FERRO SANOL 20 DUODENAL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FERRO SANOL 20 DUODENAL KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FERRO SANOL 20 DUODENAL KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • demir glisin sülfat

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699587161116
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

FERROSANOLDUODENALkapsül

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirkapsül,100mgFe +2 ’yeeşdeğer567.7mgdemir(II)-glisin-

sulfat-kompleksiiçerir.

Yardımcımaddeler:Askorbikasit,mikrokristalinselüloz(AviselPH102),

metilhidroksipropilselüloz(Metosel50),hidroksipropilselüloz(KlucelLF),metakrilikasit

kopolimer(EudragitL30D),O-asetiltrietilsitrat(CitroflexA-2),talk,eritrosinE127,kinolin

sarısıE104,titanyumdioksitE171,indigokarminE132,jelatin.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Başkalarınınbelirtilerisizinkilerleaynıdahiolsailaçokişilerezararverebilir.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında yüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. FERROSANOLDUODENALnedirveneiçinkullanılır?

2. FERROSANOLDUODENALkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. FERROSANOLDUODENALnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. FERROSANOLDUODENAL’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. FERROSANOLDUODENALnedirveneiçinkullanılır?

FERROSANOLDUODENAL demiryetersizliğindekullanılanbirdemirilacıdır

(antianemik).

FERROSANOLDUODENALturuncugövdeli,çikolatakahverenklikapsül

başlığıolankapsüldür.

FERROSANOLDUODENAL,yetişkinlerdeve6yaşveüzerinde(20kgvücut

ağırlığındanitibaren)kansızlıkilebirlikteolanveyaolmayangizliveyaaçık-

belirgindemireksikliğinde,özelliklegebelikveemzirmedönemindebeslenme

yetersizliğindegörülendemireksikliğianemisinde(kansızlık),çocuklukta,gebelik

veemzirmede,diyetledüşükdemiralımıolankişilerde,akutvekronikkan

kaybındagörülendemireksikliğianemisinde,kullanılır.

2. FERROSANOLDUODENAL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

FERROSANOLDUODENAL’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

Etkinmaddeyeveyailacıniçerdiğiyardımcımaddelerekarşıhassasiyetinizvarsa,

Yemekborusudarlığınızvarsa,

Demirdepolanmasıileilgilihastalık(hemokromatoztipI-4),

Demirbirikiminenedenolanuzunsürelialyuvarparçalanması(kronikhemoliz),

Alyuvaryapımınınetkisizolduğukansızlık(sideroblastikanemi),kurşunzehirlenmesi

kansızlığı,Akdenizanemisitipikansızlık(Talasemi)

Diğerdemirtaşıyanyapılarınbozukluğuna(hemoglobinopati)bağlıgelişenkansızlık

çeşitlerinde,

Tekrarlananyadakronikkannakillerinde,

6yaşaltıçocuklarda(20kgvücutağırlığınınaltında)FERROSANOLDUODENAL

kullanılmamalıdır.

FERROSANOLDUODENAL’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Mideiltihabı,iltihabibarsakhastalığı,mide-barsakülseri,sindirimkanalındaucu

kapalıboşlukolaraktanımlanandivertikülgibimevcutmide-barsakhastalığınızvarsa

dikkatlikullanınız.FERROSANOLDUODENAL’inyapısısayesindemidebarsak

kanalıiledemirintemasıazaltıldığından,demirebağlıolasımidebarsakhasarlarıen

azaindirilmektedir.

Alyuvaryapımınıuyarıcıhormon(eritropoietin)gerektirenkronikböbrekhastalığı

olanhastalarda,ağızdanalınandemiremilimikandaüredüzeyiyüksekbireylerdekötü

olduğundandemirdamariçineverilmelidir.

Demireksikliğiyahutkansızlığıaçıklanamayanyaşıilerlemişhastalardademir

eksikliğinedenininveyakanamakaynağınındikkatlicearaştırılmasıgerekmektedir.

Yüksekdozdaalınmasıözellikleçocuklardazehirlenmelereyolaçar.

FERROSANOLDUODENALiletedavisırasındadişlerderenkdeğişimigörülebilir.

Bilimselyayınlaragöretıbbiürününkullanımınınsonaermesininardından,burenk

değişimiyakendiliğindengeçeryadadişmacunuilefırçalamaveyaprofesyonel

olarakdişlerintemizletilmesisayesindeuzaklaştırılır.

FERROSANOL DUODENALkaraciğerfonksiyonbozukluğuolanhastalardave

alkolbağımlılığıbulunanlardadikkatlikullanılmalıdır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

FERROSANOLDUODENAL’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

Kahve,çay,sütvekolagibiiçeceklergibi,demirlekompleksoluşturanbitkiselkaynaklı

yiyecekler(örn.tahılvesebze)içindebulunanmaddeler(örn.fitatlar,okzalatlarvefosfatlar),

demirinkanaemiliminiinhibeeder.

Kalsiyumiçerenyiyeceklerveiçeceklerlebirlikteeşzamanlıkullanımıdemirinemilimini

azaltacağından,FERROSANOLDUODENALkalsiyumiçerenyiyecekveiçeceklerle

birliktealınmamalıdır.

Hamilelik:

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

FERROSANOLDUODENALgebelikdönemindekullanımiçindir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

FERROSANOLDUODENALemzirmedönemindekullanımiçindir.

AraçveMakineKullanma

Araçvemakinekullanımıüzerineolumsuzbiretkisiyoktur.

FERROSANOLDUODENAL’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında

önemlibilgiler

Geçerlideğildir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Damaryoluylademirkullanımı

Damaryoluylademirkullanımı,ağızdandemirkullanımıileeşzamanlıolursatansiyon

düşüklüğüne(hipotansiyona),hattabayılmayanedenolabilir.Bunedenlekombinasyon

önerilmez.

Demir,bağlamailepekçokilacınemiliminiinhibeeder.Bunedenleaşağıdabahsedilen

ilaçlarlaFERROSANOLDUODENALalımıarasındamümkünolduğuncauzunbiraralık

bırakılmalıdır.Uygulamalararasındakiminimumaralıkenaz2saattir.

Antiinflamatuar(ağrıkesici(iltihapgiderici)ilaçlar

Midebarsakkanalınıntahrişiağrıkesici/iltihapgidericiilaçlarınağızdanalınmasıile

iddetlenebilir(örneğinsalisilatlarvefenilbutazon).

Bifosfonatlar(Kemikerimesitedavisindekullanılan‘bifosfanat’içerenilaçlar)

Demirkemikerimesitedavisindekullanılanilaçlarolanbifosfonatlarlabirlikte

uygulandığında,demirinvebifosfonatınemilimiengellenir.

Kolestramin,Ca 2+ ,Mg 2+ ,Al 3+ içerenilaçlar

Demir,kolestraminveyaCa 2+ ,Mg 2+ ,Al 3+ içerenilaçlarla(örneğinmideasitsalgısını

azaltmakiçinkullanılanantasitler,idameiçinkalsiyumvemagnezyumtuzları)birlikte

uygulandığındademirinemilimiinhibeedilir.

Penisilamin,oralaltınbileşikleriL-metildopa,levodopaL-tiroksin

Demirlebirliktealındığındapenisilamin(romatoidartrititedaviiçinkullanılanantiromatizmal

ilaç),oralaltınbileşikleri(romatoidartrititedaviiçinkullanılanantiromatizmalilaçlar),L-

metildopa(yüksektansiyontedavisindekullanılanbirilaç),levodopa(titremeileseyredenbir

hastalıkolanParkinsontedavisindekullanılanbirilaç),L-tiroksin(tiroidhastalığıtedavisinde

kullanılanbirilaç)emilimiazalır.

Protonpompainhibitörleri

Protonpompainhibitörlerigrubundayeralanmideasidiniazaltanilaçlardemiremilimini

azaltabilirvebuyüzdendozayarlamasıyadaintravenözdemirgerekebilir.Bukonudaklinik

çalışmabulunmamaktadır.

Florokinolonlar:

Florokinolongrubuantibiyotiklerinemilimi(örneğinsiprofloksasin,levofloksasin,

norfloksasin,gatifloksasinveofloksasin)demirleyüksekorandaazalır.Florokinolontürü

antibiyotikler,FERROSANOLDUODENAL’denenaz2saatönceveyaenaz4saatsonra

alınmalıdır.

Tetrasiklinler,doksisiklin

Demirtetrasiklingrubuantibiyotiklerle(örneğindoksisiklin)birlikteuygulandığındademirin

vetetrasiklinlerinemilimleriengellenir.DoksisiklinveFERROSANOL DUODENAL’in

birlikteuygulamasındankaçınılmalıdır.DoksisiklinhariçFERROSANOL DUODENAL

diğertetrasiklinlerileenaz3saatarailealınmalıdır.

Not:

Demirağızyoluylaverildiğinde,mide-barsakkanamasındankaynaklanmayandışkının

koyulaşmasımeydanagelebilir.İdrarvedışkıdakanaranmasıiçinkullanılanbirbaşkatahlil

olan“GuajakTesti”yanlışlıklapozitifolabilir.

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3. FERROSANOLDUODENALNasılKullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

FERROSANOLDUODENAL’idaimadoktorunuztavsiyeettiğişekildealınız.

Tümyaşgrupları,vücutağırlığıvedozlamagruplarındakullanımdozuhastanınihtiyacınave

klinikdeğişkenlerine(örneğinhemoglobin,ferritinvetransferrin)göreayarlanmalıvetakip

edilmelidir.

Günlükdemirdozukilogrambaşına5mg’ıaşmamalıdır.

Doktorunuztarafındanaksibelirtilmediğisürece,olağandoz,

Yetişkinlerve6yaşveüzerindekiçocuklar(20kgveyadahayüksekvücutağırlığından

itibaren)

Vücutağırlığı

(kg) Birdefadaalınan

kapsülsayısı Alınmatekrar

sayısı ToplamFe +2

miktarı(mg)

20 1 Günde1defa 100

Yetişkinlerdeve15yaşındanbüyükgençlerde(vücutağırlığı50kg'ınüzerindeolanlarda)

Tedavininbaşındabelirgindemireksikliğiolmasıdurumunda,yetişkinlerve15yaşından

büyükgençleriçinaşağıdakidozajönerilir.

Vücutağırlığı

(kg) Birdefadaalınan

kapsülsayısı Alınmatekrarsayısı ToplamFe +2

miktarı(mg)

50-˂60 1 Günde2defa 200

60 1 Günde2-3defa 200-300

Uygulamayoluvemetodu:

Kapsüllerçiğnenmedenveyeterlimiktardasuilebirliktealınmalıdır.

Kapsüller,sabahlarıboşmideile(kahvaltıdanyaklaşık1saatönce)veyabiröğünden2saat

önceveyasonrayeterinceuzunbirsürearalıklaalınmalıdır.

Hemoglobindeğerlerinormaledöndüktensonra(anemininşiddetinegöregenellikleilk10

haftaiçerisinde)serumdakiferritindeğerlerinintakibiileoraldemirtedavisinevücudundemir

depolarıtekrardolanakadardevamedilmelidir.Busüregenellikle3ve6ayarasındadır.

Not:

Kapsülünyutulmasındagüçlükçekiyorveyakapsülüyutmakistemiyoriseniz,kapsülün

gövdesiniyutmadan,kapsüliçeriğinibirkaşığaboşaltarakyutabilirsiniz.Kapsüliçeriğinin

kaşıktanalınmasınınardından,yeterlimiktardasuiçmelisiniz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

FERROSANOL DUODENAL,6yaşaltındakiçocuklarda(20kg'ınaltındakivücut

ağırlıklarında)kontrendikedir.

Yaşlılardakullanım:

Yaşlıhastalardadozdeğişikliğinigerektirenherhangibirklinikveribulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

iddetliböbrekhastalığınabağlıeritropoietineksikliğidurumunda,FERROSANOL

DUODENAL,eritropoietinilebirlikteverilmelidir.

Eritropoetingerektirenşiddetliböbrekhastalığıolanhastalarda,demirdamaryoluyla

verilmelidir

Karaciğerveyaböbrekfonksiyonbozukluğuolanhastalardadozdeğişikliğinigerektiren

herhangibirklinikveribulunmamaktadır(BakınızBölüm4.4).

FERROSANOL DUODENALkaraciğerfonksiyonbozukluğuolanhastalardavealkol

bağımlılığıbulunanlardadikkatlikullanılmalıdır(BakınızBölüm4.4).

EğerFERROSANOLDUODENAL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbir

izleniminizvarisedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunz.

KullanmanızgerekendendahafazlaFERROSANOLDUODENALkullandıysanız:

FERROSANOLDUODENAL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbir

doktorveyaeczacıilekonuşunuz.

Demirzehirlenmesiaşamalarhalindegerçekleşebilir.İlkaşamada,yaniilacınağızyoluyla

alınmasındansonrailk30dakikaile5saatarasında,huzursuzluk,mideağrıları,mide

bulantısı,kusmaveishalgibibelirtilergörülebilir.Gaitaçaysıbirşekildesiyahbirrenkte

olabilirvekusmukkaniçerebilir.Bayılma,nöbet,solukalışveriştekısasüredurmavedevam

etmeşeklindedeğişiklik,komagörülebilir.

6yaşaltıçocuklardademiriçerenürünlerinyanlışlıklaalınması/yutulmasıfatal(ölümcül)

zehirlenmelereyolaçar.Bunedenlebuilaçlarıçocuklarınerişemeyeceğiyerlerdesaklayınız.

Aşırıdozdaalındığındadoktorunuzuyadazehirdanışmayıderhalarayınız.

FERROSANOLDUODENAL’ikullanmayıunutursanız:

Doktorunuzatlanandozunnezamanuygulanacağınakararverecektir.

Takipedendozunyeniuygulamazamanıiçindoktorunuzuntalimatlarınauymanızönemlidir.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

FERROSANOLDUODENALiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Herhangibiretkibeklenmemektedir.

4.OlasıYanEtkilerNelerdir?

Tümilaçlargibi,FERROSANOLDUODENAL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlı

olankişilerdeyanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,FERROSANOLDUODENAL’ikullanmayıdurdurunuz

veDERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümüne

başvurunuz:

Solukalmadazorluk,yüz,dudaklar,dilveboğazdaşişme,kanbasıncındadüşme

Derideaşırıhassasiyet,

Ciltkızarıklığı,döküntü,

Kurdeşen(ürtiker).

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinFERROSANOLDUODENAL'ekarşıciddi

alerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Diğeryanetkiler:

stenmeyenetkileraşağıdakisıklıkderecesinegörelistelenmiştir:

Çokyaygın:10hastada1’dendahasıkgörülebilir.

Yaygın:100hastada1ila10’undagörülebilir.

Yaygınolmayan:1.000hastanın1ila10’undagörülebilir.

Seyrek:10.000hastanın1ila10’undagörülebilir.

Çokseyrek:10.000hastanın1’indenazgörülebilir.

Bilinmiyor:Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

Yaygın

Karınbölgesinderahatsızlık,

shal,

Kabızlık,

Midedeyanma,

Kusma,

Bulantı.

Buistenmeyenetkilerinsıklığıdozlabirlikteartar.

Tedavisırasındademirdenkaynaklanandışkırengindekoyulaşmagörülebilir,budurum

zararsızdır.

Seyrek

Dişrengindedeğişim(Tedavibittiktensonraburenkdeğişimiyakendiliğindenyadadiş

macunuilefırçalamaveyaprofesyonelolarakdişlerintemizletilmesiilegeçer).

Bilinmiyor

Karınağrısı,

Üstkarınağrısı,

Gastrointestinal(midebarsakkanalında)kanama.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. FERROSANOLDUODENAL’insaklanması

FERROSANOLDUODENAL’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeve

ambalajındasaklayınız.

Builacı25°C’ninaltındakiodasıcaklığında,ambalajında,kurubiryerdeveışıktanuzakta

saklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraFERROSANOLDUODENAL’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

UCBPharmaGmbHAlfredNobelStrasse1040789Monheim-ALMANYA

lisansıile;

ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No.8855020–SAMSUN

Tel:(0362)4316045-46

Fax:(0362)4319672

ÜretimYeri:ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No.8855020–SAMSUN

Tel:(0362)4316045-46

Fax:(0362)4319672

Bukullanmatalimatı.........................deonaylanmıştır.

14-12-2018

Analysis of hunting statistics collection frameworks for wild boar across Europe and proposals for improving the harmonisation of data collection

Analysis of hunting statistics collection frameworks for wild boar across Europe and proposals for improving the harmonisation of data collection

Published on: Thu, 13 Dec 2018 Heterogeneities in the wild boar data collection frameworks across Europe were analysed using questionnaires to explore comparability of hunting data in the short term and propose a common framework for future collection. Fifty‐seven respondents representing 32 countries covering more than 95% of European territory participated to the questionnaire. The most frequently recorded information in the official statistics included the quantity of animals shot per hunting ground ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.