma olasılığı bir süre

için devam edebilir. Adrenal

bozukluğun boyutu, elektif prosedürlerden önce uzman tavsiyesi gerektirebilir. Adrenal yanıt

bozukluğu ihtimali stres yaratma ihtimali olan ameliyat dahil acil durumlarda daima akılda

tutulmalı ve uygun kortikosteroid tedavisi düşünülmelidir.

Kortikosteroid içeren inhale ilaçları alan KOAH hastalarında, hastaneye yatış gerektiren

pnömoni dahil pnömoni insidansında artış gözlemlenmiştir. Artan steroid dozu ile pnömoni

riskinde artış kanıtları bulunmaktadır, ancak bu durum çalışmaların tamamında kesin olarak

gösterilmemiştir.

Kortikosteroid içeren inhale ilaçlarının pnömoni riskinin büyüklüğü konusunda sınıf içi

farklılık için kesin klinik kanıt bulunmamaktadır.

Hekimler,

KOAH

hastalarında

olası

pnömoni

gelişimine

karşı,

enfeksiyonların

klinik

özellikleri ile KOAH semptomlarının alevlenme durumunun karışması ihtimali dolayısıyla

dikkatli olmalıdırlar.

KOAH hastalarındaki pnömoni risk faktörleri arasında; sigara içimi, ileri yaş, düşük vücut

kitle indeksi ve şiddetli KOAH bulunmaktadır.

Oral kortikosteroid ile tedavi edilen hastanın FLIXOTIDE tedavisine geçirilmesi:

Oral kortikosteroide bağımlı hastalarda FLIXOTIDE tedavisine geçişte dikkatli olunmalıdır.

Uzun süreli sistemik steroid tedavisinin neden olduğu adrenokortikal işlev bozukluğunun

düzelmesi zaman alabilir.

Uzun süreli ve yüksek doz sistemik steroid kullanan hastalarda adrenokortikal süpresyon

gelişebilir. Bu hastalarda adrenokortikal işlev düzenli izlenmeli ve sistemik steroid dozu

dikkatli biçimde azaltılmalıdır.

Yaklaşık bir hafta sonra sistemik steroid dozu azaltılmaya başlanmalıdır. Doz azaltılması

sistemik steroidin idame dozuna uygun olmalı ve haftalık aralıklarla azaltılmalıdır. Genel

olarak, günlük 10 mg veya daha az prednizolon (ya da eşdeğeri) idame dozu azaltılırken en az

haftalık aralıklarla, en fazla günde 1 mg olarak azaltılmalıdır. Günlük prednizolon idame

dozunun 10 mg’ın üzerinde olduğu durumlarda haftalık aralıklarla daha fazla doz azaltılması

uygun olabilir.

Adrenal yanıt bozukluğu olasılığından dolayı oral steroid tedavisinden inhale FLIXOTIDE

tedavisine

geçen

hastalar

özel

dikkat

gösterilerek

tedavi

edilmeli

adrenokortikal

fonksiyonları düzenli olarak izlenmelidir.

Bazı hastalar tedavi kesilmesi sırasında solunum işlevlerinin düzelmesine karşın kendini iyi

hissetmeyebilir. Adrenal yetmezliğe ilişkin nesnel belirti bulunmuyor ise, hastalar flutikazon

propiyonat tedavisine devam edip sistemik steroidi kesme konusunda desteklenmelidir.

İnhale FLIXOTIDE tedavisine başlamayı takiben sistemik tedavinin bırakılması kademeli

olmalıdır ve hastalar astım ataklarının kötüleşmesi, göğüs enfeksiyonu, majör hastalık, cerrahi

ve travma gibi stres oluştuğunda ek tedaviye ihtiyaçları olabileceğini belirten uyarıcı steroid

kartı taşımaları konusunda teşvik edilmelidir.

Benzer olarak sistemik steroid tedavisinin inhale tedavi ile yer değiştirmesi, önceden sistemik

ilaç tarafından kontrol edilen, alerjik rinit veya egzama gibi alerjilerin ortaya çıkmasına neden

olabilir.

alerjiler

antihistaminik

ve/veya

topikal

steroidler

dahil

topikal

preparatlarla

semptomatik olarak tedavi edilmelidir.

Hastanın

inhaleri

kullanma

tekniği

kontrol

edilmelidir,

çünkü

optimum

düzeyde

ilacın

akciğerlere ulaşması için inhalerin inspirasyonla senkronize şekilde harekete geçtiğinden emin

olunmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Karaciğer ve bağırsakta gerçekleşen sitokrom P450 3A4 aracılı geniş ölçüdeki ilk geçiş

metabolizması ve yüksek sistemik klerens nedeniyle normal şartlarda flutikazon propiyonatın,

plazma konsantrasyonları inhale dozu takiben düşük olur. Bu nedenle flutikazon propiyonatın

aracılık ettiği klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimleri beklenmemektedir.

Sağlıklı gönüllülerle yapılan bir ilaç etkileşim çalışmasında ritonavirin (yüksek derecede

güçlü sitokrom P450 3A4 inhibitörü) intranasal uygulanan flutikazon propiyonatın plazma

konsantrasyonlarını büyük ölçüde arttırdığı, bunun da serum kortizol konsantrasyonlarında

belirgin derecede azalmaya neden olduğu gösterilmiştir. Pazarlama sonrası kullanım sırasında

intranazal veya inhalasyon yolu ile flutikazon propiyonat ve ritonavir alan hastalarda Cushing

sendromu ve adrenal süpresyon dahil sistemik kortikosteroid etkilere yol açan klinik olarak

önemli ilaç etkileşimleri bildirilmiştir. Bu

nedenle, hastaya sağlayacağı potansiyel fayda

sistemik kortikosteroid yan etki riskinden fazla olmadıkça flutikazon propiyonat ve ritonavirin

birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

Sağlıklı gönüllülerle yapılan küçük bir çalışmada, hafifçe daha az potent bir CYP3A

inhibitörü olan ketokonazol, tek inhalasyonun ardından flutikazon propiyonatın maruziyetini

% 150 artırmıştır. Tek başına flutikazon propiyonat uygulamasına kıyasla plazma kortizol

düzeyi daha fazla düşmüştür. Itrakonazol gibi diğer güçlü CYP3A inhibitörleri ile eş zamanlı

tedavinin, sistemik flutikazon propiyonat maruziyetini ve sistemik yan etki riskini artırması

beklenir. Bu duruma karşı dikkatli olunmalı ve bu tür ilaçlarla uzun süreli tedaviden mümkün

olduğunca kaçınılmalıdır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi:C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

FLIXOTIDE’ın çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlara herhangi bir etkisi veya doğum

kontrolü (kontrasepsiyon) için kullanılan ilaçlarla herhangi bir etkileşimi bildirilmemiştir.

Gebelik dönemi

Flutikazon propiyonatın insanda gebelikte kullanımının güvenilirliği ile ilgili yeterli kanıt

yoktur. Gebe hayvanlara kortikosteroid uygulanması, yarık damak ve intaruterin büyüme

geriliği gibi fetal gelişim anormalliklerine neden olabilir. Bu nedenle, insan fetüsü için küçük

bir risk söz konusu olabilir. Bununla birlikte, hayvanlardaki fetal değişiklikler yüksek

sistemik maruziyet sonrası ortaya çıkmaktadır. FLIXOTIDE, flutikazon propiyonatı doğrudan

akciğere ulaştırdığından sistemik yol ile uygulamada ortaya çıkan yüksek maruziyet söz

konusu olmamaktadır. İlaç kullanımı ancak anneye sağlaması beklenen yararı fetusa olan

olası bir riskten fazla ise düşünülmelidir.

Laktasyon dönemi

Flutikazon propiyonatın anne sütü ile atılımı araştırılmamıştır. Laktasyondaki laboratuvar

sıçanlarında, subkütan uygulamayı takiben ölçülebilir plazma seviyesi sağlandığında, sütte

flutikazon propiyonat varlığı kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, flutikazon propiyonatın

hastalara

önerilen

dozlarda

inhalasyon

şeklinde

uygulamasını

takiben

plazma

seviyeleri

düşüktür. Flutikazon propiyonatın emziren annelerde kullanılması için terapötik yarar ile anne

ve bebeğin maruz kalacağı potansiyel zarar değerlendirilmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Veri bulunmamaktadır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

FLIXOTIDE’ın böyle bir etki oluşturması olası değildir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Aşağıdaki advers etkiler organ sistemi sınıflandırması ve sıklığa göre verilmiştir. Sıklık

sınıflandırması, çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ve <1/10), yaygın olmayan (≥1/1000 ve

<1/100), seyrek (≥1/10.000 ve

<1/1000) ve izole raporlar dahil çok seyrek (<1/10000),

bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) şeklinde tanımlanmıştır.

Çok sık ve sık olaylar genellikle klinik çalışma verilerinden belirlenmiştir. Seyrek ve çok

seyrek olaylar genellikle spontan verilere dayanmaktadır.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Çok yaygın: Ağızda ve boğazda kandidiyazis. Bazı hastalarda ağızda ve boğazda

kandidiyazis

(pamukçuk) oluşur. Böyle hastaların ilaçlarını

kullandıktan

sonra

ağızlarını

çalkalamaları

yararlı

olabilir.

Semptomatik kandidiyazis, FLIXOTIDE kullanımına devam edilirken

topikal antifungal ajanlarla tedavi edilebilir.

Yaygın:

Pnömoni (KOAH’lı hastalarda)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan:

Deride aşırı duyarlılık reaksiyonları

Çok seyrek:

Anjiyoödem (başlıca yüzde ve orofarinkste ödem), solunum belirtileri

(dispne ve/veya bronkospazm) ve anafilaktik reaksiyonlar

Endokrin hastalıkları

Çok seyrek: Cushing sendromu, Cushingoid özellikler, adrenal süpresyon,

büyümede

gecikme,

kemik

mineral

yoğunluğunda

azalma,

katarakt,

glokom

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Çok seyrek:

Hiperglisemi

Psikiyatrik hastalıklar

Çok seyrek: Anksiyete, uyku bozuklukları ve hiperaktivite ve irritabilite dahil

davranış değişiklikleri (genelde çocuklarda)

Bilinmiyor:

Depresyon, agresyon (çoğunlukla çocuklarda)

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Yaygın: Ses kısıklığı

Bazı hastalarda inhale FLIXOTIDE ses kısıklığına neden

olabilir. İnhalasyondan hemen sonra ağzın suyla çalkalanması yararlı

olabilir.)

Çok seyrek: Paradoksal bronkospazm.( Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi

uygulamadan

sonra

ortaya

çıkan

hışıltılı

solunumla

birlikte

paradoksal

bronkospazm

oluşabilir.

durum

hızlı

etkili

inhale

bronkodilatörlerle

hemen

tedavi

edilmelidir.

FLIXOTIDE

Inhaler’in

kullanımı hemen kesilmeli hasta kontrol edilmeli ve gerekirse alternatif

tedavi uygulanmalıdır.

Gastrointestinal hastalıklar

Çok seyrek:

Dispepsi

Deri ve derialtı dokusu hastalıkları

Yaygın: Kontüzyon

Kas iskelet sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Artralji

4.9 Doz Aşımı ve tedavisi

Akut: FLIXOTIDE’ın tavsiye edilen dozlarının üzerindeki dozlarda akut inhalasyonu adrenal

fonksiyonların

geçici

süpresyonuna

neden

olabilir.

durum

acil

önlem

alınmasını

gerektirmez; bu

hastalarda flutikazon propiyonat tedavisi astımı kontrol edecek düzeyde

sürdürülmelidir,

adrenal

fonksiyonların

birkaç

gün

içinde

eski

haline

döndüğü

plazma

kortizolü ölçülerek saptanabilir.

Kronik: Önerilenin üzerindeki dozların alınmasına uzun süre devam edilirse bir miktar

adrenal süpresyon oluşabilir. Adrenal rezervin izlenmesi gerekebilir. FLIXOTIDE aşırı doz

vakalarında tedaviye semptom kontrolünü sağlayan uygun dozlarda devam edilebilir.

Önerilenden fazla doz alan hastalar yakından kontrol edilmeli ve doz kademeli olarak

azaltılmalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: kortikosteroidler, ATC Kodu: D07A C17

FLIXOTIDE inhalasyon yoluyla tavsiye edilen dozlarda verildiğinde akciğerlerde güçlü bir

glukokortikoid antienflamatuvar etki göstererek astım belirtilerini ve alevlenmelerini azaltır.

Klinik çalışmalara göre hastanın KOAH belirtilerinde anlamlı azalma vardır, ayrıca yaşa,

cinsiyete, başlangıç akciğer fonksiyonlarına, sigara içme veya alerji durumuna bağlı

olmaksızın akciğer fonksiyonlarında iyileşme sağlar. Bu durum yaşam kalitesinde belirgin bir

artışa yol açar.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel Özellikler

Emilim:

Her bir inhaler cihazı için flutikazon propiyonatın mutlak biyoyararlanımı inhalasyon veya

intravenöz farmakokinetik verilerin çalışma içerisinde ve çalışmalar arasında karşılaştırılması

ile hesaplanmıştır. Sağlıklı erişkin deneklerde mutlak biyoyararlanım flutikazon propiyonat

Accuhaler/Diskus (%7.8),

flutikazon

propiyonat

Diskhaler

(%9.0),

flutikazon

propiyonat

Evohaler (%10.9), salmeterol-flutikazon propiyonat Evohaler (%5.3) ve salmeterol-flutikazon

propiyonat Accuhaler/Diskus (5.5%) için belirlenmiştir. Astım ya da KOAH hastalarında

flutikazon propiyonata sistemik maruziyetin daha az derecede olduğu görülmüştür. Sistemik

absorpsiyon

başlıca

akciğerlerden

gerçekleşir

başlangıçta

hızlı

olup

daha

sonra

yavaşlamaktadır. Kalan inhale doz yutulabilir, fakat yutulan kısım sudaki düşük çözünürlüğü

1’den

daha

oral

biyoyararlanımla

sonuçlanan

sistemik

absorpsiyon

öncesi

metabolizmasından dolayı sistemik maruziyete çok az katkıda bulunmaktadır. İnhale dozun

artırılmasıyla sistemik maruziyette doğrusal artış olur.

Dağılım:

Flutikazon propiyonat kararlı durumda geniş bir dağılım hacmine (yaklaşık 300 L)

sahiptir.

Plazma proteinlerine bağlanma oranı orta derecede yüksektir (% 91).

Biyotransformasyon:

Flutikazon

propiyonat

başlıca

sitokrom

P450

enzimi

olan

CYP3A4

tarafından

inaktif

karboksilik asit metabolitine metabolize olarak sistemik dolaşımdan çok hızlı temizlenir.

Flutikazon propiyonatın sistemik maruziyetinde artış potansiyeli olduğundan bilinen CYP3A4

inhibitörleri birlikte uygulanırken dikkat edilmelidir.

Eliminasyon:

Flutikazon propiyonatın dispozisyonu yüksek plazma klerensi (1150 ml/dak) ve yaklaşık 8

saat olan terminal yarılanma ömrü ile karakterizedir. Flutikazon propiyonatın renal klerensi

ihmal edilebilir düzeydedir (% 0.2’den az) ve metabolit olarak % 5’ten azdır.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Veri bulunmamaktadır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Toksikoloji, sadece güçlü kortikosteroidlerin önerilen terapötik dozlardan çok daha yüksek

dozlarda uygulandıklarında gösterdikleri tipteki sınıf etkileri şeklinde görülür. Mükerrer doz

toksisite çalışmalarında, üreme çalışmalarında veya teratoloji çalışmalarında yeni bir etki

tanımlanmamıştır.

Flutikazon propiyonat in vitro ve in vivo olarak mutajenik aktivitesi yoktur ve kemirgenlerde

tümorojenik etki göstermemiştir. Hayvan modelleri üzerinde iritan veya hassasiyet yaratıcı

değildir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

HFA 134a (Kloroflorokarbon (CFC) içermeyen itici bir gaz).

6.2. Geçimsizlikler

Herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel uyarılar

C’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklanmalıdır. Donmaktan ve direkt güneş

ışığından korunmalıdır.

Basınçlı aerosol tüp içinde bulunan inhale ürünlerin çoğunda olduğu gibi, bu ilacın terapötik

etkisi aerosol tüp soğuk olduğunda azalabilir.

Aerosol tüp, boş olsa bile delinmemeli, kırılmamalı veya yakılmamalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

FLIXOTIDE

Inhaler 125 mcg, her seferinde 125 mikrogram püskürtmeyi sağlayan özel

parçasıyla ölçülü dozlu bir inhalerdir. Her inhalasyon tüpü 60 veya 120 inhalasyon sağlar.

FLIXOTIDE Inhaler, kloroflorokarbon (CFC) içermeyen bir itici gaz olan HFA 134A içerir.

Ozona zarar vermez.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

FLIXOTIDE Inhaler’in kullanım talimatları:

İnhalerin test edilmesi:

İnhalerinizi ilk kez kullanıyorsanız veya 1 hafta ya da daha uzun bir süredir kullanmıyorsanız

ağızlığın

kapağını

yanından

sıkıştırarak

çıkarınız,

inhaleri

iyice

çalkalayınız

çalıştığından emin olmak için iki kez havaya püskürtünüz.

İnhalerin kullanımı:

1. Ağızlığın kapağını hafifçe yanlarından sıkıştırarak çıkarınız.

2. Ağızlık dahil inhalerin iç ve dış kısmını inceleyerek yabancı bir cisim olup olmadığına

bakınız.

3. Yabancı cisimleri uzaklaştırmak ve inhaler içeriğinin iyice karışmasını sağlamak için

inhaleri iyice çalkalayınız.

4. İnhaleri baş ve diğer parmaklarınızla, başparmağınız ağızlığın tabanından tutacak şekilde

dik pozisyonda tutunuz.

5. Nefesinizi rahaçta yapabildiğiniz kadar dışarı veriniz, ağızlığı ağzınıza dişlerinizin arasına

yerleştiriniz. Ve dudaklarınızı etrafında kapatınız fakat ağızlığı ısırmayınız.

6. Ağzınızdan nefes almaya başlar başlamaz inhalerin tepesini aşağı bastırarak düzenli ve

derin nefes alırken FLIXOTIDE’ı püskürtünüz.

7. Nefesinizi tutarken inhaleri ağzınızdan çıkarınız, parmağınızı inhaler tüpünün tepesinden

çekiniz. Nefesinizi rahatça tutabildiğiniz kadar tutunuz.

8. Eğer daha fazla doz alacaksanız inhaleri dik tutmaya devam ediniz ve 3’ten 7’ye kadar olan

basamakları tekrarlamadan önce yarım dakika kadar bekleyiniz.

9. Ardından, ağzınızı su ile çalkalayıp tükürünüz.

10. Ağızlığın kapağını sıkıca itip yerine oturtarak kapatınız

ÖNEMLİ:

5, 6 ve 7. aşamalarda acele etmeyiniz. İnhalerinizi kullanmadan önce mümkün olduğu kadar

yavaş nefes almaya başlamanız önemlidir. İlk kullanmaya başladığınız zamanlarda birkaç kez

ayna önünde pratik yapınız. İnhalerin tepesinden veya ağzınızın kenarından sis çıktığını

görürseniz 2. basamaktan itibaren işlemleri tekrarlayınız.

Eğer doktorunuz inhalerinizi farklı şekilde kullanmanızı tavsiye ettiyse dikkatle bu talimatlara

uyunuz. Bir sorununuz varsa doktorunuza danışınız.

Çocuklar:

Küçük çocukların yardıma ihtiyacı olabilir ve yetişkinlerin inhaleri kullanmalarına yardım

etmesi gerekebilir. Çocukları nefesini dışarı vermeye ve nefes alırken inhaleri püskürtmeye

teşvik ediniz. Tekniği beraberce deneyiniz. Daha büyük çocuklar veya elleri kuvvetli olmayan

kişiler inhaleri iki elleri ile tutabilirler. İki işaret parmağınızı inhalerin tepesine iki

başparmağınızı ağızlığın altına koyunuz.

Bazı küçük çocuklarda BABYHALER spacer cihazı kullanmaya ihtiyaç duyulabilir.

Doktorunuz veya hemşireniz bu konuda yardımcı olacaktır.

İnhalerinizi babyhaler spacer cihazının inhaler yerine yerleştiriniz.

Maske babyhaler spacer cihazının ağız kısmına takılır.

Babyhaler spacer cihazının maskeli kısmı çocuğun ağız ve burnunu iyice içine alacak şekilde

yerleştirilir.

İlaç spacer cihazının içine püskürtülür ve çocuk ağızdan derin derin nefes alıp verir.

Temizleme:

İnhalerinizin haftada en az bir kez temizlenmesi gereklidir.

1. Ağızlığın kapağını çıkarınız.

2. Aerosol tüpü plastik kısımdan çıkarmayınız.

3. Kuru bir bez veya mendil ile ağızlığın içini ve dışını siliniz.

4. Ağızlık kapağını yerleştiriniz.

METAL AEROSOL TÜPÜ SUYA BIRAKMAYINIZ.

Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”’ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Adı:

GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

Adresi:

Büyükdere Cad. No.173, 1. Levent Plaza

B Blok 34394 1. Levent / İstanbul

Tel. no:

212 – 339 44 00

Fax. no:

212 – 339 45 00

8. RUHSAT NUMARASI

97/4

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 19.04.1995

Ruhsat yenileme tarihi: 19.04.2010

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