FERRO SANOL B 150 ML SURUP

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FERRO SANOL B 150 ML SURUP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FERRO SANOL B 150 ML SURUP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • demir ve multivitaminler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699587571120
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

FERROSANOL ®

BŞurup

Ağızdanalınır.

-Etkinmadde:Her5ml’sinde112.50mgdemir(II)-glisin-sülfat-kompleksi(20mgFe +2

eşdeğerdir),0.43mgriboflavin-5-sodyumfosfat,0.32mgvitaminB1(tiaminhidroklorid),

0.63mgvitaminB6(piridoksinhidroklorid)içerir.

-Yardımcımaddeler:Askorbikasit,birkererafineedilmişşeker,glukozmonohidrat,

sorbitol,sülfürikasit%95-98,portakalesansı,armutesansı,deiyonizesu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkisiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.FERROSANOLnedirveneiçinkullanılır?

2.FERROSANOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.FERROSANOLnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.FERROSANOL’ünsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.FERROSANOLnedirveneiçinkullanılır?

FERROSANOL,

demiryetersizliğindekullanılanbirdemirilacıdır(antianemik).

DemiryetersizliklerindevücudundemiryanındaB1,B2veB6vitaminlerinede

gereksinimduymasındandolayıFERROSANOLbuvitaminlerideiçermektedir.

FERROSANOLberrak,sarırenklibirçözeltidir.150ml’likbalrengicamşişede,15

ml’likölçekileambalajlanmıştır.

FERROSANOLkansızlıkgelişipgelişmemesinebakılmaksızıngizliveaçık-belirgin

demireksikliğinde,özelliklegebelikveemzirmedönemindebeslenmeyetersizliğinde

görülendemireksikliğianemisinde(kansızlık),çocuklukta,gebelikveemzirmede,

diyetledüşükdemiralımıolankişilerde,akutvekronikkankaybındagörülendemir

eksikliğianemisinde,anemiilebirlikteolanveyaolmayandemireksikliğitedavisinde

kullanılır.

2.FERROSANOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

FERROSANOL’üaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Etkinmaddeyeveyailacıniçerdiğiyardımcımaddelerekarşıhassasiyetinizvarsa

Yemekborusudarlığınızvarsa

Demirdepolanmasıileilgilihastalık(hemokromatoz),demirbirikiminenedenolan

uzunsürelialyuvarparçalanması(kronikhemoliz),alyuvaryapımınınetkisizolduğu

kansızlık(sideroblastikanemi),kurşunzehirlenmesikansızlığı,Akdenizanemisitipi

kansızlık(talasemi)vediğerdemirtaşıyanyapılarınbozukluğuna(hemoglobinopati)

bağlıgelişenkansızlıkçeşitlerinde

Tekrarlanankannakillerinde

FERROSANOL’üaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Mideiltihabı,iltihabibarsakhastalığı,mide-barsakülseri,sindirimkanalındaucu

kapalıboşlukolaraktanımlanandivertikülgibivarolanhastalıklardadikkatli

kullanınız.

Ağırbirböbrekrahatsızlığınabağlıalyuvaryapımınıuyarıcıhormon(eritropoietin)

eksikliğidurumunda,FERROSANOL’ünalyuvaryapımınıuyarıcıeritropoietin

denilenhormonilebirliktealınmasıgerekir.

Demireksikliğiyahutkansızlığıaçıklanamayanyaşıilerlemişhastalardademir

eksikliğinedenininveyakanamakaynağınındikkatlicearaştırılmasıgerekmektedir.

6yaşaltıçocuklardademiriçerenürünlerinyanlışlıklaalınması/yutulmasıfatal

(ölümcül)zehirlenmelereyolaçar.

Demirürünleriiletedavisırasındadişlerderenkdeğişimigörülebilir.Tıbbiürünün

kullanımınınsonaermesininardından,burenkdeğişimiyakendiliğindengeçeryada

dişmacunuveyayemeksodası(sodyumbikarbonat)ilefırçalamaveyaprofesyonel

olarakdişlerintemizletilmesisayesindeuzaklaştırılır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

FERROSANOL’ünyiyecekveiçecekilekullanılması

Bitkiselgıdaürünlerindebulunupdemirlebileşikoluşturanmaddeler(örneğinfitat,oksalatve

fosfatlar)ilekahve,çay,sütvekolaiçeceğibileşenleridemirinkanageçişiniengellemektedir.

BuyiyecekveiçeceklerleFERROSANOLalımıarasındaenaz2saatolmasınadikkat

edilmelidir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

FERROSANOLgebelikte,lohusalıktaveemzirmedönemindeorganizmanınartan

gereksimlerinitamvedoğalşekildekarşılayanbirilaçolduğundanbudönemlerdehekimin

önerdiğişekildedüzenliolarakkullanımıgerekmektedir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emzirilençocuküzerindeherhangibiretkiöngörülmemektedir.FERROSANOLemzirme

dönemindekullanılabilir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanmaüzerineherhangibirolumsuzetkisisözkonusudeğildir.

FERROSANOL’üniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

İçeriğindeşeker,glukozmonohidratvesorbitoliçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuz

tarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınız(dayanıksızlığınız)olduğusöylenmişsebutıbbi

ürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Demirtuzlarınındamaryoluylakullanımı:

Damaryoluylademirkullanımı,ağızdandemirkullanımıileeşzamanlıolursatansiyon

düşüklüğüne(hipotansiyona),hattabayılmayanedenolabilir.Bunedenlekombinasyon

önerilmez.

Doksisiklin:

Demirtuzlarınınoralyoldankullanımı,birantibiyotiktürüolandoksisiklininbarsak

karaciğerdolaşımınıveemiliminiengeller.Bunedenle,birliktekullanımdankaçınılmalıdır.

Aşağıdakibirliktekullanımlardozayarlamasıgerektirebilir:

Demir,bağlanmayoluylabirçoktıbbiürününemiliminiengeller.FERROSANOLilediğer

tıbbiürünlerinnekadararalıklarlakullanılmasıgerektiğinidoktorunuzamutlakadanışınız.

Fluorokinolonlar:

Demirtuzlarıbirantibiyotiktürüolanfluorokinolonlarilebirliktekullanıldığında,emilimi

belirginderecedehasargörür.Norfloksasin,levofloksasin,siprofloksasin,gatifloksasinve

ofloksasinismiverilenantibiyotiklerinemilimidemirtarafından%30ve%90arasında

engellenir.Fluorokinolontürüantibiyotikler,FERROSANOL’denenaz2saatönceveyaen

az4saatsonraalınmalıdır.

Metildopa(L-formu):

Demirglisinsülfatbirtansiyonilacıolanmetildopaileeşzamanlıveya1saatönceveya2saat

önceverildiğinde,metildopanınyararınısırasıyla%83,%55ve%42oranındaazaltır.Bu

bileşiklerinkullanımıarasındayeterinceuzunbirzamanolmalıdır.

Tiroidhormonları:

Birlikteverildiğindetiroidhormonunun(T4)emilimidemirtarafındanengellenir,buda

tedavininsonucunuetkileyebilir.Bubileşenlerinkullanımıarasındaenaz2saatolmalıdır.

Tetrasiklinler:

Ağızyoluylakullanıldığında,demirtuzlarıbirantibiyotiktürüolantetrasiklinlerinemilimini

engeller.Doksisiklindenfarklıolarak,FERROSANOL’üntetrasiklinlerilekullanımıarasında

enaz3saatfarkolmalıdır.

Penisilamin:

Penisilaminadıverilenvebakır,çinko,kurşungibimetalzehirlenmelerindeemilmeyi

önleyenmaddelerinemilimi,demirilebileşikoluşturabildiğindenazalabilir.Penisilamin,

FERROSANOL’denenaz2saatönceuygulanmalıdır.

Bisfosfonatlar:

Demiriçerentıbbiürünlerinkemikerimesindekullanılanilaçlar(bisfosfonatbileşikleri)ile

deneyselolarakbileşikoluşturduğugörülmüştür.Demirtuzlarıbisfosfanatlarilebirlikte

kullanıldıklarında,bisfosfanatemilimibozulur.Butıbbiürünlerinkullanımlarınınarasındaen

az2saatolmalıdır.

Levodopa:

SağlıklıgönüllülerdeeşzamanlıdemirsülfatvebirParkinsonilacıolanlevodopa

kullanımıyla,levodopanınfaydası%50azalmıştır.AyrıcadiğerbirParkinsonilacıolan

karbidopanındabiyoyararlanımı%75azalmıştır.Bubileşenlerinkullanımlarıarasında

olabildiğinceuzunbirsüreolmalıdır.

Nonsteroidantienflamatuvarlar:

Kortizoniçermeyeniltihapönleyiciilaçların(nonsteroidantienflamatuvarlar)demirtuzları

ileeşzamanlıkullanımı,mide-barsaküzerindeoluşanrahatsızedicietkiyişiddetlendirir.

Antiasitler:

Mideasidinigidericiilaçlarolanantiasitlerveyamagnezyum,alüminyum,kalsiyumtuzları

demirtuzlarıilebağlanarakbunlarınetkileriniazaltırlar.Bubileşengruplarınınkullanımları

arasındamümkünolduğuncazamanolmalıdır.Antiasitvedemirkullanımıarasındaenaz2

saatsüreolmalıdır.

Kalsiyum:

Demirvekalsiyumuneşzamanlıkullanımıdemiremiliminiazaltır.FERROSANOL

kalsiyumiçerenyiyecekveiçeceklerlebirliktealınmamalıdır.

İdrarvedışkıdakanaramakiçinkullanılanBenzidintesti,demirtedavisisırasındapozitif

çıkabilir.

Diğerleri:

Demirağızyoluylaverildiğinde,mide-barsakkanamasındankaynaklanmayandışkının

koyulaşmasımeydanagelebilir.İdrarvedışkıdakanaranmasıiçinkullanılanbirbaşkatahlil

olan“GuajakTesti”yanlışlıklapozitifolabilir.

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.FERROSANOLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktortarafındanbaşkaşekildetavsiyeedilmediğitakdirdegünde3kez10ml,toplam30ml

kullanılır.

Kandademirbağlayanproteindeğerleriizlenerekhemoglobindeğerlerininnormaledöndüğü

görüldüktensonravücutdemirdepolarıdoluncayakadardemirtedavisinedevamedilir.

Uygulamayoluvemetodu:

Ölçekilegerekendozuağızdanalınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

ÇocukDozu

2ila5yaşarası: Gündetoplam5ile10ml

5ila12yaşarası: Gündetoplam10ile15ml

BebekDozu

1yaşınakadar: Gündetoplam2.5ml

1ila2yaşarası: Gündetoplam5ml

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardaherhangibirdozdeğişikliğigerekmemektedir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği/Karaciğeryetmezliği

Şiddetliböbrekhastalığınabağlıeritropoietineksikliğidurumunda,FERROSANOL,

eritropoietinilebirlikteverilmelidir.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,butalimatlarıtakipediniz.

İlacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzFERROSANOLiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyi

erkenkesmeyinizçünküistenensonucualamazsınız.

EğerFERROSANOL’ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaFERROSANOLkullandıysanız

FERROSANOL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

6yaşaltıçocuklardademiriçerenürünlerinyanlışlıklaalınması/yutulmasıfatal(ölümcül)

zehirlenmelereyolaçar.Bunedenlebuilaçlarıçocuklarınerişemeyeceğiyerlerdesaklayınız.

Aşırıdozdaalındığındadoktorunuzuyadazehirdanışmayıderhalarayınız.

FERROSANOL’ükullanmayıunutursanız

Doktorunuzatlanandozunnezamanuygulanacağınakararverecektir.

Takipedendozunyeniuygulamazamanıiçindoktorunuzuntalimatlarınauymanızönemlidir.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

FERROSANOLiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Herhangibiretkibeklenmemektedir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiFERROSANOL’üniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaFERROSANOL’ükullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastahaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Solukalmadazorluk,yüz,dudaklar,dilveboğazdaşişme,kanbasıncındadüşme

Döküntü

Ciltkızarıklığı

Kurdeşen(ürtiker)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinFERROSANOL’ekarşıciddialerjinizvar

demektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastahaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbolümünebaşvurunuz.

Mideyanması,karınağrısıgibimidebarsaksisteminiilgilendirenşikayetler

Kusma

İshal

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Tedavisonucundazararsızolmasınakarşındemirdenkaynaklanankoyurenklidışkı.

Kabızlık

Ayrıcadişlerderenkdeğişiminadirolarakgözlenebilirancakbudurumdişlerifırçalayarakya

dadiştemizliğiiledüzeltilebilir.

BunlarFERROSANOL’ünhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.FERROSANOL’ünsaklanması

FERROSANOL’üçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

Işıktanuzakta,18°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklanmalıdır.

FERROSANOLsarıbirrengesahiptir.İlkaçılıştansonrahavanınetkisiileürününrengi

kademeliolarakkahverengiyedönüşür.Bunedenleşişekullanımdansonrahemen,sıkıca

kapatılmalıdır.İlacınrengininkoyukahverengiyedönüşmesiilacınetkinliğinideğiştirmez,

zararlıbiretkioluşturmaz.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraFERROSANOL’ükullanmayınız.

Sonkullanmatarihininilkikirakamıayı,sondörtrakamıyılıgösterir.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizFERROSANOL’ü

kullanmayınız.

RuhsatSahibi: UCBPharmaGmbH,AlfredNobelStrasse1040789Monheim-ALMANYA

lisansıile;

ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No:88,55020–Samsun

Tel:(0362)4316045

(0362)4316046

Fax:(0362)4319672

ÜretimYeri:ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No:88,55020–Samsun

Tel:(0362)4316045

(0362)4316046

Fax:(0362)4319672

Bukullanmatalimatı..............tarihindeonaylanmıştır.

10-12-2018

The J.M. Smucker Company Issues Voluntary Recall of Specific Lots of 9Lives® Protein Plus® Wet, Canned Cat Food Due to Low Levels of Thiamine (Vitamin B1)

The J.M. Smucker Company Issues Voluntary Recall of Specific Lots of 9Lives® Protein Plus® Wet, Canned Cat Food Due to Low Levels of Thiamine (Vitamin B1)

The J.M. Smucker Company today announced a voluntary recall of specific lots of 9Lives® Protein Plus® wet, canned cat food due to possible low levels of thiamine (Vitamin B1). No illnesses related to this issue have been reported to date and the product is being recalled out of an abundance of caution.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.