FASTJEL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FASTJEL %2,5 50 GR JEL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FASTJEL %2,5 50 GR JEL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celebrex

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699832340013
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

Fastjel%2.5Jel

UfsaİlaçSan. veTic. A.Ş.

KULLANMA TALİMATI

FASTJEL%2.5jel

Cilt üzerinesürülerekuygulanır.

Etkinmadde :1 gjel’de25 mgketoprofenbulunmaktadır.

Yardımcımadde(ler):Karbomer 940,trietanolamin, lavanta veneroli esansları,etil alkol,

saf su.

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATI’nıdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa lütfen doktorunuza veeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneyegittiğinizde bu ilacı kullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkında sizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.FASTJELnedir veneiçinkullanılır?

2.FASTJELkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.FASTJELnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.FASTJEL’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.FASTJELnedir veneiçinkullanılır?

FASTJEL,steroidolmayanantiinflamatuvar(iltihapönleyici)ilaçlarkategorisinedahildir.Cilt

üzerine(topikal)kullanımiçin jel formundadır.

FASTJEL,50gjeliçerenambalajlar halindekullanımasunulmuştur.

Burkulma,incinme,ezilme,küçükeklemlerdekiartrozlar(küçükeklemlerdedokuyıkımı

yapankronikeklemhastalığı),hafifşiddettekieklemiltihapları(artritler),yüzeyeltendon

iltihapları(tendinitler),şiddetlibelağrısı(lombalji),sporyaralanmalarıgibitravmatikveya

romatizmalkaynaklıkasveiskeletsistemindeağrıveödemenedenolandurumların

belirtilerinintedavisinde,skleroterapi(varislerintedaviedilmesiiçinkullanılanbiryöntem)

sonrasındakidamariltihaplarınıntedavisindekullanılır.

Fastjel%2.5Jel

UfsaİlaçSan. veTic. A.Ş.

2.FASTJEL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

FASTJEL’i aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

FASTJEL’in içeriğindekiyardımcı maddelerden herhangi birinekarşı aşırıhassasiyetiniz

varsa(allerjinizvarsa,geçmişte buveyabenzerimaddelerden herhangi biri ilekaşıntı

ve/veyakızarıklıkgibi deri belirtilerinizoluştuysa),

Tedaviedilecekbölgedeegzamayadaaknegibiciltbozukluklarıvarsayadaenfektederi

yadaaçıkyaralaraFASTJELuygulamayınız.

Diğer steroid olmayanantiinflamatuvar ilaçlarakarşı alerjigeçmişinizvarsa,

Ketoprofen,fenofibrat,tioprofenikasit,asetilsalisilikasit,UVkoruyucuiçerenkremlerya

daparfümlerekarşı alerjigeçmişinizvarsa,

Oktosirileniçerenürünlerile(Oktosirilen,fotodegredasyonu(ışıktabozunma)önlemek

için,şampuan,tıraşlosyonu,duşvebanyojelleri,ciltkremleri,rujlar,yaşlanmakarşıtı

kremler,makyajtemizleyiciler,saçspreylerigibibazıhijyenvekozmetikürünlerinin

içindebulunanyardımcımaddelerdenbiridir.)builacıaynızamandakullanmanız

sonrasında,kutanözreaksiyonlardahilherhangibirderireaksiyonugeçirdiyseniz

FASTJEL kullanmayı hemen bırakınız.

Tedavisüresincevetedavininbitimindensonrakiikihaftasüresincetedavi

edilenbölgeyigüneşışığına(bulutlugünlerdebile)yadasolaryumUVışınlarına

maruzbırakmayınız.

FASTJEL’i aşağıdaki durumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ

FASTJELuygulanan bölgeningüneşe(bulutlugünlerdedahi)yadaUV ışınlarına maruz

kalması potensiyel olarakciddikutanöz(deri ileilgili)reaksiyonlara(fotosensitizasyon)

sebep olabilir. Bu sebeple,

-Tedavi edilen bölgeyi, tedavi süresincevetedavinin bitiminden sonraki 2 hafta

süresince, fotosensitizasyon riskiniönlemek içinkapatarakkoruyunuz.

-FASTJEL’in her kullanımından sonraellerinizi iyiceyıkayınız.

Eğer ciltteherhangi bir reaksiyongelişirse, tedaviyihemen bırakınız.

Kalp, karaciğeryadaböbrek fonksiyonlarınızzayıfsa,

Topikal(deriüzerineuygulanan)ürünlerinözellikleuzunsürelikullanımı,aşırıduyarlılık

veastım gibisistemikyan etkileresebep olabilir.

Eğer cilttedöküntü oluşursa, tedaviyearaverinizvedoktorunuzabildiriniz.

Havaaldırmayan pansumanlarilebirlikte kullanılmamalıdır.

Şiddetliböbrekyetersizliğinizvar ise, dikkatlikullanınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

Fastjel%2.5Jel

UfsaİlaçSan. veTic. A.Ş.

FASTJEL’in yiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayolu nedeniyle,yiyecek veiçeceklerleetkileşimi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

FASTJEL’ihamilelik dönemindekullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

FASTJEL’i emzirmedönemindekullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Araçveyamakinekullanımı üzerinebilinen hiçbir etkisiyoktur.

FASTJEL’in içeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

FASTJELetil alkol içerir, ancak kullanımyolu nedeniylebir uyarıgerekmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Deriüzerineuygulamasonrasındailacınkandakikonsantrasyonudüşükolduğundan

FASTJEL’indiğerilaçlarlaetkileşimihtimalizayıftır.Ancak,kumarintedavisialıyorsanız,

aynı zamandaFASTJELdekullanıyorsanız,yakıntakip gerekebilir, doktorunuzabildiriniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.FASTJELnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzadanışmadan tavsiyeedilen dozu aşmayınız.

Ağrılıbölgedekiciltüzerineincebirtabakahalindeveemilimineyardımetmekiçin

hafifçesürünüz.

Günde1-3kezkullanınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Cilt üzerinesürülerek uygulanır,yutmayınız.

Fastjel%2.5Jel

UfsaİlaçSan. veTic. A.Ş.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklardakullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

FASTJELiçinyaşlılardahiçbirdozayarlamasıgerekmemektedir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

Böbrek / Karaciğeryetmezliğinizvarsabu ilacı kullanmadan öncedoktorunuzadanışınız.

EğerFASTJEL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarise,

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaFASTJELkullandıysanız:

Deriüzerineuygulamasebebiyledozaşımıihtimalizayıftır.Kazaylayutulmasıhalinde,

yutulanmiktarabağlıolaraksistemikyanetkilereyolaçabilir.Böylebirdurumdadoktorunuz

ilekonuşunuz.

FASTJEL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

FASTJEL’i kullanmayı unutursanız

HatırladığınızandaFASTJEL’iuygulayınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozkullanmayınız.

FASTJELiletedavi sonlandığında oluşabileceketkiler:

FASTJEL’i doktorunuzun tavsiyeettiği sürezarfındakullanın.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,FASTJEL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Büllözyadaciltteyayılanyadayaygınolabilenfliktenülegzama(içisudolukabarcıklarla

seyredenbirçeşitderilezyonu(yara))gibidahaciddireaksiyonvakalarıseyrekolarak

görülmüştür.

Yanetkilerorganvesistemsınıflarınagörevegörülmesıklıklarınagöreaşağıdakişekilde

sınıflandırılmıştır:Çokyaygın (%10 veyaüzerinde);yaygın(%1ila%10arasında),yaygın

olmayan(%0.1ila%1arasında),seyrek(%0.01ila%0.1arasında),çokseyrek(%0.01’in

altında), bilinmiyor.

Fastjel%2.5Jel

UfsaİlaçSan. veTic. A.Ş.

Yaygın olmayan: Eritem(kızarıklık), kaşıntı, egzama (bir çeşitderi lezyonu)

Seyrek:Güneşışığınamaruzkalmadurumundaşiddetliciltreaksiyonları,alerjikcilt

reaksiyonları,büllözdermatit(cilttesıvıdolukabarıkoluşumlarıngözlendiğicilt

reaksiyonları), ürtiker(kurdeşen)

Çok seyrek: Anafilaktik reaksiyonlar (olası solunum güçlüğü:

ağız,yüz, dilveboğazdaşişme;

hırıltıyadakısa nefesalma,yadavücudungöğüsbölgesindesıkışma hissi (astım)),

aşırı

duyarlılık reaksiyonları (genel ciltdöküntüsü), peptik ülser, gastrointestinal kanama (mideya

dabağırsaktayara, kanama), ishal, kontakt dermatit (temasabağlıcilt reaksiyonu),yanma

hissi, anjiyoödem (alerji sonucuyüzveboğazdaşişme), şiddetli böbrek bozukluğuyada

yetmezliği.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.FASTJEL’insaklanması

FASTJEL’i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

C’nin altında odasıcaklığında saklanmalıdır.

Sonkullanmatarihi ile uyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraFASTJEL’i kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar farkederseniz, FASTJEL’i kullanmayınız.

Ruhsatsahibi: UFSAİlaçSanayi ve Ticaret A.Ş.DavutpaşaCad. No:12(34010)

Topkapı /İSTANBUL

Üretimyeri:A. Menarini ManufacturingLogisticsand Services S.r.l., ViaSetteSanti,

3–Floransa-İTALYA

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır.

(gün ayveyıl)