FAVERIN 100 MG TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FAVERIN 100 MG TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FAVERIN 100 MG TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celexa

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699820090029
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

FAVERİN

100 mgfilmtablet

Ağızyolundanuygulanır.

Etkinmadde: Her birfilm tablet 100 mgfluvoksamin maleat içerir.

Yardımcı Maddeler: Mannitol,mısırnişastası,prejelatinizenişasta,sodyumstearil

fumarat,susuzkolloidalsilika,metilhidroksipropilselüloz,

polietilenglikol 6000,talk, titanyum dioksit ( E171).

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında :

1.FAVERİN ®

nedir veneiçinkullanılır?

2.FAVERİN ®

kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.FAVERİN ®

nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.FAVERİN ® ’in saklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. FAVERİN ®

nedir veneiçinkullanılır?

FAVERİN ®

,selektifserotoningerialıminhibitörü(SSRI)denilenilaçgrubunadahildir.

SSRI’lar,eksikliğidepresyonveobsesifkompulsifbozukluk(OKB)(aşırıtitizlik,kontrol

arzusugibidüşüncevebudüşüncelerizihindenatmakiçinyapılançoğukezanlamsızve

tekrarlayıcıdavranışlar)gibirahatsızlıklaranedenolanserotoninisimlimaddenin,sinir

hücreleriüzerindekietkisiniarttırırlar.FAVERİN ®

,fluvoksamindenilenbirmaddeiçerir.Bu

birantidepresandır.Depresyonu(majördepresifbozukluğu-sosyalyetenekleribozacak

derecedekederliolmahali)tedavietmedekullanılır.FAVERİN ®

ayrıca(OKB)

tedavisindede

kullanılır.

2. FAVERİN ® ’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

FAVERİN ® ’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Fluvoksamineveyailacındiğerherhangibirbileşeninekarşıalerjikseniz(aşırı

duyarlılığınızvarsa).

Depresyonvekaygı(içsıkıntısı)tedavisindekullanılanbirgrupilaçolanmonoamin

oksidazinhibitörleri(MAOI)adı verilen ilaçlaralıyorsanızveyason iki haftaiçerisinde bu

ilaçlarıaldıysanız.MAOIalmayıbıraktığınızdaFAVERİN ® ’enasılvenezaman

başlamanızgerektiğinidoktorunuzsöyleyecektir.

Emziriyorsanız.

Genelliklekasgevşetici olarak kullanılan bir ilaçolan tizanidin alıyorsanız.

Eğeryukarıdakilerdenherhangibirisiziniçingeçerliyse,FAVERİN ®

kullanmayınızve

doktorunuzadanışınız.

FAVERİN ® ’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ

“Antidepresanilaçlarınçocuklarve24yaşınakadarolangençlerdeki

kullanımlarının,intihardüşünceyadadavranışlarınıartırmaolasılığı

bulunmaktadır.Bunedenleözellikletedavininbaşlangıcıveilkaylarında,ilaç

dozununarttırılma/azaltılmayadakesilmedönemlerindehastanıngösterebileceği

huzursuzluk,aşırıhareketlilikgibibeklenmedikdavranışdeğişiklikleriyadaintihar

olasılığıgibinedenlerlehastanıngerekailesigereksetedaviedicilerceyakinen

izlenmesi gereklidir.”

Eğeraşağıdakilerdenherhangibirisiziniçingeçerliyse,ilacıkullanmadanöncedoktorveya

eczacınızadanışınız.

Yakın zamandakalp krizi geçirdiyseniz

Hamileysenizveyahamile olma ihtimalinizvarsa

Epilepsi (sara) hastalığınızvarsa

Geçmiştekanamaproblemleriyaşadıysanızveyadüzenliolarakkanamariskiniartıran

ilaçlar(örn.ağrı kesiciler) kullanıyorsanız

Şeker hastalığınızvarsa

Elektrokonvülzifterapi ile tedavigörüyorsanız

Aşırıcoşku veyaheyecanlanmahissi olarak tanımlanan mani öykünüzvarsa

Karaciğerveyaböbrek problemlerinizvarsa

Yüksekgöztansiyonunuz(glokom) varsa

18yaşından küçükseniz(ayrıcabakınızbölüm3)

Eğeryukarıdakilerdenherhangibirisiziniçingeçerliyse,doktorunuzFAVERİN ®

kullanmaya

başlamınızın güvenliolup olmayacağınısizesöyleyecektir.

FAVERİN ®

iletedavininilk haftalarında,antidepresanetkigörülenekadar,bazen,oturamama

veyaayaktaduramamagibihuzursuzlukhissi(akatizi)ortayaçıkabilirveyaartabilir.Butür

belirtilerortayaçıktığındahemendoktorunuzadanışınız.Budurumdadozayarlamasıyapmak

yararlı olabilir.

İntihar düşüncesivedepresyonveya kaygı bozukluğundakötüleşme

Birakrabanızaveyayakınarkadaşınızadepresyondaolduğunuzuveyakaygıbozukluğunuz

olduğunusöyleyebilirsinizveonlardanbukullanmatalimatınıokumalarınıisteyebilirsiniz.

Depresyonveyakaygıbozukluğunuzdakötüleşmeolduğunudüşündüklerindeveya

davranışlarınızdaki değişikliklerden endişe ettiklerinde, sizesöylemelerini isteyebilirsiniz.

Depresyondaysanızve/veyakaygıbozukluğunuzvarsa,bazenkendinizezararvermeveya

intihardüşünceleriortayaçıkabilir.Budurumantidepresanilaçlarilkkullanıldığındaartabilir,

çünkü bu ilaçların etki etme süresigenellikleikihaftavebazen dahauzundur.

Aşağıdaki durumlardaintiharveyakendine zarar vermedüşüncesiniyaşamanızdahaolasıdır:

-Geçmişte intiharveyakendinizezarar vermedüşüncenizolduysa

-Klinikçalışmalardaneldeedilenbilgiler,antidepresaniletedaviedilenvepsikiyatrik

problemleriolan25yaşınaltındakiyetişkinlerdeintiharlailişkilidavranışriskinindaha

yüksekolduğunugöstermektedir.

Herhangibirzamandakendinizezararvermeveyaintihardüşüncesiortayaçıkarsa,derhal

doktorunuzadanışınızveyaenyakın hastaneyegidiniz.

Sıkıntıverici düşüncelerveyahisleryaşarsanızderhal doktorunuzadanışınız.

Çocuklardave18 yaşınaltındakiergenlerdekullanımı:

FAVERİN ®

obsesifkompulsifbozuklukdışında, 18yaşaltındakiergenlerinveçocukların

tedavisindekullanılmamalıdır.ÇünküFAVERİN ®

18yaşınaltındakilerdedepresyon

tedavisindekullanılmaz.18yaşınaltındakilerinbutipbirilacıaldıklarında,intihargirişimive

düşüncesi, saldırganlık, kızgınlık, zıtlaşmagibiyan etkiriskleri artmaktadır.

Bunaekolarak,18yaşınaltındaFAVERİN ®

kullanmanın büyüme,olgunlaşmayadazeka

veyadavranışgelişiminiuzundönemde etkileyipetkilemediği bilinmemektedir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuza danışın.

FAVERİN ® ’ inyiyecekveiçeceklerle birliktekullanılması

FAVERİN ®

kullanırkenalkolalmayınız.Çünküalkolilacınetkisiniarttırarakkendinizi

uykulu ve dengesizhissetmenizeyol açar.

Normalde,çay,kahvevekafeiniçerenmeşrubatlarıçokfazlatüketiyorsanız,FAVERİN ®

aldığınızdaeltitremesi,midebulantısı,hızlıkalpatımı(çarpıntı),huzursuzlukveuyuma

güçlüğügibibelirtilergörülebilir. Kafeinalımını azalttığınızdabu belirtilerkaybolabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

FAVERİN ® ’inhamileliksırasındakullanımınailişkindeneyimsınırlıdır.Doktorunuz

tarafındanmutlakagerekligörülmedikçehamilelikteFAVERİN ®

kullanmayınız.Halihazırda

FAVERİN ®

kullanıyorsanızveçocuksahibiolmayıplanlıyorsanız,başkabirtedavinin

gerekliveyauygun olupolmadığına karar vermeküzeredoktorunuzadanışınız.

Hayvanlarüzerindeyapılançalışmalar,FAVERİN ® ’inspermkalitesiniazalttığını

göstermiştir.Teorikolarakbudurumdoğurganlığıetkileyebilir,ancakinsandakidoğurganlığa

olan etkisi henüzgözlenmemiştir.

DoktorunuzunFAVERİN ®

aldığınızıbildiğindeneminolunuz.Hamilelikte,özellikle

hamileliğinson3ayındaalındığında,FAVERİN ®

gibiilaçlar,yenidoğanbebeklerdedirençli

akciğerhipertansiyonudenilen,dahahızlınefesalıpvermeyevecilttemavimsigörüntü

oluşmasınanedenolanciddibirdurumunmeydanagelmeriskiniarttırabilir.Bubelirtiler,

genelliklebebekdoğduktansonrakiilk24saatiçindeortayaçıkmayabaşlar.Bebeğinizdebu

tür bir durum meydanagelirsederhal doktorunuzadanışınız.

FAVERİN ®

tedavisinianidenkesmeyiniz.Hamileliğinson3ayındaFAVERİN ® alıyorsanız,

bebeğinizdoğduğunda,nefesalıpvermedezorlukveyacilttemavimsigörüntününyanısıra

uyumadaveyabeslenmedegüçlük,vücutsıcaklığınınçokyüksekveyaçokdüşükolması,

kusma,sürekliağlama,kaslardasertlikveyagevşeklik,uyuşukluk,uykuluolma,titreme,

sinirlilikveyanöbetgibibaşkabelirtilerdegörülebilir.Bebeğinizdoğduğundabu

belirtilerden herhangi biri görülürsederhal doktorunuzadanışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuzadanışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

FAVERİN ®

annesütünegeçer.Bebeğinizeetkietmeriskivardır.Bunedenle,konuyu

doktorunuzlakonuşmalısınızvedoktorunuzemzirmeyiveyaFAVERİN ®

iletedavinizikesip

kesmeyeceğinizekarar verecektir.

Araçvemakinekullanımı

Uykulu hissetmediğinizsüreceFAVERİN ® kullanırken araçveyamakinekullanabilirsiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

FAVERİN ®

kullanırkenSt.John’sWort(sarıkantaron)adıverilenbitkiselilaca

başlamayınız,çünküistenmeyenetkilerdeartışmeydanagelebilir.St.John’sWortalırken

FAVERİN ® ’ebaşladıysanızSt.John’sWortalmayıbırakınızvebirsonraki

muayenenizdedoktorunuzasöyleyiniz.

Sonikihaftaiçindedepresyonveyakaygınızıntedavisiiçinilaçkullandıysanızyada

şizofreni durumunuzvarsadoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

SelektifSerotoninGeriAlımİnhibitörü(SSRI),SelektifSerotonin/NorepinefrinGeriAlım

İnhibitörü(SNRI)grubuilaçların,migrenbaşağrısıolanlarda,5-Hidroksitriptaminreseptör

agonisti(migreniçinkullanılanbirilaç)ilebirliktekullanımıserotonerjiksendroma(aşırı

serotonin etkinliği)neden olabilir.

Depresyonyadailişkilidurumlarıntedavisiiçinbaşkailaçlaralıpalmadığınızıdoktorunuz

veyaeczacınızkontrol edecektir, builaçlar şunlardır:

Benzodiazepinler

Trisiklik antidepresanlar

Nöroleptikler veyaanti-psikotikler

Lityum

Triptofan

Moklobemid gibimonoamin oksidazinhibitörleri(depresyon tedavisindekullanılır)

Sitalopramgibiselektifserotoningerialıminhibitörleri(SSRI) (depresyon,OKBvepanik

atakgibirahatsızlıkların tedavisindekullanılır)

Doktorunuz,FAVERİN ®

tedavisinebaşlamanızınsiziniçingüvenliolupolmadığınısize

söyleyecektir.

Ayrıca,aşağıdakiilaçlardanherhangibirinialıyorsanızdoktorunuzveyaeczacınıza

söyleyiniz, dozunuzun değiştirilmesi veyasizefarklıbir ilaçverilmesi gerekebilir:

Ağrıveeklemiltihabı(artrit)tedavisiiçinkullanılanaspirin(asetilsalisilikasit)veya

aspirin benzeri ilaçlar

Bağışıklık sisteminin aktivitesiniazaltanbirilaçolan siklosporin

Ağrı vekesilmebelirtilerinin tedavisindekullanılan metadon

Anormal kalp ritminin tedavisindekullanılan meksiletin

Epilepsi(sara)tedavisindekullanılan fenitoin veyakarbamazepin

Yüksek tansiyon vekalphastalıklarının tedavisindekullanılan propranolol

Parkinson hastalığının tedavisindekullanılan ropinirol

Migren tedavisindekullanılan ‘triptan’grubuilaçlar, örn. sumatriptan

Alerji tedavisindekullanılan terfenadin

Astımvebronşit tedavisindekullanılan teofilin

Bir ağrı kesici olan tramadol

Varfarin,nikomalonveyakanınpıhtılaşmasınıönlemekiçinkullanılandiğerherhangibir

ilaç

Eğer reçeteliya da reçetesizherhangibir ilacı şu anda kullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. FAVERİN ® nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/ uygulama sıklığı içintalimatlar:

FAVERİN ® ’iherzamandoktorunuzunsizesöylediğişekildekullanınız.Nasılkullanmanız

gerektiğinden emin değilsenizdoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Yetişkinler (18yaş ve üzeri)için normal başlangıç dozu:

Depresyontedavisinde:

Başlangıçtagünde50 mg veya100 mgFAVERİN ®

akşamları alınır.

Obsesifkompulsifbozukluktedavisinde:

Başlangıçtagünde50 mg FAVERİN ®

tercihen akşamları alınır.

İlacıbirkaçhaftakullandıktansonrakendiniziiyihissetmeyebaşlamazsanız,doktorunuza

danışınız.Doktorunuz, dozunuzukademeli olarakarttırmayakarar verebilir.

Tavsiyeedilen enyüksekgünlük doz300 mg’ dır.

Doktorunuzgünde150mg’danfazladozalmanızısöylerse,dozuntamamınıtekseferde

almayınız; nasılalmanızgerektiğinidoktorunuzasorunuz.

FAVERİN ® ’inetkietmesibirazzamanalabilir.Bazıhastalardabusüre2veya3hafta

olabilir.

Doktorunuzsöyleyenekadarilacıbırakmayınız.Kendinizidahaiyihissetmeyebaşlasanız

bile,doktorunuzuzunsüreilacadevametmeniziisteyebilir;ilacıntamamenetkigöstermesini

sağlamak için en az6 aytedaviyedevam etmenizgerekebilir.

Uygulama yoluvemetodu:

Tabletlerçiğnemeden,yeterlimiktardasuylaalınmalıdır.

Değişikyaş grupları:

8yaşveüzeriçocuklarveergenleriçinobsesifkompulsifbozukluk(OKB)

tedavisindenormal doz:

Günde25mgilebaşlanır.Etkilidozaulaşılanakadar,

doktorunuzdozunuzutolereedildiği

ölçüdeher 4-7gündebir25 mg’ lık artışlarlaartırabilir.Enyüksekgünlükdoz200 mg’ dır.

Doktorunuzgünde50mg’danfazladozalmanızısöylerse,dozuntamamınıtekseferde

almayınız;nasılalmanızgerektiğinidoktorunuzasorunuz.Eğerdozeşitolarakbölünmediyse,

dahabüyük olanıyatmadan öncealınız.

18yaşınaltındakiergenlerveçocuklar,builacıdepresyontedavisiiçinkullanmamalıdırlar.

Builaççocuklaraveyaergenleresadeceobsesifkompulsifbozukluk(OKB)tedavisiiçin

verilmelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılardaeldeedilenveriler,normalgünlükdozlarda,gençhastalarakıyaslaklinikaçıdan

önemlifarklılıklarıişaretetmemektedir.Yinede,yaşlılardayüksekdozlarageçişdahayavaş

olmalıvedozlamaher zaman dikkatleyapılmalıdır.

Özel kullanımdurumları

Karaciğerveböbrekyetmezliği

Karaciğerveyaböbrekyetmezliğinizvarise,doktorunuzabilgiveriniz.Doktorunuz,

tedavinizin dozunu ayarlayacaktır.

SeyrekolarakFAVERİN ®

tedavisisırasındakaraciğerenzimdüzeylerindeçoğunluklabazı

şikayetlerindeeşlikettiğibiryükselmegörülebilir.Böyledurumlardadoktorunuztedaviyi

kesme kararı alabilir.

Kullanmanız gerekendendahafazlaFAVERİN ®

kullandıysanız:

FAVERİN ® ’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

SizveyabirbaşkasınınçokfazlaFAVERİN ®

almasıdurumunda(dozaşımı)hemen

doktorunuzaveyailacıyanınızaalarak enyakın hastaneyebaşvurunuz.

Dozaşımıbelirtileribulantı,kusma,ishalveuykuluhissetmeveyabaşdönmesiniiçerirancak

bunlarlasınırlıdeğildir.Kalpileilgilibelirtiler(yavaşveyahızlıkalpatımı,düşüktansiyon),

karaciğer problemleri, havale (nöbetler)vekomadabildirilmiştir.

FAVERİN ® ’i kullanmayı unutursanız:

Tableti almayı unutursanız, bir sonraki dozzamanını bekleyiniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

FAVERİN ®

iletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Tedaviyianiden kesmeyiniz. Aşağıda belirtilenkesilmebelirtileri görülebilir:

Huzursuzlukvekaygı(içsıkıntısı)

Zihin karışıklığı

İshal

Uyumadagüçlük

Baş dönmesi

Duygusal dengesizlik

Bağağrısı

Sinirlilik

Bulantı ve/veyakusma

Çarpıntı(kalp atımhızındaartış)

Duysal bozukluk (elektrik şoku hissi veyagörmebozuklukları)

Terleme

Titreme

FAVERİN ® ’ibırakacağınızzaman,kesilmeetkilerininmeydanagelmeolasılığınıazaltmak

içindoktorunuz,dozunuzubirkaçhaftaveyaayiçerisindeyavaşyavaşazaltmanızı

söyleyecektir.Hastalarınbirçoğunda,FAVERİN ® ’inbırakılmasıylagörülenbelirtilerhafiftir

veikihaftaiçerisindekendiliğindenkaybolur.Bazıhastalardabubelirtiler,dahaşiddetli

olabilir veyadahauzun sürebilir.

Tedaviyibırakırkenkesilmebelirtilerigörürseniz,doktorunuzilacıdahayavaşşekilde

bırakmanızısöyleyebilir.FAVERİN ® ’ibıraktığınızdaşiddetlikesilmebelirtilerigörürseniz

doktorunuzadanışınız.Doktorunuzilacayenidenbaşlamanızıvebukezdahayavaşşekilde

bırakmanızı söyleyebilir(bakınızbölüm4).

Tedaviyi bıraktığınızdaherhangi bir belirti ortayaçıkarsadoktorunuzadanışınız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyedebulunmadıkça bu talimatlarıtakip ediniz.

EğerFAVERİN ®’ inetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,

doktorunuz veyaeczacınızla konuşunuz.

Eğer bu ilacın kullanımıyla ilgili başkasorularınızolursa, doktor veyaeczacınızadanışınız.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,FAVERİN ® ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Gözlenenyan etkilerin sıklığı aşağıdaki şekildetanımlanmaktadır:

çokyaygın 10 kişide 1’den fazla kişidegörülür

yaygın 100 kişide 1-10 kişide görülür

yaygın olmayan 1000 kişide 1-10 kişide görülür

seyrek 10000 kişide 1-10 kişide görülür

çok seyrek 10000 kişide 1kişiden azgörülür

bilinmiyor Mevcut verilerden sıklık tahimin

edilememektedir

Builaçgrubuylailişkiliyanetkiler

FAVERİN ® iletedavininilkhaftalarında,antidepresanetkigörülenekadar,bazen,intihar

veyakendine zarar vermedüşünceleri ortayaçıkabilir veyaartabilir.

Sıkıntıverici düşüncelerveyahisleryaşarsanızderhal doktorunuzabildiriniz.

Eğeraynıandabirçokşikayetinizolursa,aşağıdakinadirdurumlardanbiriniyaşıyor

olabilirsiniz:

Serotoninsendromu(aşırıserotoninetkinliği):Eğerterliyorsanız,kaslarınızda

sertleşmeveyakasılmavarsa,dengesizlik,zihinkarışıklığı,sinirlilikveyaaşırı

derecedehuzursuzluk hissediyorsanız.

Nöroleptikmalignsendromu(sinirsisteminietkileyenilaçlarakarşıgelişen

reaksiyon):Eğerkaslarınızdasertleşmevarsa,ateşinizyüksekse,zihinkarışıklığıve

ilgili başkaşikayetlerinizvarsa.

SIADH(vücuttaidraryapmayıengelleyicihormonundüzensizsalınımı):Yorgunluk,

güçsüzlükveyazihinkarışıklığıhissediyorsanızvekaslarınızdaağrı,sertlikveya

kontrolsüzlük varsa.

FAVERİN ® kullanmayıbırakınızvederhal doktorunuzadanışınız.

Eğercildinizdeolağandışımorarmaveyamorlekeleroluşursa,veyakankusarsanızyada

dışkınızdakan görürsenizdoktorunuzadanışınız.

FAVERİN ® kullanımını,özellikleaniolarakkesmek,genelolarakkesilmebelirtilerineyol

açar(bakınızbölüm3, ‘FAVERİN ®

iletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler’).

FAVERİN ®

etkisinigöstermeyebaşlarken,bazenhastalarbirazmidebulantısıhissederler.

Bulantıhissi,sizereçetelendiğişekildetabletlerinizialmayadevamederseniz,kısazamanda

geçecektir. Geçmesi bir kaçhaftayı bulabilir.

Özellikle FAVERİN ® ileilşkili yanetkiler

Yaygınyanetkiler:

Huzursuzluk

Kaygı(içsıkıntısı)

Kabızlık

İshal

Uyumadagüçlük

Baş dönmesi

Ağızkuruluğu

Kalp atışında hızlanma

Uykulu hissetme

Kötü hissetme(rahatsızlık)

Başağrısı

Hazımsızlık

İştah kaybı

Sinirlilik

Karınağrısı

Terleme

Titreme

Kasgüçsüzlüğü

Kusma

Yaygınolmayanyanetkiler:

Alerjik deri reaksiyonları(yüzde,dudaklardaveyadildeşişme, döküntü, kaşıntı)

Zihin karışıklığı

Ejakülasyongecikmesi (geçboşalma)

Çok hızlıayağakalkıldığında hissedilen baş dönmesi

Halüsinasyon(hayalgörme)

Koordinasyon eksikliği

Kas veyaeklem ağrısı

Seyrekyanetkiler:

Konvülziyon(kaslarınınistemsizkasılması)

Karaciğerşikayetleri

Mani (aşırı coşkuveyaheyecan hissi)

Güneş ışığınakarşı duyarlılık

Göğüstenbeklenmedik şekildesütgelmesi

Bildirilendiğeryanetkiler:

Akatizi (yerindeduramama hali)

Tad almadabozukluk

Orgazm olamama

Adetdüzensizliği

İdraryapmabozuklukları(gündüzve/veyagecesıkidraraçıkmagereksinimi,idrar

kaçırmaveyaidraryapamamagibi)

Parestezi (karıncalanmaveyauyuşma)

Gözbebeğiningenişlemesi

Prolaktin hormonunda artış (emziren kadınlardasüt üretimini sağlayan birhormon)

Kilo değişimi

Bugrup ilaçlarıkullananhastalardakemik kırığı riskindeartış gözlenmiştir.

ÇocuklardaveergenlerdeOKB(obsesifkompulsifbozukluk)tedavisiyleilişkilivesıklığı

verilmemiş yanetkiler:

Mani (aşırıcoşku veyaheyecan hissi)

Huzursuzluk

Konvülziyon(kaslarınınistemsizkasılması)

Uyumadagüçlük

Enerji azlığı

Hiperaktivite(hareketartışı)

Uykulu hissetme

Hazımsızlık

Eğeryanetkilerden herhangi birisi ciddileşirse, doktorunuzu veyaeczacınızı bilgilendiriniz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.FAVERİN ® ’inSaklanması

FAVERİN ®’ i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’ nin altındaki odasıcaklığında veorijinal ambalajıiçerisinde saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

FAVERİN ® ’iblistervekartondışkutusununüzerindekisonkullanmatarihibölümündeayve

yılolarakbelirtilentarihdensonrakullanmayınız.Butarihteilkikirakamayı,sondörtrakam

yılıgöstermektedir.

RuhsatSahibi:

AbbottLaboratuarlarıİth.İhr. veTic.Ltd. Şti.

SarayMah., Dr. AdnanBüyükdenizCad., No:2,

Kelif Plaza, 34768 Ümraniye–İstanbul

ÜretimYeri:

ZentivaSağlık ÜrünleriSanayi veTicaret A.Ş

39780 KüçükkarıştıranLüleburgaz

Bu kullanma talimatı en son .tarihinde onaylanmıştır.