FEXOFEN 120 MG TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FEXOFEN 120 MG TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FEXOFEN 120 MG TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ilacı almadan

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 195/54
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 18-07-2000
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

FEXOFEN120mgfilmtablet

Ağızdanalınır

Etkinmadde:Feksofenadin hidroklorür

Yardımcımadde(ler):Kroskarmellossodyum,mikrokristal selüloz,prejelatinizenişasta,

kolloidalsilikon dioksit,polivinilpirolidonK-30,magnezyumstearat,laktozmonohidrat,

hidroksipropil metilselüloz,titanyumdioksit(E171),polietilenglikol 4000,k ırmızıdemiroksit

(E172).

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Buk ullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin içinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışındayüksekveya

düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.FEXOFEN nedirveneiçinkullanılır?

2. FEXOFEN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. FEXOFEN nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. FEXOFEN’in saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. FEXOFEN nedirveneiçinkullanılır?

FEXOFEN’inetkin maddesifeksofenadin hidroklorür’dür. 1filmtabletiçinde120 mgfeksofenadin

hidroklorürbulunur. Tabletler, pemberenkli, oblongşeklinde,film kaplıdırlar.

FEXOFEN10ve20film tabletlikblisterleriçerenkartonkutuambalajlarda kullan ımasunulmuştur.

FEXOFEN’in2dozaj şeklimevcuttur.FEXOFEN180,birfilm tabletiçinde180 mgfeksofenadin

hidroklorür içerir.FEXOFEN120,birfilm tablet içinde120 mgfeksofenadinhidroklorür içerir.

FEXOFENantihistaminikilaçlargrubundand ır.Antihistaminikilaçlar,samannezlesi(mevsimsel

alerjikrinit)denenhastal ıklaortayaçıkan aksırık, kaşıntılıburun akıntısı,gözlerde kızarma ve

sulanmagibi belirtileri iyile ştirirler.

2

Doktorunuzsizeveya12ya şındanbüyük olançocuğunuzaFEXOFEN’i,mevsimsel alerjikrinitadı

verilenhastalığabağlıolarakgelişenaşağıdakibelirtileringiderilmesiiçinreçetelemişolabilir:

- Burunakıntısı

- Burun, damak veboğazdakaşıntı

-Gö zlerdekızarmavesulanma

2. FEXOFEN’ikullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

FEXOFEN’i aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

ğerFEXOFEN’iniçindekietkinmaddeolanfeksofenadinhidroklorürekarşıveya ilacıniçerdiği

ğermaddelerden birinekarşıalerjinizvarsa

FEXOFEN’i, aşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

ğer;

Sizde karaci ğeryadaböbrek problemlerivarise

Kalphastal ığıgeçirdiysenizveyakalpileilgiliproblemlerinizvarise(FEXOFENgibiilaçlarkalp

ımının hızlanmasına veyadüzensizatmasına sebepolabilir)

İleri yaştaiseniz

Hamileyseniz,hamilekalmaihtimalinizvarsavebebekemziriyorsan ızdoktorunuzasöyleyiniz.

Buuyar ılar, geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyse,lütfendoktorunuza

ışınız.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Doktorunuz, FEXOFEN’in sa ğlayacağıfaydanın, bebeğiniziçinolasızarardandaha fazla olduğunu

düşünüyorsa,ilacıkullanmanızıtavsiyeedebilir. DoktorunuzadanışmadanFEXOFEN’i

kullanmay ınız.

Tedavinizs ırasında hamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emzirmes ırasındaFEXOFENkullanımıönerilmemektedir.EmzirmesırasındaFEXOFENiletedavi

edilmenizgerekiyorsa,bebe ğiannesütünegeçenazmiktardafeksofenadinhidroklorürden korumak

için,süt vermeyi b ırakmanızgerekir.

Araçvemakine kullanımı

Araç ve makine kullan ımıüzerinebilinen herhangibiretkisiyoktur.

FEXOFEN’in içeriğindebulunan bazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

FEXOFEN’in içindeyard ımcımaddeolarak laktozbulunur. Eğerdahaönceden doktorunuztarafından

ışekerleritolereedemediğinizsöylenmişse,butıbbiürünü almadan öncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Butıbbiürünherdozunda23 mg’dan dahaazsodyumihtivaeder.Dozunedeniileherhangibiruyarı

gerekmemektedir.

3

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Alüminyum vemagnezyum hidroksit içerenantasitler(FEXOFENilebutipantiasit ilaçlar ın

uygulanmas ıarasında2saatliksüre bırakılmasıönerilmektedir.)

Greyfurt, portakal, elmasuyugibimeyvasularıFexofen’inetkisiniazaltabilir.Başkameyvesularıda

aynışekildeetkininazalmasınanedenolabilir.Fexofen’inmaksimum etkisiiçintabletlerinsuyla

alınmasıtavsiyeedilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. FEXOFEN nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Erişkinlerile12yaşveüzerindekiçocuklariçin önerilen feksofenadin hidroklorürdozu gündetek doz

olarak 120 mg’d ır. (Günde1 adet,FEXOFEN120 mgFilmTablet)

Uygulama yoluvemetodu:

FEXOFENa ğızdan kullanılır.Tabletleri birbardak su iledoktorunuzun önerdiğimiktardayutunuz.

Tabletleri,yemeklerdenönce al ınız.

ımsızlık şikayetleriniziçin alüminyumveyamagnezyumiçerenantiasid ilaçlarkullanıyorsanız, bu

ilaçlar ınalınmasıyla, FEXOFEN’inyutulmasıarasında 2saatlikbirzamanaralığıbırakınız.

De ğişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:FEXOFEN12yaşından küçükçocuklardagüvenilirliği veetkinliğihenüz

ıtlanmadığıiçin, kullanılmaz.

Ya şlılardakullanım: Yaşlıhastalarıkapsayançalışmalarbuhastalardafeksofenadin

hidroklorür

dozunun ayarlanmas ınıngerekli olmadığınıgöstermektedir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek /Karaciğeryetmezliği:Özelrisk gruplarını(böbrek veyakaraciğerbozukluğu olan hastalar)

kapsayançal ışmalarbuhastalardafeksofenadinhidroklorürdozunun ayarlanmasının gerekli

olmad ığınıgöstermektedir.

EğerFEXOFEN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuzveya

eczacınızilekonuşunuz.

K ullanmanızgerekendendahafazlaFEXOFENkullandıysanız

FEXOFEN’de nkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

FEXOFEN’i kullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

FEXOFEN iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

FEXOFENtedavisinidoktorunuzun onay ıolmadan bırakırsanız; cilttekızarıklıkvekaşıntıgibi

ınmalarınıztekrarbaşlayabilir.

4

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi,FEXOFEN’i n içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan kişilerdeyan etkilerolabilir.

Asa ğıdakilerden biriolursa,FEXOFEN’ialmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuza

bildiriniz veyasize enyak ın hastanenin acilservisinebaşvurunuz:

Zorluklaveh ırıltılıbirşekilde nefesalmaya başlarsanız

Yüz,dilveyaboğazınızda,yutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakbirşişme,yanmahissi,kaşıntıve

döküntü ortayaçıkarsa

Bunlar ın hepsiçok ciddiyanetkilerdir. Eğerbunlardan birisizdemevcutise,FEXOFEN’ekarşıciddi

alerjik reaksiyonunuzvardemektir. Acilt ıbbimüdahaleye veya hastaneyeyatırılmanıza gerekolabilir.

A şağıdakilerden herhangibirinifark ederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Ba şağrısı,uyuşukluk, bulantı, başdönmesi, yorgunluk

Uykusuzluk, sinirlilik,uyku bozukluklarıveyaparoniri(anormalrüya görme)

BunlarFEXOFEN’inzay ıfyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. FEXOFEN’ins aklanması

FEXOFEN’i çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25 °C’nin altındakiodasıcaklığındaveorijinalambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak saklayınız.

Ambalajdakison kullanma tarihindensonraFEXOFEN’i kullanmayınız.

Ruhsatsahibi : SanovelİlaçSan. veTic. A.Ş.

34460İstinye–İstanbul

Üretimyeri : SanovelİlaçSan. veTic. A.Ş.

34580 Silivri- İstanbul

Bu kullanma talimatı././tarihindeonaylanmıştır.

Document Outline