FIX-AT 475 MG FILM TABLET, 180 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FIX-AT 475 MG FILM TABLET, 180 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FIX-AT 475 MG FILM TABLET, 180 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Hiperkalemi tedavisi için ilaçlar ve hiperfosfatemi kronik renal yetmezlik

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 247/60
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

FIX-AT475mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Her birfilmtablet 475 mgkalsiyum asetat içerir.

Yardımcımadde:Mısırnişastası,sodyumnişastaglikolat,kroskarmelozsodyum,

magnezyumstearat,sukroz(öğütülmüş),jelatin110bloom,hidroksipropilmetilselüloz

grade606,rafinekastoryağı,sakkarinsodyum,talk,portakalaroması vedeiyonizesu içerir.

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız

BuKullanma Talimatında:

1.FIX-ATnedir veneiçinkullanılır?

2.FIX-ATkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.FIX-ATnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.FIX-AT’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.FIX-ATnedir veneiçinkullanılır?

FIX-ATfosfatbağlayıcıolarakisimlendirilenbirilaçgrubuolarakkullanılmaktaolup

sadecedoktorunuztarafından reçete edildiğinde kullanılabilir.

FIX-ATkalsiyumasetatiçerir.Tabletlerensıklıklavücudunuzdaçokfazlamiktarda

fosfatolduğundauzaklaştırmaküzerekullanılır.FIX-ATdiyetinizdetavsiyeilevediğer

böbrek tedavilerineek olarak kullanılmalıdır.

FIX-ATbeyaz,yuvarlak,bikonveksfilmtabletlerdir,90,120,150ve180Tabletlikblister

ambalajlardasunulur.

2

2.FIX-ATkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

FIX-AT’ıaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

FIX-AT’ıniçeriğindekikalsiyumasetatyadadiğermaddelerekarşıaşırı

duyarlılığınızvarsa,

Hiperkalseminizvarsa(kandakikalsiyumseviyesininyüksekliği.İlkbelirtileri;erken

yorulma,halsizlik,iştahsızlık,bulantı,kusma,kilokaybı,dahailerikibelirtileri,uykuya

eğilim, bilinç kaybı ve koma)

FIX-AT’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğeraşağıdaki durumlardanherhangi birinesahipseniz doktorunuzubilgilendiriniz;

Herhangi birantibiyotikkullanıyorsanız,

Verapamil ( kalp hastalığında veyüksektansiyon için kullanılır )gibikalsiyum

antagonisti kullanıyorsanız,

Dijitalis glikozidleri (kalbiniziçin kullandığınız)kullanıyorsanız,

Kalsiyum karbonat veyadiğer kalsiyum tuzlarını içeren herhangi bir antiasit

kullanıyorsanız,

Yüksek tansiyonunuzvarsa,

Vitamin D alacaksanızveyaalmaktaysanız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahilolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışın.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

FIX-AT’ısadecebu ilacı alabileceği açıkçabelirtilmiş hamile kadınlar kullanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

FIX-AT’ısadecebu ilacı alabileceği açıkça belirtilmiş emziren kadınlar kullanmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

FIX-AT’ın araçvemakinekullanmayeteneğinietkilediğine dair birgözlemyapılmamıştır

FIX-AT’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürün20.19mgsukroziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)'dandahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında

sodyum içermez.

Butıbbiürünherdozunda1.73mgrafinekastoryağıiçerir.Midebulantısınaveishalesebep

olabilir.

3

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

FIX-ATvediğer bazı ilaçlarbirbirleriyleetkileşebilir.

Şuandaalmaktaolduğunuzyadayakınzamandaaldığınızreçeteliveyareçetesizilaçları,

özellikle de aşağıdakiilaçları alıyorsanız bunları doktorunuza söyleyiniz:

Antibiyotikler

Vitamin D

Dijitalisglikozidleri(kalbiniziçinaldığınız),verapamil(kalbinizveyatansiyonunuz

için aldığınız)veya gallopamil

Kalsiyum tuzları içeren antiasitler, sindirimeyardımcı ilaçlar

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.FIX-ATnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Genellikleherbiröğündeyemeklealınan1veya2tablettir.1tabletlebaşlanırvebirkaçhafta

içindedoktorunuzalmanızgereklidozu ayarlar. Azamigünlük doz12 tablettir.

Uygulama yoluvemetodu:

Ağızdanazmiktardasuilealınarakçiğnemedenyutulur.Eğertabletleribütünolarak

yutamazsanızöncekırabilirsiniz.

Eğerantibiyotikalıyorsanız,FIX-ATyemeklebirlikteantibiyotikalımındanönceveyasonra

en az3 saat arayla kullanılmalıdır. Bu durumu doktorunuzla konuşmalısınız.

Değişikyaşgrupları:

ÇocuklardaKullanımı:

Çocuklardagüvenilirliği ve etkinliği bildirilmemiştir.

Yaşlılardakullanımı:

Dozayarlamasınadair özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

Böbrekhastalığınıznedeniyleektopik(organdışı)veyavaskülerkalsifikasyon(damarlarda

kireçlenme)veyadinamikolmayankemikhastalığındanyakınabilirsiniz.Bunedenle

doktorunuzbu hastalıkların belirtileri için sizebazıtestleryapabilir.

EğerFIX-AT’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz yada eczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaFIX-ATkullandıysanız:

FIX-AT'dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Bir hastanenin acilservisine kullanmatalimatını dayanınızdagötürerek başvurunuz.

4

FIX-AT’ıkullanmayıunutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

FIX-AT’ındozunununutulduğunudüşünürseniz,lütfendoktorunuzveyaeczacınızla

konuşunuz.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,FIX-AT’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Yaygınyanetkiler(tedavi alanher100 hastanın1 ile10'uarasında görülür)

Hasta hissetmek (bulantı),

İshal,

Kabızlık,

İştah kaybı

Yaygınolmayanyanetkiler(tedavi alanher1000 hastanın100 ve1'iarasında görülür)

Alerjik reaksiyonlar: kızarma, şişme, solunumdazorluk deride izler

Şaşkınlık hissi,

Deliryum( huzursuzluk-taşkınlık, hezeyangibibelirti gösterenani geçici bilinç

bozukluğu)

Stupor(bilinçkaybı),

Kemiklerdeağrı,

Aşırı susama,

Aşırı miktardaidraryapma

Eğer bu kullanma talimatında bahsigeçmeyen herhangibir yan etki ilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.FIX-AT’ınSaklanması

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, nemden koruyarak saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveorijinal ambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki veyakartondaki sonkullanma tarihinden sonraFIX-AT’ı kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic.A.Ş.

ReşitpaşaMahallesi, Eski BüyükdereCaddesi No:4

34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Üretimyeri:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic.A.Ş.

Sanayi Mahallesi, TunçCaddesi No:3

Esenyurt–İstanbul

Bu kullanma talimatı17/01/2013tarihinde onaylanmıştır.