FERRUM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FERRUM HAUSMANN 100 MG 5 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FERRUM HAUSMANN 100 MG 5 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Demir, parenteral hazırlıkları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514755555
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

FERRUMHAUSMANN I.M.ampul

Kas içinederinenjeksiyonyapılarakuygulanır.

Etkinmadde:Birampul100mgelementerdemir’eeşdeğerdemirIIIhidroksit

polimaltozkompleksi içerir.

Yardımcımadde:Enjeksiyonluk su.

BuKullanma Talimatında:

1. FERRUM HAUSMANN I.M.nedir veneiçinkullanılır?

2. FERRUM HAUSMANN I.M.'yikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. FERRUM HAUSMANN I.M.nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. FERRUM HAUSMANN I.M.'ninsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.FERRUMHAUSMANN I.M.nedir veneiçinkullanılır?

FERRUMHAUSMANNI.M.,5adet 2 ml’lik ampuliçeren kutulardasunulur.

FERRUMHAUSMANNI.M.etkinmaddeolarakDemirIIIHidroksitPolimaltozKompleksi

içerir.

Değişikkökenlitümdemireksiklikleriiledemireksikliğianemisinin(kansızlık)tedavisinde

vebutüranemilerdenkorunmada;hızlıveetkinyerinekoymatedavisindeveözellikle

aşağıdaki durumlar mevcutsa kullanılır:

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza

bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynenuyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun

dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız

2

Ciddidemir eksikliğinde (örn. kanamadan sonra)

Mide–barsak sisteminden demir emiliminin bozulduğu hallerde

Ağızdan alınan demir ilaçlarına dayanılamayan durumlarda

Tedaviyedirençlidemireksikliklerinde

2.FERRUMHAUSMANN I.M.'yikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

FERRUMHAUSMANN I.M.’yiaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

- Demiryüklenmesi durumu(hemokromatozis, kronik hemolizis)varsa

- Demirekarşı aşırı duyarlılılığınızvarsa

- Demir kullanım bozukluğunuz(kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) varsa

- Talasemihastalığınızvarsa

- İlerleyici kronikeklem iltihabınızvarsa

- Alkol bağımlılığınızvarsa

- Kontrol edilemeyenparatiroid hormonyüksekliğinizvarsa

- Ciddikaraciğer veböbrek hastalığınızvarsa

- Gebeliğin ilk 3 ayındaiseniz

- Bronşiyal astımhastalığınızvarsa

- Damariçikullanmayınız.

FERRUMHAUSMANN I.M.’yiaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğeralerjikdurumunuzvarsa(Özellikledüşükdemirbağlamakapasitesive/veyafolik

asiteksikliği olan bronşial astımlıhastalar, alerjikveyaanaflaktik reaksiyon riski taşırlar.)

Parenteraldemirkullanımıbakteriyelveyaviralhastalıklarıolumsuzyönde

etkileyebileceğindenFerrum,artmışferritindeğerleriolanakutveyakronikhastalığıolan

hastalardadikkatli kullanılması gerekir.

“Buuyarı,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.”

FERRUMHAUSMANNI.M.’ninyiyecekveiçecekilekullanılması:

Yiyecek veiçeceklerleherhangi bir etkileşimbildirilmemiştir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

FERRUM HAUSMANNI.M.hamileliktedemir desteği olarak kullanılabilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Demirannesütünegeçer,bunedenleemzirmesüresincebebeğeolasıetkilerigözönüne

alınarak dikkatlikullanılmalıdır.

3

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımıüzerindehiçbiretkisiyoktur.

FERRUMHAUSMANN I.M.’niniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında

önemlibilgiler

İçeriktebulunanyardımcı maddeiçin kullanımyolu veyadozu nedeniyleherhangi bir uyarı

gerekmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Ağızdan alınan demir ilaçları ile birlikte kullanmayınız.

Bazıtansiyondüşürücüilaçlar(örn:Enalapril)kasyoluylauygulanandemirpreparatlarının

sistemik etkilerini artırabilir.

Eğerreçeteliya da reçetesizherhangibir ilacışu andakullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.FERRUMHAUSMANN I.M.nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

- Yetişkinler için günlük doz1 ampüldür. (2 ml, 100 mg).

Günlük maksimum doz2ampüldür. (4ml, 200 mg)

- Tedavisüresihemoglobindüzeylerininizlenmesiylehekimtarafındanbelirlenir.

Hemoglobinnormalsınırlarayükseldiktensonrademirdepolarınındolmasıaçısından

tedaviyehekimtarafından gerekligörüldüğü sürecedevam edilir.

- Tedaviyierkenkesmeyiniz,çünkübudurumdavarolanhastalığınızıntedavisiyarım

kalmış olacak veyeterli iyileşmegerçekleşmeyecektir.

Uygulama yoluvemetodu:

-FERRUM HAUSMANNI.M.sadecekas içinevederin olarak uygulanır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklardayaşavekiloyagöredahadüşük dozlarönerilir.

Günlük maksimum dozlar:

5 kg’akadar çocuklar

: 0.5 ml(1/4 ampul, 25 mgelementer demir)

5-10 kgarasıçocuklar : 1.0 ml(1/2 ampul,50 mgelementer demir)

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinler için belirlenmiş dozuygulanır.

4

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Yukarıdabelirtilendozlarkullanılabilir.Ciddikaraciğerveböbrekyetmezliğinde

kullanılmamalıdır.

EğerFERRUMHAUSMANNI.M.’ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbir

izleniminizvar isedoktorunuz veya eczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaFERRUMHAUSMANNI.M.kullandıysanız:

FERRUMHAUSMANNI.M.,doktorgözetimialtındaenjekteedilmektedir,bunedenle

kullanılmasıgerekendenfazladozunverilmesimümkündeğildir.Ancak,yinedebazıciddi

beklenmeyenetkileroluşursaderhaldoktorunuzabildiriniz.Dozaşımıbelirtileri,FERRUM

HAUSMANNI.M. ilegörülenyan etkilerinçokdahaciddiboyuttaolanlarıdır.

FERRUMHAUSMANNI.M.’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktor

veyaeczacı ilekonuşunuz.

FERRUMHAUSMANN I.M.’yikullanmayı unutursanız:

Eğerbirdozualmayıunutursanız,hatırladığınızenkısazamandaalınızvesonraöncekigibi

devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

FERRUMHAUSMANN I.M.iletedavi sonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,FERRUMHAUSMANNI.M.’niniçeriğindebulunanmaddelereduyarlı

olan kişilerdeyan etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,FERRUMHAUSMANNI.M.’yikullanmayıdurdurunuzve

DERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümüne

başvurunuz:

Eller, ayaklar, bilekler,yüz, dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazın

yutmayı veyanefes almayızorlaştıracakşekildeşişmesi

Vücuttakaşıntılı kızarıkkabartılar

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinFERRUMHAUSMANNI.M.’yekarşıciddi

alerjinizvar demektir. Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizhemendoktorunuza bildiriniz veya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

5

Nefes darlığı

Enjeksiyonyerindebölgeselreaksiyonlarvebazenmikropsuzabseler(kızarma,şişme

ağrı)

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kızarıklık, terleme, üşümeveateş

Göğüs vesırttaağrı

Enjeksiyonyerindeağrı

Enjeksiyonyerindekırmızılıkyadaşişlik

Karın ağrısı

Bulantı, kusma

Baş ağrısı, baş dönmesi

Eklem ve kas ağrısı

Kol, bacakyadayüzdesertleşmehissi

Bayılma

Tansiyondadüşme(baş dönmesi, gözlerdekararma)

Soluk almadazorlanma

Döküntü

Lenfbezlerindeşişlik

Abdominal rahatsızlıklar

BunlarFERRUM HAUSMANNI.M.’ninhafifyan etkileridir.

Buyan etkiler dozazaltıldığında veyatedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.FERRUMHAUSMANNI.M.’ninsaklanması

FERRUMHAUSMANNI.M.’yiçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeve

ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraFERRUMHAUSMANNI.M.’yikullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizFERRUMHAUSMANNI.M.’yi

kullanmayınız.

6

Ruhsat Sahibi

ViforInternationalInc.İsviçrelisansı ile,

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic.A.Ş.

Reşitpaşamahallesi, Eski BüyükdereCaddesi No:4

34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Üretimyeri:

İdolİlaçDolum San. veTic. A.Ş.

DavutpaşaCad. CebealibeySok.

No:20 34020

Topkapı/İstanbul

Bu kullanma talimatı04/02/2013tarihinde onaylanmıştır.

29-8-2018

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Published on: Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0200 Following a request from EFSA, the Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR) developed an opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) models and their use in prospective environmental risk assessment (ERA) for pesticides and aquatic organisms. TKTD models are species‐ and compound‐specific and can be used to predict (sub)lethal effects of pesticides under untested (time‐variable) exposure conditions. Three differen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-10-2018

Velphoro (Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France)

Velphoro (Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France)

Velphoro (Active substance: mixture of polynuclear iron(iii)-oxyhydroxide, sucrose and starches) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6972 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety