FERLOS TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FERLOS TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FERLOS TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ferrik oksit polymaltose kompleksleri

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 208/65
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 14-08-2006
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMA TALİMATI

FERLOS ®

tablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Birtablet,100mgelementerdemireeşdeğerdemirIIIhidroksitpolimaltoz

kompleksi ve 0,35 mgfolik asitiçerir.

Yardımcımaddeler:Aspartam(E951),çikolataaroması,karamelaroması,talk,polietilen

glikol 6000, mikrokristalin selülozvedekstrat.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. FERLOS ®

nedirveneiçinkullanılır?

2. FERLOS ® ’u kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. FERLOS ® nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. FERLOS ® ’unsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. FERLOS ®

nedir veneiçinkullanılır?

FERLOS ®

,demirIIIhidroksitpolimaltozkompleksivefolikasitiçerenbirtablettir.Ağız

yoluileuygulanarak,doğalolarakvücuttabütünhücrelerdebulunanvebaştakanyapımıve

oksijenindokularataşınmasıgibihayatiönemesahipbirçokfizyolojikolaydaönemlirolü

olandemireksikliğindeveyatakviyeedilmesigerektiğidurumlardaihtiyacıngiderilmesiiçin

kullanılır.

FERLOS ®

,30tabletlikblisterambalajlardasunulur.Tabletler,beyazbenekli-kahverengi,

biryüzü çentikli, düz,yuvarlak tabletler şeklindedir.

FERLOS ®

;

-çeşitlinedenlidemir eksikliğine bağlıkansızlığın önlenmesi ve tedavisi,

-özelliklegebelik,gebeliköncesiveemzirmedönemlerindekidemirvefolikasiteksikliği

tedavisiiçin kullanılır.

2. FERLOS ® ’u kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

FERLOS ® ’u aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer sizdedemiryüklenmesi (hemokromatozis, hemosideroz) var ise,

2/5

Eğerdemireyadaiçerdiğiyardımcımaddelerdenherhangibirinekarşıaşırıduyarlılığınız

var ise,

Eğerdemirkullanımıbozukluğunuz(kursunanemisi,sidero-akrestikanemi)ve“Akdeniz

Anemisi” (talasemi) hastalığınızvar ise,

Eğer demir eksikliğine bağlıolmayananeminiz(hemolitik anemi) var ise,

İlerleyici vekronik eklem iltihabınızvarsa,

Eğer B

12 vitamini eksikliğine bağlıaneminizvar ise,

Düzenliolarak devamlı kan transfüzyonugerektiren durumlarınızvarsa,

HIVinfeksiyonunuzvarvedemireksikliğinebağlıaneminizklinikolarak

kesinleştirilmemişse,

Ciddikaraciğer veböbrek hastalığınızvarsakullanmayınız.

FERLOS ® ’u aşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Düzenliolarak devamlı kantransfüzyonu (kan nakli)gerektiren durumlarınızvarsa.

MideülserinizvarsaFERLOS ®

kullanılıpkullanılmayacağınadoktorunuzkarar

verecektir.

ŞekerhastalarındakullanılırkenherbirFERLOS ® ’un0,03dilimekmeğeeşdeğer

olduğunu unutmayınız.

Ağızdanalınandemirilaçlarınınkullanımısırasındadışkınınrengikoyulaşabilir,bu

durum normal olup herhangi bir önlemgerektirmez.

Dışkıdagizlikanaranmasısırasındayanılgıyanedenolmaz.Bunedenlebuinceleme

sırasında tedavinin kesilmesinegerekyoktur.

Alkolizm ve barsaklardan demirin emilimini bozan hastalıklardadikkatlikullanılmalıdır.

Çeşitlihastalıklaraveyakanserebağlıgelişenkansızlıkta,alınandemirkaraciğerde

depolanırveancakhastalıklarınvekanserintedavisinitakibenkaraciğerdenayrılarak

kullanılır hale gelir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

FERLOS ® ’unyiyecekveiçecekilekullanılması

FERLOS ® ’unyemeksırasındaveyayemektensonratercihegöreyutularakyadaçiğnenerek

alınması önerilir.

Kalsiyum içeren ilaçlarlabirlikte alınmamalıdır. Aradaenaz2 saat sürebırakılmalıdır.

Benzer şekildesüt vesütürünleri ile aynı andaalınmaması önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

FERLOS ®

hamileliktedemir desteği olarak kullanılabilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

FERLOS ®

emzirmedönemindekullanılabilir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımı üzerindehiçbiretkisiyoktur.

3/5

FERLOS ® ’uniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

FERLOS ®

,içeriğindebulunanaspartamnedeniylefenilalaniniçinbirkaynakiçermektedir.

Fenilketonürisiolan insanlariçin zararlı olabilir.

FERLOS ® ’uniçeriğindebulunandiğeryardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınız

yoksa, bu maddelerebağlı olumsuzbir etkibeklenmez.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

DemirIIIhidroksitpolimaltozkompleksibesinlervebirlikteuygulananilaçlarla

(tetrasiklinler, antiasitler)iyonik bir etkileşimyapmaz.

Cvitamininin demir emiliminiarttırdığı bilinmektedir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. FERLOS ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

FERLOS ® ’ukanhemoglobindeğerlerinormaldeğerlereulaşanakadargünde2-3kezbirer

tablet,dahasonrademirdepolarınındoldurulmasıamacıiletümgebeliksüresiboyuncagünde

1 tablet almanızönerilir.

Demirdepolarınıdoldurmakiçin,kanparametrelerinin(Hb,Hct,eritrositsayısı)normale

dönüşündenyaklaşık 1 aysonrasına kadar tedavisürdürülmelidir.

NesıklıktavekaçtabletFERLOS ®

kullanacağınızıdoktorunuzsizesöyleyecektir.Tedaviye

vereceğinizcevabagöre,doktorunuzdahayüksekyadadahadüşük dozönerebilir.

Önerilendozu aşmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

FERLOS ®

sadeceağızdan kullanımiçindir.

FERLOS ® ’unyemeksırasındaveyayemektensonratercihegöreyutularakyadaçiğnenerek

alınması önerilir.

Değişikyaş grupları

Çocuklarda kullanımı:Çocuklardakullanılmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:Yetişkinler için belirlenmiş olan dozuygulanır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

FERLOS ® ’uciddikaraciğer veböbrek hastalıklarındakullanmayınız.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkçabu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzFERLOS ®

iletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyi

erkenkesmeyiniz,çünkütedavisüresidemirmetabolizmasınındurumunavekandeğerlerinin

normalleşmesinebağlıdır.Normalkandeğerlerieldeedildiktensonravücuttakidemir

depolarının dolması için en az1 aydahadevam edilmesi tavsiyeedilir.

EğerFERLOS ® ’unetkisininçokgüçlüyadazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

4/5

Kullanmanız gerekendendahafazla FERLOS ®

kullandıysanız

6yaşaltıçocuklardademiriçerenürünlerinyanlışlıklaalınması/yutulmasıfatal(ölümcül)

zehirlenmelereyolaçar.Bunedenlebuilaçlarıçocuklarınerişemeyeceğiyerlerdesaklayınız.

Aşırı dozdaalındığında doktorunuzuyadazehir danışmayı derhal arayınız.

FERLOS ® ’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

FERLOS ® ’u kullanmayı unutursanız

Eğerbirdozualmayıunutursanız,hatırladığınızenkısazamandaalınızvesonraöncekigibi

devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

FERLOS ®

iletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,FERLOS ® ’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,FERLOS ® ’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazınyutmayı

veyanefes almayı zorlaştıracak şekildeşişmelerinde

Şiddetlidöküntü

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinFERLOS ® akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, hemendoktorunuzabildiriniz veya size

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Göğüsteyadaboğazdaağrı (özellikleyutarken)

Kanlıdışkı(kırmızıyadasiyahrenk)

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizdoktorunuza söyleyiniz

Midebulantısı

İshal

Kusma

Kabızlık

Tokluk hissi

Karındarahatsızlık hissi

Midenizdeyanma hissi

5/5

İdrar vedışkırenginde değişiklik

Hafifkarın ağrısı

Baş ağrısı

BunlarFERLOS ® ’un hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerinraporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. FERLOS ® ’unsaklanması

FERLOS ® ’uçocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra FERLOS ® ’ukullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizFERLOS ® ’ukullanmayınız.

RuhsatSahibi: Santa FarmaİlaçSanayiiA.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

Tel:(+90 212)220 64 00

Fax: (+90 212)222 57 59

ÜretimYeri:Santa FarmaİlaçSanayiiA.Ş.

Sofalıçeşme Sokak, No:72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL

Tel:(+90 212)534 79 00

Fax: (+90 212)521 06 44

Bu kullanma talimatı ././. tarihindeonaylanmıştır.