EXFORGE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EXFORGE 10/160 MG 28 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EXFORGE 10/160 MG 28 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • araç ve kullanılmaları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699504091205
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

EXFORGE10mg/320mgFilmKaplıTablet

Ağızyoluilealınır.

Etkinmaddeler: Herfilmkaplıtablette10mgamlodipinbazaeşdeğer13.87mg

amlodipin besilatve320 mgvalsartan.

Yardımcımaddeler:Mikrokristalselüloz,krospovidon, kolloidalanhidrozsilika,

magnezyumstearat,hipromeloz,makrogol4000,talk,sodyumnişastaglikolat,

titanyumdioksit(E171),sarıdemiroksit(E172).

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaT alimatında:

1.EXFORGE nedirveneiçinkullanılır?

2.EXFORGEkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.EXFORGE nasılkullanılır?

4. Olası yanetkilernelerdir?

5.EXFORGE’un saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. EXFORGEnedirveneiçinkullanılır?

FORGE, 28adetfilmkaplıtabletiçeren blisterambalajdatakdimedilmektedir.

Herbirfilmkaplıtablet,10 mgamlodipin ve320mgvalsartan içerir.

EXFORGE, kalsiyumkanalblokörlerisınıfınaaitbirmaddeolanamlodipin veanjiyotensinII

reseptörant agonistlerisınıfınaaitbirmaddeolanvalsartaniçerir.Bumaddelerinikiside

yüksekkanbasıncınızın(hipertansiyon)kontroledilmesinisağlar.Amlodipin,damardüzkas

hücrelerininkalsiyumkanallarınıblokeeder;buda,kandamarlarınınkasılmasınıönler.

VücuttarafındanüretilenbirmaddeolananjiyotensinII,kandamarlarınınbüzülmesineneden

olarakkanbasıncınıartırır.Valsartan,anjiyotensinII’ninetkisiniblokeedereketkieder.Bu

ikimekanizmadakan damarlarınızıgevşetirvekan basıncınızıdüşürür.

EXFORGE, kanbasıncıtekbaşınaamlodipinya da valsartaniçerenbirilaçileyeterince

kontroledilemeyenhastalarda,yüksekkanbasıncının(hipertansiyonun)tedaviedilmesi

amacıylakullanılır.Eğer,yüksekkanbasıncıuzunsüredevamedersebeyin, kalpve

böbreklerdekikandamarlarınıtahripedebilirveinmeye,kalpyetmezliğineyadaböbrek

2

yetmezliğineyolaçabilir.Kanbasıncınınnormaldüzeyedüşürülmesi,bubozuklukların

ortayaçıkmariskiniazaltır.

2. EXFORGEkullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

EXFORGE’u aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Valsartana,amlodipinbesilataya da EXFORGE’un içerdiğiyardımcımaddelerden

rhangibirisinekarşıalerjinizyadaolağandışıbirtepkinizvarsa(eğeralerjiniz

olabileceğinidüşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyedebulunmasınıisteyiniz),

Amlodipineyadabaşkabirkalsiyumkanalblokörüne(yüksek tansiyon tedavisinde

kullanılan birilaçgrubu)karşıalerjinizvarsa.Budurumkaşınma, cilttekızarmaveya

nefesalmadagüçlükşeklindeolabilir.

Şiddetlikaraciğeryetmezliğiniz, safrayolunabağlısirozyadasafrabirikimineneden

olan hastalığınızvarsa,

Aliskiren (kan basıncınıdüşüren birilaç)kullanırken, şekerhastasıisenizveyaböbrek

yetmezliğiniz(böbreklerin süzmeyeteneğinigösteren birtetkik olanglomerüler

filtrasyon hızıGFR<60ml/dak/1.73 m 2 ) varsa,

Hamileyseniz yadahamilekalmayıplanlıyorsanızbu ilacıkullanmayınız.

Kan basıncınızciddiölçüdedüşükse(hipotansiyon).

Kalp kapakçıklarınızdadaralmavarsa(aortik stenoz)yadakalbinizin vücudunuzayeterli

kan sağlayamadığıbirdurummevcutsa(kardiyojenik şok).

Kalp krizigeçirdiysenizvebunun sonucundakalpyetersizliğinizvarsa.

EXFORGE’u aşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Kusmayada ish alşikayetinizvarsa,

Karaciğeryadaböbrek problemlerinizvarsa,

Böbreknakligeçirdiysenizyadaböbreklerinizekangötürendamarlarınızdadaralma

olduğu teşhisedildiyse,

Vücudunuzdaüretilenaldosteronisimlihormonunyüksekdüzeydeseyrettiğiböbrek

bezlerinietkileyen hastalığınız(primerhiperaldosteronizm)varsa,

BirADEinhibitörü(yüksektansiyontedavisindekullanılanbirilaçgrubu)(özellikle

deşekerhastalığıileilişkiliböbrekproblemlerinizvarsa)veyaaliskiren(kanbasıncını

düşürenbirilaç)iletedaviediliyorsanız(builaçlarınbirliktekullanılmasımutlaka

gerekligörülürsesadeceuzmangözetimialtındayapılmalıveböbrekfonksiyonu,

elektrolitlervekanbasıncıyakındansıksıktakipedilmelidir.Diyabetiknefropatiadı

verilen uz unsürelişekerhastalığısonucundaortayaçıkmışbirböbrekrahatsızlığınız

varsaADEinhibitörleriveanjiyotensinIIreseptörblokerleribirlikte

kullanılmamalıdır).

ADEinhibitörleri (yüksektansiyontedavisindekullanılanbirilaçgrubu)gibidiğer

açlarlaalınırkenyüzdeveboğazdaşişlikmeydanageliyorsaExforgekullanımını

durdurunuzvederhaldoktorunuzlabağlantıyageçiniz.BirdahatekrarExforge

almamalısınız.

Doktorunuz,kalpkapakçıklarınızdadaralma(aortveyamitralstenoz)yada

daralmay labirliktekalpkasınızdaanormalkalınlaşma(obstrüktifhipertrofik

kardiyomiyopati)teşhisettiyse.

3

Kalpyetersizliğinizvarsaveyakalpkrizigeçirdiysenizbaşlangıçdozuiçin

doktorunuzuntavsiyesineuyunuz.Doktorunuzayrıcaböbrekfonksiyonlarınızıda

kontroledebilir.

Doktorunuzböbrek fonksiyonlarınızı, kan basıncınızıvekanınızdakielektrolitmiktarını(örn.

potasyum)düzenliaralıklarlakontroledebilir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

dokto runuzadanışınız.

EXFORGE’u n yiyecekveiçecekilekullanılması

EXFORGE’uaçveyatok karnınaalabilirsiniz.

Greyfurtvegreyfurtsuyu,EXFORGEkullanankişilercetüketilmemelidir.Çünkügreyfurtve

greyfurtsuyu,builacınetkinmaddesiolanamlodipininkandakiseviyesiniartırabilirvebu

EXFORGE’un kan basıncınıdüşürücü etkisindebeklenmedik biryükselmeyeneden olabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileysenizyadahamilekalmayıplanlıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz. Doktorunuz

normaldehamilekalmadanönceveyasizhamilekaldığınızıöğreniröğrenmezEXFORGE’u

kullanmayıbırakmanızıveEXFORGEyerinebaşkabirilaçkullanmanızıtavsiyeedecektir.

EXFORGEhamileliğinbaşlarında(ilk3ay)önerilmezvehamileliğinilk3ayındansonra

kullanıldığındabebeğeciddizararverebileceğindenötürü,hamileliğinüçüncüayındansonra

kullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğeremziriyorsanızdoktorunuzubilgilendiriniz.EmzirenkadınlarınEXFORGE

kullanmamalarıgerekmektedir.

Araçvemakinekullanımı

Yüksekkanbasıncınıntedaviedilmesiiçinkullanılandiğerilaçların(antihipertansifilaçlar)

çoğundaolduğugibiEXFORGEdanadirensersemliğenedenolabilirvekonsantrasyon

kabiliyetini bozabilir.B unedenlearaçyadamakinekullanmadanönceveyadiğerdikkat

gerektirenetkinliklerdebulunmadan önce, EXFORGE’un etkilerinenasılcevapverdiğinizi

bildiğinizden emin olunuz.Emin olmadığınıztakdirdearaçvemakinekullanmayınız.

