FEXOFEN 180 MG TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FEXOFEN 180 MG TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FEXOFEN 180 MG TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ilacı almadan

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 195/59
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 09-08-2000
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

FEXOFEN180 mgfilmtablet

Ağızdanalınır

Etkinmadde:Feksofenadin hidroklorür

Yardımcımadde(ler):Kroskarmellossodyum,mikrokristal selüloz,Prejelatinizenişasta,

kolloidalsilikon dioksit, PolivinilpirolidonK-30,magnezyumstearat,laktozmonohidrat,

hidroksipropil metilselüloz,titanyumdioksit(E171),polietilenglikol 4000,k ırmızıdemiroksit

(E172).

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Buk ullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veya eczacınızadanışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin içinreçeteedilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.FEXOFEN nedirveneiçinkullanılır?

2. FEXOFEN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. FEXOFEN nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. FEXOFEN’in saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. FEXOFEN nedirveneiçinkullanılır?

FEXOFEN’inetkin maddesifeksofenadin hidroklorür’dür.1film tablet içinde180 mgfeksofenadin

hidroklorürbulunur. Tabletler, pemberenkli, oblongşeklinde,film kaplıdırlar.

FEXOFEN10 ve20filmtabletlikblisterleriçerenkartonkutuambalajlardakullan ımasunulmuştur.

FEXOFEN’in2dozaj şeklimevcuttur.FEXOFEN180,birfilm tabletiçinde180 mgfeksofenadin

hidroklorür içerir.FEXOFEN120,birfilm tablet içinde120 mgfeksofenadinhidroklorür içerir.

FEXOFENantihistaminikilaçlargrubundand ır.Antihistaminikilaçlar,samannezlesi(mevsimsel

alerjikrinit)denenhastal ıklaortayaçıkan aksırık, kaşıntılıburun akıntısı,gözlerde kızarma ve

sulanmagibi belirtileri ayrıcakronikidiyopatikürtikerdenenhastalıktagörülencilttekaşıntıve

kızarmagibibelirtileriiyileştirirler.

2

Doktorunuzsizeveya12ya şındanbüyük olançocuğunuzaFEXOFEN’i,kronik idyopatik ürtiker

adıverilen hastalığabağlıolarak gelişenaşağıdakibelirtileringiderilmesi içinreçetelemişolabilir:

- Cilttekaşıntıvekızarıklık

2. FEXOFEN’ikullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

FEXOFEN’i aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

ğerFEXOFEN’iniçindekietkinmaddeolanfeksofenadinhidroklorürekarşıveya ilacıniçerdiği

ğermaddelerden birinekarşıalerjinizvarsa

FEXOFEN’i, aşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

ğer;

Sizde karaci ğeryadaböbrek problemlerivarise

Kalphastal ığıgeçirdiysenizveyakalpileilgiliproblemlerinizvarise(FEXOFENgibiilaçlarkalp

ımının hızlanmasına veyadüzensizatmasına sebepolabilir)

İleri yaştaiseniz

Hamileyseniz,hamilekalmaihtimalinizvarsavebebekemziriyorsan ızdoktorunuzasöyleyiniz.

Buuyar ılar, geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyse,lütfendoktorunuza

ışınız.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Doktorunuz, FEXOFEN’in sa ğlayacağıfaydanın, bebeğiniziçinolasızarardandaha fazla olduğunu

düşünüyorsa,ilacıkullanmanızıtavsiye edebilir. DoktorunuzadanışmadanFEXOFEN’i

kullanmay ınız.

Tedavinizsırasında hamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emzirmes ırasındaFEXOFENkullanımıönerilmemektedir.EmzirmesırasındaFEXOFENiletedavi

edilmenizgerekiyorsa,bebe ğiannesütünegeçenazmiktardafeksofenadinhidroklorürden korumak

için,süt vermeyi b ırakmanızgerekir.

Araçvemakine kullanımı

Araç ve makine kullan ımıüzerinebilinen herhangibiretkisiyoktur.

FEXOFEN’in içeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

FEXOFEN ’nıniçindeyardımcımaddeolaraklaktozbulunur. Eğerdahaönceden doktorunuz

taraf ındanbazışekerleritolereedemediğinizsöylenmişse,butıbbiürünüalmadan öncedoktorunuzla

temasageçiniz.

Butıbbiürünherdozunda23mg’dandahaazsodyumihtivaeder.Dozunedeniileherhangibiruyarı

gerekmemektedir.

3

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Alüminyum vemagnezyum hidroksit içerenantasitler(FEXOFENilebutipantiasit ilaçlar ın

uygulanmas ıarasında2 saatlik sürebırakılmasıönerilmektedir.)

Greyfurt,portakal,elmasuyugibimeyvasularıFexofen’inetkisiniazaltabilir.Başkameyvesularıda

aynışekildeetkininazalmasınanedenolabilir.Fexofen’inmaksimum etkisi içintabletlerinsuyla

alınmasıtavsiyeedilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. FEXOFEN nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Erişkinlerile12yaşveüzerindekiçocuklariçin önerilen feksofenadin hidroklorürdozu gündetek doz

olarak180 mg’d ır. (Günde1 adet,FEXOFEN180mgFilm Tablet)

Uygulama yoluvemetodu:

FEXOFENa ğızdan kullanılır. Tabletleribirbardak su iledoktorunuzun önerdiğimiktardayutunuz.

Tabletleri,yemeklerdenönce al ınız.

ımsızlık şikayetleriniziçin alüminyumveyamagnezyumiçerenantiasid ilaçlarkullanıyorsanız, bu

ilaçlar ınalınmasıyla, FEXOFEN’inyutulmasıarasında 2saatlikbirzamanaralığıbırakınız.

De ğişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:FEXOFEN12yaşından küçükçocuklardagüvenilirliği veetkinliğihenüz

ıtlanmadığıiçin, kullanılmaz.

Ya şlılardakullanım: Yaşlıhastalarıkapsayançalışmalarbuhastalardafeksofenadin

hidroklorür

dozunun ayarlanmas ınıngerekli olmadığınıgöstermektedir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek /Karaciğeryetmezliği:Özelrisk gruplarını(böbrek veyakaraciğerbozukluğuolanhastalar)

kapsayançal ışmalarbuhastalardafeksofenadinhidroklorürdozununayarlanmasının gerekli

olmad ığınıgöstermektedir.

EğerFEXOFEN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuzveya

eczacınızilekonuşunuz.

K ullanmanızgerekendendahafazlaFEXOFENkullandıysanız

FEXOFEN’de nkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

FEXOFEN’i kullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

FEXOFEN iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

FEXOFENtedavisinidoktorunuzun onay ıolmadan bırakırsanız; cilttekızarıklıkvekaşıntıgibi

ınmalarınıztekrarbaşlayabilir.

4

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi,FEXOFEN’i n içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan kişilerdeyan etkilerolabilir.

Asa ğıdakilerden biriolursa,FEXOFEN’ialmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuza

bildiriniz veyasize enyak ın hastanenin acilservisinebaşvurunuz:

Zorluklaveh ırıltılıbirşekilde nefesalmayabaşlarsanız

Yüz, dilveyabo ğazınızda, yutmayıveya nefesalmayızorlaştıracakbirşişme,yanmahissi,kaşıntıve

döküntüortayaç ıkarsa

Bunlar ın hepsiçok ciddiyanetkilerdir. Eğerbunlardan birisizdemevcutise,FEXOFEN’ekarşıciddi

alerjikreaksiyonunuzvardemektir. Acilt ıbbimüdahaleye veya hastaneyeyatırılmanıza gerekolabilir.

A şağıdakilerden herhangibirinifark ederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Ba şağrısı,uyuşukluk, bulantı, başdönmesi, yorgunluk

Uykusuzluk, sinirlilik,uyku bozukluklarıveyaparoniri(anormalrüya görme)

BunlarFEXOFEN’inzay ıfyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. FEXOFEN’ins aklanması

FEXOFEN’i çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25 °C’nin altındakiodasıcaklığındaveorijinalambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak saklayınız.

Ambalajdakison kullanma tarihindensonraFEXOFEN’iku llanmayınız.

Ruhsatsahibi : SanovelİlaçSan. veTic. A.Ş.

34460İstinye–İstanbul

Üretimyeri : SanovelİlaçSan. veTic. A.Ş.

34580 Silivri- İstanbul

Bu kullanma talimatı././tarihindeonaylanmıştır.

Document Outline