FLIXON

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FLIXON INHALER 125 MCG 120 DOZ INHALER
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FLIXON INHALER 125 MCG 120 DOZ INHALER
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • pulmicort

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525529701
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 18-05-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

FLİXON125mcg/dozinhaler

İ nhalasyonyoluylaalınır(inhalasyon:nefeslebirlikteakciğerlereçekme).

Etkinmadde:Herdoz125mikrogramflutikazonpropiyonatiçerir.

Yardımcımadde(ler):HFA134a(Kloroflorokarbon(CFC)içermeyeniticibirgaz).

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. FLİXONnedirveneiçinkullanılır?

2. FLİXON’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. FLİXONnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. FLİXON’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. FLİXONnedirveneiçinkullanılır?

FLİXON,flutikazonpropiyonatiçerir.Flutikazonpropiyonatkortikosteroidleradıverilenilaç

grubununbirüyesidirveyangı(iltihap,enflamasyon)gidericietkisiolduğundan,

akciğerlerdekihavayollarınınduvarlarındaoluşanşişmevehassasiyetiazaltaraknefesalıp

vermesorunlarınırahatlatır.

FLİXONdüzenlitedavigerekenhastalardaastımataklarınınönlenmesineyardımcıolur.Bu

nedenle“önleyici”olarakdaadlandırılır.Düzenliolarakhergünkullanılmasıgerekir.

FLİXONnefesdarlığıhissettiğinizaniastımataklarınıntedavisindekullanılmaz.

KOAH’tatekbaşınakullanılmasıönerilmez.

KOAH’lı(kronikobstrüktifakciğerhastalığı)hastalardabelirtilerinveataksıklığının

azaltılmasındakullanılır.

FLİXONheruygulamada125mikrogramflutikazonpropiyonatpüskürten120dozluk,ölçülü

bircihazdır.FLİXON,kloroflorokarbon(CFC)içermeyenbiriticigazolanHFA134aiçerir.

Ozonazararvermez.

2. FLİXON’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

FLİXON’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

FlutikazonpropiyonataveyaFLİXON’unbileşimindekiyardımcımaddelerdenherhangi

birinekarşıalerjinizvarsabuilacıkullanmayınız.

FLİXON’uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Astımbelirtilerinigidermekiçinkısaetkilibronkodilatör(bronşgenişletici)kullanımını

artırdıysanızdoktorunuzabildiriniz,budurumastımkontrolünüzünkötüleştiğinigösterir.

Astımınızaniveilerleyenşekildekötüleştiysedoktorunuzubilgilendiriniz.

FLİXON’uaniastımataklarınırahatlatmakiçinkullanmayınız.Aniastımbelirtilerini

gidermekiçinhızlıvekısaetkilibronkodilatöreihtiyacınızvardır.Builaçlarıyanınızda

bulundurunuz.

FLİXONdozuygulamasıardındananidenhırıltılısolunumdaartışilekendinigösteren

bronşspazmıortayaçıkabilir.FLİXON’uhemenkesipdoktorunuzuarayınız.

YanıteksikliğiveyaşiddetliastımalevlenmeleridurumundadoktorunuzinhaleFLİXON

dozunuartırabilirvegerekliolduğundasistemiksteroidve/veyaenfeksiyonvarsa

antibiyotikkullanaraksizitedaviedebilir.

FLİXONözellikleyüksekdozlardauzunsürekullanıldığında,içerdiğikortikosteroid

nedeniyleCushingsendromu(sırttakamburabenzeryağbirikimi,yüzdeyuvarlaklaşma,

aşırıkıllanmaveözelliklebelveleğenkemiklerindekemikerimesi),Cushingoidözellikler

(Cushingsendromundagörülenlerebenzerözellikler),adrenalsüpresyon(böbreküstü

bezindenhormonsalınımınınbaskılanması)çocukveergenlerdebüyümegeriliği,kemik

mineralyoğunluğundaazalma,gözeperdeinmesi(katarakt),göziçibasıncınınartması

(glokom)vedahaseyrekolarakpsikomotorhiperaktivite(aşırıveyoğunetkinlikyada

hareketlilikteolmadurumu),uykubozuklukları,anksiyete(endişe),depresyon(ruhsal

çöküntü)yadaagresyonu(saldırganlık,özellikleçocuklarda)içerenruhsalyada

davranışsaletkilergibisistemiketkilereyolaçabilir.

Uzunsürediryüksekdozdainhalesteroidkullanıyorsanıztrafikkazasıyadaameliyat

öncesigibistreslidurumlardailavesteroidlerkullanmanızgerekebilir.Doktorunuzbu

dönemdesizeilavesteroidvermeyekararverebilir.

Uzunsürediryüksekdozdainhalesteroidkullanıyorsanızböbreküstübeziyetmezliği(akut

adrenalkrizdurumu)oluşabilir.Bununbelirtileriiştahsızlık(anoreksi),karınağrısı,kilo

kaybı,yorgunluk,başağrısı,bulantı,kusma,bilinçbulanıklığı,kanşekerdüzeyinde

azalma(hipoglisemi)venöbetleriiçerir.

FLİXONçocuklardabüyümegeriliğineyolaçabilir.Bunedenleuzunsürekullanan

çocuklarınboyudüzenliolarakizlenmelidir.Büyümeyavaşlarise,dozunazaltılması

amacıyladoktorunuztedaviyigözdengeçirecekveastımkontrolünüetkilibiçimde

sağlayanendüşükdozadüşürecektir.

FLİXONtedavisinidoktorunuzadanışmadananidenkesmeyiniz.

FLİXONkanşekeriseviyesiniartırabilir,bunedenleşekerhastalığınızvarsadoktorunuzu

bilgilendiriniz,tedavinizdedeğişiklikyapmakisteyebilir.

Verem(akciğertüberkülozu)hastalığınızvarsaveyadahaöncegeçirdiysenizdoktorunuzu

bilgilendiriniz,tedavinizdedeğişiklikyapmakisteyebilir.

Eğerritonavir(birantiviral)kullanıyorsanız,doktorunuzabildiriniz;tedavinizdedeğişiklik

yapmakisteyebilir.

FLİXONkullananKOAH’lıhastalardazatürre(pnömoni)gelişmeihtimalindeartışvardır.

Bazıhastalarinhale(nefesyoluylaalınan)kortikosteroidleredahaduyarlıolabilir,bu

nedenleağızdanalınankortikosteroidtedavisindeninhalekortikosteroidtedavisine

geçirildiğinizdedoktorunuzsiziyakındanizleyecektir.

Sistemikkortikosteroidtedavisindeninhaleflutikazonpropiyonattedavisinegeçirildikten

sonrasistemiktedavinizinbırakılmasıkademeliolmalıdırveyanınızdaastımataklarının

kötüleşmesi,göğüsenfeksiyonu,majörhastalık,cerrahivetravmagibistresdönemlerinde

ektedaviyeihtiyaçduyabileceğinizigösterenbiruyarıkartıtaşıyınız.

Sistemikkortikosteroidtedavisinden,inhaletedaviyegeçirildiğinizdesamannezlesi

(alerjikrinit)veyaegzamagibialerjilerortayaçıkabilir.Doktorunuzbualerjileritedavi

etmekiçinbazıilaçlarkullanmanızıisteyebilir.

laçtanenyüksekfaydayısağlayabilmeniziçincihazınnefesalmanızlabirlikteharekete

geçtiğindeneminolunuz,eğerşüphelerinizvarsadoktorunuzadanışınız.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

FLİXON’unyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayolunedeniyleherhangibiretkileşimbeklenmemektedir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Gebelikdönemindeflutikazonpropiyonatkullanımıileilgilideneyimyetersizolduğundan

gebeliksırasındasadecedoktorunuzgerekliolduğunakararverirsekullanınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız

Emzirmedönemindeflutikazonpropiyonatkullanımıileilgilideneyimyetersizolduğundan

emzirmedönemindesadecedoktorunuzgerekliolduğunakararverirsekullanınız.

Araçvemakinekullanımı

FLİXON’unaraçvemakinekullanmayeteneğiüzerindebiretkioluşturmasıbeklenmez.

FLİXON’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

FLİXON’uniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıalerjinizyoksa,bumaddelerebağlı

olumsuzbiretkioluşmasıbeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğer;

VirüstedavisineyönelikveritonavirgibigüçlüsitokromP4503A4inhibitörleriadıverilen

grubadahilolanilaçlardankullanıyorsanız,

Mantarenfeksiyonlarınıntedavisineyönelikbirilaç(ketokonazolgibi)kullanıyorsanız

doktorunuzubilgilendiriniz,tedavinizdedeğişiklikyapmakisteyebilir.

Buifadelerbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılacakürünleriçin

degeçerlidir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabukonuhakkındabilgiveriniz.

3. FLİXONnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Astımtedavisinde:

Yetişkinlerve16yaşüzeriergenler:Günde2kez100-1000mikrogram.

DoktorunuzhastalığınızınşiddetinegöreFLİXON’unbaşlangıçdozunuayarlayacaktır:

Hafifastım: Günde2kez100-250mikrogram

Ortaşiddetliastım: Günde2kez250-500mikrogram

iddetliastım: Günde2kez500-1000mikrogram

Dahasonradoktorunuz,bireyselyanıtınızagöreilacınızındozunuetkiliendüşükdoza

ayarlayacaktır.

Doktorunuzsöylemedenilacınızındozunudeğiştirmeyiniz.

lacınızınetkisi4-7gündeortayaçıkmayabaşlar,ancakdahaöncedennefeslebirlikte

akciğerlereçekilenbirkortikosteroidkullanmadıysanız24saatiçindebelirlibirdüzelme

görülebilir.

Kronikobstrüktifakciğerhastalığında(KOAH):

Yetişkinler:Günde2kez500mikrogram

Düzenlikullandığınızdailacınızınfaydasınıgenellikle3-6ayiçindegörebilirsiniz.3-6ay

sonraherhangibiriyileşmegörülmezsedoktorunuzadanışınız

Uygulamayoluvemetodu:

FLİXONsadeceağızdannefeslebirlikteakciğerlereçekilir.

lacınızıdoktorunuzuntavsiyeettiğişekildealınız.

Bazıküçükçocuklardapediyatrikspacercihazıkullanmayaihtiyaçduyulabilir.

TamfaydasağlamakiçinFLİXON’undüzenlikullanılmasıgereklidir.Kendinizidahaiyi

hissetsenizbiletedavinizikesmeyiniz.

Basınçlı,ölçülüdozluinhalerkullanımınınzorolduğunudüşünüyorsanızinhalerilebirlikte

araparça(ör:volumaticspacercihazı)kullanabilirsiniz.

lacıniçindebulunduğuaerosoltüpsoğukolduğundailacıntedaviedicietkisiazalır,bu

nedenlekullanmadanöncetübünsoğukolmadığındaneminolunuz.

FLİXON’unkullanımtalimatları

nhalerintestedilmesi:

nhaleriniziilkkezkullanıyorsanızveya1haftayadadahauzunbirsüredirkullanmıyorsanız

ağızlığınkapağınıikiyanındansıkıştırarakçıkarınız,inhaleriiyiceçalkalayınızve

çalıştığındaneminolmakiçinikikezhavayapüskürtünüz.

nhalerinkullanımı:

Ağızlığınkapağınıhafifçeyanlarındansıkıştırarakçıkarınız.

Ağızlıkdahilinhaleriniçvedışkısmınıinceleyerekyabancıbircisimolupolmadığına

bakınız.

Yabancıcisimleriuzaklaştırmakveinhaler

içeriğininiyicekarışmasınısağlamakiçininhaleri

iyiceçalkalayınız.

nhaleri baş ve diğer parmaklarınızla,

başparmağınız ağızlığın tabanından tutacak

ekildedikpozisyondatutunuz.Nefesinizi

rahatçayapabildiğinizkadardışarıveriniz.

Ağızlığıağzınızadişlerinizinarasınayerleştiriniz.

Vedudaklarınızıetrafındakapatınızfakatağızlığı

ısırmayınız.

Ağzınızdannefesalmayabaşlarbaşlamaz

inhalerintepesiniaşağıbastırarakdüzenlivederin

nefesalırkenFLİXON’upüskürtünüz.

Nefesinizitutarkeninhaleriağzınızdançıkarınız,

parmağınızıinhalertüpününtepesindençekiniz.

Nefesinizirahatçatutabildiğinizkadartutunuz.

Eğerdahafazladozalacaksanızinhaleridik

tutmayadevamedinizve3’ten7’yekadarolan

basamaklarıtekrarlamadanönceyarımdakika

kadarbekleyiniz.

Ardından,ağzınızısuileçalkalayıptükürünüz.

Ağızlığınkapağınısıkıcaitipyerineoturtarakkapatınız

ÖNEMLİ:

5,6ve7.aşamalardaaceleetmeyiniz.İnhalerinizikullanmadanöncemümkünolduğukadar

yavaşnefesalmayabaşlamanızönemlidir.İlkkullanmayabaşladığınızzamanlardabirkaçkez

aynaönündepratikyapınız.İnhalerintepesindenveyaağzınızınkenarındansisçıktığını

görürseniz2.basamaktanitibarenişlemleritekrarlayınız.

Eğerdoktorunuzinhalerinizifarklışekildekullanmanızıtavsiyeettiysedikkatlebutalimatlara

uyunuz.Birsorununuzvarsadoktorunuzadanışınız.

Çocuklar:

Küçükçocuklarınyardımaihtiyacıolabilirveyetişkinlerininhalerikullanmalarınayardım

etmesigerekebilir.Çocuklarınefesinidışarıvermeyevenefesalırkeninhaleripüskürtmeye

teşvikediniz.Tekniğiberabercedeneyiniz.Dahabüyükçocuklarveyaellerikuvvetliolmayan

kişilerinhaleriikielleriiletutabilirler.İkiişaretparmağınızıinhalerintepesineiki

başparmağınızıağızlığınaltınakoyunuz.

Temizleme:

nhalerinizinhaftadaenazbirkeztemizlenmesigereklidir.

Ağızlığınkapağınıçıkarınız.

Aerosoltüpüplastikkısımdançıkarmayınız.

Kurubirbezveyamendilileağızlığıniçinivedışınısiliniz.

Ağızlıkkapağınıyerleştiriniz.

METALAEROSOLTÜPÜSUYABIRAKMAYINIZ.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Astımtedavisinde:

4yaşveüzeriçocuklar:Günde2kez50-200mikrogram.

1-4yaşarasıçocuklar:Günde2kez100mikrogram.

Yaşlılardakullanımı:Yaşlılardadozayarlamasıgereklideğildir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:Karaciğerveböbrekbozukluğundadozayarlamasıgerekli

değildir.

EğerFLİXON’unetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaFLİXONkullandıysanız:

FLİXON’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

FLİXON’ukullanmayıunutursanız

Doktorunuzatlanandozunnezamanuygulanacağınakararverecektir.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

FLİXONiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

FLİXONtedavisiyavaşyavaşazaltılmalıvedoktorgözetimiolmadananidenkesilmemelidir.

4. Olasıyanetkilerinelerdir?

TümilaçlargibiFLİXON’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Eğeraşağıdakilerdenbiriolursa,FLİXON’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjikreaksiyonlar–Cilttealerji(aşırıduyarlılıkreaksiyonları),yüzveboğazdaşişme

(anjiyoödem),solunumbelirtileri(nefesdarlığı(dispne)ve/veyabronşlarındaralması

(bronkospazm)veanialerjiktepkiler(anafilaktikreaksiyonlar)

Diğeryanetkiler

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın: 10hastanınenazbirindegörülebilir.

