FLATON ENTERIK DRAJE, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FLATON ENTERIK DRAJE, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FLATON ENTERIK DRAJE, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • enzim hazırlıkları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 147/83
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 14-03-1989
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMA TALİMATI

FLATON ®

enterikkaplı draje

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:

Herbirenterikkaplıdraje,87,5mgPankreatin(3150Amilaz,1050Lipaz,210ProteazF.I.P.

üniteleri),50 mgHemiselülaz,25 mgSığır safraekstresive50 mgSimetikoniçerir.

Yardımcımaddeler:

Kroskarmelozsodyum,kollodialsusuzsilika,mikrokristalinselüloz,laktozmonohidrat,mısır

nişastası,magnezyumstearat,povidonK-30,kalsiyumkarbonat,karnaubamumu,jelatin,kaolin,

sukroz,talk,titanyumdioksit,şellak

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveya

düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.FLATONnedir veneiçinkullanılır?

2. FLATON’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. FLATONnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. FLATON’unsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

2/6

1.FLATONnedir veneiçinkullanılır?

FLATON,domuzpankreasındaneldeedilenvesindirimeyardımcıenzimleri,safraekstresive

simetikon adlıetkin maddeleri içerenilaçgrubunadahildir.

FLATONbeyaz,yuvarlakenterikkaplıdrajelerhalindedirve30ve60drajelikambalajlarda

sunulmaktadır.

FLATON,yağların,proteinlerin,karbonhidratların,bitkiselbesinlerlealınanselülozun

sindiriminde,yağdaçözünenvitaminlerin(A,D,E,K)emiliminde,midebağırsakkanalında

oluşan gazın serbestleşmesinde vedoğalyollarlaatılımındayardımcıdır.

FLATON,aşağıda belirtilen durumların tedavisindekullanılır:

Kronikpankreasyangısı,safrakesesivekaraciğerhastalıklarındanilerigelensindirim

bozuklukları,

Mide-bağırsakhastalıklarıveameliyatlarındansonrabağırsaklardaortayaçıkanaşırıgaz

birikimi(meteorizm)vesindirim bozuklukları,

Çiğnemegüçlüğüolanyaşlıveyadişproteziolankimselerdegörülensindirimyetersizlikleri

vebozuklukları,

Yemeksonrası şişkinlik vegeğirmelereyol açangazşikayetleri vesindirimyetersizlikleri,

Batının radyolojikincelemeyehazırlanmasındabağırsakgazlarının giderilmesi.

2.FLATON’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

FLATON’uaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer;

Bileşimindeki maddelerekarşı aşırı duyarlılığınızvarsa,

Bağırsakdelinmesi vetıkanması olduğu bilinen veyaşüpheedilenbir durumunuzvarsa,

FLATON’uaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

Karaciğeryetmezliğinizvarsa,

Bilirubin düzeyiyüksekkaraciğer hastalığınızvarsa,

Safrayolu tıkanıklığınızvarsa,

Gut hastalığınız,yükseküredeğerlerinizyadaböbrekyetmezliğinizvarsa,

Hayvansal(domuz)kaynaklıprotein alerjinizvarsa,

Bu ürünü doktor kontrolündevedikkatlikullanınız.

Eşzamanlıbaşkabirilaçkullanıyorsanızdiğerilaçlarileetkileşmeihtimalinekarşıkullandığınız

ilaçları doktorunuzasöyleyiniz(bkz.“Diğer ilaçlar ilebirlikte kullanımı”bölümü).

3/6

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

FLATON’unyiyecekveiçecekilekullanılması

Yemeklerleberaber 1-2 enterikkaplıdrajeyeterlimiktardasu ile alınır.

Bazikvehafifasidik(pHdeğeri5,5’inüzerindeolan)yiyecekveiçeceklerlebirliktealınmaması

önerilmektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

FLATONiçindekietkinmaddelerileinsanlardayapılmışkontrollüçalışmalarınyetersizolması

nedeniyle, hamilelerdeyarar/zarar oranı değerlendirilerek kullanılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

FLATONiçindekietkinmaddelerinannesütünegeçipgeçmediğinigösterençalışmalar

yetersizdir,bunedenleemzirmedönemindekullanılmadanönceyarar/zararoranı

değerlendirilmelidir.

Araçvemakinekullanımı

FLATONiçindekietkinmaddelerinaraçvemakinekullanımıüzerineetkisiolduğunadairbir

çalışma bulunmamaktadır.

FLATON’uniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

FLATON’uniçeriğindekilaktozmonohidratvesukrozdandolayı,eğerdahaöncedendoktorunuz

tarafındanbazışekerlerekarşıdayanıksızolduğunuzsöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzla temasageçiniz.

FLATON’unherdozu1mmol(23mg)’dendahaazsodyumihtivaeder;budozdasodyumabağlı

herhangi biryanetkibeklenmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Diğer ilaçlar ileetkileşmeihtimalinekarşı kullandığınızilaçları doktorunuzasöyleyiniz.

4/6

Karbonhidratlarıparçalayanpankreatin,amilazgibisindirimsistemienzimleriiçeren

preparatlarınakarbozileeşzamanlıkullanılmalarıhalindeakarbozun(Şekerhastalığıtedavisinde

kullanılır.) etkisiniazaltabilir.

Tiroidhastalıklarınıntedavisindekullanılanlevotiroksiniçerenbirilaçkullanıyorsanızbu

durumudoktorunuzabildiriniz.FLATONlevotiroksiniçerenilaçlarilebirliktekullanılacaksaher

ikiilaçuygulaması arasındaen az4 saat olması önerilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. FLATONnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktorunuzalacağınızdozmiktarını ve FLATONileyapılacak tedavi süresinibelirleyecektir.

Tedavinizi kendi kendinizekesmeyinizveuzatmayınız.

Doktorunuztarafındanbaşkaşekildeönerilmemişse,FLATON,1veya2drajeolarak

uygulanabilir.Radyolojikincelemeveameliyatlardan2günöncekullanılmayabaşlanılmalıve

yemeklerden sonra2 drajealınmalıdır.

Uygulama yoluvemetodu:

FLATON,ağızyoluyla kullanımiçindir.

Yemeklerleberaber,yeterlimiktardasuyardımıileveçiğnemedenkullanılmalıdır(bkz.

“FLATON’unyiyecek veiçecek ilekullanılması”bölümü).

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Buyaşgrubundakullanımıyoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

Buyaşgrubunaözel bir kullanımıyoktur,erişkinler için önerilen dozlardakullanılmalıdır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Böbrekyetmezliğindekullanımıkonusundaklinikçalışma

bulunmamaktadır.

Karaciğeryetmezliği:Karaciğeryetmezliğinde kullanılmamalıdır.

5/6

EğerFLATON’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla FLATONkullandıysanız:

FLATON’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

FLATON’ukullanmayı unutursanız

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

FLATONkullanmayı sonlandırırsanız

Doktorunuzadanışmadantedaviniziyarımbıraktığınıztakdirdehastalığınızınbelirtileritekrar

ortayaçıkabilir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümdiğerilaçlargibiFLATON’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildetanımlanmıştır:

Çokyaygın:10 hastanınen az1'indegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlasındagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazlasındagörülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden azfakat 10.000 hastanın birinden fazlasındagörülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor).

Çok yaygın:

Karın ağrısı

Yaygın:

İshal (diyare)

Bulantı

Kusma

Baş ağrısı

Yaygınolmayan:

Alerjik reaksiyonlar

6/6

Seyrek:

Deri döküntüsü

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkında dahafazla bilgiedinilmesine katkısağlamış olacaksınız.

5.FLATON’unsaklanması

FLATON’uçocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajınüzerindebelirtilen son kullanma tarihinden sonraFLATON’ukullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluk fark edersenizFLATON’ukullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİMİLAÇ SAN. veTİC. A.Ş.

KaptanpaşaMah.

Zincirlikuyu Cad. No:184

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel:+90 (212) 365 15 00

Faks: +90 (212) 27629 19

Üretimyeri:

BİLİMİLAÇ SAN.veTİC. A.Ş.

GOSB41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.