EYESTIL GOZ DAMLASI 10 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EYESTIL GOZ DAMLASI 10 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EYESTIL GOZ DAMLASI 10 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer ophthalmologicals

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8696875610103
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

EYESTILgözdamlası–10ml

Gözeuygulanır.

Etkinmadde:

100ml’de,0.150ghiyalüronikasitsodyumtuzuiçerir.

Yardımcımaddeler:

Disodyumfosfatdodekahidrat,monobaziksodyumfosfat,sodyumklorür,benzalkonyumklorür,safsu.

BuKullanmaTalimatında:

1.EYESTILnedirveneiçinkullanılır?

2.EYESTIL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.EYESTILnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.EYESTIL’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.EYESTILnedirveneiçinkullanılır?

EYESTĐL,10ml’likdüşükyoğunluklupolietilenşişelerdekullanımahazırsterilgözdamlasıdır.

EYESTIL,kurugözhastalığınınsemptomatiktedavisindekullanılır.

2.EYESTIL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

EYESTIL’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

ĐçerdiğietkinmaddeveyayardımcımaddelerdenherhangibirineaşırıduyarlılığınızvarsaEYESTIL’i

kullanmayınız.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

EYESTIL’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Benzalkonyumklorüriçerdiğindenyumuşakkontaktlenslerlekullanımıkontrendikedir.

Deterjanveyadezenfektanetkisigösterendiğergözçözeltileriylebirlikteaynızamandakullanmayınız.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuzadanışınız.

EYESTIL’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayöntemiaçısındanyiyecekveiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamileliksürecindeEYESTIL’i,ancakkullanımızorunluisevecidditıbbikontrolaltındauygulanmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EYESTIL’inemzirmedönemindekietkisibilinmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

EYESTIL’inaraçvemakinekullanımınıengelleyecekhiçbiretkisiyoktur.

EYESTIL’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Eyestil10ml,0.5gBenzalkonyumklorüriçerir.Benzalkonyumklorüryumuşakkontaktlenslertarafından

absorbeedilebilir.EYESTILveyumuşakkontaktlensineşzamanlıolarakkullanımınıngerekliolduğu

durumlarda,uygulamadanöncekontaktlensiçıkartınızvelensitakmakiçinenazından15dakikabekleyiniz.

EYESTIL’in,içeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınızyoksa,buyardımcı

maddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarlabirliktekullanımı

Sodyumhiyalüronat,kuaterneramonyumtuzlarımevcudiyetindeçökebilir.Bubileşikleriiçerençözeltilerle

birliktekullanmaktankaçınınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlardakullandınızise

lütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.EYESTILnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

EYESTIL’ialırkenherzamandoktorunuzuntalimatlarınakesinolarakuyunuz.Tedaviyealınanyanıta

bağlıolarakEYESTILiletedavininsüresihekimtarafındanbelirlenmelidir.Doktorunuzayrıbirtavsiyede

bulunmadıkça,herbirgözegünde6defayakadar1damladamlatınız.Bu,sizinEYESTĐL’dentamyarar

görmenizisağlar.1ayıaşantedaviperiyotlarındakullanılmamalıdır.

Uygulamayoluvemetodu:

Tedavisürenizdoktorunuztarafındanbelirlenecektir.

Yalnızoftalmikkullanımiçindir.

Gözeuygulanır.

Plastikşişeyidelmekiçinkapağısivriucadoğruçeviriniz.Sivriucuçevirerekşişeyikapatınız.

Đlacıkullanırkenambalajınucuilegözeyadaellerinizdahilbaşkabiryüzeyekabınucuiledokunmayınız.

Kullanmadanönceambalajınzedelenmemişolduğundaneminolunuz.

Şişeaçıldıktansonra28güniçindekullanılmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

ÇocuklardaKullanımı:

Pediyatrikyaşgrubunda,EYESTILgerçektenihtiyaçolmasıhalindevesıkıtıbbikontrolaltında

kullanılmalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardaözelbirdozayarlamasıöngörülmemektedir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrek/Karaciğeryetmezliğiolanhastalardadoktortarafındanönerilendozdışındaözelbirkullanım

durumuyoktur.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,butalimatlarıtakipediniz.

EğerEYESTIL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarsadoktorunuzveyaeczacınız

ilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaEYESTILkullandıysanız

Dozaşımıvakasıraporedilmemiştir.

EYESTIL’ikullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız, birdoktorveyaeczacıilekonuşunuz.

EYESTIL’ikullanmayıunutursanız

EğerEYESTIL’inbirdozunuuygulamayıunutursanız,tedaviyeertesigününsabahındaöncekigibi

uygulayarakdevamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

EYESTILiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

DoktorunuzreçeteettiğisüreceEYESTILkullanmayadevamediniz.

Tedavinizidoktorunuzadanışmadansonlandırmayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,EYESTIL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Gözkapağıveyakonjonktivainflamasyonu

Kızarıklık,gözyaşısalgısındaartışveyayüzeyelalerjikreaksiyonlar,keratit

Kaşıntı,yanma

BunlarEYESTIL’inhafifyanetkileridir.Hafifyanetkilerseyrekgörülür.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzuveya

eczacınızıbilgilendiriniz.

5.EYESTIL’inSaklanması

EYESTIL’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

Şişeaçıldıktansonra28güniçindekullanılmalıdır.

25ºC’ninaltındakiodasıcaklığındaveçocuklarınulaşamayacaklarıyerlerdeveambalajındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraEYESTIL’ikullanmayınız.

Etiketvekutuüzerindeyazılmışilkikirakamayı,sondörtrakamyılıgösterir.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizEYESTIL’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

TEKATEKNĐKCĐHAZLARSANAYĐVETĐCARETA.Ş

AltanErbulakSokakNo:3Kat:380300

Mecidiyeköy-ĐSTANBUL

Tel:0212-2745124

Fax :0212-2721568

Üretimyeri:

SIFIS.P.A.

'36,ViaErcolePatti95020

Lavinaio-AciS.Antonio

Katanya-ĐTALYA

Tel:00390957922111

Bukullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.