FARDOBEN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FARDOBEN ORAL SPREY 30 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FARDOBEN ORAL SPREY 30 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • çeşitli

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525518095
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

FARDOBENoralsprey

Ağız veboğaziç yüzeyine(haricen) uygulanır.

Etkinmadde:1 şişe(30 ml), 36mgklorheksidinglukonat, 45 mgbenzidamin HCliçerir.

Yardımcımaddeler:Sodyumsakarin,gliserin,polisorbat20,naneesansı,etanol%96,

sodyum bikarbonat veya1M HClçözeltisi, deiyonizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.FARDOBENnedir veneiçinkullanılır?

2.FARDOBEN’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.FARDOBENnasıl kullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.FARDOBEN’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.FARDOBENnedir veneiçinkullanılır?

FARDOBEN,renksizyadasarımsıberrakbirçözeltidir.FARDOBENpompaaparatlı30

mL’likamberrenklicamşişedekartonkutuiçerisindebulunur.Herbirkutuda1adetşişe

bulunmaktadır.

FARDOBEN,antimikrobiyal(mikroplarıöldürenveyaçoğalmasınıdurduran)etkidebir

maddeolanklorheksidinglukonatilenon-steroidalantiinflamatuarilaçlarolarak

isimlendirilengrubaait,ağrıveinflamasyonun(iltihap)tedavisindekullanılan,ayrıca

yüzeyelolarakuygulandığındalokalanestezik(uygulandığıbölgedehissizleşmeyi

sağlayan)etkigösteren benzidamin HCl içermektedir.

FARDOBEN ,ağızveboğazmukozasındaenflamasyonveağrıylaseyredendişetiiltihabı,ağız

yüzeyiiltihabı, yutak iltihabı, bademcikiltihabıveağıziçindegörülen yaralarda,

Ağızveboğazdailtihapoluşturanmikrobikhastalıklarınönlenmesinde,hastanınyutma

fonksiyonunun rahatlaması ve diş eti rahatsızlıklarındabelirtilerin giderilmesinde

Dişleriçevreleyen dokulardakiişlemlerden öncevesonra,

Işıntedavisivekanserilaçtedavisisonrasıveyadiğernedenlerebağlıağıziçitabakasının

iltihaplarında(mukozitlerde),

Dişlerinetrafındakibakteriveyiyecekartıklarınınoluşturduğutabakanın(dentalplak)

önlenmesindekullanılır.

2.FARDOBEN’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

FARDOBEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

BenzidaminveklorheksidineveyaFARDOBEN’iniçindekimaddelerdenherhangibirine

karşıaşırı duyarlılığınızvar isekullanmayınız.

Hamile isenizveyaemziriyorsanızFARDOBEN’ikullanmayınız.

FARDOBEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

FARDOBENgöziletemasedersederhalbolsuileiyiceyıkayınız.FARDOBENyalnızca

ağıziçineuygulanır,gözlervekulaklar ile temasından kaçınınız.

FARDOBEN’iyutmayınızvetükürmek suretiyleağızdan uzaklaştırınız.

Boğazağrısıbakteriyeliltihaplaoluşmuşveyailtihaplabirliktegörülüyorsa,FARDOBEN

kullanımına ilaveolarakdoktor tavsiyesiyleantibiyotik tedavisiuygulanması gerekebilir.

Böbrek vekaraciğer bozukluğunuzvar isedikkatli kullanmanızgerekir.

Ağıziçinde,dilvedişlerinizüzerindegeridönüşümlürenkdeğişikliğiyapabilir.

Renklenmeyien azaindirmek için kullanmadan öncedişlerinizi fırçalamanızönerilir.

Klinik çalışmalaryetersizolduğundan6yaşın altındaki çocuklardakullanmayınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

FARDOBEN’in yiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamile isenizFARDOBEN’i kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanızFARDOBEN’i kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanmaüzerineherhangi bir olumsuzetkisi sözkonusudeğildir.

FARDOBEN’in içeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Bu tıbbi ürün, azmiktarda–her dozda100 mg’dan dahaaz-etanol(alkol)içerir.

Diğerilaçlarla birliktekullanımı

FARDOBEN’in bilinenönemli bir ilaçetkileşimiyoktur.

FARDOBEN’iniçerdiğietkenmaddelerdenklorheksidinintuzları,sabunvediğereksiyüklü

(anyonik)bileşiklerle,kloramfenikol(antibiyotiktürü),bazıinorganiktuzlarveorganik

bileşikler ile geçimsizdir;benzidaminleherhangi bir ilaçetkileşimi bildirilmemiştir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.FARDOBENnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

FARDOBENdirektolarakboğazayadainflamasyonlu(iltihaplı)alanauygulanır.Geneldoz

5-10 spreydir. Gerekirseher1½-3 saattebir tekrarlanır.

Uygulama yoluvemetodu:

FARDOBENseyreltilmeden(sulandırılmadan)kullanılır.FARDOBENyutulmamalıve

tükürmek suretiyleağızdan uzaklaştırılmalıdır.

İlkkullanımdanönce,yüzdenuzakbiryönedoğrututularak,düzenlibirpüskürtmeelde

edilinceyekadar, pompalama düğmesinebirkaçkezbasılmalıdır.

Ağıziyiceaçılıp,spreyburnuağzıniçinesokularak,ağızboşluğunasıkılmalıdır.Buişlem

en az4 defadeğişik bölgelerdetekrarlanmalıdır.

Uyguladıktan sonraşişekutusunayerleştirilip,dik duracak şekildesaklanmalıdır.

FARDOBEN’iniçeriğindebulunanklorheksidintedavisüresinceplakvedişetiiltihabı

oluşumundaazalmayapar.Ağıztemizliğiyöntemlerinealternatifolarakkullanılıyorsa

FARDOBENenaz1 dakika ağızdatutulmalıdır.

FARDOBEN’dekiklorheksidininsebepolduğurenklenmeyienazaindirmekiçin

kullanmadan öncedişleri fırçalamak uygundur.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6yaşın üzerindeki çocuklarda, spreydirekt olarakboğazaveyainflamasyonlu alanauygulanır.

Genel doz5 spreydir. Gerekirseher 1½-3 saattebirtekrarlanır.

YeterlisayıdadeneyimolmamasınedeniyleFARDOBEN’in6yaşınaltındakiçocuklarda

kullanımı tavsiyeedilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıhastalara,yetişkinlerleaynı dozuygulanabilir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Şiddetliböbrekveyakaraciğeryetmezliğiolanhastalarda,dikkatlikullanılmalıdır(Bkz.

Bölüm. 4.4.).

EğerFARDOBEN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaFARDOBENkullandıysanız:

FARDOBEN’denkullanmanızgerekendendahafazlasınıkullanmışsanızhemenbirdoktorveya

eczacı ilekonuşunuz.

Etkin maddenin uygulamayolu dikkatealındığındazehirlenme mümkün değildir.

Ancak,FARDOBEN’inyanlışlıklaiçilmesidurumunda,doktorunuzbelirtilereyöneliktedavi

uygulayacaktır.

FARDOBEN’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

FARDOBENiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,FARDOBEN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,FARDOBEN’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ani gelişen nefes darlığı, ciltte döküntü,yüzdeve/veyadildeşişme

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Alerjik reaksiyon

Bunlarçokciddiyanetkilerdir.Eğerbuyanetkilerdenbirisizdemevcutise,sizin

FARDOBEN’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkileroldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, hemendoktorunuza bildiriniz veya size

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Tahrişe bağlıcilt reaksiyonları

Ağızdameydanagelen döküntü

Boğaztahrişiveöksürük

Tükürük bezinde büyüme

Bunlarciddiyan etkilerdir. Aciltıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Ağızdokusundahissizleşme

Ağızdaiğnebatması veyanma hissi

Baş dönmesi, başağrısı, uyuşukluk

Bulantı, kusma, öğürme,

Ağızkuruluğu veyasusuzluk hissi

Ağızdaserinlik hissi

Tatalmadadeğişiklik

Dişlerdevediğer ağıziçiyüzeylerdelekelenme

Diş taşı oluşumundaartış

BunlarFARDOBEN’in hafifyanetkileridir. Buyan etkilerdozazaltıldığında veyatedavi

kesildiğinde kaybolur.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.FARDOBEN’insaklanması

FARDOBEN’i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığındaveışıktan koruyarak saklanmalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız

EtiketinveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraFARDOBEN’i

kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizFARDOBEN’i kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

DEVA HOLDİNGA.Ş.

Halkalı MerkezMah.Basın Ekspres Cad. No:1 34303

Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: 0212 692 92 92

Faks:0212 697 00 24

İmal Yeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi

KaraağaçMah. AtatürkCad. No:32 Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı………………tarihindeonaylanmıştır.

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.