FERRO SANOL B SURUP, 150 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FERRO SANOL B SURUP, 150 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FERRO SANOL B SURUP, 150 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • demir ve multivitaminler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 243/27
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-06-2012
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

FERROSANOL ®

BŞurup

Ağızdanalınır.

-Etkinmadde:Her5ml’sinde112.50mgdemir(II)-glisin-sülfat-kompleksi(20mgFe +2

eşdeğerdir),0.43mgriboflavin-5-sodyumfosfat,0.32mgvitaminB1(tiaminhidroklorid),

0.63mgvitaminB6(piridoksinhidroklorid)içerir.

-Yardımcımaddeler:Askorbikasit,birkererafineedilmişşeker,glukozmonohidrat,

sorbitol,sülfürikasit%95-98,portakalesansı,armutesansı,deiyonizesu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkisiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.FERROSANOLnedirveneiçinkullanılır?

2.FERROSANOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.FERROSANOLnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.FERROSANOL’ünsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.FERROSANOLnedirveneiçinkullanılır?

FERROSANOL,

demiryetersizliğindekullanılanbirdemirilacıdır(antianemik).

DemiryetersizliklerindevücudundemiryanındaB1,B2veB6vitaminlerinede

gereksinimduymasındandolayıFERROSANOLbuvitaminlerideiçermektedir.

FERROSANOLberrak,sarırenklibirçözeltidir.150ml’likbalrengicamşişede,15

ml’likölçekileambalajlanmıştır.

FERROSANOLkansızlıkgelişipgelişmemesinebakılmaksızıngizliveaçık-belirgin

demireksikliğinde,özelliklegebelikveemzirmedönemindebeslenmeyetersizliğinde

görülendemireksikliğianemisinde(kansızlık),çocuklukta,gebelikveemzirmede,

diyetledüşükdemiralımıolankişilerde,akutvekronikkankaybındagörülendemir

eksikliğianemisinde,anemiilebirlikteolanveyaolmayandemireksikliğitedavisinde

kullanılır.

2.FERROSANOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

FERROSANOL’üaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Etkinmaddeyeveyailacıniçerdiğiyardımcımaddelerekarşıhassasiyetinizvarsa

Yemekborusudarlığınızvarsa

Demirdepolanmasıileilgilihastalık(hemokromatoz),demirbirikiminenedenolan

uzunsürelialyuvarparçalanması(kronikhemoliz),alyuvaryapımınınetkisizolduğu

kansızlık(sideroblastikanemi),kurşunzehirlenmesikansızlığı,Akdenizanemisitipi

kansızlık(talasemi)vediğerdemirtaşıyanyapılarınbozukluğuna(hemoglobinopati)

bağlıgelişenkansızlıkçeşitlerinde

Tekrarlanankannakillerinde

FERROSANOL’üaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Mideiltihabı,iltihabibarsakhastalığı,mide-barsakülseri,sindirimkanalındaucu

kapalıboşlukolaraktanımlanandivertikülgibivarolanhastalıklardadikkatli

kullanınız.

Ağırbirböbrekrahatsızlığınabağlıalyuvaryapımınıuyarıcıhormon(eritropoietin)

eksikliğidurumunda,FERROSANOL’ünalyuvaryapımınıuyarıcıeritropoietin

denilenhormonilebirliktealınmasıgerekir.

Demireksikliğiyahutkansızlığıaçıklanamayanyaşıilerlemişhastalardademir

eksikliğinedenininveyakanamakaynağınındikkatlicearaştırılmasıgerekmektedir.

6yaşaltıçocuklardademiriçerenürünlerinyanlışlıklaalınması/yutulmasıfatal

(ölümcül)zehirlenmelereyolaçar.

Demirürünleriiletedavisırasındadişlerderenkdeğişimigörülebilir.Tıbbiürünün

kullanımınınsonaermesininardından,burenkdeğişimiyakendiliğindengeçeryada

dişmacunuveyayemeksodası(sodyumbikarbonat)ilefırçalamaveyaprofesyonel

olarakdişlerintemizletilmesisayesindeuzaklaştırılır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

FERROSANOL’ünyiyecekveiçecekilekullanılması

Bitkiselgıdaürünlerindebulunupdemirlebileşikoluşturanmaddeler(örneğinfitat,oksalatve

fosfatlar)ilekahve,çay,sütvekolaiçeceğibileşenleridemirinkanageçişiniengellemektedir.

BuyiyecekveiçeceklerleFERROSANOLalımıarasındaenaz2saatolmasınadikkat

edilmelidir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

FERROSANOLgebelikte,lohusalıktaveemzirmedönemindeorganizmanınartan

gereksimlerinitamvedoğalşekildekarşılayanbirilaçolduğundanbudönemlerdehekimin

önerdiğişekildedüzenliolarakkullanımıgerekmektedir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emzirilençocuküzerindeherhangibiretkiöngörülmemektedir.FERROSANOLemzirme

dönemindekullanılabilir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanmaüzerineherhangibirolumsuzetkisisözkonusudeğildir.

FERROSANOL’üniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

İçeriğindeşeker,glukozmonohidratvesorbitoliçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuz

tarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınız(dayanıksızlığınız)olduğusöylenmişsebutıbbi

ürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Demirtuzlarınındamaryoluylakullanımı:

Damaryoluylademirkullanımı,ağızdandemirkullanımıileeşzamanlıolursatansiyon

düşüklüğüne(hipotansiyona),hattabayılmayanedenolabilir.Bunedenlekombinasyon

önerilmez.

Doksisiklin:

Demirtuzlarınınoralyoldankullanımı,birantibiyotiktürüolandoksisiklininbarsak

karaciğerdolaşımınıveemiliminiengeller.Bunedenle,birliktekullanımdankaçınılmalıdır.

Aşağıdakibirliktekullanımlardozayarlamasıgerektirebilir:

Demir,bağlanmayoluylabirçoktıbbiürününemiliminiengeller.FERROSANOLilediğer

tıbbiürünlerinnekadararalıklarlakullanılmasıgerektiğinidoktorunuzamutlakadanışınız.

Fluorokinolonlar:

Demirtuzlarıbirantibiyotiktürüolanfluorokinolonlarilebirliktekullanıldığında,emilimi

belirginderecedehasargörür.Norfloksasin,levofloksasin,siprofloksasin,gatifloksasinve

ofloksasinismiverilenantibiyotiklerinemilimidemirtarafından%30ve%90arasında

engellenir.Fluorokinolontürüantibiyotikler,FERROSANOL’denenaz2saatönceveyaen

az4saatsonraalınmalıdır.

Metildopa(L-formu):

Demirglisinsülfatbirtansiyonilacıolanmetildopaileeşzamanlıveya1saatönceveya2saat

önceverildiğinde,metildopanınyararınısırasıyla%83,%55ve%42oranındaazaltır.Bu

bileşiklerinkullanımıarasındayeterinceuzunbirzamanolmalıdır.

Tiroidhormonları:

Birlikteverildiğindetiroidhormonunun(T4)emilimidemirtarafındanengellenir,buda

tedavininsonucunuetkileyebilir.Bubileşenlerinkullanımıarasındaenaz2saatolmalıdır.

Tetrasiklinler:

Ağızyoluylakullanıldığında,demirtuzlarıbirantibiyotiktürüolantetrasiklinlerinemilimini

engeller.Doksisiklindenfarklıolarak,FERROSANOL’üntetrasiklinlerilekullanımıarasında

enaz3saatfarkolmalıdır.

Penisilamin:

Penisilaminadıverilenvebakır,çinko,kurşungibimetalzehirlenmelerindeemilmeyi

önleyenmaddelerinemilimi,demirilebileşikoluşturabildiğindenazalabilir.Penisilamin,

FERROSANOL’denenaz2saatönceuygulanmalıdır.

Bisfosfonatlar:

Demiriçerentıbbiürünlerinkemikerimesindekullanılanilaçlar(bisfosfonatbileşikleri)ile

deneyselolarakbileşikoluşturduğugörülmüştür.Demirtuzlarıbisfosfanatlarilebirlikte

kullanıldıklarında,bisfosfanatemilimibozulur.Butıbbiürünlerinkullanımlarınınarasındaen

az2saatolmalıdır.

Levodopa:

SağlıklıgönüllülerdeeşzamanlıdemirsülfatvebirParkinsonilacıolanlevodopa

kullanımıyla,levodopanınfaydası%50azalmıştır.AyrıcadiğerbirParkinsonilacıolan

karbidopanındabiyoyararlanımı%75azalmıştır.Bubileşenlerinkullanımlarıarasında

olabildiğinceuzunbirsüreolmalıdır.

Nonsteroidantienflamatuvarlar:

Kortizoniçermeyeniltihapönleyiciilaçların(nonsteroidantienflamatuvarlar)demirtuzları

ileeşzamanlıkullanımı,mide-barsaküzerindeoluşanrahatsızedicietkiyişiddetlendirir.

Antiasitler:

Mideasidinigidericiilaçlarolanantiasitlerveyamagnezyum,alüminyum,kalsiyumtuzları

demirtuzlarıilebağlanarakbunlarınetkileriniazaltırlar.Bubileşengruplarınınkullanımları

arasındamümkünolduğuncazamanolmalıdır.Antiasitvedemirkullanımıarasındaenaz2

saatsüreolmalıdır.

Kalsiyum:

Demirvekalsiyumuneşzamanlıkullanımıdemiremiliminiazaltır.FERROSANOL

kalsiyumiçerenyiyecekveiçeceklerlebirliktealınmamalıdır.

İdrarvedışkıdakanaramakiçinkullanılanBenzidintesti,demirtedavisisırasındapozitif

çıkabilir.

Diğerleri:

Demirağızyoluylaverildiğinde,mide-barsakkanamasındankaynaklanmayandışkının

koyulaşmasımeydanagelebilir.İdrarvedışkıdakanaranmasıiçinkullanılanbirbaşkatahlil

olan“GuajakTesti”yanlışlıklapozitifolabilir.

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.FERROSANOLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktortarafındanbaşkaşekildetavsiyeedilmediğitakdirdegünde3kez10ml,toplam30ml

kullanılır.

Kandademirbağlayanproteindeğerleriizlenerekhemoglobindeğerlerininnormaledöndüğü

görüldüktensonravücutdemirdepolarıdoluncayakadardemirtedavisinedevamedilir.

Uygulamayoluvemetodu:

Ölçekilegerekendozuağızdanalınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

ÇocukDozu

2ila5yaşarası: Gündetoplam5ile10ml

5ila12yaşarası: Gündetoplam10ile15ml

BebekDozu

1yaşınakadar: Gündetoplam2.5ml

1ila2yaşarası: Gündetoplam5ml

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardaherhangibirdozdeğişikliğigerekmemektedir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği/Karaciğeryetmezliği

Şiddetliböbrekhastalığınabağlıeritropoietineksikliğidurumunda,FERROSANOL,

eritropoietinilebirlikteverilmelidir.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,butalimatlarıtakipediniz.

İlacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzFERROSANOLiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyi

erkenkesmeyinizçünküistenensonucualamazsınız.

EğerFERROSANOL’ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaFERROSANOLkullandıysanız

FERROSANOL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

6yaşaltıçocuklardademiriçerenürünlerinyanlışlıklaalınması/yutulmasıfatal(ölümcül)

zehirlenmelereyolaçar.Bunedenlebuilaçlarıçocuklarınerişemeyeceğiyerlerdesaklayınız.

Aşırıdozdaalındığındadoktorunuzuyadazehirdanışmayıderhalarayınız.

FERROSANOL’ükullanmayıunutursanız

Doktorunuzatlanandozunnezamanuygulanacağınakararverecektir.

Takipedendozunyeniuygulamazamanıiçindoktorunuzuntalimatlarınauymanızönemlidir.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

FERROSANOLiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Herhangibiretkibeklenmemektedir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiFERROSANOL’üniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaFERROSANOL’ükullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastahaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Solukalmadazorluk,yüz,dudaklar,dilveboğazdaşişme,kanbasıncındadüşme

Döküntü

Ciltkızarıklığı

Kurdeşen(ürtiker)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinFERROSANOL’ekarşıciddialerjinizvar

demektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastahaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbolümünebaşvurunuz.

Mideyanması,karınağrısıgibimidebarsaksisteminiilgilendirenşikayetler

Kusma

İshal

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Tedavisonucundazararsızolmasınakarşındemirdenkaynaklanankoyurenklidışkı.

Kabızlık

Ayrıcadişlerderenkdeğişiminadirolarakgözlenebilirancakbudurumdişlerifırçalayarakya

dadiştemizliğiiledüzeltilebilir.

BunlarFERROSANOL’ünhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.FERROSANOL’ünsaklanması

FERROSANOL’üçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

Işıktanuzakta,18°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklanmalıdır.

FERROSANOLsarıbirrengesahiptir.İlkaçılıştansonrahavanınetkisiileürününrengi

kademeliolarakkahverengiyedönüşür.Bunedenleşişekullanımdansonrahemen,sıkıca

kapatılmalıdır.İlacınrengininkoyukahverengiyedönüşmesiilacınetkinliğinideğiştirmez,

zararlıbiretkioluşturmaz.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraFERROSANOL’ükullanmayınız.

Sonkullanmatarihininilkikirakamıayı,sondörtrakamıyılıgösterir.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizFERROSANOL’ü

kullanmayınız.

RuhsatSahibi: UCBPharmaGmbH,AlfredNobelStrasse1040789Monheim-ALMANYA

lisansıile;

ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No:88,55020–Samsun

Tel:(0362)4316045

(0362)4316046

Fax:(0362)4319672

ÜretimYeri:ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No:88,55020–Samsun

Tel:(0362)4316045

(0362)4316046

Fax:(0362)4319672

Bukullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.