EXTRAIR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EXTRAIR 12 MCG-400 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 60+60 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EXTRAIR 12 MCG-400 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 60+60 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • östrojen ve KOAH

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8697927550606
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

EXTRAİR12+400mcginhalasyoniçintoziçerenkapsül

Yutulmaz. Ağızdansolunarakkullanılır.

Etkinmadde:

12 mcg(mikrogram)Formoteroliçerenkapsül: İnhalasyoniçintoziçeren herbirkapsül12

mcgformoterolfumarat dihidratiçerir.

400 mcg(mikrogram)Budesonid içerenkapsül: İnhalasyoniçintoziçerenherbirkapsül400

mcgbudesonidiçerir.

Yardımcımaddeler:

12mcgformoteroliçerenkapsül:laktoziçerir.

400mcgbudesonid içerenkapsül:laktoziçerir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveya

düşükdozkullanmayınız.

1. EXTRAİRnedirveneiçinkullanılır? BuKullanmaT alimatında:

2. EXTRAİR’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. EXTRAİRnasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. EXTRAİR’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

2

1. EXTRAİRnedirveneiçinkullanılır?

EXTRAİR;12mcgformoterolfumarat dihidratiçeren 60 inhalerkapsülve400mcgbudesonid

içeren 60 inhalerkapsüliçeren ambalajlardabulunurve1adet inhalasyoncihazıiçermektedir.

Astım, kronik bronşitveamfizemgibiakciğerhastalıklarının tedavisindekullanılır.

12mcgformoteroliçerenkapsül solunumyollarınıgenişletici(bronkodilatör)ilaçgrubundandır.

400 mcgbudesonid içeren kapsüliltihap gidericibirtürsteroiddir.

EXTRAİR,astımsemptomlarınındüzeltilmesivekontrolaltınaalınmasıamacıylakullanılır.

stımhastalığınınbasamaklıtedavisinde3.basamaktanitibarenkullanılırvekronikbronşit

(bronşlarıniçyüzeyiniörtenmukozanınkronikiltihabı),amfizem(akciğerlerin,havapeteklerinin

çeperlerinin hasarauğramasınedeniyleanormalolarakgenişlemesi)tedavisindekullanılır.

2. EXTRAİR’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

EXTRAİR’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

EğerEXTRAİR’iniçerdiğietkinmaddelerveyayardımcımaddelerdenherhangibirine

karşıaşırıduyarlıisenizveyaalerjinizvarsakullanmayınız.

Alerjiksenizyadaalerjikolduğunuzudüşünüyorsanız,EXTRAİR’ikullanmadan önce

hekimi bilgilendirin.

Statusastmatikus(astımnöbeti)olarak bilinen durumunuzvarsaEXTRAİR’i

kullanmayınız.

EXTRAİR’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Herhangibirkalp sorununuzyadayüksek tansiyonunuzvarsa,

Diyabetinizvarsa ( EXTRAİRpaketindebulunan12mcgformoteroliçerenkapsülü

lanmayabaşladığınızda, ilavekan şekeritestleriyaptırmanızgerekebilir),

Kan potasyumdüzeyinizdüşükse,

Tiroid bezinizaşırıaktifise

12mcgformoteroliçerenkapsülü dikkatli kullanınız.

3

Eğer;

Hırıltıveyagöğsünüzdekisıkışmahissiolmak üzereastımınızaait belirtilerkötüye

gidiyorsa

Vücudunuzdabudesonidyadalaktozakarşıherhangibirreaksiyongeliştiyse

Vereminizvarsayadageçmişteveremtedavisigördüyseniz

Karaciğerhastalığınızvarsa

Göz, burun, boğazyadaakciğerlerleilgilibirsorununuzvarsa

400mcgbudesonid içerenkapsülü dikkatlikullanınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa siziniçingeçerliyse lütfendoktorunuza

danışınız.

EXTRAİR’inyiyecekve içeceklekullanılması

EXTRAİR’in gıdalarlabirliktealınmasıhalindeetkileşimkonusundabilgiyoktur.

Solunumyoluvebeslenmeyolununfarklıolmasınedeniyleetkinliğindebirazalmaveyaartma

beklenmemelidir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

12mcgformoteroliçerenkapsülünve400mcgbudesonid içerenkapsülünhamilelerde

kullanılması önerilmemektedir.

Tedavinizsırasında hamileolduğunuzu farkedersenizhemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

12mcgformoteroliçerenkapsülve400mcgbudesonid içerenkapsülemzirmedönemindeanne

sütünegeçebilir.Bu nedenleemzirmedönemindekullanılmasıtavsiyeedilmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımıüzerineherhangibiretkibeklenmemektedir.Bununlabirlikte

EXTRAİR’ialmayabaşladıktansonrabaşdönmesi,sersemlikveyayorgunlukhissetmeye

başlarsanızbu etkilergeçenekadararaçveyamakinekullanmayınız.

4

EXTRAİR’iniçeriğindebulunan bazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

EXTRAİR’in içerisindelaktozbulunmaktadır. Herbir12mcgformoteroliçerenkapsül24.988mg

laktoz, herbir400mcgbudesonid içerenkapsül24.600mglaktoziçerir.

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişse,

bu tıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa geçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Formoterol

Astım,soğukalgınlığı,depresyonveyauykubozukluklarıgibidurumlardakullanılanbazıilaçlar

betaadrenerjikmaddeleriçerebilir.Builaçlarilebirlikteformoterol kullanıldığındaözelliklekalp

vedamarsisteminietkileyenistenmeyenetkilerortayaçıkabilir.Birliktekullanımındadikkatli

olunmalıdır.

Glokom(göztansiyonu),kaskramplarıveyabazıkashastalıklarınıntedavisindekullanılanbazı

ilaçlardaantikolinerjikmaddebulunabilir.Builaçlarilebirliktekullanılırsaformoterolünetkisi

artabilir. Birliktekullanımındadikkatli olunmalıdır.

Yüksek tansiyon,anjinapektoris (kalbibesleyendamarlarındaralması/tıkanmasıileortayaçıkan

göğüsağrısı),bazıkalpritimbozukluklarıveanksiyete(kaygı,endişe)tedavisindekullanılanbazı

ilaçlarbeta blokermaddeiçerebilir.Builaçlarformoterolün etkisinikısmenyadatamamen

ortadan kaldırabilir.

Kalpyetmezliğitedavisindekullanılanveglikozitiçerenilaçlarileformoterolünbirlikte

kullanılmasıhalindekandapotasyumdüzeyininazalmasınabağlıolarakkalpritimbozukluğu

(aritmi)riskiartabilir. Birliktekullanımındadikkatli olunmalıdır.

Depresyongibiruhvesinirhastalıklarınıntedavisindekullanılanmonoaminoksidazinhibitörleri

ileformoterolün birliktekullanılmasısonucuistenmeyenetkilerortayaçıkarabilir.Butürilaçları

kullanıyorsanızveyatedavinizinkesilmesinden14gündendahaazsüregeçtiyseformoterolü

kullanmayınız.

Depresyongibiruhvesinirhastalıklarınıntedavisindekullanılanbirbaşkailaçolantrisiklik

antidepresanlarilebirlikteformoterol kullanımıkalpritimbozukluğuriskiniartırabilir.Birlikte

kullanımındadikkatli olunmalıdır.

Formoterolilebirlik teyüksektansiyon,astımvebazıkalphastalıklarınıntedavisindekullanılan

kortikosteroid, diüretik ilaçlar(idrarsöktürücüler), aminofilin veteofilingibiilaçların kullanılması

kandakipotasyumseviyelerinidüşürebilir(hipokalemi).Budurumkalpritminibozabilir. Bununla

birliktesteroidilaçlarveaminofilin-teofilingibiilaçlarformoterolün solunumyollarınıgenişletici

(bronkodilatör)etkisiniartırabilir. Birliktekullanımlarındadikkatliolunmalıdır.

5

Formoterolün kalpritimbozuklukları(aritmi),astım,alerji,bazıkalphastalıklarıveParkinson

hastalığıtedavisindekullanılanvekinidin,dizopiramid,prokainamid,fenotiyazidler,

antihistaminikvetrisiklikantidepresaniçerenilaçlarlabirliktekullanılmasıEKG’dedeğişikliklere

(QTaralığınınuzamasına)vekalpritimbozuklukları(ventriküleraritmi)riskininartmasınaneden

olabilir. Birliktekullanımlarındadikkatli olunmalıdır.

Budesonid

Bazımantarhastalıklarınıntedavisindekullanılanveketokonazol,itrakonazoliçerenilaçlarile

udesonidinbirliktekullanılmasıhalindebudesonidinkandakiseviyesiartabilir.Birlikte

kullanımındadikkatli olunmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. EXTRAİRnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

EXTRAİR’iherzaman doktorunuzun talimatlarıdoğrultusundakullanınız.

Doktorunuz EXTRAİRiletedavinizinnekadarsüreceğinivehangidozda,almanızgerektiğini

sizeanlatacaktır. Nasılkullanacağınızdan emin değilsenizdoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Astımlıhastalardakutuiçindebulunanikiayrıilaçdoktorunönerisidoğrultusundamutlaka

birliktekullanılmalıdır. Sadecebirilacın kullanımı tedavideeksiklik veyetersizlikyaratabilir.

Solunumyollarındakiakutkasılmanın semptomatik tedavisi:

12mcgformoteroliçerenkapsül

12mcgformoteroliçerenkapsülün havayollarınıgenişletici(bronkodilatör)etkisikapsülün

olunmasından12saatsonrabilebelirgindir. Bu nedenle, gündeikikezuygulanmasıçoğuhastada

gerek gündüz gereksegeceortayaçıkansolunumyollarındakidaralmanın

(bronkokonstriksiyonun)yeterli kontrolünü sağlar.

Yetişkinler

Bronşiyalastımdaveamfizemlebirlikteveyatekbaşınaolan kronik bronşitgibidiğersolunum

yolu hastalıklarındakibelirtilerinin tedavisinde:

Düzenliidametedavisiiçin,sabahveakşamgündeikikez1-2inhalerkapsül(12-24mikrogram)

kullanılır.Günlük4kapsülden(48mikrogram)dahafazlakullanmayınız.Haftadaikikereden

6

dahasıkekdozalmaihtiyacınızınolmasıdurumunda,hastalığıngidişatındabozulmaolasılığı

nedeniyle, doktorunuzatedavinizin gözdengeçirilmesikonusundabilgilendirilmek üzere

başvurmalısınız.

Egzers izebağlısolunumyollarındakidaralmanınönlenmesindeveyabilinenbiralerjeniletemas

etmeden önce:

Egzersizveyaalerjenletemastanenaz15dakikaönce 1inhalerkapsül(12mikrogram)

alınmalıdır. Ağırastımı olan erişkin hastaların 2kapsül(24mcg)kullanması gerekebilir.

5yaşveüzerindekiçocuklar

Astım

Düzenliidametedavisiiçin gündeikikez1inhalerkapsül(12 mcg).

Günlük 2kapsülden(24mikrogram )dahafazlakullanmayınız.

Egzersizebağlısolunumyollarındakidaralmanınönlenmesindeveyabilinenbiralerjeniletemas

etmeden önce:

Egzersizveyaalerjenletemastanenaz15dakikaönce 1inhalerkapsül(12mikrogram)

alınmalıdır.

400mcgbudesonid içerenkapsülün etkisigenellikleilkkullanımdansonraki24saatiçindeortaya

çıkmaktadır. 400mcgbudesonid içerenkapsül

Maksimumetkinin oluşması1-2 haftaveyadahauzun sürebilir.

Astımlıhastalarındahaöncekitedavilerinebağlıolmaküzerebudesonidinbaşlangıçdozugünde

200-400mikrogram dır.Eğergündetekdozuygulanan400mcgbudesonidiçerenkapsülastım

bulgularını(öksürük,hışıltılısolunumgibi)önlemedeyetersizkalırsagünlükdozartırılabilir

ve/veya bölünerek uygulanabilir. En fazlaalınacak dozgündetoplam1600mikrogramdır.

İdamedozhastalığın şiddetinegöredoktorunuztarafından ayarlanacaktır.

Doktorunuzyadaeczacınızsolumacihazının kullanımıhakkındasizibilgilendirmelidir.

Kapsüllerkullanılmadanönceblisterambalajlarındasaklanmalıdır.

Uygulama yoluvemetodu:

EXTRAİR’i,ağızyoluylainhalasyonşeklindekullanınız.İnhalasyondansonraağzınızısuile

durulayınız.

İnhalasyon cihazı kullanmatalimatı için bakınızekli talimat.

7

Değişikyaşgrupları:

5 yaşveüzerindekiçocuklarveergenler(<18 yaş):

Astım 12mcgformoteroliçerenkapsül

Düzenli idametedavisi içingündeikikez1inhalerkapsül(12mikrogram).

Egzersizebağlısolunumyollarındakidaralmanınönlenmesindeveyabilinen biralerjen iletemas

etmeden önce:

Egzersizveya alerjenle temastan en az15 dakikaönce 1inhalerkapsül(12mcg )alınmalıdır.

Çocuklariçin önerilengünlük maksimumdozgündeikikez400 mcg ’dır. 400mcgbudesonid içerenkapsül

Gündeikikez100-200mikrogram başlanabilirveenfazlagündeikikez400mikrogramolarak

uygulanabilir.

Yaşlılarda kullanım:

12mcgformoteroliçerenkapsül ileilgiliolaraketkinlikvegüvenlilikbakımındangençveyaşlılar

arasındaönemsenecekfarklılıklaryoktur.Bazıyaşlıhastalarınilacadahaduyarlıolabileceği

unutulmamalıdır.

400mcgbudesonid içerenkapsül için herhangibirdozayarlanmasınagerekyoktur.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

12mcgformoteroliçerenkapsül içinböbrekveyakaraciğerfonksiyonbozukluğuolanhastalarda

dozayarlanmasıgerekmemektedir.

400mcgbudesonid içerenkapsül kullananveşiddetlikaraciğerfonksiyonbozukluğubulanan

hastalarbazıhormondüzeyleriaçısından düzenliaralıklarlaizlenmelidir.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça, bu talimatlarıtakip ediniz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

Doktorunuz EXTRAİRiletedavinizin nekadarsüreceğinisizebildirecektir.İyihissetmeye

başlasanızbile, doktorunuzun izniolmadan ilacıbırakmayınız.

EğerEXTRAİR’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınızilekonuşunuz.

8

Kullanmanızgerekenden dahafazlaEXTRAİRkullandıysanız:

İnhaleriherzaman hekimin sizesöylediğişekildekullanınız.

EXTRAİR’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

EXTRAİR’ikullanmayıunutursanız:

Eğerbirdozalmayıunutursanızvetakipedendozunalımzamanıyakındeğilsehemen

unuttuğunuzdozu alınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

EXTRAİRiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

İlacıkullanmayıdoktorunuzadanışmadan anidenkesmeyiniz.

Doktorunuzunönerisidışındatedaviyisonlandırmanız,hastalığınızınşiddetlenmesinevetedavinin

aksamasınaneden olabilir.

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

Tümilaçlargibi12mcgformoteroliçerenkapsül içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyan etkilerolabilir. 12mcgformoteroliçerenkapsül

Aşağıdakilerdenbiriolursa,12mcgformoteroliçerenkapsülükullanmayıdurdurunuzve

DERHALdoktorunuzabildirinizveya sizeen yakın hastanenin acilbölümünebaşvurunuz:

Titreme

Solunumyolla rının beklenmeyen birdaralmavenefesdarlığı(paradoksalbronkospazm)

Hızlıveyadüzensizkalp atışları, çarpıntı

Göğüstespazmşeklindekişiddetliağrı(anjinapektoris)

Kasılma

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazınyutmayı

veyanefesalmayızorlaştıracak şekildeşişmeleri

Döküntü veyakaşıntıgibideriproblemleri

Kan basıncındadalgalanma

Bunlarınhepsiçokciddibiryanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutiseaciltıbbi

müdahaleye veya hastaneyey atırılmanızagerek olabilir.

9

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakın hastanenin acilbölümünebaşvurunuz:

Kandakipotasyumseviyelerindekidüşüş(hipokalemi)

Kan şekeridüzeyinin normalin üzerineçıkması (hiperglisemi)

Ağızveyaboğazdaortaseviyedetahriş, seskısıklığıveöksürük

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrek görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuza söyleyiniz:

Başağrısı

Titreme

Huzursuzluk, endişe-kaygı, sinirlilik veuykusuzluk

Başdönmesi

Kaskramplarıvekasağrısı

Tatalmadabozukluklar

Midebulantısı

Buyanetkiler12mcgformoteroliçerenkapsülünhafifyanetkileridir. Dozazaltıldığındaveya

davikesildiğindekaybolur.

Tümilaçlargibi,400mcgbudesonid içerenkapsül içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyan etkilerolabilir. 400mcgbudesonid içerenkapsül

Aşağıdakilerdenbiriolursa,400mcgbudesonid içerenkapsülükullanmayıdurdurunuzve

DERHAL doktorunuzabildirinizveya sizeen yakın hastanenin acilbölümünebaşvurunuz:

Solunumyollarının beklenmeyen birdaralmavenefesdarlığı(paradoksalbronkospazm)

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazınyutmayı

veyanefesalmayızorlaştıracak şekildeşişmeleri

Titreme, kasılma

Döküntü veyakaşıntıgibideriproblemleri

Hızlıveyadüzensizkalp atışları, çarpıntı

Göğüstespazmşeklindekişiddetliağrı(anjinapektoris)

10

Kan basıncındadalgalanma

Bunlarınhepsiçokciddibiryanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutiseaciltıbbi

müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirininfarkederseniz hemendoktorunuza bildiriniz veya size en

yakınhastanenin acilbölümünebaşvurunuz.

Ağıziçerisindebeyazlekelenmeler

Ağızveyaboğazdaortaseviyedetahriş, boğazağrısı

Seskısıklığıveöksürük

Yutmadazorluk

Vücuttaşişlik

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçok seyrek görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuza söyleyiniz.

Huzursuzluk, endişe-kaygı, sinirlilik veuykusuzluk

Yutmagüçlüğü

Kaşıntı, kızarıklık, ciltdöküntüsü

Kaskrampları, kasağrısı,yorgunluk

Buyan etkiler400mcgbudesonid içerenkapsülü nhafifyanetkileridir.Dozazaltıldığındaveya

tedavikesildiğindekaybolur.

Çocuklarda:

400mcgbudesonid içerenkapsül çocuklardanadirenbüyümedeyavaşlamayaneden

olabileceğinden,uzunsüre400mcgbudesonidiçerenkapsülkullanan çocuklardaveergenlerde

büyümenin takip edilmesi gerekebilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

11

5. EXTRAİR’insaklanması

EXTRAİR’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeve ambalajında saklayınız.

25 ºC’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiileuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra EXTRAİR’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi: Celtis İlaçSan. VeTic. A.Ş

GeneralAliRızaGürcanCad.

Merter İşMerkeziBağımsızBölümNo 2/6

Güngören /İSTANBUL

Telefon:0 212 481 40 98

Faks:0 212 481 40 98

info@celtisilac.com.tr

ÜretimYeri: NeutecİlaçSan. Tic.A.Ş.

1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı/SAKARYA

Bu kullanma talimatı18.11.2011tarihindeonaylanmıştır.

12

İnhalasyoncihazıkullanımtalimatları

1. Kapağıçekip çıkarınız.

2. İnhalerin tabanınısıkıcatutup, ağızlığıokyönündedöndürerekaçınız.

3.Kapsülü, kaps ülşeklindekiboşluğayerleştiriniz.Kapsülükullanmadanhemenönce

ambalajından çıkarınız.

13

4. Ağızlığıkapalıdurumadöndürünüz.

5. İnhaleridiktutupSADECEBİRKEZsıkıcakırmızıdüğmelerebasınız.Sonradüğmeleri

bırakınız.

Not: Kapsülbuaşamadaparçalanabilirveküçükjelatinparçacıklarıağzınızaveya

boğazınızagelebilir.Jelatinyutulabilirvebuyüzdenzararlıdeğildir.Kapsülünparçalanma

eğilimi,kapsülübirdefadanfazladelmeyerek,saklamaşartlarınauyarakvekapsülü

ambalajından kullanmadan hemen önceçıkarmaksuretiyleminimumaindirilebilir.

6. Nefesinizi olabildiğinceveriniz.

14

7. Ağızlığıağzınızayerleştirinizvebaşınızıhafifçegeriyedoğrueğiniz.Dudaklarınızla

ağızlıketrafınısıkıcasarınızvehızlavealabildiğinizkadarderinsolukalınız.Kapsülün

aletinodacığındadönmesinden,tozundağılmasındankaynaklananvızıldamasesini

duymalısınız.Eğerbuvızıldamasesiniduymadıysanız,kapsülodacıktasıkışmışolabilir;

budurumdainhaleriaçınızvekapsülüodacıktasıkışmışolduğuyerdenkurtarınız.Kapsülü

kurtarmak için kırmızıdüğmeleretekrartekrarBASMAYINIZ.

8. Vızıldamasesiniduyduğunuzda,nefesinizi,rahatsızolmayacakşekilde,tutabildiğiniz

kadartutunuzveinhaleriağzınızdançıkarınız.Sonranefesveriniz.İnhaleriaçınızve

kapsüldetozkalıp kalmadığınıkontrolediniz. Eğerkalmışise6-8. işlemleri tekrarlayınız.

9. Kullandıktansonrainhaleriaçınız,boşkapsülüçıkarınız,ağızlığıkapatınızvekapağı

tekrarkapatınız.

İnhalerintemizlenmesi

Tozlarıuzaklaştırmakiçinağızlıkvekapsülyuvasınıkurubirbezveyatemiz,yumuşakbirfırça

ilesiliniz.

İlacın uygun kullanımından emin olmak için doktorveyabirbaşkasağlık personeli;

Hastayainhaleri nasıl kullanacağınıgöstermelidir.

Kapsülü sadece inhalerile birliktevermelidir.

Kapsüllerininhalasyonamaçlıolduğuveyutulmamasıgerektiğikonusundahastayı

uyarmalıdır.

Jelatinkapsülünparçalanabileceğiveinhalasyondansonraağızaveboğazaküçükjelatin

parçacıklarınınulaşılabileceğihastayaanlatılmalıdır.Budurumunmeydanagelmeolasılığı

kapsülübirdefadanfazladelmeyerekminimumaindirilmiştir.Kapsüllerblisterambalajından

kullanımdan hemen önceçıkarılmalıdır.

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-5-2018

Trydonis (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trydonis (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trydonis (Active substance: beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)2713 of Wed, 02 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4702

Europe -DG Health and Food Safety

26-4-2018

Riarify (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Riarify (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Riarify (Active substance: beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide) - New authorisation - Commission Decision (2018)2581 of Thu, 26 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4836

Europe -DG Health and Food Safety