Yaygın: 10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek: 1.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek: 10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

Çokyaygıngörülenyanetkiler

Ağızdaveboğazdapamukçuk(kandidiyazis)*

Yaygıngörülenyanetkiler

Zatürre(pnömoni)(KOAH’lıhastalarda)

Seskısıklığı*

Ciltteçürük(kontüzyon)

Çokseyrekgörülenyanetkiler

Sırttakamburabenzeryağbirikimi,yüzdeyuvarlaklaşma,aşırıkıllanmaveözelliklebelve

leğenkemiklerindekemikerimesibelirtileriilegörülenbirhastalık(Cushingsendromu),

Cushingsendromundagörülenlerebenzerözellikler(Cushingoidözellikler),böbreküstü

bezibaskılanması(adrenalsüpresyon),büyümedegecikme,kemikmineralyoğunluğunda

azalma,gözeperdeinmesi(katarakt),göziçibasıncınınartması(glokom)

Kanşekerdüzeylerindeartış(hiperglisemi)**

Endişe(anksiyete),uykubozuklukları,aşırıveyoğunetkinlikyadahareketlilikteolma

durumu(hiperaktivite)veuyaranlarakarşıaşırıduyarlıolmadurumu(irritabilite)dahil

davranışdeğişiklikleri(geneldeçocuklarda)

Tekbirakciğerdehavayollarınıngeçiciolarakdaralması(paradoksalbronkospazm)

Hazımsızlık(dispepsi)

Eklemağrısı(artralji)

Görülmesıklığıbilinmeyenyanetkiler

Ruhsalçöküntü(depresyon),saldırganlık(agresyon)(çoğunluklaçocuklarda)

*FLİXON’unkullanımınıtakibenağzınsuileçalkalanmasıseskısıklığıvepamukçuk

oluşumunugidermekiçinyararlıolabilir.

**Çoknadirdurumlardakanşekerinizinmiktarındaartış(hiperglisemi)olabilir.Eğerşeker

hastalığınızvarsakanşekeriseviyenizindahasıkizlenmesivegenelşekerhastalığı

tedavisindeolasıbirayarlamayapılmasıgerekebilir.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. FLİXON’unsaklanması

FLİXON’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Donmaktanvedirektgüneşışığındankoruyunuz.

Basınçlıaerosoltüpiçindebulunaninhaleürünlerinçoğundaolduğugibi,builacınetkisi

aerosoltüpsoğukolduğundaazalabilir.Eğertüpçoksoğuksakullanmadanöncetüpüplastik

parçadançıkarıpbirkaçdakikaelleriniziniçindetutarakısıtınız.Isıtmakiçinaslafarklıbir

yöntemkullanmayınız.

Aerosoltüpboşolsabiledelinmemeli,kırılmamalıveyayakılmamalıdır.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajındakisonkullanmatarihindensonraFLİXON’ukullanmayınız.Butarihteilkiki

rakamayı,sondörtrakamyılıgösterir.

Reçeteilesatılır.

RuhsatSahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel :02126929292

Faks:02126970024

İ malYeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32

Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı29.08.2014tarihindeonaylanmıştır.

18-10-2018

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Health Canada seized “Surfaz-SN Triple Action Cream”—an unauthorized skin cream promoted for antifungal, antibacterial and anti-inflammatory use—because it is labelled to contain prescription drugs (betamethasone dipropionate and neomycin sulphate). The product was seized from Kaf African Caribbean Market (2642 Liruma Road, Unit 2A) in Mississauga, Ontario.

Health Canada

1-8-2018

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Health Canada seized eight unauthorized skin lotions and creams from Ayotai Canada because they are labelled to contain a prescription drug (clobetasol propionate or betamethasone dipropionate). The unauthorized lotions and creams were distributed by Ayotai and sold by various retailers in Quebec.

Health Canada

31-5-2018

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump and expose patients to the glass particles.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-5-2018

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. is voluntarily recalling one (1) lot of Fluticasone Propionate Nasal Spray, USP, 50 mcg per spray, 120 Metered Sprays, to the consumer level. The Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg per spray 120 Metered Sprays has been found to contain small glass particles. The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump. The issue was discovered through a customer complaint.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-11-2018

Trelegy Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Trelegy Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Trelegy Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7416 of Tue, 06 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4363/WS/1369

Europe -DG Health and Food Safety

6-11-2018

Elebrato Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Elebrato Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Elebrato Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7417 of Tue, 06 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4781/WS/1369

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Active substance: fluticasone furoate / vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2014)3040 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2013)8089 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Avamys (Glaxo Group Ltd)

Avamys (Glaxo Group Ltd)

Avamys (Active substance: Fluticasone furoate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2773 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety