FERRISITA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FERRISITA 107,7 MG/5 ML SURUP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FERRISITA 107,7 MG/5 ML SURUP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • demir üç değerlikli, oral hazırlıkları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8698747570010
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

FERRİSİTA107.7mg/5mLŞurup

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Her5mLşurupta107.7mgDemirIIIamonyumsitrat(16.4mgelementeldemire

eşdeğerde)bulunur.

Yardımcımaddeler:Metilparaben,propilparaben,üzümaroması,şeker,deiyonizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinçokönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız . Dahasonratekrarokumayaihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız .

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir;başkalarınavermeyiniz .

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız. ___________________________________________________________

BuKullanmaTalimatında:

İ.FERRİSİTAnedirveneiçinkullanılır?

2.FERRİSİTA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.FERRİSİTAnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.FERRİSİTAynmsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.FERRİSİTAnedirveneiçinkullanılır?

FERRİSİTAherbirölçekte(5mL)16.4mgdemireeşdeğerde107.7mgdemir(III)amonyum

sitratiçerenşuruptur.

Demireksikliğivedemireksikliğinebağlıkansızlık(anemi)tedavisindekullanılır.

Ayrıcanekahatvegenelzafiyethallerinde,gebelikveemzirmedönemindedemireksikliğini

önlemekamacıylada kullanılabilir.

2.FERRİSİTA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

FERRİSİTA’yıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Doktorunuzsizdekikansızlığınnedeninindemireksikliğine bağlıolmadığınıbildirmişise

Doktorunuzsizdedemiremilimi(hemokromatoz)yadademirdepolanması

(hemosideroz)bozukluğuolduğunusöylemişise

Sindirimsistemihastalığınız(örneğin:mideülseri,ülseratifkolit,enterit,kaimbarsak

iltihabı,pankreasiltihabı)varise

FERRÎSİTA’yıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Yağemilimbozukluğunuz(steatore)varise

Kısmiolarakmidenizalındıise(gastrektomi)

AIDShastasıiseniz

FERRİSÎTAkullanırkendişlerüzerindelekeoluşumugörülebilir.İlaçalındıktansonrasuveya

meyvesuyuiçilmesiyledişlekeleriönlenebilir.

FERRİSÎTAkullanımıdışkınızdarenkdeğişiminenedenolabilir.

Doktorunuzunbelirleyeceğiözeldurumlardışında6aydandahauzunsürekullanımından

kaçınılmalıdır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

FERRISİTA’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

Süt veçay, FERRİSÎTA’nmetkisiniazaltır.

AğızyoluylayapılandemirtedavisindeFERRÎSİTA,bazenkusmaveishale,yüksek

dozlardaalındığındadamideveonikiparmakbarsağındayapabileceğietkiyebağlıolarakkan

kusulmasmayolaçabilir.BuetkileriönlemekiçinFERRÎSİTAsadeceyemekarasında

veyayemektenhemensonraiçilmelidir.

Hamilelik

İlacınızıkullanmadanÖncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Gebeliköncesidemirdepolarıyetersizolankadınlardademirtakviyesigerekir.

FERRİSİTA’nıngebeliküzerindeyadayeni doğançocuğunsağlığı üzerinde olumsuzetkisi

yoktur.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanÖncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Sütünüzegeçecekdemirmiktarınınbebeğinizezararvermesibeklenmez.Amayinede

emzirmekteolduğunuzbebeğinizvarsadoktorunuzubilgilendiriniz.

Araçvemakinekullanımı

FERRİSİTA’nınaraçvemakinekullanımıüzerindebilinenbiretkisiyoktur.

FERRISİTA’nıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

FERRÎSİTAherdozunda(5ml),6.5mgmetilparaben(E218),0.6mgpropilparaben(E216)

içerdiğindenalerjikreaksiyonlarasebebiyetverebilir.

FERRİSÎTAherdozunda(5ml),3.97gşekeriçerir.Budurumşekerhastalarında(diabetes

mellitus)gözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Magnezyumvekarbonatgibiasitgidericiler(antasitler),kolestiramin, demirtuzlarının

emiliminiazaltır.

Evitamini deFERRÎSÎTAile birliktekullanılmamalıdır.

C vitamini vedemirinbirliktekullanılmasıdemirinemiliminiarttırabilir.

