FERRISITA 107, 7 MG/ 5 ML SURUP, 150 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FERRISITA 107, 7 MG/ 5 ML SURUP, 150 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FERRISITA 107,7 MG/5 ML SURUP, 150 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • demir üç değerlikli, oral hazırlıkları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 222/36
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 10-12-2009
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

FERRİSİTA107.7mg/5mLŞurup

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Her5mLşurupta107.7mgDemirIIIamonyumsitrat(16.4mgelementeldemire

eşdeğerde)bulunur.

Yardımcımaddeler:Metilparaben,propilparaben,üzümaroması,şeker,deiyonizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinçokönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız . Dahasonratekrarokumayaihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız .

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir;başkalarınavermeyiniz .

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız. ___________________________________________________________

BuKullanmaTalimatında:

İ.FERRİSİTAnedirveneiçinkullanılır?

2.FERRİSİTA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.FERRİSİTAnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.FERRİSİTAynmsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.FERRİSİTAnedirveneiçinkullanılır?

FERRİSİTAherbirölçekte(5mL)16.4mgdemireeşdeğerde107.7mgdemir(III)amonyum

sitratiçerenşuruptur.

Demireksikliğivedemireksikliğinebağlıkansızlık(anemi)tedavisindekullanılır.

Ayrıcanekahatvegenelzafiyethallerinde,gebelikveemzirmedönemindedemireksikliğini

önlemekamacıylada kullanılabilir.

2.FERRİSİTA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

FERRİSİTA’yıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Doktorunuzsizdekikansızlığınnedeninindemireksikliğine bağlıolmadığınıbildirmişise

Doktorunuzsizdedemiremilimi(hemokromatoz)yadademirdepolanması

(hemosideroz)bozukluğuolduğunusöylemişise

Sindirimsistemihastalığınız(örneğin:mideülseri,ülseratifkolit,enterit,kaimbarsak

iltihabı,pankreasiltihabı)varise

FERRÎSİTA’yıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Yağemilimbozukluğunuz(steatore)varise

Kısmiolarakmidenizalındıise(gastrektomi)

AIDShastasıiseniz

FERRİSÎTAkullanırkendişlerüzerindelekeoluşumugörülebilir.İlaçalındıktansonrasuveya

meyvesuyuiçilmesiyledişlekeleriönlenebilir.

FERRİSÎTAkullanımıdışkınızdarenkdeğişiminenedenolabilir.

Doktorunuzunbelirleyeceğiözeldurumlardışında6aydandahauzunsürekullanımından

kaçınılmalıdır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

FERRISİTA’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

Süt veçay, FERRİSÎTA’nmetkisiniazaltır.

AğızyoluylayapılandemirtedavisindeFERRÎSİTA,bazenkusmaveishale,yüksek

dozlardaalındığındadamideveonikiparmakbarsağındayapabileceğietkiyebağlıolarakkan

kusulmasmayolaçabilir.BuetkileriönlemekiçinFERRÎSİTAsadeceyemekarasında

veyayemektenhemensonraiçilmelidir.

Hamilelik

İlacınızıkullanmadanÖncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Gebeliköncesidemirdepolarıyetersizolankadınlardademirtakviyesigerekir.

FERRİSİTA’nıngebeliküzerindeyadayeni doğançocuğunsağlığı üzerinde olumsuzetkisi

yoktur.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanÖncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Sütünüzegeçecekdemirmiktarınınbebeğinizezararvermesibeklenmez.Amayinede

emzirmekteolduğunuzbebeğinizvarsadoktorunuzubilgilendiriniz.

Araçvemakinekullanımı

FERRİSİTA’nınaraçvemakinekullanımıüzerindebilinenbiretkisiyoktur.

FERRISİTA’nıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

FERRÎSİTAherdozunda(5ml),6.5mgmetilparaben(E218),0.6mgpropilparaben(E216)

içerdiğindenalerjikreaksiyonlarasebebiyetverebilir.

FERRİSÎTAherdozunda(5ml),3.97gşekeriçerir.Budurumşekerhastalarında(diabetes

mellitus)gözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Magnezyumvekarbonatgibiasitgidericiler(antasitler),kolestiramin, demirtuzlarının

emiliminiazaltır.

Evitamini deFERRÎSÎTAile birliktekullanılmamalıdır.

C vitamini vedemirinbirliktekullanılmasıdemirinemiliminiarttırabilir.

Tetrasiklin (birantibiyotik)veFERRİSİTA’mnbiraradakullanılmasıgerekiyorsa bu

ilaçlarikisaataraile kullanılmalıdır.

Demir,penisilamin,levodopa,metildopa,levotiroksin,kinolongrubuantibiyotiklerinve

bifosfonatların etkisiniazaltır,FERRİSİTA’nmbuilaçlardanherhangibiriilebirarada

kullanılmasıgerekiyorsa bunlarikisaataraile kullanılmalıdır.

FERRÎSÎTA,kloramfenikol(birantibiyotik)içerenilaçlarilebirliktekullanılmamalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz .

3.FERRÎSÎTAnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Koruyucuamaçlıkullanımdagenelliklegünlüktoplam4ölçek(günde2defa2ölçek)

kullanılmasıyeterlidir.

Uygulamayoluvemetodu:

Ağızdanalınır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

2-12yaşarasındakiçocuklar:

Doktoruntavsiyesinegöredoz,çocuğunağırlığınagöreher5,5kiloiçingünde1ölçek

şeklindehesaplanarakgünde3defabölünmüşdozlarla verilmelidir.

Koruyucuamaçlıkullanımda,çocuğunağırlığınagöreher16kiloiçingünde1ölçek

kullanılmasıyeterliolur.

Erişkinlerdekullanımı:

Koruyucuamaçlıkullanımdagenelliklegünlüktoplam4ölçek(günde2defa2ölçek)

kullanılmasıyeterlidir.

Yaşlılardakullanımı:

Erişkinlerdeuygulanandozuygulanır.

Özelkullanımdurumları:

Özelkullanımıyoktur.

EğerFERRİSİTA’nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz .

KullanmanızgerekendendahafazlaFERRÎSÎTAkullandıysanız:

FERRİSİTA’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

FERRİSİTA’yıkullanmayıunutursanız:

FERRİSİTA’yialmayıunutursanızveyaazmiktardaaldıysanız,unutulandozlarıdengelemek

içinçiftdozalmayınız .

Dahasonrakinormalalımsaatinizdeönerilendozdayenidenalmaya devamediniz.

FERRİSİTAiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

FERRİSİTAiletedavisonlandırıldığındahiçbiretkiilekarşılaşmanızbeklenmez.Eğerbazı

etkilerolduğundanşüpheleniyorsanızdoktorunuzadanışınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,FERRİSİTA’nıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,FERRİSİTAyıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Şiddetliishalvekarınağrısı

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kusma

İshal

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Midebulantısı

Mideağrısı

Kabızlık

BunlarFERRİSİTA’nınhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz .

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyadaO800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.FERRİSİTA’nınsaklanması

FERRİSÎTA’yıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°Caltındakiodasıcaklıklarındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraFERRÎSİTA’yıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajmdabozuklukfarkedersenizFERRİSİTA’yıkullanmayınız.

Ruhsatsahibi:RDCİlaçAraştırmaveGeliştirmeSan.A.Ş.

BatıSitesiMah.CoşkunIrmakİşMerkezi

274.Sk.No:120-121

Yenimahalle/ANKARA

Tel:(0312)2574286

Faks:(0312)2574287

Üretici :MYFARMAİlaçSan.veTie.A.Ş.

İstanbulTuzlaKimyaSan.O.S.B.

MelekArasBulvarıKristalCad.No:1

Tepeören-Tuzla/İSANBUL

Tel:(0216)5934326

Fax:(0216)5930308

Bukullanmatalimatı10.12.2009tarihindeonaylanmıştır.