FIX-AT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FIX-AT 475 MG 180 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FIX-AT 475 MG 180 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Hiperkalemi tedavisi için ilaçlar ve hiperfosfatemi kronik renal yetmezlik

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514093060
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 21-10-2014
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

FIX-AT475mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Her birfilmtablet 475 mgkalsiyum asetat içerir.

Yardımcımadde:Mısırnişastası,sodyumnişastaglikolat,kroskarmelozsodyum,

magnezyumstearat,sukroz(öğütülmüş),jelatin110bloom,hidroksipropilmetilselüloz

grade606,rafinekastoryağı,sakkarinsodyum,talk,portakalaroması vedeiyonizesu içerir.

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız

BuKullanma Talimatında:

1.FIX-ATnedir veneiçinkullanılır?

2.FIX-ATkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.FIX-ATnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.FIX-AT’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.FIX-ATnedir veneiçinkullanılır?

FIX-ATfosfatbağlayıcıolarakisimlendirilenbirilaçgrubuolarakkullanılmaktaolup

sadecedoktorunuztarafından reçete edildiğinde kullanılabilir.

FIX-ATkalsiyumasetatiçerir.Tabletlerensıklıklavücudunuzdaçokfazlamiktarda

fosfatolduğundauzaklaştırmaküzerekullanılır.FIX-ATdiyetinizdetavsiyeilevediğer

böbrek tedavilerineek olarak kullanılmalıdır.

FIX-ATbeyaz,yuvarlak,bikonveksfilmtabletlerdir,90,120,150ve180Tabletlikblister

ambalajlardasunulur.

2

2.FIX-ATkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

FIX-AT’ıaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

FIX-AT’ıniçeriğindekikalsiyumasetatyadadiğermaddelerekarşıaşırı

duyarlılığınızvarsa,

Hiperkalseminizvarsa(kandakikalsiyumseviyesininyüksekliği.İlkbelirtileri;erken

yorulma,halsizlik,iştahsızlık,bulantı,kusma,kilokaybı,dahailerikibelirtileri,uykuya

eğilim, bilinç kaybı ve koma)

FIX-AT’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğeraşağıdaki durumlardanherhangi birinesahipseniz doktorunuzubilgilendiriniz;

Herhangi birantibiyotikkullanıyorsanız,

Verapamil ( kalp hastalığında veyüksektansiyon için kullanılır )gibikalsiyum

antagonisti kullanıyorsanız,

Dijitalis glikozidleri (kalbiniziçin kullandığınız)kullanıyorsanız,

Kalsiyum karbonat veyadiğer kalsiyum tuzlarını içeren herhangi bir antiasit

kullanıyorsanız,

Yüksek tansiyonunuzvarsa,

Vitamin D alacaksanızveyaalmaktaysanız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahilolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışın.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

FIX-AT’ısadecebu ilacı alabileceği açıkçabelirtilmiş hamile kadınlar kullanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

FIX-AT’ısadecebu ilacı alabileceği açıkça belirtilmiş emziren kadınlar kullanmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

FIX-AT’ın araçvemakinekullanmayeteneğinietkilediğine dair birgözlemyapılmamıştır

FIX-AT’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürün20.19mgsukroziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)'dandahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında

sodyum içermez.

Butıbbiürünherdozunda1.73mgrafinekastoryağıiçerir.Midebulantısınaveishalesebep

olabilir.

3

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

FIX-ATvediğer bazı ilaçlarbirbirleriyleetkileşebilir.

Şuandaalmaktaolduğunuzyadayakınzamandaaldığınızreçeteliveyareçetesizilaçları,

özellikle de aşağıdakiilaçları alıyorsanız bunları doktorunuza söyleyiniz:

Antibiyotikler

Vitamin D

Dijitalisglikozidleri(kalbiniziçinaldığınız),verapamil(kalbinizveyatansiyonunuz

için aldığınız)veya gallopamil

Kalsiyum tuzları içeren antiasitler, sindirimeyardımcı ilaçlar

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.FIX-ATnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Genellikleherbiröğündeyemeklealınan1veya2tablettir.1tabletlebaşlanırvebirkaçhafta

içindedoktorunuzalmanızgereklidozu ayarlar. Azamigünlük doz12 tablettir.

Uygulama yoluvemetodu:

Ağızdanazmiktardasuilealınarakçiğnemedenyutulur.Eğertabletleribütünolarak

yutamazsanızöncekırabilirsiniz.

Eğerantibiyotikalıyorsanız,FIX-ATyemeklebirlikteantibiyotikalımındanönceveyasonra

en az3 saat arayla kullanılmalıdır. Bu durumu doktorunuzla konuşmalısınız.

Değişikyaşgrupları:

ÇocuklardaKullanımı:

Çocuklardagüvenilirliği ve etkinliği bildirilmemiştir.

Yaşlılardakullanımı:

Dozayarlamasınadair özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

Böbrekhastalığınıznedeniyleektopik(organdışı)veyavaskülerkalsifikasyon(damarlarda

kireçlenme)veyadinamikolmayankemikhastalığındanyakınabilirsiniz.Bunedenle

doktorunuzbu hastalıkların belirtileri için sizebazıtestleryapabilir.

EğerFIX-AT’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz yada eczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaFIX-ATkullandıysanız:

FIX-AT'dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Bir hastanenin acilservisine kullanmatalimatını dayanınızdagötürerek başvurunuz.

4

FIX-AT’ıkullanmayıunutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

FIX-AT’ındozunununutulduğunudüşünürseniz,lütfendoktorunuzveyaeczacınızla

konuşunuz.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,FIX-AT’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Yaygınyanetkiler(tedavi alanher100 hastanın1 ile10'uarasında görülür)

Hasta hissetmek (bulantı),

İshal,

Kabızlık,

İştah kaybı

Yaygınolmayanyanetkiler(tedavi alanher1000 hastanın100 ve1'iarasında görülür)

Alerjik reaksiyonlar: kızarma, şişme, solunumdazorluk deride izler

Şaşkınlık hissi,

Deliryum( huzursuzluk-taşkınlık, hezeyangibibelirti gösterenani geçici bilinç

bozukluğu)

Stupor(bilinçkaybı),

Kemiklerdeağrı,

Aşırı susama,

Aşırı miktardaidraryapma

Eğer bu kullanma talimatında bahsigeçmeyen herhangibir yan etki ilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.FIX-AT’ınSaklanması

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, nemden koruyarak saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveorijinal ambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki veyakartondaki sonkullanma tarihinden sonraFIX-AT’ı kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic.A.Ş.

ReşitpaşaMahallesi, Eski BüyükdereCaddesi No:4

34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Üretimyeri:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic.A.Ş.

Sanayi Mahallesi, TunçCaddesi No:3

Esenyurt–İstanbul

Bu kullanma talimatı17/01/2013tarihinde onaylanmıştır.

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-10-2018

FDA takes action to stop the use of lead acetate in hair dyes

FDA takes action to stop the use of lead acetate in hair dyes

FDA takes action to stop the use of lead acetate in hair dyes. FDA will no longer allow lead acetate to be used in certain hair coloring products based on data that demonstrate that there is no longer a reasonable certainty of no harm from the use of this color additive.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-10-2018

Ryerson Canada and Vista Railings Systems Inc. recall Various ProBuilt Aluminum Deck Railing Posts

Ryerson Canada and Vista Railings Systems Inc. recall Various ProBuilt Aluminum Deck Railing Posts

Certain ProBuilt Aluminum Posts have an issue with the screws that affix the base plate to the post which may cause the post to separate from the base plate when forces over 334 pounds are applied horizontally to the top side of the post. As a result, the posts do not fully comply with local building code requirements and may pose a fall hazard.

Health Canada

11-10-2018

Cooper Lighting LLC Recalls All-Pro and Defiant Solar/Battery Powered Light Fixtures

Cooper Lighting LLC Recalls All-Pro and Defiant Solar/Battery Powered Light Fixtures

The batteries in the solar-powered light fixtures can overheat and cause the light fixture's housing to melt, posing a fire hazard.

Health Canada

2-10-2018

Garderie Dépôt recalls Dream on Me Portable Cribs

Garderie Dépôt recalls Dream on Me Portable Cribs

The distance between the top surface of the lowest fixed side and the top surface of the mattress support is lower than what is required by law, posing a fall hazard.

Health Canada

26-9-2018

IKEA Canada recalls CALYPSO Ceiling Lamps

IKEA Canada recalls CALYPSO Ceiling Lamps

The glass shade affixed to the ceiling lamp fixture may fall, posing an injury hazard to consumers.

Health Canada

30-8-2018

PetSmart Canada recalls All Living Things Reptile Strip Light Fixture

PetSmart Canada recalls All Living Things Reptile Strip Light Fixture

The product may ignite if the fluorescent lighting tube is not installed correctly, posing fire and burn hazards.

Health Canada

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-3-2018

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that it will be conducting a safety review of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat uterine fibroids in women. Health Canada's review is a result of Canadian and European reports of serious adverse events affecting the liver.

Health Canada

19-12-2008

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

The Danish Medicines Agency's assessment of the future reimbursement status of the dihydropyridine calcium antagonists (C08CA) were submitted for consultation with 11 November 2008 as the consultation deadline.

Danish Medicines Agency

29-10-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

The Danish Medicines Agency has assessed the question of the future reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA (dihydropyridine calcium channel blockers) which are used for the treatment of cardiovascular diseases.

Danish Medicines Agency

8-9-2008

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

The Danish Medicines Agency has asked the Reimbursement Committee to reassess the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in the ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

14-2-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Following a request from the Danish Medicines Agency, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status for medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

28-11-2018

Zeffix (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Zeffix (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Zeffix (Active substance: Lamivudine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8044 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/242/T/73

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

Osurnia (Elanco GmbH)

Osurnia (Elanco GmbH)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7842 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/003753/T/0010

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2086 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/18/2086 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/18/2086 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl]acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7795 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/106/18

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

EU/3/03/133 (Shire Orphan Therapies GmbH)

EU/3/03/133 (Shire Orphan Therapies GmbH)

EU/3/03/133 (Active substance: Icatibant acetate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6432 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/054/02/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Gedeon Richter Plc.)

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Gedeon Richter Plc.)

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Active substance: Ulipristal Acetate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5779 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/5017

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (Active substance: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-cystinyl)-L-lysinamide, disulfide, acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5730 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/099/18

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Cetrotide (Merck Europe B.V.)

Cetrotide (Merck Europe B.V.)

Cetrotide (Active substance: Cetrorelix (as acetate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5373 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/233/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl]acetate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3797 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/244/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/13/1114 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/13/1114 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/13/1114 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl] acetate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3798 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/166/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Active substance: Nonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3778 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3406 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

EU/3/11/945 (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/11/945 (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/11/945 (Active substance: Ornithine phenylacetate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2355 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/105/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety