FAMPYRA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • FAMPYRA 10 MG UZATILMIS SALIMLI TABLET (56 TABLET)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • FAMPYRA 10 MG UZATILMIS SALIMLI TABLET (56 TABLET)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • fampridine

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699783030025
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 13-12-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

ilaç

izlemeye

tabidir.

üçgen

yeni

güvenlilik

bilgisinin

hızlı

olarak

belirlenmesini

sağlayacaktır.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

şüpheli

advers

reaksiyonları

TÜFAM’a

bildirmeleri

beklenmektedir.

Bakınız

Bölüm

Advers

reaksiyonlar

nasıl

raporlanır?

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

FAMPYRA 10 mg uzatılmış salımlı tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Etkin maddeler

: Her bir uzatılmış salımlı tablet 10 mg fampiridin içerir.

Yardımcı maddeler : Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Uzatılmış salımlı tablet.

Kırık beyaz renkli, film kaplı, oval bikonveks 13x8 mm düz kenarlı, bir tarafında A10 baskılı

tablet

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

FAMPYRA,

yürüme

güçlüğü

yaşayan

yetişkin

Multipl

Skleroz

hastalarında

yürümenin

iyileştirilmesi için endikedir (EDSS 4-7).

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

FAMPYRA

tedavisi,

konusunda

uzman

hekimlerin

reçetesi

gözetimi

altında

gerçekleştirilmek üzere sınırlandırılmıştır.

Pozoloji:

Önerilen doz, 12 saat arayla günde iki defa (bir tablet sabah ve bir tablet akşam olmak üzere)

alınan 10 mg’lık tek tablet şeklindedir. FAMPYRA önerilenden daha sık veya daha yüksek

dozda kullanılmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.4). Tabletler aç karnına alınmalıdır (Bkz. Bölüm 5.2).

FAMPYRA tedavisinin başlatılması ve değerlendirilmesi:

Klinik faydanın sağlanıp sağlanmadığı genellikle FAMPYRA tedavisine başlandıktan

sonraki iki ila dört hafta içinde tespit edildiği için başlangıç reçetesi iki ila dört hafta ile

sınırlandırılmalıdır.

İki

dört

hafta

içindeki

gelişimin

değerlendirilmesi

için

yürüme

yeteneği

değerlendirmesi, örneğin Zamanlı 25 Adım Yürüme Testi (T25FW) ya da On İki Maddeli

Multipl Skleroz Yürüme Skalası (MSWS-12) önerilmektedir. Herhangi bir iyileşme

gözlenmezse FAMPYRA kullanımı sonlandırılmalıdır.

Hasta

tarafından

fayda

görüldüğü

bildirilmemişse

FAMPYRA

kullanımı

sonlandırılmalıdır.

FAMPYRA tedavisinin yeniden değerlendirilmesi:

Yürüme

yeteneğinde

gerileme

gözlenirse,

hekim

tarafından

FAMPYRA’nın

yararı

yeniden

değerlendirilmeli

tedavinin

kesilmesi

düşünülmelidir

(yukarıda

belirtilen

“FAMPYRA

tedavisinin

başlatılması

değerlendirilmesi”

bölümüne

bakınız).

Yeniden

değerlendirme,

FAMPYRA’nın

kesilmesini

yürüme

yeteneği

değerlendirmesinin

yapılmasını içermelidir. Hastanın yürümesinde daha fazla iyileşme görülmemesi halinde

FAMPYRA kullanımı sonlandırılmalıdır.

Uygulama şekli:

FAMPYRA

ağızdan

kullanım

içindir.

Tabletler

bütün

olarak

yutulmalıdır.

Tabletler

bölünmemeli, ezilmemeli, eritilmemeli, emilmemeli ve çiğnenmemelidir.

Unutulan doz:

zaman

uygulanan

rejimi

izlenmelidir.

unutulduğu

zaman

çift

alınmamalıdır.

Özel popülasyona ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

FAMPYRA hafif, orta veya şiddetli böbrek yetmezliği olan (kreatinin klirensi<80 ml/dk)

hastalarda kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.3).

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek olmadığı düşünülmektedir.

Pediyatrik popülasyon:

0 ila 18 yaş arasındaki çocuklarda FAMPYRA’nın güvenlilik ve etkililiği bildirilmemiştir. Bu

konuda hiçbir veri bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

FAMPYRA ile tedaviye başlamadan önce

yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları kontrol

edilmelidir.

Herhangi

böbrek

fonksiyonunun

bozukluğunu

tespit

etmek

için

böbrek

fonksiyonlarının izlenmesi yaşlılarda önerilmektedir (Bkz. Bölüm 4.4).

4.3.

Kontrendikasyonlar

Fampiridine ya da bölüm 6.1 de listelenen yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı

duyarlılık bulunması

Fampiridin (4-aminopiridin) içeren başka bir ilaçla eş zamanlı tedavi

Nöbet geçmişi olan veya nöbet geçirmekte olan hastalar

Hafif, orta veya şiddetli böbrek yetmezliği olan (kreatinin klirensi < 80 ml/dk) hastalar

FAMPYRA’nın Organik Katyon Taşıyıcı 2 (OCT2) inhibitörü (simetidin gibi) ilaçlar ile

birlikte kullanım.

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Nöbet riski

FAMPYRA tedavisi nöbet riskini arttırmaktadır (Bkz. Bölüm 4.8).

FAMPYRA nöbet geçirme eşiğini düşürebilen herhangi bir faktörün varlığında dikkatli

uygulanmalıdır.

Tedavi sırasında nöbet geçiren hastalarda FAMPYRA kullanımı sonlandırılmalıdır.

Böbrek yetmezliği

FAMPYRA değişikliğe uğramadan, çoğunlukla böbrekler tarafından atılmaktadır. Böbrek

yetmezliği olan hastalarda, artmış yan etkilerle özellikle nörolojik etkilerle ilişkilendirilen

yüksek

plazma

konsantrasyonu

gözlenmiştir.

Tedaviye

başlamadan

önce

böbrek

fonksiyonunun belirlenmesi ve tedavi boyunca düzenli izlenmesi bütün hastalarda (özellikle

böbrek fonksiyonunda azalma olabilen yaşlı hastalarda) önerilmektedir. Kreatinin klirensi

Cockroft-Gault formülü kullanılarak hesaplanabilmektedir. FAMPYRA böbrek yetmezliği

olan hastalara (kreatinin klirensi < 80 ml/dk) uygulanmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.3).

FAMPYRA OCT2 substratı olan (karvedilol, propanolol ve metformin gibi) ilaçlarla aynı

zamanda reçetelendirildiğinde dikkatli olunmalıdır.

Hipersensitivite reaksiyonları

Pazarlama sonrası deneyimlerde, vakaların çoğunluğu tedavinin ilk haftasında meydana gelen

ciddi

hipersensitivite

reaksiyonları

(anaflaktik

reaksiyon

dahil)

bildirilmiştir.

Alerjik

reaksiyon öyküsü olan hastalara özel uyarı yapılmalıdır. Eğer anaflaktik bir reaksiyon veya

ciddi bir alerjik reaksiyon meydana gelirse FAMPYRA kullanımı sonlandırılmalı ve yeniden

başlanmamalıdır.

Diğer uyarılar ve önlemler

FAMPYRA,

ritim

bozukluğu

sinoatrial

veya

atrioventriküler

iletim

bozukluğunun

kardiyovasküler

semptomları

belirtiler

aşırı

alındığında

görülmektedir)

olan

hastalarda dikkatli uygulanmalıdır. Bu hastalarda güvenlik bilgisi sınırlıdır.

FAMPYRA ile görülen sersemlik ve denge bozukluğunun artmış insidansı, düşme riskinin

artmasıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle, hastalar gerektiğinde yürüme desteği kullanmalıdır.

4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Etkileşim çalışmaları sadece yetişkinler üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Fampiridin (4-aminopiridin) içeren diğer ilaçlarla eş zamanlı tedavi kontrendikedir (Bkz.

Bölüm 4.3).

Fampiridinin yaklaşık %60’lık kısmı aktif renal sekresyon ile öncelikli olarak böbrekler

üzerinden atılmaktadır (Bkz. Bölüm 5.2). OCT2, fampiridinin aktif sekresyonundan sorumlu

taşıyıcıdır.

nedenle,

fampiridinin

OCT2

inhibitörü

olan

ilaçlarla

(örneğin

simetidin)

birlikte kullanımı kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.3) ve fampiridinin, OCT2 substratı ilaçlarla

(örneğin karvedilol, propranolol ve metformin) birlikte kullanımına dikkat edilmelidir.

İnterferon: Fampiridin interferon-beta ile birlikte kullanılmış ve herhangi bir farmakokinetik

ilaç etkileşimi gözlenmemiştir.

Baklofen: Fampiridin baklofen ile birlikte uygulanmış ve herhangi bir farmakokinetik ilaç

etkileşimi gözlenmemiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Pediyatrik popülasyon

Pediyatrik popülasyonda herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

FAMPYRA’nın çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli

veri mevcut değildir.

Gebelik dönemi:

Hamile kadınlarda fampiridinin kullanımı hakkında sınırlı miktarda veri bulunmaktadır.

Hayvan çalışmalarında gebelik ve laktasyon üzerinde toksik etkiler gözlenmiştir (Bkz. Bölüm

5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Dolayısıyla önlem olarak gebelikte

FAMPYRA kullanımından kaçınılması önerilmektedir.

Laktasyon dönemi:

Fampiridinin insanlarda ve hayvanlarda süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Fampiridinin

süt

atılımına

yönelik

fizikokimyasal

eldeki

farmakodinamik/toksikolojik

veriler

nedeniyle

emzirme

dönemindeki

çocuk

açısından

risk

olduğu

göz

ardı

edilemez.

FAMPYRA’nın emzirme döneminde kullanılması önerilmemektedir.

Üreme yeteneği / Fertilite:

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda fertilite üzerine herhangi bir etkisi görülmemiştir

(Bkz. Bölüm 5.3).

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

FAMPYRA sersemliğe neden olabileceği için, araç veya makine kullanımı üzerinde orta

düzeyde etki göstermektedir. Hastalara araç ve makine kullanmamaları konusunda uyarı

yapılmalıdır.

4.8.

İstenmeyen etkiler

FAMPYRA’nın güvenliliği, randomize edilmiş kontrollü klinik çalışmalarda, uzun süreli açık

çalışmalarda ve pazarlama sonrası düzenlemelerde değerlendirilmiştir.

Tanımlanan advers reaksiyonlar; çoğunlukla nörolojiktir ve nöbet, insomnia, anksiyete, denge

bozukluğu,

sersemlik,

parestezi,

tremor,

baş

ağrısı

asteniyi

içermektedir.

etkiler

fampiridinin

farmakolojik

aktivitesiyle

uyumludur.

Önerilen

dozda

FAMPYRA

verilen

Multipl Skleroz hastalarında gerçekleştirilen plasebo kontrollü deneylerde en sık karşılaşılan

yan etki idrar yolu enfeksiyonlarıdır (hastaların yaklaşık %12’sinde).

Aşağıda yer alan advers reaksiyonlar, sistem organ sınıfı ve mutlak görülme sıklığına göre

belirtilmiştir.

Görülme

sıklıkları

şekilde

tanımlanmıştır:

Çok

yaygın

(≥1/10);

yaygın

(≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000)

çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerle hesaplanamamaktadır).

görülme

sıklığı

grubunda

advers

reaksiyonlar,

azalan

ciddiyet

derecesine

göre

sıralanmıştır.

MedDRA SOC

Advers Reaksiyon

Görülme sıklığı kategorisi

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

İdrar yolu enfeksiyonu

Çok yaygın

Bağışıklık sistemi

hastalıkları

Anafilaksi

Anjiyoödem

Hipersensitivite

Yaygın olmayan

Yaygın olmayan

Yaygın olmayan

Psikiyatrik hastalıklar

İnsomnia

Anksiyete

Yaygın

Yaygın

Sinir sistemi hastalıkları

Sersemlik

Baş ağrısı

Denge bozukluğu

Parestezi

Tremor

Nöbet

Trigeminal nevraljinin

alevlenmesi

Yaygın

Yaygın

Yaygın

Yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Yaygın olmayan

Kardiyak hastalıklar

Palpitasyon

Taşikardi

Yaygın

Yaygın olmayan

Vasküler hastalıklar

Hipotansiyon*

Yaygın olmayan

Solunum, göğüs

bozuklukları ve mediastinal

hastalıklar

Dispne

Faringolaringeal ağrı

Yaygın

Yaygın

Gastrointestinal hastalıklar

Bulantı

Kusma

Konstipasyon

Dispepsi

Yaygın

Yaygın

Yaygın

Yaygın

Deri ve deri altı doku

hastalıkları

Döküntü

Ürtiker

Yaygın olmayan

Yaygın olmayan

Kas-iskelet bozukluklar,

bağ doku ve kemik

hastalıkları

Sırt ağrısı

Yaygın

Genel bozukluklar ve

uygulama bölgesine

ilişkin hastalıklar

Asteni

Göğüs rahatsızlığı*

Yaygın

Yaygın olmayan

* Bu semptomlar, aşırı duyarlılık bağlamında gözlenmiştir.

Seçilen advers reaksiyonların tanımlanması

Nöbet

Pazarlama

sonrası

deneyimlerde,

nöbet

vakaları

bildirilmiştir,

görülme

sıklığı

bilinmemektedir (eldeki verilerle hesaplanamamaktadır). Nöbet riski hakkında daha fazla

bilgi için lütfen bölüm 4.3 ve 4.4’e bakınız.

Hipersensitivite

Pazarlama sonrası deneyimlerde, aşağıda yer alan bulgulardan biri veya birkaçıyla birlikte

hipersensitivite

reaksiyonları

(anafilaksi

dahil)

bildirilmiştir;

dispne,

göğüs

rahatsızlığı,

hipotansiyon, anjioödem, döküntü ve ürtiker. Hipersensitivite reaksiyonları hakkında daha

fazla bilgi için lütfen bölüm 4.3 ve 4.4’e bakınız.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonların

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

Semptomlar

FAMPYRA’nın doz aşımına bağlı akut semptomları, merkezi sinir sistemi eksitasyonu ile

uyumludur ve konfüzyon, ürkeklik, diaforez, nöbet ve amnezi semptomlarını içermektedir.

4-aminopiridinin yüksek dozlarında merkezi sinir sistemi yan etkileri, konfüzyon, nöbet,

status epileptikus, istemsiz ve koreoatetoid hareketleri içermektedir. Yüksek doz verilmesi

halinde görülen diğer

yan etkiler arasında, kardiyak aritmiler (örneğin, supraventriküler

taşikardi ve bradikardi) ve olası QT uzamasının bir sonucu olarak gelişen ventriküler taşikardi

yer almaktadır. Ayrıca hipertansiyon vakaları da bildirilmiştir.

Tedavi

Aşırı doz almış hastalara destek tedaviler uygulanmalıdır. Tekrarlayan nöbet durumunda

hastalara

benzodiazepin,

fenitoin

veya

uygun

başka

akut

nöbet

önleyici

tedavi

uygulanmalıdır.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Diğer sinir sistemi ilaçları

ATC kodu: N07XX07.

Farmakodinamik etkiler

FAMPYRA bir potasyum kanal blokörüdür. FAMPYRA potasyum kanallarını bloke ederek

iyon

akımının

kanallardan

sızmasını

azaltmaktadır

sayede

repolarizasyon

uzamaktadır. Böylece demiyelinize aksonlarda aksiyon potansiyeli oluşumunu ve nörolojik

fonksiyonları

iyileştirmektedir.

Aksiyon

potansiyeli

oluşumunu

arttırarak,

merkezi

sinir

sisteminde daha fazla uyarımın oluşmasını sağlayabildiği tahmin edilmektedir.

Klinik etkililik ve güvenlilik

Üç adet faz III, randomize edilmiş, çift körlü, plasebo kontrollü doğrulama çalışması (MS-

F203 ve MS-F204 ve 218MS305) gerçekleştirilmiştir. Yanıt verenlerin oranı, eş zamanlı

kullanılan

immünomodülatör

tedaviden

(interferonlar,

glatiramer

asetat,

fingolimod

natalizumab dahil) bağımsızdır. FAMPYRA dozu günde iki kez 10 mg’dır.

Çalışma MS-F230 ve MS-F204

Çalışma MS-F230 ve MS-F204’te primer sonlanım noktası Zamanlı 25 Adım Yürüme Testi

(T25FW) ile ölçülen yürüme hızına yanıtlı hasta oranıdır. Yanıt veren hasta, tedavi dışı beş

ziyaretin maksimum değeri kıyaslanarak çift kör çalışma dönemindeki olası dört ziyaretten en

az üçünde tutarlı bir şekilde daha yüksek yürüme hızı sergileyen hasta olarak tanımlanmıştır.

Plaseboyla karşılaştırıldığında FAMPYRA ile tedavi edilen hastaların daha büyük kısmı yanıt

veren hasta grubunda yer almıştır (MS-F203: % 34,8’e karşılık % 8,3, p<0,001; MS-F204: %

42,9’a karşılık % 9,3, p<0,001).

FAMPYRA tedavisine yanıt veren hastaların yürüme hızında ortalama olarak plaseboya göre

% 26,3’e karşılık % 5,3 oranında (p<0,001) (MS-F203) ve % 25,3’e karşılık % 7,8 oranında

(p<0,001)

(MS-F204)

iyileşme

yaşanmıştır.

Yaşanan

iyileşme

FAMPYRA

kullanmaya

başlandıktan sonra hızlı (birkaç hafta içinde) biçimde görülmüştür.

12-maddeli Multipl Skleroz Yürüme Skalası ile ölçülen yürümede istatistiksel ve klinik

açıdan anlamlı gelişme kaydedilmiştir.

Tablo 1: Çalışma MS-F203 ve MS-F204

ÇALIŞMA *

MS-F203

MS-F204

Plasebo

FAMPYRA

Günde iki defa

10 mg

Plasebo

FAMPYRA

Günde iki

defa 10 mg

Katılımcı sayısı

Tutarlı iyileşme

%8,3

% 34,8

%9,3

% 42,9

Fark

% 26,5

% 33,5

% 17,6 , % 35,4

% 23,2, % 43,9

P değeri

<0,001

<0,001

≥%20 iyileşme

% 11,1

% 31,7

% 15,3

% 34,5

Fark

% 20,6

% 19,2

GA

%11,1, %30,1

% 8,5, % 29,9

P değeri

<0,001

<0,001

Yürüme hızı Adım/saniye

Adım/sn.

Adım/sn.

Adım/sn.

Adım/sn.

Başlangıç noktası

2,04

2,02

2,21

2,12

Sonlanım noktası

2,15

2,32

2,39

2,43

Değişim miktarı

0,11

0,30

0,18

0,31

Fark

0,19

0,12

p-değeri

0,010

0,038

% olarak Ortalama

Değişim

5,24

13,88

7,74

14,36

Fark

8,65

6,62

p-değeri

<0,001

0,007

MSWS-12-puanlı

(ortalama, sem) (Multipl

Skleroz Yürüme Ölçeği)

Başlangıç noktası

69,27 (2,22)

71,06 (1,34)

67,03 (1,90)

73,81 (1,87)

Ortalama değişim

-0,01 (1,46)

-2,84 (0,878)

0,87 (1,22)

-2,77 (1,20)

Fark

2,83

3,65

p-değeri

0,084

0,021

LEMMT (ortalama, sem)

(Alt Ekstremite Manuel

Kas Testi)

Başlangıç noktası

3,92 (0,070)

4,01 (0,042)

4,01 (0,054)

3,95 (0,053)

Ortalama değişim

0,05 (0,024)

0,13 (0,014)

0,05 (0,024)

0,10 (0,024)

Fark

0,08

0,05

p-değeri

0,003

0,106

Ashworth Skoru

(Kas spastisitesi için bir

test)

Başlangıç noktası

0,98 (0,078)

0,95 (0,047)

0,79 (0,058)

0,87 (0,057)

Ortalama değişim

-0,09 (0,037)

-0,18 (0,022)

-0,07(0,033)

-0,17 (0,032)

Fark

0,10

0,10

p-değeri

0,021

0,015

Çalışma 218MS305

Çalışma 218MS305, multipl sklerozlu ve yürüme güçlüğü yaşan 636 denekte yürütülmüştür.

Çift kör tedavinin süresi, 2 hafta tedavi sonrası takip ile birlikte 24 haftadır. Primer sonlanım

noktası, 24 haftada temel MSWS-12 skorundan ortalama ≥8 puan iyileşme gösteren hastaların

oranı olarak ölçülen, yürüme yeteneğindeki gelişmeydi. Bu çalışmada, istatistiksel anlamda

önemli bir tedavi farkı bulunmaktadır; plasebo kontrollü hastalara kıyasla, FAMPYRA ile

tedavi edilen hastaların daha büyük bir kısmının yürüme yeteneğinde iyileşme göstermiştir

(1.38 Rölatif risk (%95 GA:[1.06, 1.70])). İyileşme genellikle tedavi başladıktan sonra 2 ila 4

hafta içinde görülür ve tedavi kesildikten sonra 2 hafta içinde ortadan kalkar.

FAMPYRA ile tedavi edilen hastalar, statik ve dinamik denge ve fiziksel hareketliliğin bir

ölçütü olan Zamanlı Kalk ve Yürü (TUG) testinde istatistiksel olarak önemli bir iyileşme

göstermişlerdir. İkincil sonlanım noktası, plaseboya kıyasla FAMPYRA ile tedavi edilen

hastaların daha büyük bir kısmı 24 haftalık bir periyotta temel TUG hızından ≥%15 iyileşme

göstermiştir. Berg Denge Ölçeği’ndeki fark (BBS; statik dengenin bir ölçütü), istatistiksel

olarak önemli değildir.

Ayrıca, FAMPYRA ile tedavi edilen hastalar Multipl Skleroz Etki Ölçeği (MSIS-29) fiziksel

skorunda plaseboya kıyasla başlangıçtan istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme göstermiştir

(LSM farkı -3.31, p<0.001).

Tablo 2: Çalışma 218MS305

24 hafta

Placebo

N=38*

FAMPYRA 10 mg

BID

N=315*

Fark (%95 GA)

p - değeri

Başlangıç

MSWS

skorundan

ortalama

puan

iyileşme

gösteren hastaların oranı

Risk farkı: %10.4

(%3; %17.8)

0.006

MSWS-12 skoru

Başlangıç

Başlangıç noktasından

itibaren görülen iyileşme

65.4

-2.59

63.6

-6.73

LSM: -4.14

(-6.22; -2.06)

<0.001

TUG

hızında

ortalama

iyileşme gösteren hastaların oranı

Risk farkı: %9.2

(%0.9; %17.5)

0.03

TUG

Başlangıç

Başlangıç

noktasından

itibaren görülen iyileşme (sn)

27.1

-1.94

24.9

-3.3

LSM: -1.36

(-2.85; 0.12)

0.07

MSIS-29 fiziksel skor

Başlangıç

Başlangıç

noktasından

itibaren görülen iyileşme

55.3

-4.68

52.4

-8.0

LSM: -3.31

(-5.13; -1.50)

<0.001

BBS skoru

Başlangıç

Başlangıç

noktasından

itibaren görülen iyileşme

40.2

1.34

40.6

1.75

LSM: 0.41

(-0.13; 0.95)

0.141

*Tedavi amaçlı popülasyon = 633; LSM= En küçük kareler ortalaması

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Oral olarak uygulanan fampiridin, gastrointestinal sistemden hızlıca ve tamamen emilir.

Fampiridin dar bir terapötik indekse sahiptir. FAMPYRA uzatılmış salımlı tabletlerin mutlak

biyoyararlanımı değerlendirilmemiştir. Ancak, bağıl biyoyararlanımı (sulu bir oral solüsyonla

karşılaştırıldığında) %95’tir. FAMPYRA uzatılmış salımlı tablet, emilim derecesi üzerinde

herhangi

etki

olmaksızın,

daha

düşük

konsantrasyonuna

daha

yavaş

yükselerek

fampiridinin emiliminde bir gecikme göstermektedir.

FAMPYRA tabletler yiyecekler ile birlikte alındığında fampiridinin plazma konsantrasyonu-

zaman eğrisi (EAA

0-∞

) altında kalan alandaki azalma yaklaşık %2-7’dir (10 mg’lık doz). EAA

değerindeki bu küçük azalmanın terapötik etkinlik üzerinde herhangi bir azalmaya neden

olması beklenmemektedir. Ancak, C

maks

değerinde %15-23 oranında bir artış gözlenir. C

maks

ve doza bağlı advers reaksiyonlar arasında açık bir ilişki bulunduğu için FAMPYRA’nın aç

karnına alınması önerilmektedir (Bkz. Bölüm 4.2).

Dağılım:

Fampiridin

kan-beyin

bariyerini

kolaylıkla

geçen

yağda

çözünen

tıbbi

üründür.

Fampiridinin plazma proteinlerine bağlanma oranı çok düşüktür (bağlanmış olan kısım insan

plazmasında %3-7 arasındadır). Fampiridinin dağılım hacmi yaklaşık 2,6 L/kg’dır.

Fampiridin bir P-glikoprotein substratı değildir.

Biyotransformasyon:

Fampiridin insanlarda 3-hidroksi-4-aminopiridine oksidasyonu ve 3-hidroksi-4-aminopiridin

sülfata konjugasyonu ile metabolize olmaktadır. İn vitro ortamda fampiridin metabolitlerinin

seçilmiş potasyum kanallarına karşı herhangi bir farmakolojik aktivitesi bulunmamıştır.

Fampiridinin

insan

karaciğer

mikrozomları

tarafından

3-hidroksi-4-aminopiridine

hidroksilasyonunun Sitokrom P450 2E1 (CYP2E1) tarafından katalizlendiği görülmüştür.

10 mg tablet için ölçülen ortalama plazma fampiridin konsantrasyonunun yaklaşık 100 katına

karşılık

gelen

μM’de

fampiridin

tarafından

CYP2E1’in

doğrudan

inhibisyonunun

gerçekleştiğine (yaklaşık %12 inhibisyon) ilişkin bulgular mevcuttur.

Kültürü yapılmış insan hepatositlerinin fampiridin ile tedavisi, CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9,

CYP2C19,

CYP2E1

CYP3A4/5

enzim

aktivitelerinin

indüksiyonunda

hiç

etki

göstermemiştir ya da çok az etki göstermiştir.

Eliminasyon:

Fampiridinin eliminasyonu öncelikli olarak böbreklerden yapılmaktadır ve 24 saat içinde ana

tıbbi ürünün yaklaşık %90’ı idrarla atılmaktadır. Renal klirens (CLR 370 ml/dk), kombine

edilmiş

glomerüler

filtrasyon

renal

OCT2

taşıyıcısı

tarafından

gerçekleştirilen

aktif

ekskresyon nedeniyle glomerüler filtrasyon hızından oldukça yüksektir. Fekal atılan kısım,

uygulanan dozun %1’inden daha azına karşılık gelmektedir.

Böbrek

fonksiyonları

olan

hastalarda,

önerilen

dozda

alındığında

fampiridin

akümülasyonu olduğuna dair klinik bir kanıt yoktur. Böbrek yetmezliği olan hastalarda

akümülasyon, yetmezlik derecesiyle ilişkili olarak meydana gelmektedir.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum

FAMPYRA yaklaşık 6 saatlik terminal eliminasyon yarı ömrüne sahip lineer (doz orantılı)

farmakokinetiklerle karakterize edilmektedir. C

maks

-daha küçük oranda olmak üzere- ve EAA

dozla orantılı olarak artmaktadır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Geriyatrik popülasyon:

FAMPYRA’nın klinik çalışmaları, daha genç hastalardan farklı yanıt verip vermediğini

belirlemek

için

yaş

üzerinde

yeterli

sayıda

hasta

içermemektedir.

FAMPYRA

değişikliğe uğramaksızın öncelikli olarak böbrek yoluyla atılır ve kreatinin klerensinin yaşla

birlikte

azalması

nedeniyle

yaşlı

hastalarda

böbrek

fonksiyonlarının

izlenmesi

dikkate

alınmalıdır (Bkz. Bölüm 4.2).

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyonla ilgili veri bulunmamaktadır.

Böbrek yetmezliği olan hastalar:

Fampiridin, öncelikli olarak böbrek yoluyla değişmemiş tıbbi ürün olarak atılır ve bu nedenle

böbrek

fonksiyonlarında

bozulma

olabilecek

hastalarda

böbrek

fonksiyonlarının

kontrol

edilmesi gerekmektedir. Hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda, böbrek fonksiyonu normal

olan hastalarda ulaşılan konsantrasyona göre yaklaşık 1,7 ile 1,9 kat daha fazla fampiridin

konsantrasyonu olması beklenebilir. FAMPYRA, hafif, orta ve şiddetli böbrek yetmezliği

olan hastalarda kullanılmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.3).

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Fampiridinin

çeşitli

hayvan

türleri

üzerinde

oral

yinelenen

toksisitesi

çalışmaları

gerçekleştirilmiştir.

Oral olarak kullanılan fampiridine başlangıçta hızlı bir şekilde, daha çok doz alımını takip

eden 2 saat içerisinde meydana gelen, advers yanıt alınmıştır. Yüksek tek dozlar veya

yinelenen düşük dozlar alındıktan sonra çalışılan tüm türlerde titreme, konvülsiyonlar, ataksi,

dispne, pupillerde dilatasyon, halsizlik, anormal ses çıkışı, solunum hızında artış ve aşırı

tükürük salgılanması da dahil olmak üzere benzer klinik belirtiler gözlenmiştir. Ayrıca,

yürüme bozukluları ve hipereksitabilite de gözlenmiştir. Bu klinik belirtiler beklenmeyen

belirtiler değildir ve fampiridinin aşırı farmakolojik etkisini temsil etmektedir. Buna ek

olarak,

fatal

üriner

sistem

tıkanıklıklarına

ilişkin

vaka

sıçanlarda

gözlenmiştir.

bulguların

klinik

önemi

açıklığa

kavuşturulmaya

çalışılmaktadır

ancak

bulguların

fampiridin tedavisi ile nedensel ilişkisi göz ardı edilmemelidir.

Sıçanlarda maternal fonksiyon dahil pre ve postnatal gelişim çalışmaları,

sıçanlarda ve

tavşanlarda erken embriyonik gelişim çalışmaları ve sıçanlarda fertilite çalışmalarını içeren

bir takım üreme ile ilgili toksikoloji çalışmaları fampiridin ile yürütülmüştür. Fertilite ve

çiftleşme indekslerinin üreme parametrelerinde fampiridinin etkisi görülmemiştir. Ayrıca,

sıçanlarda veya tavşanlarda gelişmeye yönelik bir toksisite kanıtı gözlenmemiştir. Ancak; F1

jenerasyonunun

neonatal

davranışları,

canlılığı,

büyümesi

ve/veya

üreme

yetenekleri

üzerindeki

etkileri

belirtilen

sıçanlarda

fampiridinin

doğum

laktasyon

üzerindeki

muhtemel etkilerini değerlendiren çalışmalarda, maternal toksik dozlarda yavru canlılığı ve

vücut ağırlığında azalma gözlenmiştir.

İn vitro ve in vivo bir grup çalışmada fampiridin mutajenik, klastojenik veya karsinojenik

olduğuna dair herhangi bir bulgu göstermemiştir.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi

Tablet çekirdeği:

Hipromelloz

Mikrokristalin selüloz

Silika, susuz kolloidal

Magnezyum stearat

Film kaplaması:

Hipromelloz

Titanyum dioksit (E-171)

Polietilen glikol 400

6.2.

Geçimsizlikler

Bulunmamaktadır.

6.3.

Raf ömrü

36 ay

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altında saklayınız.

Tabletleri nemden ve ışıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

FAMPYRA blister ambalajlarda tedarik edilir.

Folyo blister (alüminyum/alüminyum), her blister 14 tablet içermektedir.

-28 tabletlik (14 tabletlik 2 blister) ambalajda veya

-56 tabletlik (14 tabletlik 4 blister) ambalajda sunulmaktadır.

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir gereklilik bulunmamaktadır.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Adı

: GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Adresi : Mustafa Kemal Mah., 2119. Sok., No:3, D:2-3, 06520, Çankaya/Ankara

: 0 312 219 62 19

Faks

: 0 312 219 60 10

8.

RUHSAT NUMARASI

2016/638

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi

: 09.09.2016

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

29-11-2018

FDA approves first treatment for Lambert-Eaton myasthenic syndrome, a rare autoimmune disorder

FDA approves first treatment for Lambert-Eaton myasthenic syndrome, a rare autoimmune disorder

FDA approved Firdapse (amifampridine) tablets for the treatment of Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) in adults. LEMS is a rare autoimmune disorder. This is the first FDA approval of a treatment for LEMS.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-8-2018

Fampyra (Biogen Netherlands B.V.)

Fampyra (Biogen Netherlands B.V.)

Fampyra (Active substance: fampridine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5385 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2097/T/43

Europe -DG Health and Food Safety

17-7-2018

Firdapse (BioMarin Europe Ltd)

Firdapse (BioMarin Europe Ltd)

Firdapse (Active substance: amifampridine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4779 of Tue, 17 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1032/T/57

Europe -DG Health and Food Safety