Tetrasiklin (birantibiyotik)veFERRİSİTA’mnbiraradakullanılmasıgerekiyorsa bu

ilaçlarikisaataraile kullanılmalıdır.

Demir,penisilamin,levodopa,metildopa,levotiroksin,kinolongrubuantibiyotiklerinve

bifosfonatların etkisiniazaltır,FERRİSİTA’nmbuilaçlardanherhangibiriilebirarada

kullanılmasıgerekiyorsa bunlarikisaataraile kullanılmalıdır.

FERRÎSÎTA,kloramfenikol(birantibiyotik)içerenilaçlarilebirliktekullanılmamalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz .

3.FERRÎSÎTAnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Koruyucuamaçlıkullanımdagenelliklegünlüktoplam4ölçek(günde2defa2ölçek)

kullanılmasıyeterlidir.

Uygulamayoluvemetodu:

Ağızdanalınır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

2-12yaşarasındakiçocuklar:

Doktoruntavsiyesinegöredoz,çocuğunağırlığınagöreher5,5kiloiçingünde1ölçek

şeklindehesaplanarakgünde3defabölünmüşdozlarla verilmelidir.

Koruyucuamaçlıkullanımda,çocuğunağırlığınagöreher16kiloiçingünde1ölçek

kullanılmasıyeterliolur.

Erişkinlerdekullanımı:

Koruyucuamaçlıkullanımdagenelliklegünlüktoplam4ölçek(günde2defa2ölçek)

kullanılmasıyeterlidir.

Yaşlılardakullanımı:

Erişkinlerdeuygulanandozuygulanır.

Özelkullanımdurumları:

Özelkullanımıyoktur.

EğerFERRİSİTA’nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz .

KullanmanızgerekendendahafazlaFERRÎSÎTAkullandıysanız:

FERRİSİTA’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

FERRİSİTA’yıkullanmayıunutursanız:

FERRİSİTA’yialmayıunutursanızveyaazmiktardaaldıysanız,unutulandozlarıdengelemek

içinçiftdozalmayınız .

Dahasonrakinormalalımsaatinizdeönerilendozdayenidenalmaya devamediniz.

FERRİSİTAiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

FERRİSİTAiletedavisonlandırıldığındahiçbiretkiilekarşılaşmanızbeklenmez.Eğerbazı

etkilerolduğundanşüpheleniyorsanızdoktorunuzadanışınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,FERRİSİTA’nıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,FERRİSİTAyıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Şiddetliishalvekarınağrısı

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kusma

İshal

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Midebulantısı

Mideağrısı

Kabızlık

BunlarFERRİSİTA’nınhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz .

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyadaO800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.FERRİSİTA’nınsaklanması

FERRİSÎTA’yıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°Caltındakiodasıcaklıklarındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraFERRÎSİTA’yıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajmdabozuklukfarkedersenizFERRİSİTA’yıkullanmayınız.

Ruhsatsahibi:RDCİlaçAraştırmaveGeliştirmeSan.A.Ş.

BatıSitesiMah.CoşkunIrmakİşMerkezi

274.Sk.No:120-121

Yenimahalle/ANKARA

Tel:(0312)2574286

Faks:(0312)2574287

Üretici :MYFARMAİlaçSan.veTie.A.Ş.

İstanbulTuzlaKimyaSan.O.S.B.

MelekArasBulvarıKristalCad.No:1

Tepeören-Tuzla/İSANBUL

Tel:(0216)5934326

Fax:(0216)5930308

Bukullanmatalimatı10.12.2009tarihindeonaylanmıştır.

14-12-2018

Analysis of hunting statistics collection frameworks for wild boar across Europe and proposals for improving the harmonisation of data collection

Analysis of hunting statistics collection frameworks for wild boar across Europe and proposals for improving the harmonisation of data collection

Published on: Thu, 13 Dec 2018 Heterogeneities in the wild boar data collection frameworks across Europe were analysed using questionnaires to explore comparability of hunting data in the short term and propose a common framework for future collection. Fifty‐seven respondents representing 32 countries covering more than 95% of European territory participated to the questionnaire. The most frequently recorded information in the official statistics included the quantity of animals shot per hunting ground ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)

Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The scope of application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133 is for food and feed uses, import and processing of genetically modified (GM) maize MZHG0JG in the European Union. Maize MZHG0JG was developed to confer tolerance to the herbicidal active substances glyphosate and glufosinate‐ammonium. The molecular characterisation data and bioinformatic analyses do not identify issues requiring food/feed safety assessment. None of the identified differences in the agronomic/phenotypic and com...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-10-2018

Training courses on “Steering an Expert Knowledge Elicitation” and “Use of the Expert Knowledge Elicitation Guidance in Risk Assessments for EFSA Management” and “Conduct of the Sheffield protocol for an Expert Knowledge Elicitation”

Training courses on “Steering an Expert Knowledge Elicitation” and “Use of the Expert Knowledge Elicitation Guidance in Risk Assessments for EFSA Management” and “Conduct of the Sheffield protocol for an Expert Knowledge Elicitation”

Published on: Mon, 29 Oct 2018 00:00:00 +0100 This report presents the results from an exploratory study in 2016 on clear communication of scientific assessment results. It had a specific focus on the communication of scientific uncertainties in EFSA scientific opinions. Qualitative methods were applied to the design and communication of an opinion summary and uncertainty statements related to that opinion, and to collect evidence on how different stakeholder groups responded to them. The study tested t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

25-9-2018

FDA Announces FY 2019 Animal Drug User Fee Rates for ADUFA and AGDUFA

FDA Announces FY 2019 Animal Drug User Fee Rates for ADUFA and AGDUFA

The U.S. Food and Drug Administration announced in the Federal Register today the fiscal year 2019 rates and payment procedures for animal drugs subject to user fees under the Animal Drug User Fee Amendments of 2018 (ADUFA IV) and Animal Generic Drug User Fee Amendments of 2018 (AGDUFA III).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Published on: Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0200 Following a request from EFSA, the Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR) developed an opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) models and their use in prospective environmental risk assessment (ERA) for pesticides and aquatic organisms. TKTD models are species‐ and compound‐specific and can be used to predict (sub)lethal effects of pesticides under untested (time‐variable) exposure conditions. Three differen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Joint EFSA and ECDC 2018 workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident

Joint EFSA and ECDC 2018 workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident

Published on: Tue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200 Abstract In May 2018, EFSA and ECDC co‐facilitated a workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident. The workshop, hosted at AGES in Vienna, was conceived to closely align with EFSA's Strategy 2020 commitment to prepare for future risk assessment challenges. EFSA, ECDC, AGES and BfR worked together closely to develop a workshop and associated training materials to be delivered over a 2.5‐day agenda. The workshop was attended...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-6-2018

Various Aortic Endovascular Graft Systems: Letter to Health Care Providers - UPDATE on Type III Endoleaks

Various Aortic Endovascular Graft Systems: Letter to Health Care Providers - UPDATE on Type III Endoleaks

Based on new information, the Endologix AFX with Strata device is at greater risk for a Type III endoleak compared to other endovascular AAA graft systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-10-2018

Velphoro (Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France)

Velphoro (Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France)

Velphoro (Active substance: mixture of polynuclear iron(iii)-oxyhydroxide, sucrose and starches) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6972 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Scientific guideline: ICH M9 on biopharmaceutics classification system based biowaivers - Step 2b - First version, draft: consultation open

Scientific guideline: ICH M9 on biopharmaceutics classification system based biowaivers - Step 2b - First version, draft: consultation open

This new multidisciplinary guideline is proposed to address biopharmaceutics classification system (BCS)-based biowaivers. BCS-based biowaivers may be applicable to BCS Class I and III drugs, however BCS-based biowaivers for these two classes are not recognized worldwide. This means that pharmaceutical companies have to follow different approaches in the different regions. This guideline will provide recommendations to support the biopharmaceutics classification of medicinal products and will provide rec...

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Scientific guideline: Draft VICH GL58 Stability testing of new veterinary drug substances and medicinal products in climatic zones III and IV - First version, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft VICH GL58 Stability testing of new veterinary drug substances and medicinal products in climatic zones III and IV - First version, draft: consultation open

The guideline is an annex to the VICH parent stability guideline, stability testing of new veterinary drug substances and medicinal products (VICH GL3 (R)), and provides guidance regarding the stability data package for a new veterinary drug substance and medicinal product to be included in a registration application submitted within the regions in the climatic zones III and IV.

Europe - EMA - European Medicines Agency

8-3-2018

Human coagulation factor VIII

Human coagulation factor VIII

Human coagulation factor VIII (Active substance: Human coagulation factor VIII) - Corrigendum - Commission Decision (2017)7630 of Thu, 08 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety