FENOKODIN TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FENOKODIN TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Yeşil
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FENOKODIN TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kombinasyonları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 78/63
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 07-12-1965
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/9

KULLANMATALİMATI

FENOKODİN ® tablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirtablet;20mgkodein,10mgdioniniçerir.

Yardımcımaddeler:MısırNişastası,Laktoz,Povidon,MikrokristallinSelülozPH102,

Aerosil200,Talk,MagnezyumStearat

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

Bukullanmatalimatında:

1.FENOKODİNnedirveneiçinkullanılır?

2.FENOKODİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.FENOKODİNnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.FENOKODİN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

2/9

1.FENOKODİNnedirveneiçinkullanılır?

FENOKODİN,ağrıkesiciveöksürükkesicibirilaçtır.

FENOKODİNsoğukalgınlığıveakciğerenfeksiyonlarındankaynaklananöksürüklerde

kullanılır.

2.FENOKODİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

FENOKODİN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

FENOKODİNtabletiçindekibileşenlerdenherhangibirinekarşıaşırıduyarlılığınız

veyabenzeriilaçlarakarşıalerjinizvarsa;

Monoaminoksidazinhibitörü(depresyontedavisindekullanılanilaçlarınbirgrubu)

olanbirilaçkullanıyorsanız;

Hamileysenizyadaemziriyorsanız;

Nefesdarlığıçekiyorsanızyadaastımkrizlerinizoluyorsa;

Enfarktüsgibiilerikalprahatsızlıklarınızvarsa;

Safrakesesiağrısıvekronikkabızlıkrahatsızlığıçekiyorsanız;

Akutyadaşiddetlibronşiyalastımhastalığınızvarsa;

Barsakhareketlerinindurduğutürdebarsaktıkanmasıolanyadaşüphelenilenhastalar

Nadirrastlanankalıtımsalvesütşekerinebağlırahatsızlıklarolangalaktoza

dayanıksızlığınız,Lapplaktozyetmezliğiyadaglikoz-galaktozmalabsorpsiyon

probleminizvarsa;

12yaşındanküçükçocuklarda;

18yaşınaltında,obstrüktifuykuapnesendromu(uykuda,kısasüreli,geçiciolarak

solunumdurması)hastalığınıntedavisiiçinuygulanantonsillektomi(bademciklerin

ameliyatlaalınması)ve/veyaadenoidektomi(genizetiameliyatı)sonrasında,post-

operatif(ameliyatsonrası)ağrıkontrolüiçin;

İlaçlarıçokhızlımetabolizeeden(CYP2D6(ilaçlarınvücuttametabolizeedilmesinde

görevlibirenzim)ultrahızlımetabolizeeden)kişilerdenseniz.

FENOKODİN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Dahaöncedenbenzeriilaçlarakarşıhassasiyetinizvarsa;

3/9

Psikolojikveduygusalyöndendengesizolanhastalardaözellikleöncedenbilinen

alkolveyamaddebağımlılığıöyküsüvarsaFENOKODİNkullanılmasından

çekinilmelidir.Çünkübutürhastalarüzerindealışkanlıktehlikesidahabüyüktür.

Alkol,diğeropioid(morfinbenzeriilaç)yadayasadışıilaçlarlabirlikte

kullanıldığındamerkezisinirsistemibaskılanması,solunumbaskılanması,tansiyon

düşüklüğü,derinuyuklama,komayadaölümdedahililavemerkezisinirsistemi

baskılanmasıetkileriortayaçıkarmasıbeklenebilir.

Kafatasıyaralanmasıveyabenzeritürdekafaiçibasıncınıarttırıcıproblemvarsa,

Kanhacmininazaldığıhastalardakanbasıncınıayarlamamekanizmasınınzaten

bozulmuşolmasınabağlıolarak,FENOKODİNuygulandığındaşiddetlitansiyon

düşüklüğüneyolaçabilir.

Kanhacminizdeazalmavarsa,

Uzunsürenmidetıkanıklığı:özelliklebarsakhareketlerinindurduğutürdebarsak

tıkanmasıolmaküzeremide-barsaktıkanmasıolanhastalardadurumukötüleştirebilir.

Alttayatanbirbarsakhareketbozukluğuolanlardatıkayıcıbarsakhastalığınayol

açabilir.Kabızlıkortayaçıkabilirveyavarolankabızlığıarttırabilir.FENOKODİN,

akutkarın(anibaşlayankarınağrısıilekarakterize,travmadışındakinedenlerebağlı

olarakgelişenpatolojilerintümü)hastalarındatanıyıveklinikgidişibelirsizleştirebilir.

Safravepankreassalgılarınınazalmasınasebepolabileceğindenakutpankreasiltihabı

dadahilolmaküzeresafrayollarıhastalarındadikkatlekullanılmalıdır.

Diğeropioidlerledeolduğugibiyaşlıvezayıfhastalardaveşiddetliböbrek/karaciğer

işlevbozukluğuolanhastalarda,tirodbezininazçalıştığıdurumlarda,böbreküstübezi

yetersizliği,prostatbüyümesiyadaidraryoludarlığıolanhastalardadikkatli

olunmalıdır.Genelönlemleralınmalıvesolunumbaskılanmasıolasılığıakılda

bulundurulmalıdır.

Merkezisinirsistemibaskılanması,alkoliklikvealkolveyatıbbibaşkadurumlara

bağlıortayaçıkansinirselbozukluklarıolanhastalardaFENOKODİNuygulamasında

dikkatliolunmalıdır.

Tümopioidlerhavaleileseyredentürdebozukluğuolanhastalardakasılmanöbetlerini

alevlendirebilirvetümopioidlerbazıklinikdurumlardahavalenöbetleriortaya

çıkarabilirveyaalevlendirebilir.

4/9

12yaşveüzeriçocuklardakodeinkullanımıapne(kısasüreli,geçicisolunum

durması),solunumdepresyonu(nefesdarlığı)vepediyatrikölümlereneden

olabileceğiiçinyarar-riskdeğerlendirilmesiyapılarakdikkatlikullanılmalıdır.

Nöromusküler(sinir-kas)bozukluklar;şiddetlikardiyakyadasolunumbozuklukları;

üstsolunumveyaakciğerenfeksiyonları;çoklutravmaveyauzamışoperasyon

işlemlerihaizsolunumriskialtındaolançocuklardakodeinkullanımıönerilmez.

“Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız”

FENOKODİN’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

Alkolilebirliktealmaktansakınılmalıdır.Yiyecekveiçecekleriniçindealkololup

olmadığındaneminolunuz.

Hamilelik:

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Gebelerdekullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme:

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Kodein,annesütüaracılığıilebebeğegeçtiğindenemzirenannelerkodeinkullanmamalıdır.

Emzirenannelerdekullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

FENOKODİN,makineçalıştırmak,motorluaraçsürmekgibidikkatgerektirenişleri

yapabilmeyeteneğiniazaltabilir.Kullanımısırasındadikkatliolunmalıdır.

FENOKODİN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

çindebulunansütşekeritürüolanlaktoznadirkalıtımsalsütşekerinebağlıbirrahatsızlık

olangalaktozdayanıksızlığı,Lapplaktozyetmezliğiyadaglikoz-galaktozmalabsorpsiyon

problemiolanhastalardakullanılmamasınıgerektirir.

5/9

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Monoaminoksidazsınıfındanolanvedepresyontedavisindekullanılanantidepresan

ilaçlarlaetkileşimvegeçimsizlikyaptığındanbuilaçlarlabirliktekullanılmamalıdır.

Monoaminoksidazinhibitörüilaçalanlarbuilacıbıraktıktanancakikihaftasonra

FENOKODİNkullanabilirler

Alkolveantidepresanilaçlarlabirliktealmaktansakınılmalıdır.

Merkezisinirsisteminibaskılamaihtimaliolanalerjiilaçları(antihistaminikler),

izofrenitedavisindekullanlansinirilaçları(antipsikotikler),endişegidericiilaçlar

(anksiyolitikler),ameliyatlardakullanılangenelanestezikler,bulantı-kusma

tedavisindekullanılanantiemetikler,diğersakinleştiriciler,afyontürevleri(opioidler),

kasılmalarlaseyredenbirhastalıkolanepilepsi(sarahastalığı)tedavisindekullanılan

fenotiazinler,uyutucu-uyuşturucutipteağrıkesicilervealkolgibidiğermerkezisinir

sisteminibaskılanmasıyapanilaçlarlaberaberkullanımındadahafazlamerkezisinir

sistemibaskılanması,solunumbaskılanması,tansiyondüşüklüğü,derinuyuşukluk-

uyuklamaveyakomayayolaçabilir.Butürdekiilaçlarınkullanıldığıdurumlarda

azaltılmışdozlardavedikkatlikullanılmalıdır.

Antikolinerjikadıverilentürdeilaçkullananlardaidrarbirikmesivebarsak

hareketlerinindurduğutiptebarsaktıkanmasıriskiartabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.FENOKODİNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

FENOKODİN’iherzamandoktorunuzunaçıkladığışekildekullanın.Eminolmadığınız

durumlardadoktorunuzaveyaeczacınızadanışın.

Günde3ila4kezbirertabletkullanılmalıdır

DoktorunuzFENOKODİNiletedavisüresinisizebildirecektir.Tedaviyidahaerken

kesmeyinveyadahauzunsürekullanmayın,aksihaldedurumunuzkötüleşebilir.

Uygulamayoluvemetodu:

Tabletler,tercihenyemeklerdensonrabirmiktarsuilealınmalıdır.

6/9

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

12yaşındanküçükçocuklardakullanılmamalıdır.

12-18yaşarasıçocuklardagünlükmaksimumdoz240mg’ıgeçmemelidir.Budozgüniçinde

dördebölünerekaltışarsaattenazaravermemekkoşuluylaalınabilir.Etkiliolanendüşükdoz

veenkısatedavisüresitercihedilmelidir.Eğerağrıtedavisindebaşarısağlanamadıysatedavi

süresi3günilesınırlandırılmalı,tedavihekimtarafındantekrardeğerlendirilmelidir.

Yaşlılardakullanım:

Yaşlılardaözelbirdozayarlamasıgerekmez.

lacınızızamanındaalmayıunutmayınız.Yalnızcadoktorunuzuntavsiyeetttiğisürevetavsiye

ettiğidozdakullanınız,busüreyivedozuaşmayınız.

EğerFENOKODİN’ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarsa

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekyetmezliğihastalarındadozazaltılmalıdır.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliğihastalarındadozazaltılmalıdır.

KullanmanızgerekendendahafazlaFENOKODİNkullandıysanız:

FENOKODİN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

FENOKODİNyüksekdozdakullanılmamalıdır.Yüksekdozdakullanıldığındahayatı

tehlikeyesokandurumlarayolaçabilir.

Hataileveyakasıtlışekildeçokyüksekdozdaalındığındahızlaenyakınhastaneninacil

bölümünebaşvurunuz.

FENOKODİN’ikullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıengellemekiçinçiftdozalmayınız.

Hatırladığınızandailacınızıalınızveertesigünnormalsaatlerdealmayadevamediniz.

7/9

FENOKODİNiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Biretkibeklenmemektedir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,FENOKODİN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.FENOKODİNalışılagelmişöksürükkesicidozlarlakullanıldığızaman,

istenmeyenetkilerenderortayaçıkar.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,FENOKODİN’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Anigelişenvehızlıilerleyenalerjibelirtileri:şiddetlisolunumgüçlüğü,anivehızlayayılan

kızarıklık,yüz,dil,dudaklarveboğazdaşişme

Bunlarçokciddiyanetkilerdir.Eğerbuyanetkilersizdemevcutise,sizinFENOKODİN’e

karşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastahaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Buçokciddiyanetkileroldukçaseyrekgörülür.

DiğerYanEtkiler:

Bilinmiyor:

Kasılmalarlaseyredennöbet,

Solunumsıkıntısı,

Solunumunbaskılanması,

Barsaktıkanması(şiddetlikarınağrısıyadaçokuzunsürenkabızlık),

uurbulanıklığı,

Solunumyetersizliğivedahaazsıklıklaolmaküzeredolaşımınbaskılanması,

Solunumundurması,

ok,

Kalpdurması

Başdönmesi,

Sakinlik,

Terlemevetitreme,

Coşku,

Sıkıntı,

8/9

Uyuşukluk,

Endişe,

Başağrısı,

Uykusuzluk,

Sinirlilik,

Uykuhali,

Görselbozkuluklar,

Halsizlik,

Çarpıntı,

Solukluk,

Yüzdekızarma,

Tansiyondüşüklüğü,

Bayılma,

Bulantı,

Kusma,

Tekrarlanandozlardakabızlık,

Karınağrısı,

Karındakramplar,

İş tahsızlık-zayıflama,

shal,

Ağızkuruluğu,

Mide-barsaktasıkıntı,

Döküntü,

Kaşıntı,

Duygusalyöndendengesizolankişilerdealışkanlıkmeydanagetirebilmektedir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

9/9

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.FENOKODİN’insaklanması

FENOKODİN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

FENOKODİN’i,25°C’ninaltındakiodasıcaklığındavenemdenkorumakiçinorijinal

ambalajıiçindesaklayın.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

AmbalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraFENOKODİN’i kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizFENOKODİN’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No:88,55020–SAMSUN

Tel:(0362)4316045-46

Fax:(0362)4319672

Üretici:

ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No:88,55020–SAMSUN

Tel:(0362)4316045-46

Fax:(0362)4319672

Bukullanmatalimatıenson.’deonaylanmıştır.