FIXCAL-D3 1000 MG / 880 IU EFERVESAN TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FIXCAL-D3 1000 MG / 880 IU EFERVESAN TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FIXCAL-D3 1000 MG / 880 IU EFERVESAN TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kalsiyum, vitamin d ve/veya diğer ilaçlar ile kombinasyonları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 216/60
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 04-08-2008
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA

TALiMATI

FIXCAL@-D3

cfervesan

tablet

AEv dad

allnrr.

Etkin

madde:

efervesan

tablet

1000

kalsiyum,a

egdefier

2500

kalsiyum

karbonat

ve 880

vitamin

D:'e

egdeler

9,68

kolekalsiferol

igerir.

Yardtmcr

maddelet:

Sitik

asit

anhidr,

sodyum

hidrojen

karbonat,

laktoz

monohidrat,

povidon

K25,

sodyum

sakkarin,

sodJum siklamat,

6000,

portakal

aromasr

malik

asit.

Kullanma

Talimatrnda:

FIXCAL@-D|

nedirve

igin

kullan

FIXCAL@-h'fi

kullanmadan

ijnce

dikkat

edilrrresi

gerekenler,

FIXCAL@-D|

kallan

Olastyn

etkiler

neledir?

FIXCAL@-D3'

sqklanmasL

Ba$hklart

almaktadrr.

ilacr

kullanmaya

baglamadan

iince

KULLANMA

TALiMATINI

dikkadicc

okuyunuz,

giinkii

sizin igin

iinemli

bilgiler

igermcktedir.

kullanma

talimqtmt

saklarthtz.

Daha sonta

tekrar

okumaya

ihtt)aq

dq)abilirsiniz.

E[er

ilave

sorulanntz

olursa,

Iiitfen

doktotunuza

veya

eczacmtzo

danrytntz.

ilag

kiSisel

olarak sizin

iQin rcCete

edilmiftir,

balkalqnna

yemeyiniz.

Bu ilacm

kullantmr

srasmda,

doktora

teya

hastaneye

gittiEinizde

doktorunuza

ilact

andtgmra

byley

niz,

lalimatta yaztlanlara

qnen

uyunuz.

ilag

hakhnda

size

Anerilen

dozun

drsmda

yiiksek

tqta

.liitiik

kullonmaymtz.

FIXCAL@-Dr

nedir

vc nc

iein kullanrlrr?

FIXCAL@-D3,

beyaz,veya

beyaza

yakn

renkte,

diiz

yilzeyli,

yuvarlak

efervesan

tabletler

qeklindedir.

FIXCAL@-D3,

(2x15),

(2x20),60

(3x20)

(6x15)

efervesan

tablet,

plastik

tiip

silikajelli

kapak ambalaj igerisinde

piyasaya

sunulmaktadrr.

FIXCAL@-D3

efervesan

tablet

(suda gdztinen

tablet)

kalsilum

kolekalsiferol

(vitamin

verilen

etkin

madde

igerir.

Kalsiwm,

kemiklerin biiyiime

giiglenmesini

saElar.

Kolekalsiferol

(vitamin

D:),

yiyeceklerdeki

kalsilumun

emilmesini

dlizenlemede

oynar.

FIXCAL@-D3,

kalsiyum

vitamini

eksiklili

ispatlanan

veya

yiiksek

risk

ta5rdrlr

belirlenen

bazr

hastalarda

kemik

edmesi

hastahF

(osteoporoz)

tedavilerine

olarak

kullamlrr.

Bununla

birlikte,

yaghlarda

normal

diyetle

birlikte

kalsiyum

vitamini

eksikliEinin

diizeltilmesinde

kullamlrr.

FIXCAL@-D:'ii

kullanmadan

itnce

dikkat

edilmesi

gerekenler.

FIXCAL@-D3'ii

ataErda

belirtilen

durumlarda

KULLANMAYINIZ.

Eger,

Kalsilum,

vitamini veya

FIXCALo-D3'i.in

herhargi

bileqenine

karqr

a'rrr

duyarllllglIIlz

varsa,

Kamnzda

idmnmzda

kalsilum

derigiminiz

yi.iksekse

ve bunlara

neden olan

herhangi

hastallErmz varsa,

D vitamini fazlalErnE

(hipervitaminoz)

varsa,

Bitbrck

idrar

yolu

tasr

olu$turma

riskiniz

varsa,

Biibrekle

niz i$levlerini

yapamayacak

duruma

gelmigse

(btibrek

yetmezligi),

Kanlnzsa

velveya

idrannzda

kalsiyum

arh$lna neden olabilecek

uzun

siireli

hareketsizlik

durumunuz

varsa-

ilacr kullanmayrmz.

FIXCAL@-D3'ii

ataErda

belirtilen

durumlarda

DiKKATLi

KULLANINIZ.

E!er,

Bafhca

belirtileri kuru

dksiiriik

eforla ortaya

grkan

ilerleyici

nefes

darhlr

olan

sarkoidoz

(bir

tiir bagr$rklk

sistemi hastallEr) hastasl

iseniz,

Biibrek islevleriniz

bozuksa.

Bdbrek talrnrz

varsa

veya

ailenizde biibrek

tagr

olanlar

varsa,

Idrarda

kalsilum

seviyesinin

yiiksek

olmasr

(Hiperkalsiiri),

Kanda

fosfat seviyeniz diiqiikse

(Hipofosfatemi),

Daha

tinceden doktorunuz tarafindan

bazl

gekerlere

kargr

intoleransrmz

oldufu

siiylenmi;se.

uyarrlar,

gegmiiteki

herhangi

dijnemde

dahi olsa,

sizin

igin

gegerliyse

liitfen

doktorunuza danlslnlz.

FIXCAL@-D3'iin

yiyecek

ve igecek

kullanrlmasr

Yiiksek kalsiyum

igerikli

grdalar

bununla

birlikte

FIXCAL@-Dr'iin etkisini

arttrracak

siit

iiriinlerine

diktat

ediniz.

litre

siit

1200

kalsiyum

igermektedir.

Belirli

grda

maddeleriyle

(iimelin,

oksalik

asit,

fosfat

veya

asidi

igeren

grda

maddeleri)

olan

etkileiimlerin

ortaya

grkmasr

miimkiindiir.

Hamilelik

Ilaa

kullanmadan

6nce

doktorunuza

vela eczocnEa

dawsrnrz.

FIXCAL@-D3

yiiksek

dozda

vitamini

igerir.

Cebelik

ddneminde

yiiksek

dozda

vitamininden

kagrnmak

gerekir.

Zira

kanda

kalsiyun

oranmrn

uzun

siireli

artr$r

(hiperkalsemi)

bebekte

beden

zekarun

geliqme

gerililine,

kalp

damarlarrnda

daralmaya

(supravalviiler

aort stenozu) ve

giiz

hastahklanna

(retinopati)

neden

olabilir.

FIXCAL@-D3

gebelik

ddneminde ancak

doktor

gdzetimi

alhnda

kullamlabilir.

Tedaviniz

srasnda

hamile

oldu/unuzu

fark

ederseniz, hemen

doktorunuza

vela

eczactntza

daru$utz,

Emzirme

Ilao

kullanmadan

iince

doktorunuza

veya

eczaanrza

dawsmtz.

vitanini

onun

metabolizma

tirtinleri

anne

siitiine

geger.

Ancak,

ijnemli

etki

beklenrnemektedir.

Arag

makine

kullanrmr

FIXCAL@-Di'iln

arag ve

makine

kullanma

yeteneBi

iizerine herhangi

etkisi

yoktur.

FIXCAL@-D3'iin

igeriEinde

bulunan

bazr

yardrmcr

maddeler

hakkrnda iinemli

bilgiler

Bu hbbi

itiin

laktoz igemektedir.

E[er

daha

ijnceden

doktorunuz taraflndan

bazr

$ekerlere

karfl

intoleransmz

(dayamksrzhfirmz)

oldugu

siiylenmiFe

bu trbbi

iidinii

almadan

tince

doktorunuzla

temasa

geginiz.

Bu hbbi

iidin,

her efervesan

tabletinde 3,94

mmol

(90,58

sodyum

ihtiva

eder.

durum

kontrollii

sod,'um diyetinde

olan hastalar

igin

dniinde

bulundurulmahdrr.

DiEer

ila$lar

birlikte

kullammr

A$agrda

alan

ilaglan kullanryor iseniz FIXCAL@-D:'e

ba5lamadan

tjnce

doktorunuza

bildiriniz:

Diger

vitaminleri, FIXCAL@-D3'iin

etkisini arttrnr.

Belirli

idrar

sdktiiriicii

ilaglar (Tiyazid

tiirii

diiiretikler) kalsi)'um

dengesini

azaltrr.

FIXCAL@-D3'iin

benzer

ilaqlarla

aynl

zamanda ahnmasr durumunda,

kalsiyum

seviyesirin kontrol

edilmesi

gerekmektedir.

Epilepsi

(sara)

ve kalp

ritmi

bozuklanna

karqr

kullamlan

ilaglar

(Fenitoin)

veya

sinir

sistemine

etkileri

olan ilaglar

(Barbittiratlar)

birlikte

kullamlmasr

vitamin

D'nin

etkisinin

azalmasrna

neden

olabilir.

Iltihaph

durumlann

tedavisinde

kullamlan

ilaglar

(Glukokortikoidler)

birlikte

kullamlmasr

durumunda

vitamini

etkisinin

azalmasrna neden

olabilir,

Kalp

giiciinii

arttrran

ilag tedavisi

(Digoksin

diler

kardiyak

glikozidleri)

birlikte

FIXCAL@-D3'iIn

kullamlmasr

kalp

ritim

bozukluluna

neden

olabilir.

durumlarda

EKG,

katl ve

idrardaki

kalsilum

dnzeyi

takip

edilmelidir.

Kemik

erimesi

hastahElnln

(Osteopofoz)

tedavisinde

kullamlan ilaglarla

(Bifosfonatlann

sodlum

floriiriin)

alnl

zamanda

allnmasr durumunda,

ilaqlarrn

emilimi

azalabilir.

FIXCAL'-DI

ilaclann kullammr

arasrnda en az

saatlik

brakrnrz,

FIXCAL@-D3

birlikte

kullamldrklarrnda,

antibiyotiklerin

(Tetrasiklinler,

kinolonlar,

bazr

sefalosporinler, ketokonazol

gibi)

etkileri

azalabilir.

FIXCAL@-DI

ilaglann

kullammr

arasrnda en az 2

saatlik

brrakrmz.

Kalsiyum

tuzlarr

emilimini

azaltabilir, bu

nedenle

levotiroksin

kullananlarda

4 saat

ile kullamlmahdrr.

Kalsiyum

igeren

preparatlar

kalsilum

kanallanm

dolrurarak

Veraparnil

gibi

kalsiyrm

kanal

blokiirlerinin

eLkinlidini azaltabilir.

Atenolol

gibi

beta

blokdrlerle kalsiyum

igeren

prcparatlann

birlikte

kullamlmasr

beta

blok6rlerin

kandaki

seviyesini

deEi$irebilir.

FIXCAL@-D3

qinkonun

emilimini

azaltabilir.

EEet regeteli

regetesiz

hethangi

ilaa

anda

kullantyorsantz

tqta

zamanlarda

kullandmtz

ltitfen dohorunuza

eya eczac%rza

bunlar hakhnda

bilgi

redniz.

FIXCAL@-D3

nasrl

kullanrlrr?

Uygun

kullanrm

doz,/uygulama

srklrlr

igin

talimatlar:

FIXCAL@-D3'ii

zaman

doktorunuzun

size

sttyledigi

gekilde

ahmz. Eger

emin

deEilseniz

doktorunuza

eczacrnrza

danlilnlz.

Doktorunuz

tarafindan

batka

Sekilde

tavsiye

edilmedigi

takdirde

giinde

efervesan

tablet

kullamnu.

Uygulama

yolu

metodu:

Gilnde

size

itnerilen miktarda

FIXCAL@-D:'ii

alrz

yoluyla

ahmz.

FIXCAL@-D3'ii bir

bardak

(200

suda

eritiniz.

Sonra

bekletmeden tamamml

iginiz.

DeEi$ik

yat gruplan:

Cocuklarda

kullammr!

gocuklarda

ve bebeklerde

kullanmayrnrz.

arasr

gocuklar:

Doktor

tamfindan

bagka

gekilde

tavsiye

edilmedigi

takdirde

gtnde

efervesan

tableti

bardak

(200

suda

eriterek

goculunuza

igiriniz.

Yaghlarda

kullanrmr:

Doktor

tarafindan

ba5ka

gekilde

tavsiye

edilmedili

takdirde

gtinde

efervesan

lableti

bardak

(200

suda

eriterek

iginiz.

dzel

kullamm

durumlan:

Bdbrek

yetmezliEi:

$iddetli

bijbrek

yetmezligi

olan

hastalarda

FIXCAL@-Dr

kullamlmamahdr.

KaraciEer

yetmezliEi;

Karaciler

yetmezlili

olan

hastalarda

doz ayarlamasr

gerekli

delildir.

EEer FIXCAL@

D3'iin

etkisinin

gtighi

eeya

zayf

oldu{una

dair

izleniminiz

ise,

doldorunuz

veya

eczacmE

konurunuz.

Kullanman|z

gerekenden

daha fazla FIXCAL@-DJ

kullandrysaru

Kaza

gerelinden

fazla tablet aldrysanz

hemen

doktorunuz veya

eczacrnrz

temasa

geqiniz

veya

yakrn

acil

servise bagl,urunuz.

FIXCAL@-DJ'ten

kullanmanz

gerekenden

fazlasmt

kullanmqsanrz

doktor

veya

eczaa

konusunuz.

FIXCAL@-D3'ii kullanmayr unutursamz:

FIXCAL@-D3'{i

almayr

unuttulunuzu fark

ederseniz

endipelenmeyiniz,

miimkiin

olan en

krsa

siirede

efervesan

tabletinizi ahnE ve kullanma talimatlanna uygun

lekilde

ilacl

kullanmaya

devam

ediniz.

Unutulan dozlart

dengelemek

igin

qift

almaymrz.

FIXCAL@-D3 ile tcdavi sonlatrdrrrldrErndaki

olutabilccek

etkiler

Doktorunuz

FlxcAL--I)l

tedavrmzin

kadar

siirecegini

size

bildirecektir.

Doktorunuza

damEmadan

tedavinizi

erken

kesmeyiniz.

Olasl

ctkilcr

nelerdir?

Tiim

ilaglar

gibi,

FIXCAL@-D3'In

igerilinde

bulunan

maddelere

duyarh olan

kiqilerde

etkiler

olabilir.

AqaErdakilerden

biri

olursa, FIXCAL@-DI'ii kullanmayr durdurunuz

DERHAL

doktorunuza

bildiriniz

veya

size

yakrn

hastanenin

acil

biiliirni.ine baEvurunuz:

Alerjik

reaksiyonlar:

Bogaz,

yiiz,

dudaklar

agzrn

lilmesi.

nefes

almayr

yutkunmayr

zorlafhrabilir.

EIIerin- ayaklann

bileklerin

gigmesi.

Bunlann

hepsi

ciddi

etkilerdir.

E[er

bunlardan

biri

sizde

mevcut

ise,

sizin

FIXCAL@-D:'e kar;r

ciddi

alet'iniz

demektir.

Acil

trbbi

miidahaleye veya

hastaneye

yatrnlmamza

gerek

olabilir.

ciddi

etkilerin

hepsi

oldukga

se''rek

gdriiliir.

AgaErdakilerden

herhangi

birini

fark

ederseniz,

hemen

doktorunuza

bildiriniz

veya

size

yaktn

hastanenin acil

biiliimiine balvurunuz:

Zihin

kanq*hfir

Kemik

agnsr

zaafiveti

Uyku

hali

Kusma

ve idrarda

kalsiyum defierlerinin

ytikselmesi

A6rn

kullamma

ba[L

olarak biibrek

tagr

Bunlarrn

hepsi

ciddi

etkilerdir.

Acil

tlbbi mtdahale

gerekebilir.

Ciddi

etkiler

seyrek

gttriiliir.

Agafrdakilerden

herhangi

birini

fark

edeiseniz, doktor"unuza

siiyleyiniz:

Kabrzhk

Bulantr

Kann

alnsr

Ishal

Ka$mtl

Cilt ditkiinttisii

tlrtlker

aEnsr

rs@nsrzrlK

giskinlik

Alrz

kurululu

Gegirme

Mide

salgrsrnda

artrf

Gece

idra&

glkmada

artll

Metalik tat

Bunlar

FIXCAL@-D]'iin

hafi

etkileridir.

E{er

kullanma

tqlitkatnda

bahsi

gegmeyen

herhangi

),an

elki

kars

astrsantz

doktorunuzu

veya

eczacM

bilgile

nd ir

niz.

etkilerin

raporlanmasr

Kullanma

Talimahnda

alan

veya

alrnayan herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda

hekiminiz,

ecz:crnrz veya hemgireniz

konuqunuz,

Aynca

kartllathgnlz

etkileri

www.titck.gov.tr

sitesinde

alan

"llag

Etki

Bildirimi"

ikonuna trklayarak

800 314

00 08

numarah

e&i

bildirim

hattrm

arayarak

Tiirkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TUFAM)'ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

oldulunuz

ilacrn

giivenlilili

hakkrnda

daha

fazla

bilgi

edinilmesine

katkr

sallamt;

olacaksrnz

FIXCAL@-Dl'iin

saklanmasr

FIXCAL@-D3'

gocuklann

gArcmeyeceEi,

eriremeyeceEi

yerlerde

ambalajuda

saHaytnz.

25"C'nin

altrndaki

srcakfilrnda

kuru

yerde

saklayrmz.

Kullandrktan

sonra

tiipiin

kapagtn

kapatrnayl

unutmayrnlz.

kullanma

tarihiyle

uyumlu

olarak kullamnD.

Ambalaj

daki

kullanma

tqrihinden

sonra

FIXCAL@-D|'rt

kullanmaynz.

EEer iiri.inde

velveya

ambalajrnda

bozukluklar

fark

ederseniz

FIXCAL@_D3'ii

kullaDmaytl|z.

Ruhsat

Sahibi

Vitalis

Ilag

San.

Tic.

A.g.

Yrldrz

Teknik

Universitesi

Dawtpala

Kampiisii

Teknoloji

Geliqtirme

Bdlgesi

Blok

Kat:3

Esenler/iSTANBUL

Telefon

| 0850

20123

Faks

O2t2

E-mail

info@vitalisilac.com.tr

tiretim

Yeti

Neutec

ilag

San.

Tic.

A.$.

l. Yol

Adapazan

/ SAKARYA

:0264295

Faks

:0264

kullanma

talimafi

I1.I1.20I3

tarihinde

onarlahhu$ttl.