FENOKODIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FENOKODIN 20 TABLET
 • Reçete türü:
 • Yeşil
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FENOKODIN 20 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699587011398
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/9

KULLANMATALİMATI

FENOKODİN ® tablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirtablet;20mgkodein,10mgdioniniçerir.

Yardımcımaddeler:MısırNişastası,Laktoz,Povidon,MikrokristallinSelülozPH102,

Aerosil200,Talk,MagnezyumStearat

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

Bukullanmatalimatında:

1.FENOKODİNnedirveneiçinkullanılır?

2.FENOKODİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.FENOKODİNnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.FENOKODİN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

2/9

1.FENOKODİNnedirveneiçinkullanılır?

FENOKODİN,ağrıkesiciveöksürükkesicibirilaçtır.

FENOKODİNsoğukalgınlığıveakciğerenfeksiyonlarındankaynaklananöksürüklerde

kullanılır.

2.FENOKODİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

FENOKODİN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

FENOKODİNtabletiçindekibileşenlerdenherhangibirinekarşıaşırıduyarlılığınız

veyabenzeriilaçlarakarşıalerjinizvarsa;

Monoaminoksidazinhibitörü(depresyontedavisindekullanılanilaçlarınbirgrubu)

olanbirilaçkullanıyorsanız;

Hamileysenizyadaemziriyorsanız;

Nefesdarlığıçekiyorsanızyadaastımkrizlerinizoluyorsa;

Enfarktüsgibiilerikalprahatsızlıklarınızvarsa;

Safrakesesiağrısıvekronikkabızlıkrahatsızlığıçekiyorsanız;

Akutyadaşiddetlibronşiyalastımhastalığınızvarsa;

Barsakhareketlerinindurduğutürdebarsaktıkanmasıolanyadaşüphelenilenhastalar

Nadirrastlanankalıtımsalvesütşekerinebağlırahatsızlıklarolangalaktoza

dayanıksızlığınız,Lapplaktozyetmezliğiyadaglikoz-galaktozmalabsorpsiyon

probleminizvarsa;

12yaşındanküçükçocuklarda;

18yaşınaltında,obstrüktifuykuapnesendromu(uykuda,kısasüreli,geçiciolarak

solunumdurması)hastalığınıntedavisiiçinuygulanantonsillektomi(bademciklerin

ameliyatlaalınması)ve/veyaadenoidektomi(genizetiameliyatı)sonrasında,post-

operatif(ameliyatsonrası)ağrıkontrolüiçin;

İlaçlarıçokhızlımetabolizeeden(CYP2D6(ilaçlarınvücuttametabolizeedilmesinde

görevlibirenzim)ultrahızlımetabolizeeden)kişilerdenseniz.

FENOKODİN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Dahaöncedenbenzeriilaçlarakarşıhassasiyetinizvarsa;

3/9

Psikolojikveduygusalyöndendengesizolanhastalardaözellikleöncedenbilinen

alkolveyamaddebağımlılığıöyküsüvarsaFENOKODİNkullanılmasından

çekinilmelidir.Çünkübutürhastalarüzerindealışkanlıktehlikesidahabüyüktür..

Alkol,diğeropioid(morfinbenzeriilaç)yadayasadışıilaçlarlabirlikte

kullanıldığındamerkezisinirsistemibaskılanması,solunumbaskılanması,tansiyon

düşüklüğü,derinuyuklama,komayadaölümdedahililavemerkezisinirsistemi

baskılanmasıetkileriortayaçıkarmasıbeklenebilir.

Kafatasıyaralanmasıveyabenzeritürdekafaiçibasıncınıarttırıcıproblemvarsa,

Kanhacmininazaldığıhastalardakanbasıncınıayarlamamekanizmasınınzaten

bozulmuşolmasınabağlıolarak,FENOKODİNuygulandığındaşiddetlitansiyon

düşüklüğüneyolaçabilir.

Kanhacminizdeazalmavarsa,

Uzunsürenmidetıkanıklığı:özelliklebarsakhareketlerinindurduğutürdebarsak

tıkanmasıolmaküzeremide-barsaktıkanmasıolanhastalardadurumukötüleştirebilir.

Alttayatanbirbarsakhareketbozukluğuolanlardatıkayıcıbarsakhastalığınayol

açabilir.Kabızlıkortayaçıkabilirveyavarolankabızlığıarttırabilir.FENOKODİN,

akutkarın(anibaşlayankarınağrısıilekarakterize,travmadışındakinedenlerebağlı

olarakgelişenpatolojilerintümü)hastalarındatanıyıveklinikgidişibelirsizleştirebilir.

Safravepankreassalgılarınınazalmasınasebepolabileceğindenakutpankreasiltihabı

dadahilolmaküzeresafrayollarıhastalarındadikkatlekullanılmalıdır.

Diğeropioidlerledeolduğugibiyaşlıvezayıfhastalardaveşiddetliböbrek/karaciğer

işlevbozukluğuolanhastalarda,tirodbezininazçalıştığıdurumlarda,böbreküstübezi

yetersizliği,prostatbüyümesiyadaidraryoludarlığıolanhastalardadikkatli

olunmalıdır.Genelönlemleralınmalıvesolunumbaskılanmasıolasılığıakılda

bulundurulmalıdır.

Merkezisinirsistemibaskılanması,alkoliklikvealkolveyatıbbibaşkadurumlara

bağlıortayaçıkansinirselbozukluklarıolanhastalardaFENOKODİNuygulamasında

dikkatliolunmalıdır.

Tümopioidlerhavaleileseyredentürdebozukluğuolanhastalardakasılmanöbetlerini

alevlendirebilirvetümopioidlerbazıklinikdurumlardahavalenöbetleriortaya

çıkarabilirveyaalevlendirebilir.

4/9

12yaşveüzeriçocuklardakodeinkullanımıapne(kısasüreli,geçicisolunum

durması),solunumdepresyonu(nefesdarlığı)vepediyatrikölümlereneden

olabileceğiiçinyarar-riskdeğerlendirilmesiyapılarakdikkatlikullanılmalıdır.

Nöromusküler(sinir-kas)bozukluklar;şiddetlikardiyakyadasolunumbozuklukları;

üstsolunumveyaakciğerenfeksiyonları;çoklutravmaveyauzamışoperasyon

işlemlerihaizsolunumriskialtındaolançocuklardakodeinkullanımıönerilmez.

“Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız”

FENOKODİN’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

Alkolilebirliktealmaktansakınılmalıdır.Yiyecekveiçecekleriniçindealkololup

olmadığındaneminolunuz.

Hamilelik:

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Gebelerdekullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme:

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Kodein,annesütüaracılığıilebebeğegeçtiğindenemzirenannelerkodeinkullanmamalıdır.

Emzirenannelerdekullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

FENOKODİN,makineçalıştırmak,motorluaraçsürmekgibidikkatgerektirenişleri

yapabilmeyeteneğiniazaltabilir.Kullanımısırasındadikkatliolunmalıdır.

FENOKODİN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

çindebulunansütşekeritürüolanlaktoznadirkalıtımsalsütşekerinebağlıbirrahatsızlık

olangalaktozdayanıksızlığı,Lapplaktozyetmezliğiyadaglikoz-galaktozmalabsorpsiyon

problemiolanhastalardakullanılmamasınıgerektirir.

5/9

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Monoaminoksidazsınıfındanolanvedepresyontedavisindekullanılanantidepresan

ilaçlarlaetkileşimvegeçimsizlikyaptığındanbuilaçlarlabirliktekullanılmamalıdır.

Monoaminoksidazinhibitörüilaçalanlarbuilacıbıraktıktanancakikihaftasonra

FENOKODİNkullanabilirler

Alkolveantidepresanilaçlarlabirliktealmaktansakınılmalıdır.

Merkezisinirsisteminibaskılamaihtimaliolanalerjiilaçları(antihistaminikler),

izofrenitedavisindekullanlansinirilaçları(antipsikotikler),endişegidericiilaçlar

(anksiyolitikler),ameliyatlardakullanılangenelanestezikler,bulantı-kusma

tedavisindekullanılanantiemetikler,diğersakinleştiriciler,afyontürevleri(opioidler),

kasılmalarlaseyredenbirhastalıkolanepilepsi(sarahastalığı)tedavisindekullanılan

fenotiazinler,uyutucu-uyuşturucutipteağrıkesicilervealkolgibidiğermerkezisinir

sisteminibaskılanmasıyapanilaçlarlaberaberkullanımındadahafazlamerkezisinir

sistemibaskılanması,solunumbaskılanması,tansiyondüşüklüğü,derinuyuşukluk-

uyuklamaveyakomayayolaçabilir.Butürdekiilaçlarınkullanıldığıdurumlarda

azaltılmışdozlardavedikkatlikullanılmalıdır.

Antikolinerjikadıverilentürdeilaçkullananlardaidrarbirikmesivebarsak

hareketlerinindurduğutiptebarsaktıkanmasıriskiartabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.FENOKODİNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

FENOKODİN’iherzamandoktorunuzunaçıkladığışekildekullanın.Eminolmadığınız

durumlardadoktorunuzaveyaeczacınızadanışın.

Günde3ila4kezbirertabletkullanılmalıdır

DoktorunuzFENOKODİNiletedavisüresinisizebildirecektir.Tedaviyidahaerken

kesmeyinveyadahauzunsürekullanmayın,aksihaldedurumunuzkötüleşebilir.

Uygulamayoluvemetodu:

Tabletler,tercihenyemeklerdensonrabirmiktarsuilealınmalıdır.

6/9

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

12yaşındanküçükçocuklardakullanılmamalıdır.

12-18yaşarasıçocuklardagünlükmaksimumdoz240mg’ıgeçmemelidir.Budozgüniçinde

dördebölünerekaltışarsaattenazaravermemekkoşuluylaalınabilir.Etkiliolanendüşükdoz

veenkısatedavisüresitercihedilmelidir.Eğerağrıtedavisindebaşarısağlanamadıysatedavi

süresi3günilesınırlandırılmalı,tedavihekimtarafındantekrardeğerlendirilmelidir.

Yaşlılardakullanım:

Yaşlılardaözelbirdozayarlamasıgerekmez.

lacınızızamanındaalmayıunutmayınız.Yalnızcadoktorunuzuntavsiyeetttiğisürevetavsiye

ettiğidozdakullanınız,busüreyivedozuaşmayınız.

EğerFENOKODİN’ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarsa

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekyetmezliğihastalarındadozazaltılmalıdır.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliğihastalarındadozazaltılmalıdır.

KullanmanızgerekendendahafazlaFENOKODİNkullandıysanız:

FENOKODİN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

FENOKODİNyüksekdozdakullanılmamalıdır.Yüksekdozdakullanıldığındahayatı

tehlikeyesokandurumlarayolaçabilir.

Hataileveyakasıtlışekildeçokyüksekdozdaalındığındahızlaenyakınhastaneninacil

bölümünebaşvurunuz.

FENOKODİN’ikullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıengellemekiçinçiftdozalmayınız.

Hatırladığınızandailacınızıalınızveertesigünnormalsaatlerdealmayadevamediniz.

7/9

FENOKODİNiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Biretkibeklenmemektedir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,FENOKODİN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.FENOKODİNalışılagelmişöksürükkesicidozlarlakullanıldığızaman,

istenmeyenetkilerenderortayaçıkar.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,FENOKODİN’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Anigelişenvehızlıilerleyenalerjibelirtileri:şiddetlisolunumgüçlüğü,anivehızlayayılan

kızarıklık,yüz,dil,dudaklarveboğazdaşişme

Bunlarçokciddiyanetkilerdir.Eğerbuyanetkilersizdemevcutise,sizinFENOKODİN’e

karşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastahaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Buçokciddiyanetkileroldukçaseyrekgörülür.

DiğerYanEtkiler:

Bilinmiyor:

Kasılmalarlaseyredennöbet,

Solunumsıkıntısı,

Solunumunbaskılanması,

Barsaktıkanması(şiddetlikarınağrısıyadaçokuzunsürenkabızlık),

uurbulanıklığı,

Solunumyetersizliğivedahaazsıklıklaolmaküzeredolaşımınbaskılanması,

Solunumundurması,

ok,

Kalpdurması

Başdönmesi,

Sakinlik,

Terlemevetitreme,

Coşku,

Sıkıntı,

8/9

Uyuşukluk,

Endişe,

Başağrısı,

Uykusuzluk,

Sinirlilik,

Uykuhali,

Görselbozkuluklar,

Halsizlik,

Çarpıntı,

Solukluk,

Yüzdekızarma,

Tansiyondüşüklüğü,

Bayılma,

Bulantı,

Kusma,

Tekrarlanandozlardakabızlık,

Karınağrısı,

Karındakramplar,

İş tahsızlık-zayıflama,

shal,

Ağızkuruluğu,

Mide-barsaktasıkıntı,

Döküntü,

Kaşıntı,

Duygusalyöndendengesizolankişilerdealışkanlıkmeydanagetirebilmektedir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

9/9

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.FENOKODİN’insaklanması

FENOKODİN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

FENOKODİN’i,25°C’ninaltındakiodasıcaklığındavenemdenkorumakiçinorijinal

ambalajıiçindesaklayın.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

AmbalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraFENOKODİN’i kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizFENOKODİN’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No:88,55020–SAMSUN

Tel:(0362)4316045-46

Fax:(0362)4319672

Üretici:

ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No:88,55020–SAMSUN

Tel:(0362)4316045-46

Fax:(0362)4319672

Bukullanmatalimatıenson.................’deonaylanmıştır.

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-6-2018

Minister Bruno Bruins (Sport) opent Special Olympics 2018

Minister Bruno Bruins (Sport) opent Special Olympics 2018

Dit weekend worden in de Achterhoek de Special Olympics Nationale Spelen gehouden. Meer dan 2000 sporters met een verstandelijke beperking gaan de strijd aan in 20 takken van sport. Sportminister Bruno Bruins zal de Spelen vrijdagavond officieel openen tijdens een feestelijke ceremonie in Stadion de Vijverberg in Doetinchem. Bruno Bruins: ‘Sporten is gezond en vooral leuk. Ik vind het belangrijk dat iedereen kan sporten en er lol aan beleeft. Dat is ook een belangrijk onderdeel van het sportakkoord dat i...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

26-8-2011

Reassessment of reimbursement status of strong analgesics (opioids) – methadone and codeine

Reassessment of reimbursement status of strong analgesics (opioids) – methadone and codeine

On 15 August 2011, the Danish Medicines Agency announced that we would begin reassessing the reimbursement status of medicines in ATC group N02A, opioids. The Reimbursement Committee opened its preliminary discussions at its meeting on 23 August 2011 and recommended to include the opioids methadone (N07BC02) and codeine (R05DA04), also used in pain management, in the reassessment of reimbursement status of medicinal products in ATC group N02A.

Danish Medicines Agency

7-12-2018


Orphan designation: (1'R,6'R)-3-(benzylamine)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-2',3,6-triene-2,5-dione, Treatment of systemic sclerosis, 12/10/2017, Positive

Orphan designation: (1'R,6'R)-3-(benzylamine)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-2',3,6-triene-2,5-dione, Treatment of systemic sclerosis, 12/10/2017, Positive

Orphan designation: (1'R,6'R)-3-(benzylamine)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-2',3,6-triene-2,5-dione, Treatment of systemic sclerosis, 12/10/2017, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-11-2018

EU/3/17/1933 (Emerald Health Pharmaceuticals EspaNa, S.L.)

EU/3/17/1933 (Emerald Health Pharmaceuticals EspaNa, S.L.)

EU/3/17/1933 (Active substance: (1'R,6'R)-3-(benzylamine)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-2',3,6-triene-2,5-dione) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7813 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000001966

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Bridion (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Bridion (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Bridion (Active substance: sugammadex) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5213 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/885/T/30

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/04/192 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/04/192 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/04/192 (Active substance: 3-(4'aminoisoindoline-1'-one)-1-piperidine-2,6-dione) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5040 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/083/03/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

hydrocodone (Vicodin®), codeine, morphine, and many others. #DYK #FDAInnovationChallenge (2 of 2 messages) https://go.usa.gov/xQwmW pic.twitter.com/bGlnTFOzVE

hydrocodone (Vicodin®), codeine, morphine, and many others. #DYK #FDAInnovationChallenge (2 of 2 messages) https://go.usa.gov/xQwmW pic.twitter.com/bGlnTFOzVE

hydrocodone (Vicodin®), codeine, morphine, and many others. #DYK #FDAInnovationChallenge (2 of 2 messages) https://go.usa.gov/xQwmW  pic.twitter.com/bGlnTFOzVE

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-3-2018

EU/3/16/1639 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1639 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1639 (Active substance: (1E,6E)-1,7-bis(3,4-dimethoxyphenyl)-4-cyclobutylmethyl-1,6-heptadiene-3,5-dione) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1820 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/252/15/T/01

Europe -DG Health and Food Safety