FARDOBEN %0, 15+%0, 12 GARGARA, 200 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FARDOBEN %0, 15+%0, 12 GARGARA, 200 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FARDOBEN %0,15+%0,12 GARGARA, 200 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • çeşitli

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 245/58
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 12-10-2012
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

FARDOBENgargara

Ağızçalkalamakiçin

Etkinmadde:100ml'likçözelti120mg(%0.12)klorheksidinglukonatve150mg

(%0.15)benzidaminhidroklorüriçerir.

Yardımcımaddeler:Sodyumsakarin,gliserin,polisorbat20,naneesansı,etanol%96,

sodyumbikarbonatveya1MHClçözeltisi,deiyonizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. FARDOBENnedirveneiçinkullanılır?

2. FARDOBEN'ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. FARDOBENnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. FARDOBEN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. FARDOBENnedirveneiçinkullanılır?

FARDOBENağıziçibölgeseltedavisindekullanılanbirağızpreparatıdır.

FARDOBEN,renksizyadasarımsıberrakbirçözeltidir.200mLamberrenklicam

işede,5mLve10mL’yeişaretliölçekilebirliktekartonkutuiçerisindebulunur.

2

Herbirkutuda1adetşişebulunmaktadır.

FARDOBEN,antimikrobiyal(mikroplarıöldürenveyaçoğalmasınıdurduran)etkide

birmaddeolanklorheksidinglukonatilenon-steroidalantiinflamatuarilaçlarolarak

isimlendirilengrubaait,ağrıveinflamasyonun(iltihap)tedavisindekullanılan,

ayrıcayüzeyselolarakuygulandığındalokalanestezik(uygulandığıbölgede

hissizleşmeyisağlayan)etkigösterenbenzidaminHCliçermektedir.

FARDOBEN,ağızveboğazmukozasındaenflamasyonveağrıylaseyredendişeti

iltihabı,ağızyüzeyiiltihabı,yutakiltihabı,bademcikiltihabıveağıziçindegörülen

yaralarda,

Ağızveboğazdailtihapoluşturanmikrobikhastalıklarınönlenmesinde,hastanın

yutmafonksiyonununrahatlamasındavedişetirahatsızlıklarındabelirtilerin

giderilmesinde

Dişleriçevreleyendokulardakiişlemlerdenöncevesonra,

Işıntedavisivekanserilaçtedavizisonrasıveyadiğernedenlerebağlıağıziçi

tabakasınıniltihaplarında(mukozitlerde),

Dişlerinetrafındakibakteriveyiyecekartıklarınınoluşturduğutabakanın(dental

plak)önlenmesindekullanılır.

2. FARDOBEN'ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

FARDOBEN'iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

Benzidaminveklorheksidineveyaiçeriğindekidiğeryardımcımaddelerekarşı

bilinenaşırıduyarlılığınızvarsa,

Hamileisenizveyaçocukemziriyorsanız.

FARDOBEN'iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Sadeceağzıçalkalamakiçindir,yutmayınız.

KlinikçalışmalarınyeterlisayıdaolmamasınedeniyleFARDOBEN12yaşın

altındakiçocuklardatavsiyeedilmez.

Yalnızcaağıziçindekullanınız,gözlervekulaklariletemasettirilmesindenkaçınınız.

Ağıziçinde,dilvedişüzerindegeridönüşümlürenkdeğişikliğiyapabilir.Diş

lekelenmesizararsızdırveuygulamadanöncedişfırçalamaylaenazaindirilebilir.

3

FARDOBENyutulmamalıvetükürmeksuretiyleağızdanuzaklaştırılmalıdır.

Seyreltilmedenkullanılır.

Boğazağrısıbakteriyelenfeksiyonlaoluşmuşveyaenfeksiyonlabirliktegörülüyorsa

FARDOBENkullanımınailaveolarakdoktorunuzantibakteriyeltedavidüşünebilir.

Böbrekvekaraciğerhastalığınızvarise

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

FARDOBEN'inyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayöntemiitibariileyiyecekveiçecekileetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamileisenizFARDOBEN'ikullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveya

eczacınızadanışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EmziriyorisenizFARDOBEN'ikullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanmaüzerineherhangibirolumsuzetkisisözkonusudeğildir.

FARDOBEN'iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

çeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınızyoksa,bumaddelere

bağlıolumsuzetkibeklenmez.

Butıbbiürün,azmiktarda–herdozda100mg’dandahaaz-etanol(alkol)içerir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Klorheksidin’iniçerdiğietkenmaddelerdenklorheksidintuzları,sabunvediğereksi

yüklü(anyonik)bileşiklerle

kloramfenikol(antibiyotiktürü),

bazıinorganiktuzlarveorganikbileşiklerilegeçimsizdir;

Benzidaminleherhangibirilaçetkileşimibildirilmemiştir.

4

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.FARDOBENnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

FARDOBEN'inyetişkindozu15ml'dir.Günboyunca1,5-3saat’likaralıklarlauygulanır.

Uygulamayoluvemetodu:

FARDOBENağzıçalkalamakveyagargarayapmakiçindir.FARDOBENseyreltilmeden

kullanılır.Enaz30saniyesüreyleağızdatutulur.Kullanımdansonraağızdanatılır.

FARDOBEN'iniçeriğindeyeralanklorheksidintedavisüresinceplakvedişeti

iltihabındaazalmayapar.EğerFARDOBENdiğerağıziçitemizlikuygulamalarına

alternatifolarakkullanılıyorsa,ağızenaz1dakikasüreyleFARDOBENile

çalkalanmalıdır.FARDOBEN'dekiklorheksidininsebepolduğurenklenmeyienaza

indirmekiçinkullanmadanöncedişlerifırçalamakuygundur.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı(12yaşveüzeri):

5-15mlFARDOBENileher1,5-3saattebir30saniyesüreilegargarayapılır.

Sürekliolarak7gündenfazlakullanılmamalıdır.

Yanmavebatmahissioluşursagargarasuileseyreltilmelidir.

Klinikçalışmalarınyeterlisayıdaolmamasınedeniyle,12yaşınaltındakiçocuklarda

FARDOBEN'inkullanılmasıtavsiyeedilmez.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardaherhangibirdozdeğişikliğigerekmemektedir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği/karaciğeryetmezliği:

Bozulmuşböbrekfonksiyonu:Emilenbenzidaminveyıkımürünleriidrarlaatıldığıiçin

iddetliböbrekbozukluğuolanhastalardatümvücuttaetkiolasılığıgözönünde

bulundurulmalıdır.

Bozulmuşkaraciğerfonksiyonu:Emilenbenzidaminyüksekorandakaraciğerdeyıkıldığı

içinşiddetlikaraciğerbozukluğuolanhastalardatümvücuttaetkiolasılığıgözönünde

bulundurulmalıdır.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,butalimatlarıtakipediniz.

5

lacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzFARDOBENiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyi

erkenkesmeyinizçünküistenensonucualamazsınız.

EğerFARDOBEN'inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaFARDOBENkullandıysanız

FARDOBEN'denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

FARDOBENyanlışlıklaiçilirse,belirtilereyöneliktedaviyapılmalıdır.Belirlibir

panzehiriyoktur.

FARDOBEN'ikullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

FARDOBENiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Herhangibiretkibeklenmemektedir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiFARDOBEN'iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,FARDOBEN'’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Anigelişennefesdarlığı,cilttedöküntü,yüzdeve/veyadildeşişme(anaflaksi)

Aşırıduyarlılıkreaksiyonları(hipersensitivite)

Alerjikreaksiyon

Bunlarçokciddiyanetkilerdir.Eğerbuyanetkilerdenbirisizdemevcutise,sizin

FARDOBEN'’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkileroldukçaseyrekgörülür.

6

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Tahrişebağlıciltreaksiyonları

Ağızdameydanagelendöküntü

Boğaztahrişiveöksürük

Tükrükbezindebüyüme

Bunlarciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.Ciddiyanetkilerçokseyrek

görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

Ağızdokusundahissizleşme

Ağızdaiğnebatmasıveyanmahissi

Başdönmesi,başağrısı,uyuşukluk

Bulantı,kusma,öğürmeAğızkuruluğuveyasusuzlukhissi

Ağızdaserinlikhissi

Tatalmadadeğişiklik

Dişlerdeveyadiğerağıziçiyüzeylerdelekelenme

Diştaşıoluşumundaartış

BunlarFARDOBEN'’inhafifyanetkileridir.Buyanetkilerdozazaltıldığındaveya

tedavikesildiğindekaybolur.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınız

yanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonuna

tıklayarakyada08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiye

FarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerek

kullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkı

sağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

7

5.FARDOBEN'insaklanması

FARDOBEN'içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C'ninaltındakiodasıcaklığındaveışıktankoruyaraksaklanmalıdır.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraFARDOBEN’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizFARDOBEN'i

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

DEVAHOLDİNGA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.No:134303

Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

İ malYeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatıtarihindeonaylanmıştır.