FLEET PHOSPHO-SODA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FLEET PHOSPHO-SODA ORAL LAKSATIF
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FLEET PHOSPHO-SODA ORAL LAKSATIF
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sodyum fosfat

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699559650068
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 04-10-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TAL İMATI

FLEET PHOSPHO-SODAorallaksatif

A ğızyoluilealınır.

Etkinmaddeler:

(Her45 mliçindekideğerler)

Monobazik SodyumFosfat21,6 g

Dibazik SodyumFosfat 8,1 g

Yardımcımaddeler:

Zencefil-l imonaroması(oleorezin zencefil, alkol,limonyağı,kısmendeterpinelimonyağı,

sitrik asit, su)

Gliserol

Safsu

Sodyumsakkarin

Sodyumbenzoat

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında

1.FLEET PHOSPHO-SODAnedirve ne iç inkullanılır? :

2.FLEET PHOSPHO-SODAkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.FLEET PHOSPHO-SODA nasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.FLEET PHOSPHO-SODA ’ nınsaklanması

Ba şlıklarıyeralmaktadır.

1.FLEET PHOSPHO-SODAnedir vene içinku llanılır?

FLEETPHOSPHO-SODA bağırsaktemizliğisağlanmasınıngerekliolduğu,kolonoskopi

(kalınbağırsağınendoskopikolarakincelenmesi),bağırsakameliyatıveröntgen

2

incelemelerinde,rektaltetkikyadakontrolişlemleriöncesibağırsağı

temizlemek/bo şaltmakiçin kullanılır.

FLEETPHOSPHO-SODA, ba ğırsakhareketlerininoluşmasınısağlarvebunun sonucunda

bağırsak boşaltımıgerçekleşir.

2.FLEET PHOSPHO-SODAkullan ılmadanöncedikkatedilmesigerekenler

FLEET PHOSPHO-SODA’ yıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

ğer;

FLEETPHOSPHO-SODA 'nıniçindekietkinveyayardımcımaddelerdenherhangibirine

alerjinizvarsa,

18yaşaltındaysanız

Bağırsaklardatıkanıklık (obstrüksiyon)yadayırtılma(perforasyon)varsa,

Doğuştankalınbağırsağınızdagenişlemevarsa(Hirschsprunghastalığı/doğuştan

megakolon),

Mideçevresindesu varsa(assit),

Aktifbağırsak iltihabıhastalığıvarsa,

Böbrekyetmezliğivarsa,

Konjestifkalpyetmezliği varsa,

Hasta hissediyor sanız(Midebulantısı)

Kusma varsa,

Karın ağrısıvarsa,

Paratiroid bezinizaşırı çalışıyorsa(hiperparatiroidzm),

FLEET PHOSPHO-SODA ’yıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğerherhangibirilaca,yiyeceğe,koruyucuyaveyaboyayakarşıalerjinizvarisedoktorunuza

bilgi veriniz.

Şu hallerdeilacıkullanmadan öncedoktorunuzabilgiveriniz:

Genelolarak hastalıklarakarşıdirencinizzayıfise

Kalpyadaböbrek ileilgilişikayetinizvarsa

Düşük tuzdiyetiyapıyoriseniz.

Yaşlıiseniz(65yaşındanbüyük iseniz)

Hamileisenizveyahamilekalmayı planlıyorisenizyadaemziriyoriseniz

FLEETPHOSPHO-SODA ’yıkullanmadanöncevekullandıktansonrabolsıvıiçmenizçok

önemlidir.

FLEET PHOSPHO-SODA 'nınyiyecekveiçecekilekullanılması:

FLEETPHOSPHO- SODAalındığında,yiyeceklerinsindirim sistemindehazmedilmesinde

gecikmelerya şanabilirya datamamenengellenebilir.

Piyasadakidiğersodyumfosfatürünleriilebirliktekullanıldığındanadiren deolsaaşırı

duyar lılık gözlemlenmiştir.

Hamilelik:

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Gebeliksüresin ceuygulandığındafetuslailgilikusurluoluşumyadadiğertoksiketkilerini

önlemekiçineldekiverileryeterlideğildir.FLEET PHOSPHO-SODA,doğumvedoğum

sonrasıdönemdeyalnızcadoktortavsiyesiilekullanılmalıdır.

3

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzu farkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Sodyumf osfat'ınannesütünegeçtiğibilinmektedir.Sodyumfosfatannesütünegeçebileceği

için,FLEETPHOSPHO-SODA alımındansonraki24saatiçerisindeoluşmuşsütsağılarak

atılmalıdır.FLEETPHOSPHO-SODA'nın2dozalımınınardından24saatsonrabebeğin

emzirilmesi tavsiyeedilir.

Araçvemakinekullanımı

FLEETPHOSPHO-SODA sukaybınayolaçabileceğindenbaşdönmesineyol açabilirvebu

daaraçvemakinekullanımınaçokdüşükdeolsaetkidebulunabilir.Doktorunuzaksini

söylemedikçearaçvemakinekullanmayınız.Ayrıca,bağırsakboşaltıcıbirürünolduğundan,

ilacın kullanılmasından sonratuvaletinyakınlarındabulunmalısınız.

FLEET PHOSPHO-SODA’ nıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında

önemli bilgiler

Bu tıbbiürünçokdüşükmiktardaetanol(alkol)içermektedir(dozbaşına100mg’dandaha

az).

Butıbbiürünher45ml’likşişede5gsodyumihtivaeder.

Bu durum,kontrollü sodyum

diyetindebulunan hastalariçin gözönündebulundurulmalıdır.

Di ğerilaçlarilebirliktekullanımı

Bazı ilaçlarileFLEETPHOSPHO-SODAetkileşimegirebilir. Bu ilaçlarşunlardır:

İdrarmiktarınıarttıran ilaçlar(idrarsöktürücüler)

Depresyon vepsikolojiilaçları(lityumpreparatları)

Elektrolit dengesini(vücuttakituzlar)etkileyebilecekilaçlar(sodyum,potasyum,fosfat

veyasu)

Yüksektansiyon,anjinvediğerbazıkalprahatsızlığıilaçları(örn:anjiyotensin

dönüştürücüenzim(ACE)inhibitörleri, anjiyotensin reseptörblokerlerivekalsiyumkanal

blokerleri)

İltihap kaynaklıağrıveşişliğiazaltıcıilaçlar(aspirin v.b.)

Baygınlıkveyadüzensizkalpatışına(örn:QTaralığınıuzatan)nedenolanilaçlar.Bu

etkiyesahip birçok ilaçbulunmaktadır,bunedenlebuetkiyesahipilaçlardanherhangi

birinikullanıyorisenizlütfen eczacınızaveyadoktorunuzadanışınız.

Şekerhastasıysanız(diyabet), bu ürünilebirlikteönerilen sıvıdiyeti, kanşekeriseviyenizi

etkileyebilirve alınmasıgerekeninsülin veyaantidiyabetik(şekerhastalığı(diyabet)

belirtileriniazaltanyadagideren)ilaçlar ınmiktarınındeğiştirilmesinigerektirebilir.

Paratiroid hormon içerenilaçlar

Epilepsi tedavisindekullanılan (antiepileptik)ilaçlar

Antibiyotikler

Oralkontraseptifilaçlar (doğumkontrolhapları)

4

BuilaçlarFLEETPHOSPHO-SODA ileetkileşimegirebilirveyazatentekbaşlarınadabu

etkiyesahipolabilirler.Builaçla rındozlarınıdeğiştirmenizgerekebilirveyafarklıtürden

ilaçlarkullanma nızgerekebilir.

Kalsiyumkanal blokerleri,diüretikler,lityumtedavisi veyaelektrolit düzeylerinietkileyebilen

ilaçlarlabirliktedikkatlikullanılmalıdır.Çünkühiperfosfatemi,hipokalsemi,hipokalemi,

hipernatremik dehidratasyon veasidozoluşabilir

FLEETPHOSPHO-SODA'y ı,polietilenglikoliçerenbaşka bağırsakboşaltıcıürünlerile

birliktekullanmay ınız. Emin değilsenizdoktorveyaeczacınızadanışınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kulla ndınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.FLEET PHOSPHO-SODA nasıl kullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

FLEETPHOSPHO-SODA'y ıdaimadoktorunuzun sizeanlattığışekildekullanmalısınız.

Emin olmadığınızdurumdadoktorunuzveyaeczacınızileiletişimegeçiniz.

FLEETPHOSPHO-SODA'n ın kullanımınabaşlamadanönce "berraksıvılar" içiniz.Katı

yiyecekleryenilmemelidir.

"Berraks ıvılar";su,yoğun olmayançorba, posasız sıkılmışmeyvesuları(kırmızıveyakara

üzüm,böğürtlengibimorrenkli meyvelerhariç),siyahçay veyasütsüzkahve, berrak

karbonat lıveyakarbonatlıolmayanalkolsüz içeceklerdir.

Builac ıaldıktansonrakendinizi hastagibihissetmemeniziçin, olabildiğinceçoksıvı

almalısınız.

FLEETPHOSPHO-SODA,ishal tarz ıçeşitli bağırsakhareketlerioluşturacaktır. Genellikle30

dakikaiçindeba şlarve6saatekadarsürebilir.İlacınkullanılmasındansonra,lütfenbağırsak

hareketl eribitinceyekadartuvaletyakınlarındabulununuz.

İlkveyaikincidozualdıktan sonraki6saatiçerisindehiçbirbağırsakhareketi

gerçekle şmemişse,ürünütekrarkullanmayınızacilendoktorunuzlailetişimegeçinizçünküsu

kayb ıyaşayabilirsiniz.

Uygulama yoluvemetodu:

FLEETPHOSPHO-SODA alımınahastanerandevusundan öncekigün başlanmalıdır.

Öğlensaat12'denöncekihastanerandevularıiçin,"SabahRandevusu"dozajtalimatları

izlenmelidir.Öğlensaatl2'densonrakihastanerandevularıiçin,"ÖğledenSonraRandevusu"

dozajta limatları izlenmelidir. Birinciveyaikincidozun alınması

SABAH RANDEVUSU

Sabahsaat7’ dekahvaltıyerine,enazbirbardaksuveya"berraksıvı"içilir.Arzuedildiğinde

dahafazlaiçilebilir. Randevudan öncekigün

5

BirinciDoz

ÖğlenSaat1-Öğleyemeği–Öğleyemeğiyerineenazüçdolu bardak(720 ml) "berraksıvı"

veyasuiçiniz. Arzu edersenizdahafazla içebilirsiniz. Öğledensonrasusuzlukhissettiğiniz

zaman berrak sıvıveyasu içebilirsiniz. – 1şişe(45ml)FLEETPHOSPHO-SODA'yıyarımbardaksoğuksuda(120 ml)

seyreltiniz.Busolüsyonuiçtiktensonrabirdolubardak(240ml)soğuksuiçiniz.Arzu

edersenizdaha fazla içebilirsiniz. Bağırsakhareketlerisırasındakaybedilensıvılarıyerine

koymakiçin mümkün olduğuncafazlasıvıiçiniz.

AkşamSaat7Akşamyemeği-Akşamyemeğiyerineenazbirdolubardak"berraksıvı"veya

su içiniz. Arzu edersenizdahafazla içebilirsiniz.

İkinciDoz

Geceyarısınakadargerekirseilavesu veya“berrak sıvı”içilebilir. –Hemen sonra45 ml’yi yarımbardaksoğuksuda(120ml)seyreltiniz. Bu

solüsyonu içtikten sonrabirdol ubardak(240ml)soğuksuiçiniz.Arzuedersenizdahafazla

içebilirsiniz.

Bolmiktardaberrak sıvıiçilmesi bağırsağın prosedüriçin temizlenmesineyardımcı olacaktır.

ÖĞLEDEN SONRARANDEVUSU

Saat1Öğleyemeği–Hafifbiratıştırmayapılabilir.Öğleyemeğindensonrahastane

randevusunun sonrasınakadarbaşkakatıbesin alınmamalıdır. Randevudan öncekigün

Saat7akşamyemeği-Akşamyemeğiyerineenazbirdolubardak"berraksıvı"veyasu

içiniz. Arzu edilirsedahafazlaiçilebilir.

Birinci Doz

Bağırsakhareketlerisırasındakaybedilensıvılarıyerinekoymakiçinmümkünolduğunca

fazlasıvıiçiniz. – Hemensonra45ml’yiyarımbardaksoğuksuda(120ml)seyreltiniz.Bu

solüsyonuiçtiktensonrabirdolubardak(240ml)soğuksuiçiniz.Arzuedersenizdahafazla

içebilirsiniz.

Geceyatmadan önceenazüçdolu bardak su veya“berrak sıvı”içiniz.

SabahSaat7- Kahvaltıyerineenazbirdolubardak"berraksıvı"veyasuiçiniz. Arzu

edersenizdahafazla içebilirsiniz. Randevu günü

İkinciDoz

Bağırsakhareketleriylekaybedilensıvıyıyerinekoymakiçinmümkünolduğukadarçoksıvı

içiniz.Bolmiktardaberraksıvıiçilmesibağırsağınprosedüriçintemizlenmesineyardımcı

olacaktır. - Hemensonra45ml'yiyarımbardaksoğuksuda(120ml)seyreltiniz.Bu

solüsyonuiçtiktensonrabirdolubardak(240ml)soğuksuiçiniz.Arzuedersenizdahafazla

içebilirsiniz.

Sabah 8'ekadardahafazlasıvıveya"berrak sıvı"alınabilir.

Bu ürün normalde30dakikai le6 saatiçindebirbağırsak hareketisağlayacaktır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı

18yaşaltındakiçocuklaraverilmemelidir.

Yaşlılarda kullanım

6

65yaşüstükişilerin,dahasonrakibölümlerdeverilentavsiyelereözellikledikkatetmesi

gerekmektedir. Tıbbigözetimeihtiyacınızolabilir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek /KaraciğerYetmezliği:

Karaciğerfonksiyonbozukluğunuzbulunuyorsa,tuzyasaklıbirdiyetteysenizyadaböbrek

hastasıysanızdoktorunuzönermedikçekullanmayınız.

FLEETPHOSPHO-SODAya şlıhastalardanadirenvücuttaşiddetliveölümcülolan,tuz

seviyelerindede ğişiklik(elektrolit bozukluğu)olgularıileilişkilendirilmiştir. Buyüzden

FLEET PHOSPHO-SODA 'nınyarar/riskoranınınburiskgrubuüzerinde tedaviye

ba şlanmadanöncedikkatledeğerlendirilmesigerekir.

Akutmiyokard enfarktüsü (kalp krizi),a nstabilangina(yeniortayaçıkanağrıveyamevcut

ağrınınsıklıkveyaşiddetindeartmaveyaherikisibiraradaolarakkarakterdeğiştirmesi)vb.

kalphastalıkları,alttayatanrenal(böbrekleilgili)bozukluk içinriskartışı,hipotansiyon,

hipovolemi(kan hacmindeazalma)ilee şlikeden hipotansiyon,öncedenmevcutolan

elektrolitbozuklukla rı, elektrolitbozukluklarıiçin risk artışı, (örn.,dehidratasyon(su kaybı),

gastrik retansiyon (mideninyava şboşalması), kolit(kalınbağırsakiltihabı),ağızyoluile

yeterli miktardas ıvıalamama, hipertansiyon veyahastalardadehidratasyonanedenolabilecek

ğerdurumlar)durumlarındaveyazayıfbünyeli,düşkünyadayaşlıhastalardadikkatle

kullanılmalıdır.Buriskleraltındakihastalarda,başlangıçtavetedavisonrasındasodyum,

potasyum, kalsiyum, klorür, bikarbonat,fosfat,kandakiüreazotuvekreatinindeğerlerigöz

önünealınmalıdır.

Sodyumvefosfatdüzeylerininyükselm esivekalsiyumvepotasyumdüzeylerininazalması

sonucunda, hipernatremi(yüksek sodyum), hiperfosfatemi(yüksek fosfor), hipokalsemi

(kalsiyumiyonun düşüklüğü)hipokalemi(potasyumdüşüklüğü)veasidozoluşabilir.

Eğerkolostomi(kalınbağırsağın(kolon)birameliyatilekarınönduvarınaaçılması)veya

ileostomi(incebağırsağın(ileum)birameliyatilekarınönduvarınaaçılması)durumunuz

varsayadatuzsuzbirdiyetyapma nızgerekiyorsaFLEETPHOSPHO-SODAdikkatli

kullan ılmalıdırçünkü elektrolitdengesibozukluğu, dehidratasyon veyaasitdengesi

bozukluğu oluşabilir.

İlaçkullanımıardındansıkvesuludışkıgelecektir.Sukaybınaengelolmasıaçısından

mümkünolduğuncaçoksıvıalınmalıdır.Yeterlisıvıalınmaması,aşırısıvıkaybınayolaçarak

dehi dratasyon (su kaybı)vehipovolemiyle (kan hacmindeazalma)sonuçlanabilir.

E ğerFLEETPHOSPHO-SODA’nınetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğuna dairbir

izleniminizvarise doktorunuzveya eczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekenden dahafazlaFLEETPHOSPHO-SODAkullandıysanız:

Gerekendenfazla miktardaFLEETPHOSPHO-SODA alınmasıdurumundaprofesyonel

yardımalınızveyabirsağlıkmerkeziilebağlantıyageçiniz,çünküsukaybı, kalp vedolaşım

problemleri, solunumrahatsızlıkları, huzursuzlukvebağırsak (kolik)ağrılarıyaşayabilirsiniz.

7

FLEETPHOSPHO-SODA’dan kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktor

veya eczacıilekonuşunuz.

FLEET PHOSPHO-SODA kullanmayıunutursanız

FLEETPHOSPHO-SODA 'yıkullanmayıunutursanız, doktorunuzungörüşünebaşvurunuz.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

FLEET PHOSPHO-SODA iletedavisonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Tedavisonlandırıldığında, herhangibiretkioluştuğunadairveribulunmamaktadır.

UYARI:Bazıriskgrubundakihastalarda,vücuttakituzseviyelerindedeğişiklik(elektrolit

bozukluklar)venormaldenfazlasıvıkaybı(dehidrasyon)gerçekleşebilir.Bunedenle

aşağıdaki“FLEETPHOSPHO-SODA'yıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZve

DİKKATLİKULLANINIZ”bölümleriniokuyunuz.Eğerriskgrubundaolduğunuzu

düşünüyorisenizdoktorunuzlakonuşmadan bu ürünü kullanmayınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiFLEETPHOSPHO-SODA ’nıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyan etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,FLEET PHOSPHO-SODA'yıkullanmayıdurdurunuzve

DERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümüne

başvurunuz.

Nadiren deolsa, FLEETPHOSPHO-SODAciddialerjik reaksiyonlarayolaçabilir.

Eğerelde,yüzde,dudakta,boğazdayadadildeşişmeoluriseveyanefesalmaveyutkunmada

zorlukçekiyorisenizacilendoktorunuzamüracaatedinizveyaenyakınsağlıkkuruluşuile

irtibatageçiniz. Yan etkileraşağıdagösterilmiştir:

Yan etkileraşağıdakikategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10 hastanınen az1’indegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek:1.000 hastanın birinden azfakat10.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Çok seyrek:10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmeyen:Eldekiverilerden hareketletahmin edilemiyor.

Çokyaygın:

Karınağrısı,karındagerginlik,hastahissi,kanamayadaishal,üşüme,halsizlik,başdönmesi,

bulantı

Yaygın:

8

Kusma,göğüsağrısı,başağrısı,anormalkolonoskopi(rektosigmoidbölgedeklinikaçıdan

anlamlıolmayanvetedaviedilmedenspontanolarakkaybolantekveyaçoksayıdaaftoid

benzerinoktasal lezyonlar)

Yaygınolmayan:

Su kayb ı(dehidratasyon)

Çokseyrek:

Kalpkrizi,ritim bozuklu ğu, düşükkanbasıncı,kandakituzmiktarındadeğişiklik (bu seğirme

vespazmasebep olur), kaskrampla rı,uyuşma (karıncalanma),bilinçkaybı, böbrekte

kalsiyummikta rındaartışveböbrekyetmezliği(bozukluğu), dermatit, alerji

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileri Yan etkilerin raporlanması

www.titck.gov.tr

sitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

0 800 314 00 08numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.FLEETPHOSPHO-SODA 'nınsaklanması

FLEETPHOSPHO-SODA 'yıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeve

ambalajında saklayınız.

°C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdaki/şişedekisonkullanma tarihinden sonraFLEETPHOSPHO-SODA'yı

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

Recordatiİlaç SanayiveTicaretA.Ş.

Doğan AraslıCad. No:219

34510 Esenyurt/İSTANBUL

Tel:0212 620 28 50

Faks:0212 596 20 65

Üretici:

C.B.FLEETCo.Inc.

4615 MurrayPlace,Lynchburg,VIRGINIA24502USA

Bu kullanma talimatı08/08/2016tarihindeonaylanmıştır.

19-12-2018

Safety and efficacy of vitamin B2 (riboflavin 5′‐phosphate ester monosodium salt) for all animal species when used in water for drinking

Safety and efficacy of vitamin B2 (riboflavin 5′‐phosphate ester monosodium salt) for all animal species when used in water for drinking

Published on: Tue, 18 Dec 2018 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on vitamin B2 in the form of riboflavin 5′‐phosphate ester monosodium salt as an additive for all animal species for use in water for drinking. The additive under assessment is obtained from ■■■■■ a source of riboflavin produced by Ashbya gossypii. No information was provided on the identity and character...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.