EYE-VISOL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EYE-VISOL % 0,05 5 ML DAMLA
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EYE-VISOL % 0,05 5 ML DAMLA
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • tetryzoline

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699569610045
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

EYE-VİSOLgözdamlası

Göziçineuygulanır.

Etkinmadde:

Tetrahidrozolin hidroklorür0.5 mg/mL

Yardımcımaddeler:

Sodyumklorür,disodyumEDTA,benzalkonyumklorür,borikasit,disodyum

tetraborat.10H

O, sodyum hidroksit, enjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfendoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.EYE-VİSOL nedir veneiçinkullanılır?

2.EYE-VİSOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.EYE-VİSOL nasıl kullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.EYE-VİSOL’ünsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. EYE-VİSOLnedir veneiçinkullanılır?

EYE-VİSOL5mL’likpolietilenşişeiçerisinde,berrakverenksizçözeltihalinde0.5mg/mL

terahidrozolin hidroklorüriçeren steril birgözdamlasıdır.

EYE-VİSOL,oküleralerji(baharnezlesigibi)veyaminörirritasyonlardan(rüzgar,duman,

toz,kitapokuma,televizyonizleme,yüzmegibi)kaynaklananödemvegeçicikonjunktival

hiperemisemptomlarının ortadan kaldırılmasınısağlar.

2. EYE-VİSOL’ü kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

EYE-VİSOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

TetrahidrozolinhidroklorürveyaEYE-VİSOLiçeriğindekiherhangibirbileşenekarşıaşırı

hassasiyetinizvarsa,

Göztansiyonunuzvarsa.

EYE-VİSOL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Gözlerdekitahrişveyakızarıklık,enfeksiyon(mikroorganizmalarabağlıiltihap),gözde

yabancıcisim,gözünsaydamtabakasındamekanikveyakimyasalmaddelerebağlıtravma

gibihekimmüdahalesinigerektirenciddisebeplerebağlıise,

Gözdeşiddetliağrı,gözvegözkapaklarınınbirbirinebakanyüzleriniörtenzardatahriş,

başağrısı,görmedeanideğişiklik,bulanıklık,görmekaybı,anidenyüzenlekelerinoluşması,

gözlerdeanioluşankırmızırenk,ışığakarşıağrıduyulmasıveyaçiftgörmegibidurumlar

mevcutsa,

Ürüngeçici midriyaziseneden olduysa,

Uygulamadansonraki72saatiçindeneticealınamazsa,kızarıklıkveyatahrişazalmazsaya

daartarsa,görmededeğişiklik veyagözdeağrı olursa.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

EYE-VİSOL’ünyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayöntemi açısındanyiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileolduğunuzuveyaolabileceğinizidoktorunuzabildiriniz,ziradoktorunuzEYE-VİSOL

reçeteetmeden öncebu durumu dikkate almak isteyecektir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

İlacınannesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.Emzirdiğinizidoktorunuzabildiriniz,

ziradoktorunuzEYE-VİSOLreçeteetmeden öncebu durumu dikkate almak isteyecektir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımı üzerineetkimevcut değildir.

EYE-VİSOL’üniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

EYE-VİSOL,0.1mg/mLbenzalkonyumklorüriçermektedir.Gözdetahrişesebebiyet

verebilir.Yumuşakkontaktlenslerletemasındankaçınınız.Uygulamadanöncekontakt

lensiniziçıkartınızvelensitakmakiçinenazından15dakikabekleyiniz.Yumuşakkontakt

lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Ciltenflamasyonuveyaharabiyetiolduğudurumlardaürününborikasitiçermesindendolayı

cildinizile temasından kaçınınız.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

EYE-VİSOL’ündiğerilaçlarilebirliktekullanılmasıileilgiliözelbirkullanımbilgisi

bulunmamaktadır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3. EYE-VİSOLnasıl kullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Kullanmadan öncevarsagözlüklerinizi ve kontakt lenslerinizi çıkartınız.

Altgözkapağınızıniçineolmaküzeregünde2defa1damlaileenfazlagünde4defa2

damlaaralığındaki dozlardakullanınız.

Uygulamayoluvemetodu:

EYE-VİSOLgözeuygulanır.

EYE-VİSOL’ü kullanmadan önceelleriniziyıkayınız.

Kullanım için aşağıdaki şekildehareket ediniz:

Kapağı açınız(Şekil1).

İlkuygulamadakapağınaltındakihalkayıatınız(Şekil2).Kapağıtekrartamamenvesıkıca

vidalayınız(Şekil3). Böylecedamlalıktaki zar delinir vedamlalık akmayabaşlar.

Şişeyi baş veortaparmaklarınızarasında tutarak ters çeviriniz.

Tersçevrilmişşişeninüzerineişaretparmağınızilebirkeredeuygulayacağınızhafifbasınç

ileEYE-VİSOL’ün bir damlası akacaktır (Şekil4).

Kafanızıhafifçegeriyedoğruyatırınız.Gözkapağıvegözünüzarasındabirkeseoluşacak

kadarparmağınızlaaltgözkapağınızıaşağıdoğruçekiniz.Damlanınoluşankeseiçine

damlatılması gerekmektedir (Şekil5).

Damlalık ucunugözeyaklaştırınız. Eğeryardımcıolacaksa biraynakullanınız.

Damlalığıgözünüze,gözkapağınıza,gözünüzünetrafındakiyüzeylereveyadiğer

yüzeyleredeğdirmeyiniz. Değdirirseniz, damlalığamikroorganizmalar bulaşabilir.

EYE-VİSOL’üdamlattıktansonraaltgözkapağınızıyavaşçaserbestbırakınız,gözünüzü

kapatınızvegöz-burunarasıbölgeyebirparmağınızilehafifçebastırınız(Şekil6).Buönlem

EYE-VİSOL’ün vücudun diğer bölgelerineyayılımını önleyecektir.

Eğerdamlayıikigözünüzedekullanmanızgerekiyorsayukarıdakiadımlarıdiğergözünüz

için detekrarlayınız.

Eğer damlagözünüzegelmezsetekrar deneyiniz.

Kullandıktan sonraEYE-VİSOL’ün kapağınısıkıcakapatınız.

Gözünüziçinkullandığınızbaşkabirilaçdahavarsa,herikiilaçuygulamasıarasında10-

15 dakikalık araveriniz.

Şekil1

Şekil2

Şekil3

Şekil4

Şekil5

Şekil6

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

EYE-VİSOL, 6yaşındanküçük çocuklardakullanılırken doktoradanışınız.

12yaşınaltındaki çocuklarda,yetişkingözetimindekullanınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel kullanımıyoktur.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Özel kullanımıyoktur.

EğerEYE-VİSOL’ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaEYE-VİSOLkullandıysanız

EYE-VİSOL’ükullanmanızgerekendenfazlaveuzunsürelikullanmışsanızgözdeki

kızarıklıkta artış veyayeniden oluşmagözlenebilir.

Bu durumu bir doktor veya eczacı ilekonuşunuz.

EYE-VİSOL’ü kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

EYE-VİSOLiletedavisonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,EYE-VİSOL’ündeiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkileri olabilir.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiğişekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın: 10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek: 10000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

Çokseyrek:Uygulamabölgesireaksiyonları(okülerveperioküleryanma,eritem,irritasyon,

ödem, ağrı vekaşıntı dahil), midriyazis

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Gözdeokülerveperiküleryanma, eritem, irritasyon, ödem, ağrı, kaşıntı vemidriyazis

BunlarEYE-VİSOL’ünhafifyanetkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamış olacaksınız.

5.EYE-VİSOL’ünsaklanması

EYE-VİSOL’ü çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki odasıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız

Ambalajda belirtilen sonkullanma tarihinden sonraEYE-VİSOL’ü kullanmayınız.

Bulanık,rengideğişmişveyaiçindeyabancıcisimlerbulunangözdamlalarınıkullanmayınız.

Şişe ağzında ilaçkristalleri görülengözçözeltilerini kullanmayınız.

EYE-VİSOLGözDamlasınıorijinal ambalajı açıldıktan sonra15gün içindetüketiniz.

Ruhsat sahibi:

BİLİMİLAÇ SAN. veTİC. A.Ş.

KaptanpaşaMahallesi

Zincirlikuyu Cad. No:184

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel:+90 (212) 365 15 00

Faks: +90 (212) 27629 19

Üretimyeri:

MEFARİLAÇSAN. A.Ş.

Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No: 20

34906 Pendik-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı tarihindeonaylanmıştır.

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.