FEKSINE 120 MG FILM TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FEKSINE 120 MG FILM TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FEKSINE 120 MG FILM TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ilacı almadan

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 208/43
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-07-2006
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMA TALİMATI

FEKSİNE ®

120mg filmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Feksofenadin hidroklorür

Yardımcımaddeler:Kroskarmelozsodyum,mikrokristalselüloz,prejelatinizenişasta,

kolloidalanhidrsilika,povidonK30,magnezyumstearat,laktozmonohidrat,hidroksipropil

metilselüloz, titanyum dioksit, polietilenglikol 4000

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.FEKSİNE ®

nedir veneiçinkullanılır?

2.FEKSİNE ® ’yikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.FEKSİNE ®

nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.FEKSİNE ® ’ninsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.FEKSİNE ®

nedir veneiçinkullanılır?

FEKSİNE ® ’ninetkinmaddesifeksofenadinhidroklorür’dür.1filmtabletiçinde120mg

feksofenadin hidroklorürbulunur. Tabletler,beyazrenkli, oblongbiçimlifilmkaplıdırlar.

FEKSİNE ® ,10ve20filmtabletlikblisterleriçerenkartonkutuambalajlardakullanıma

sunulmuştur.

2/5

FEKSİNE ®

,antihistaminikilaçlargrubundandır.Antihistaminikilaçlar,samannezlesi

(mevsimselalerjikrinit)denenhastalıklaortayaçıkanaksırık,kaşıntılıburunakıntısı,

gözlerdekızarmavesulanma gibibelirtileriiyileştirirler.

Doktorunuzsizeveya12yaşındanbüyükolançocuğunuzaFEKSİNE ® ’yi,kronikidyopatik

ürtikeradıverilenhastalığabağlıolarakgelişenaşağıdakibelirtileringiderilmesiiçin

reçetelemiş olabilir:

-Burunakıntısı

-Burun, damak veboğazdakaşıntı

-Gözlerdekızarmavesulanma

2.FEKSİNE ® ’yikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

FEKSİNE ® ’yiaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

EğerFEKSİNE ® ’niniçindekietkinmaddeolanfeksofenadinhidroklorürekarşıveyailacın

içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjinizvarsa.

FEKSİNE ® ’yiaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Eğer;

-Sizdekaraciğeryadaböbrek problemleri var ise

-Kalp hastalığıgeçirdiysenizveyakalp ile ilgili problemlerinizvar ise(FEKSİNE ®

gibiilaçlar

kalp atışının hızlanmasınaveyadüzensizatmasınasebep olabilir)

-İleriyaştaiseniz

-Hamileyseniz,hamilekalmaihtimalinizvarsavebebekemziriyorsanızdoktorunuza

söyleyiniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyse,lütfen

doktorunuzadanışınız.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Doktorunuz,FEKSİNE ® ’ninsağlayacağıfaydanın,bebeğiniziçinolasızarardandahafazla

olduğunudüşünüyorsa,ilacıkullanmanızıtavsiyeedebilir.Doktorunuzadanışmadan

FEKSİNE ® ’yikullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

3/5

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

EmzirmesırasındaFEKSİNE ®

kullanımıönerilmemektedir.EmzirmesırasındaFEKSİNE ®

iletedaviedilmenizgerekiyorsa,bebeğiannesütünegeçenazmiktardafeksofenadin

hidroklorürden korumakiçin, sutvermeyi bırakmanızgerekir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımıüzerinebilinen herhangi bir etkisiyoktur.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

-Alüminyumvemagnezyumhidroksitiçerenantasitler(FEKSİNE ®

ilebutipantasid

ilaçların uygulanmasıarasında2 saatlik surebırakılmasıönerilmektedir.)

Eğerreçeteliya dareçetesizherhangibir ilacısu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız iselütfendoktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.FEKSİNE ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/ uygulama sıklığı içintalimatlar:

Erişkinlerile12yaşveüzerindeki çocuklariçin önerilenfeksofenadin hidroklorür dozu günde

tek dozolarak 120 mg’dır. (Günde1adet,FEKSİNE ®

120 mgFilm Tablet)

Uygulama yoluvemetodu:

FEKSİNE ®

ağızdankullanılır.Tabletleribirbardaksuiledoktorunuzunönerdiğimiktarda

yutunuz. Tabletleri,yemeklerden öncealınız.

Hazımsızlıkşikayetleriniziçinalüminyumveyamagnezyumiçerenantasidilaçlar

kullanıyorsanız,builaçlarınalınmasıyla,FEKSİNE ® ’ninyutulmasıarasında2saatlikbir

zamanaralığıbırakınız.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

FEKSİNE ® 12yaşındanküçük çocuklardagüvenilirliği ve etkinliği henüzkanıtlanmadığı için,

kullanılmaz.

4/5

Yaşlılarda kullanımı:

YaşlıhastalarıkapsayansınırlısayıdaçalışmaolduğundanhastalardaFEKSİNE ® ’yidikkatli

kullanınız.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Yaşlı, böbrek veyakaraciğer bozukluğu olan hastalardaFEKSİNE ®

dikkatlikullanılmalıdır.

Bununyanındaağır böbrekyetmezliği olan hastalardakullanımıönerilmez.

EğerFEKSİNE ® ’ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaFEKSİNE ®

kullandıysanız:

FEKSİNE ® ’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullandıysanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

FEKSİNE ® ’yikullanmayı unutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çift dozalmayınız.

FEKSİNE ®

iletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

FEKSİNE ®

tedavisini doktorunuzun onayıolmadan bırakırsanız; ciltte kızarıklık vekaşıntı

gibiyakınmalarınıztekrar başlayabilir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,FEKSİNE ® ’niniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,FEKSİNE ® ’yikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Zorluklavehırıltılı bir şekildenefes almayabaşlarsanız

Yüz,dilveyaboğazınızda,yutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakbirşişmeortaya

çıkarsa

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbi

müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

5/5

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizdoktorunuza söyleyiniz:

Baş ağrısı, uyuşukluk, bulantı, baş dönmesi,yorgunluk

BunlarFEKSİNE ® ’ninzayıfyan etkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.FEKSİNE ® ’ninsaklanması

FEKSİNE ® ’yiçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığındaveorijinal ambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonraFEKSİNE ® ’yikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

DrogsanİlaçlarıSan. veTic. A.Ş.

OğuzlarMah.1370. sok.7/306520Balgat-ANKARA

Üretimyeri:

Drogsanİlaçları San. veTic. A.Ş.

06760Çubuk-ANKARA

Bu kullanma talimatı (././.)tarihinde onaylanmıştır.