FERLOS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FERLOS TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FERLOS TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ferrik oksit polymaltose kompleksleri

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699527082228
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMA TALİMATI

FERLOS ®

tablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Birtablet,100mgelementerdemireeşdeğerdemirIIIhidroksitpolimaltoz

kompleksi ve 0,35 mgfolik asitiçerir.

Yardımcımaddeler:Aspartam(E951),çikolataaroması,karamelaroması,talk,polietilen

glikol 6000, mikrokristalin selülozvedekstrat.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. FERLOS ®

nedirveneiçinkullanılır?

2. FERLOS ® ’u kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. FERLOS ® nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. FERLOS ® ’unsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. FERLOS ®

nedir veneiçinkullanılır?

FERLOS ®

,demirIIIhidroksitpolimaltozkompleksivefolikasitiçerenbirtablettir.Ağız

yoluileuygulanarak,doğalolarakvücuttabütünhücrelerdebulunanvebaştakanyapımıve

oksijenindokularataşınmasıgibihayatiönemesahipbirçokfizyolojikolaydaönemlirolü

olandemireksikliğindeveyatakviyeedilmesigerektiğidurumlardaihtiyacıngiderilmesiiçin

kullanılır.

FERLOS ®

,30tabletlikblisterambalajlardasunulur.Tabletler,beyazbenekli-kahverengi,

biryüzü çentikli, düz,yuvarlak tabletler şeklindedir.

FERLOS ®

;

-çeşitlinedenlidemir eksikliğine bağlıkansızlığın önlenmesi ve tedavisi,

-özelliklegebelik,gebeliköncesiveemzirmedönemlerindekidemirvefolikasiteksikliği

tedavisiiçin kullanılır.

2. FERLOS ® ’u kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

FERLOS ® ’u aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer sizdedemiryüklenmesi (hemokromatozis, hemosideroz) var ise,

2/5

Eğerdemireyadaiçerdiğiyardımcımaddelerdenherhangibirinekarşıaşırıduyarlılığınız

var ise,

Eğerdemirkullanımıbozukluğunuz(kursunanemisi,sidero-akrestikanemi)ve“Akdeniz

Anemisi” (talasemi) hastalığınızvar ise,

Eğer demir eksikliğine bağlıolmayananeminiz(hemolitik anemi) var ise,

İlerleyici vekronik eklem iltihabınızvarsa,

Eğer B

12 vitamini eksikliğine bağlıaneminizvar ise,

Düzenliolarak devamlı kan transfüzyonugerektiren durumlarınızvarsa,

HIVinfeksiyonunuzvarvedemireksikliğinebağlıaneminizklinikolarak

kesinleştirilmemişse,

Ciddikaraciğer veböbrek hastalığınızvarsakullanmayınız.

FERLOS ® ’u aşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Düzenliolarak devamlı kantransfüzyonu (kan nakli)gerektiren durumlarınızvarsa.

MideülserinizvarsaFERLOS ®

kullanılıpkullanılmayacağınadoktorunuzkarar

verecektir.

ŞekerhastalarındakullanılırkenherbirFERLOS ® ’un0,03dilimekmeğeeşdeğer

olduğunu unutmayınız.

Ağızdanalınandemirilaçlarınınkullanımısırasındadışkınınrengikoyulaşabilir,bu

durum normal olup herhangi bir önlemgerektirmez.

Dışkıdagizlikanaranmasısırasındayanılgıyanedenolmaz.Bunedenlebuinceleme

sırasında tedavinin kesilmesinegerekyoktur.

Alkolizm ve barsaklardan demirin emilimini bozan hastalıklardadikkatlikullanılmalıdır.

Çeşitlihastalıklaraveyakanserebağlıgelişenkansızlıkta,alınandemirkaraciğerde

depolanırveancakhastalıklarınvekanserintedavisinitakibenkaraciğerdenayrılarak

kullanılır hale gelir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

FERLOS ® ’unyiyecekveiçecekilekullanılması

FERLOS ® ’unyemeksırasındaveyayemektensonratercihegöreyutularakyadaçiğnenerek

alınması önerilir.

Kalsiyum içeren ilaçlarlabirlikte alınmamalıdır. Aradaenaz2 saat sürebırakılmalıdır.

Benzer şekildesüt vesütürünleri ile aynı andaalınmaması önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

FERLOS ®

hamileliktedemir desteği olarak kullanılabilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

FERLOS ®

emzirmedönemindekullanılabilir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımı üzerindehiçbiretkisiyoktur.

3/5

FERLOS ® ’uniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

FERLOS ®

,içeriğindebulunanaspartamnedeniylefenilalaniniçinbirkaynakiçermektedir.

Fenilketonürisiolan insanlariçin zararlı olabilir.

FERLOS ® ’uniçeriğindebulunandiğeryardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınız

yoksa, bu maddelerebağlı olumsuzbir etkibeklenmez.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

DemirIIIhidroksitpolimaltozkompleksibesinlervebirlikteuygulananilaçlarla

(tetrasiklinler, antiasitler)iyonik bir etkileşimyapmaz.

Cvitamininin demir emiliminiarttırdığı bilinmektedir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. FERLOS ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

FERLOS ® ’ukanhemoglobindeğerlerinormaldeğerlereulaşanakadargünde2-3kezbirer

tablet,dahasonrademirdepolarınındoldurulmasıamacıiletümgebeliksüresiboyuncagünde

1 tablet almanızönerilir.

Demirdepolarınıdoldurmakiçin,kanparametrelerinin(Hb,Hct,eritrositsayısı)normale

dönüşündenyaklaşık 1 aysonrasına kadar tedavisürdürülmelidir.

NesıklıktavekaçtabletFERLOS ®

kullanacağınızıdoktorunuzsizesöyleyecektir.Tedaviye

vereceğinizcevabagöre,doktorunuzdahayüksekyadadahadüşük dozönerebilir.

Önerilendozu aşmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

FERLOS ®

sadeceağızdan kullanımiçindir.

FERLOS ® ’unyemeksırasındaveyayemektensonratercihegöreyutularakyadaçiğnenerek

alınması önerilir.

Değişikyaş grupları

Çocuklarda kullanımı:Çocuklardakullanılmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:Yetişkinler için belirlenmiş olan dozuygulanır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

FERLOS ® ’uciddikaraciğer veböbrek hastalıklarındakullanmayınız.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkçabu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzFERLOS ®

iletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyi

erkenkesmeyiniz,çünkütedavisüresidemirmetabolizmasınındurumunavekandeğerlerinin

normalleşmesinebağlıdır.Normalkandeğerlerieldeedildiktensonravücuttakidemir

depolarının dolması için en az1 aydahadevam edilmesi tavsiyeedilir.

EğerFERLOS ® ’unetkisininçokgüçlüyadazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

4/5

Kullanmanız gerekendendahafazla FERLOS ®

kullandıysanız

6yaşaltıçocuklardademiriçerenürünlerinyanlışlıklaalınması/yutulmasıfatal(ölümcül)

zehirlenmelereyolaçar.Bunedenlebuilaçlarıçocuklarınerişemeyeceğiyerlerdesaklayınız.

Aşırı dozdaalındığında doktorunuzuyadazehir danışmayı derhal arayınız.

FERLOS ® ’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

FERLOS ® ’u kullanmayı unutursanız

Eğerbirdozualmayıunutursanız,hatırladığınızenkısazamandaalınızvesonraöncekigibi

devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

FERLOS ®

iletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,FERLOS ® ’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,FERLOS ® ’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazınyutmayı

veyanefes almayı zorlaştıracak şekildeşişmelerinde

Şiddetlidöküntü

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinFERLOS ® akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, hemendoktorunuzabildiriniz veya size

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Göğüsteyadaboğazdaağrı (özellikleyutarken)

Kanlıdışkı(kırmızıyadasiyahrenk)

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizdoktorunuza söyleyiniz

Midebulantısı

İshal

Kusma

Kabızlık

Tokluk hissi

Karındarahatsızlık hissi

Midenizdeyanma hissi

5/5

İdrar vedışkırenginde değişiklik

Hafifkarın ağrısı

Baş ağrısı

BunlarFERLOS ® ’un hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerinraporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. FERLOS ® ’unsaklanması

FERLOS ® ’uçocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra FERLOS ® ’ukullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizFERLOS ® ’ukullanmayınız.

RuhsatSahibi: Santa FarmaİlaçSanayiiA.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

Tel:(+90 212)220 64 00

Fax: (+90 212)222 57 59

ÜretimYeri:Santa FarmaİlaçSanayiiA.Ş.

Sofalıçeşme Sokak, No:72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL

Tel:(+90 212)534 79 00

Fax: (+90 212)521 06 44

Bu kullanma talimatı .../.../... tarihindeonaylanmıştır.

29-8-2018

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Published on: Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0200 Following a request from EFSA, the Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR) developed an opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) models and their use in prospective environmental risk assessment (ERA) for pesticides and aquatic organisms. TKTD models are species‐ and compound‐specific and can be used to predict (sub)lethal effects of pesticides under untested (time‐variable) exposure conditions. Three differen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-10-2018

Velphoro (Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France)

Velphoro (Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France)

Velphoro (Active substance: mixture of polynuclear iron(iii)-oxyhydroxide, sucrose and starches) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6972 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety