EXPIGMENT %4 KREM, 30G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EXPIGMENT %4 KREM, 30G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EXPIGMENT %4 KREM, 30G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • hidrokuinon

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 163/55
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 25-01-1993
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

Sayfa1/8

KULLANMATALĐMATI

EXPĐGMENT%4krem

Ciltüzerineuygulanır.

Etkinmadde:Her1gkremde40mghidrokinoniçerir.

Yardımcımaddeler:Butilmetoksidibenzoilmetan,3-(4-metilbenziliden)-kamfor,sitrik

asitmonohidrat,sorbikasit,beyazyumuşakvazelin,siklometikon,izopropilmiristat,

setostearilalkol,sodyumlaurilsülfat,sıvıparafin,disodyumEDTA,butil

hidroksianizol(E320),safsu.

BuKullanmaTalimatında:

1. EXPĐGMENTnedirveneiçinkullanılır?

2. EXPĐGMENT’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. EXPĐGMENTnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. EXPĐGMENT’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINI

dikkatliceokuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuza

builacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

Sayfa2/8

1. EXPĐGMENTnedirveneiçinkullanılır?

EXPĐGMENT,deriüzerinesürülerekkullanılanbirüründür.Diğerdermatolojikler

olarakadlandırılanbirilaçgrubunadahildir.

EXPĐGMENT,etkinmaddeolarak1gramında40mghidrokinonihtivaeder.

Hidrokinonderirenginiaçıcıözelliktebirmaddedir.

EXPĐGMENT,ağzıplastikkapaklakapatılmış,30gkremiçerenalüminyumtüpte

kullanımasunulmaktadır.

EXPĐGMENT,derininrengindekoyulaşma(hiperpigmentasyon)görülenalanların

renklerininaşamalıolarakaçılmasıamacıylakullanılır.EXPĐGMENT’inetkinmaddesi

olanhidrokinonetkisinideriyerenginiverenmelaninadlıbirmaddeninüretimini

yavaşlatarakgösterir.Melaninpigmentininazalmasıylabirlikte,koyulaşanciltrengi

zamanlanormalrenginegeridöner.

2.EXPĐGMENT’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

EXPĐGMENT’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

HidrokinonveyaEXPĐGMENT’inherhangibirbileşeninealerjinizveyaaşırı

duyarlılığınızvariseEXPĐGMENT’ikullanmayınız.

Topikalhidrokinon'ungebelikboyuncaveçocuklarda(12yaşvealtı)kullanımının

güvenliliğibilinmemektedir.

EXPĐGMENT’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

EXPĐGMENT,sadecederiyedışarıdanuygulananbirüründür.

EXPĐGMENT’ingözlervemukozmembranlarla(buruniçiveağıziçigibi)temasından

kaçınınız.Gözlerekazaratemasıdurumundagözleriniziderhalbolsuileyıkayınızve

doktorabaşvurunuz.

EXPĐGMENT,güneştenkorumaetmenleri(GKE)içermektedir;ancakgüneş

yanıklarınınönlenmesiamacıylakullanmayınız.

EXPĐGMENT,doğruşekildekullanılmadığındaistenmeyenkozmetiketkilereneden

olabilenderirenginiaçanbirüründür.

EXPĐGMENT'ikullanmadanönce;deriduyarlılığınıtestetmekiçin,azmiktardakremi

hasarlıolmayanbirderibölgesineuygulayınızve24saatsüreylegözlemleyiniz.Hafif

Sayfa3/8

kızarıklıkilacınkullanımınındurdurulmasınıgerektirenbirdurumdeğildirancak

kaşıntı,vezikül(içisıvıdolukabarcık)oluşumuveyaaşırıiltihaplanmaolduğunda

tedaviyedevametmeyinizvedoktorunuzabaşvurunuz.

EXPĐGMENT,nadirolarakderininmavi-siyahkararmasıilekarakterizebirduruma

nedenolabilir.Böylebiretkioluşursa,tedaviyidurdurunuzvedoktorunuzabaşvurunuz.

Budurumdahaçokzencihastalardagelişirkendiğerbireylerdedebuetkigörülebilir.

EXPĐGMENT’iniçeriğindekigüneşkoruyucular,tedavinizsüresincebirmiktar

güneştenkorumasağlamaktadır.Tedavisüresincevesonrasında,derinizinrenginde

yenidenbirkoyulaşmayıönlemekamacıylayüksekkorumalıbirgüneştenkoruyucu

(GKE15veüzeri)uygulayarakveyakıyafetleryardımıylatedaviedilenderiningüneşe

maruziyetiniengelleyiniz.

EXPĐGMENT’ingözaltıveburunabitişikbölgelerdekullanılması,tahrişriskiniartırır.

2aylıktedavisonrasındaderinizdebirrenkaçılmasıgörülmezse,EXPĐGMENT

kullanımınısonlandırınız.

EXPĐGMENT’içocuklardanuzaktutunuz.Yanlışlıklayutulmasıhalinde,derhalbir

doktorayadazehirbilgimerkezinebaşvurunuz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

EXPĐGMENT’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

EXPĐGMENT’inuygulamayöntemiaçısındanyiyecekveiçeceklerlebilinenbiretkileşimi

yoktur.

Hamilelik

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hidrokinon’un hamilelerde kullanımının cenine zararlı olup olmadığı

bilinmemektedir.

EXPĐGMENTkullanımınınhastayasağlayacağıyarar-zarardengesigözönünde

bulundurularakzorunluhallerdışındakullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Sayfa4/8

Emzirme

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hidrokinon’uninsansütüyleatılıpatılmadığıbilinmemektedir.

Hidrokinon’unsütileatılımıhayvanlarüzerindearaştırılmamıştır.

EXPĐGMENTtedavisinindurdurulupdurdurulmayacağınailişkinkararverilirken,

fayda/zararoranıdikkatealınmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

DeriüzerinesürülerekuygulananEXPĐGMENTileilgiliolarakbukonudayapılmışbir

çalışmamevcutdeğildir.

EXPĐGMENT’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

EXPĐGMENT’iniçeriğindebulunan,

Butilhidroksianizol(E320),lokalderireaksiyonlarına(örneğin,kontakdermatite)yada

gözlerdevemukozmembranlardairitasyona,

Setostearilalkolvesorbikasitiselokalderireaksiyonlarına(örneğin,kontakdermatite)

nedenolabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

EXPĐGMENT’i,ışığakarşıduyarlılığıartırıcıilaçlarlabirliktekullanırkendoktorunuza

danışınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3. EXPĐGMENTnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktortarafındanbaşkaşekildeönerilmediyse;EXPĐGMENT’isabahveakşam

olmaküzeregündeikikezuygulayınız.

2aylıktedavisonrasındabiriyileşmegörülmezse,ilacınkullanımınıdurdurunuzve

doktorunuzadanışınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Deriüzerinesürülerekuygulanır.

Sayfa5/8

EXPĐGMENT’i;derinizdesadeceetkilenen(renkbozukluğuolan)alanlaraincebir

tabakahalindesürünüz.

lacınkullanımısüresincegüneştenuzakdurmayaçalışınızvetedaviedilenbölgeleri

güneştenkoruyucubirürünveyakıyafetlerlekoruyunuz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

EXPĐGMENT’in12yaşınaltındakiçocuklardagüvenlilikveetkililiği

incelenmemiştir.

Yaşlılardakullanımı:

EXPĐGMENT’inyaşlılardakullanımıincelenmemiştir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrek/Karaciğeryetmezliğiolanhastalarda,EXPĐGMENTkullanımınıngüvenlilik

veetkililiğibilinmemektedir.Dozayarlamasıgerekliolabilir.

EğerEXPĐGMENT’inetkisininçokgüçlüyadaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzlayadaeczacınızlakonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaEXPĐGMENTkullandıysanız:

EXPĐGMENT’inderiüzerinefazlamiktardauygulanmasısonucunda,deridenemilimebağlı

olaraksistemik(tümvücuduetkileyen)yanetkilerbildirilmemiştir.Ancakherbiruygulama,

vücutüzerindeküçükbiralanlasınırlandırılmalıdır.ÇünkübazıhastalardaEXPĐGMENT

kullanımınabağlıolarak,tedavininkesilmesinenedenolmasadacilttegeçicikızarıklıkve

hafifyanmahissigörülebilmektedir.

Yanlışlıklayutulmasıhalindeveyadozaşımışüphesiolduğunda,derhalbirdoktorayada

zehirbilgimerkezinebaşvurunuz.Yutulmasonrasındatremor(titreme)venöbetbenzeri

belirtileroluşabilir.

Sayfa6/8

EXPĐGMENT’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

EğerEXPĐGMENT’ikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozuygulamayınız.

EXPĐGMENTiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

Böylebiretkibeklenmemektedir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,EXPĐGMENT’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakisıklıkgruplarıkullanılmıştır:

Çokyaygın(≥1/10);yaygın(≥1/100ila<1/10);yaygınolmayan(≥1/1.000ila<1/100);seyrek

(≥1/10.000ila<1/1.000);çokseyrek(<1/10.000);bilinmiyor(eldekiverilerdenhareketle

tahminedilemiyor).

Aşağıdakilerdenbiriolursa,EXPĐGMENT’ialmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Seyrek:

Ciddialerjikreaksiyonlar(döküntü,özellikleyüz,dilveboğazdakaşıntı/şişme,ciddi

başdönmesi,nefesalmadazorluk)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinEXPĐGMENT’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Seyrek:

Hafifyanma

Batma

Kızarıklık

Sayfa7/8

Kuruluk

Çokseyrek:

Vezikül(içisıvıdolukabarcık)oluşumu

Derideçatlama

Derininrengindemavi-siyahrenktekoyulaşma

BunlarEXPĐGMENT’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“ĐlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. EXPĐGMENT’insaklanması

EXPĐGMENT’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajındakisonkullanmatarihindensonraEXPĐGMENT’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:ORVAĐlaçSan.veTic.A.Ş.

AOSB10010Sok.No.10,

35620Çiğli/ĐZMĐR

Sayfa8/8

ÜretimYeri: ORVAĐlaçSan.veTic.A.Ş.

AOSB10010Sok.No.10,

35620Çiğli/ĐZMĐR

Bukullanmatalimatıonaylanmıştır.

(günayyıl)