EXFORGE’un içeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

EXFORGE’u n içeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınızyoksa, bu

maddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

4

Deridekimantarenfeksiyonlarınıönlemedevetedavietmedekullanılanilaçlar

(ketokonazol, itrakonazolgibi),

AIDSveyaHIVenfeksiyonlarınıtedavietmedekullanılanilaçlar(ritonavir,indinavir

gibi),

Bakteriyelenfeksiyonlarıtedavietmedekullanılanilaçlar(klaritromisin,talitromisin

rifampisin,eritromisingibi),

Simvastatin (artmışkolesterolü kontroletmedekullanılan birilaç)

Organ naklireddiniönlemek üzerekullanılan ilaçlar(siklosporin),

Psikiyatritedavisindekullanılan lityum,

Diltiazem (hipertansiyon, anginapektoris (göğüsağrısı)vebazıaritmi(kalpritim

bozukluğu)tiplerinintedavisindekullanılır),

Sara nöbetigeçirmeyiengelleyici ilaçlar(antiepileptiklerörn.karbamazepin, fenobarbital,

fenitoin, fosfenitoin, primidon) vebazıbitkiselilaçlar[örn.sarıkantaron(hipericum

perforatum/St. John’swort)],

Kanbasıncınıdüşürmekiçinkullanılanilaçlar,özellikleidrarsöktürücüler, ADE

inhibitörleri veyaaliskiren,

Dantrolen( vücutsıcaklığındakiciddibozukluklardakullanılır)

ilekullanımındadikkatliolunmalıdır.

EXFORGE’unpotasyumiçerenyiyeceklerleetkileşimibilinmemektedir.Potasyumtutucu

ilaçlar,potasyum takviyeleriyadatuzyerinekullanılanpotasyumiçeriklimaddelerile

kullanımındadikkatliolunmalıdır.Doktorunuzkanınızdakipotasyummiktarınıperiyodik

olarakkontrol etmelidir.

SteroidyapıdaolmayanağrıkesiciilaçlarveyaseçiciCOX-2 inhibitörleri ilebirlikte

kullanımındailacınkanbasıncıdüşürücüetkisiazalabilir.Builaçlarlabirlikte

kullanımındadikkatliolunmalıdır.Doktorunuzayrıcaböbrekfonksiyonlarınızıkontrol

edebilir.

Yüksekkanbasıncınıntedaviedilmesiiçinkullanılandiğerilaçlar(antihipertansifilaçlar)

vetansiyondüşürücü(hipotansif)yanetkilereyolaçabilenbazıilaçlarla[örn.depresyon

tedavisindekullanılantrisiklikantidepresanlar,prostatbezibüyümesindekullanılanalfa

blokörler)]birliktekullanımıkan basıncınıdüşürücü etkisiniartırabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.EXFORGE nasılkullanılır?

Uygun kulla nımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

EXFORGE içinönerilengünlükdozbirfilmtablettir.İlacınızıhergünaynızamanda,

tercihensabahlarıalmanızönerilir.

Hangidozdavetamolarakkaç tabletEXFORGE kullanacağınızıdoktorunuzsize

söyleyecektir. Tedaviyevereceğinizcevabagöre,doktorunuzsizedahayüksek yada

dahadüşükbirdozönerebilir.

Eniyisonuçlarıeldeetmekveyanetkiriskiniazaltmakiçindoktorunuzunsöylediği

sürece EXFORGEkullanmayadevamedin. EXFORGE ’yinesüreylekullanmanız

gerektiğiileilgilisorularınızvarsadoktorunuzlaveyaeczacınızlakonuşun.

5

Önerilen dozu aşmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

EXFORGE, sadeceağızdan kullanımiçindir.

Açkarnınayadabesinlerlebirliktealabilirsiniz.Tabletibirbardak su ileyutunuz.

Greyfurtveyagreyfurtsuyuilealmayınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:(18 yaşaltı)

Çocuklardaveergenlik dönemindekigençlerdeEXFORGE kullanılmasıönerilmez.

Yaşlılardakullanımı:

65yaşveüzerindekihastalariçin özelbirdozönerisiyoktur.Dozartışındadikkatli

olunmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

öbrekyetmezliğinizvarsadikkatlekullanınız.

Şiddetliböbrekyetmezliğinizvarsakullanmayınız.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliğinizvarsadikkatlekullanınız.

Şiddetlikaraciğeryetmezliğinizvarsakullanmayınız.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça, bu talimatlarıtakip ediniz.

İlacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzEXFORGEile tedavinizinne kadarsürece ğinisizebildirecektir.

Tedaviyierkenkesmeyiniz, çünküEXFORGE tedavisinidurdurmakhastalığınızındaha

kötüyegitmesinenedenolabilir.

EğerEXFORGE’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaEXFORGEkullandıysanız:

EXFORGE ’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

EXFORGE’u kullanmayıunutursanız

İlacınızıalmayıunutursanız, unuttuğunuzu farkederetmezbudozu alınızvesonrakidozu her

zamankisaattealınız.

Eğer,ilacınızıalmayıunuttuğunuzufarkettiğinizde, sonrakidozunsaatiyaklaşmışise, o

zaman unuttuğunuzdozuatlayınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

EXFORGEil etedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Doktorunuztarafındanbelirtilmedikçe,tedaviyidurdurmayınız.ÇünküEXFORGEtedavisini

durdurmak hastalığınızın dahakötüyegitmesineneden olabilir.

6

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibiEXFORGE’un içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Çokyaygın :10 hastanın en az1’indegörülebilir.

Yaygın

:10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az,fakat1.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek :1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Sıklığıbilinmeyen

:Eldekiverilerile belirlenemeyecekkadarazhastadagörülebilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,EXFORGE’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebasvurunuz:

Döküntü,kaşıntı,yüzde,dudaklardaveyadildeşişlik,nefesalmadagüçlük,düşükkanbasıncı

(bayılmahissi,sersemlik)gibi belirtilerleseyredenalerjikreaksiyon.

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinEXFORGE’akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

EXFORGE’un kullanılmasısonucundaaşağıdabelirtilenyan etkilerortayaçıkabilir:

Yaygın:

Grip,

Burun tıkanıklığı, boğazağrısıveyutkunmasırasındarahatsızlık,

Kan potasyumseviyesindeazalma(hipokalemi),

Başağrısı,

Kollarda, ellerde, bacaklarda, ayak bil ekleriveayaklardaşişme,

Yorgunluk, güçsüzlük,

Yüzdeve/veyaboyundakızarmavesıcak basması,

Ödem,çukurödem(parmaklaüzerinebastırıldığızamangeçiciçukurlukmeydanagetiren

ödem),yüzödemi

Yaygınolmayan:

İştahsızlık

Kan kalsiyumseviyesindear tış(hiperkalsemi),

Kan lipid seviyesindeartış(hiperlipidemi),

Kan ürik asitseviyesindeartış(hiperürisemi),

Kan sodyumseviyesindeazalma(hiponatremi),

Koordinasyon bozukluğu,

Başdönmesi,

Uyuklama,

Görmekaybı,

Yutak ilegırtlakarasıbölgedeağrı,

Karındarahatsızlık hissi,

Sersemlik,

Bulantıvekarın ağrısı,

7

Ağızkuruluğu,

Uyuşukluk, ellerdeveayaklardakarıncalanmaveyauyuşma,

Kişinin çevresinin veyakendisinin düzensizvehızladöndüğünü hissetmesi(vertigo),

Çarpıntıdahilkalbin hızlıatması,

Ayağakalkıncabaşlayansersemlik,

Öksürük,

İshal,

Kabızlık,

Cilttedöküntü, kızarıklık,

Eklemlerdeşişme,

Sırtağrısı,

Eklemlerdeağrı

Seyrek:

Huzursuzluk (Anksiyete),

Kulakçınlaması,

Bayılma,

Normalden fazlamiktardaidraratılımıyadasık idraraçıkmaihtiyacı,

Ereksiyonsağlayamamavesürdürememe,

Ağırlıkhissi,

Sersemlik, başdönmesigibibelirtilerleortayaçıkan düşük kan basıncı,

Aşırıterleme,

Ciltteyaygın döküntü,

Kaşıntı,

Kaslarda spazm,

Görmebozukluğu,

Aşırıduyarlılık

Amlodipin

Buila cıaldıktansonra aşağıdakiçokseyrekgörülen, ciddiadversetkilerdenbiri

görüldüğündeacilendoktorunuzabaşvurunuz:

- Anihırlama,göğüsağrısı, nefesdarlığıveyanefesalmadagüçlük.

- Gözkapakları,yüzvedudaklardaşişme.

- Dilveboğazda, ciddinefesalmagüçlüğünenedenolan şişme.

- Cilttedöküntü, kurdeşen, tümvücuttaderidekızarma, şiddetlikaşıntı, kabarma, ciltte

soyulmaveşişme, mukozmembranlardailtihaplanma(enflamasyon)(Steven-Johnson

Sendromu)veyadiğeralerjik reaksiyonlarıiçerenşiddetliciltreaksiyonları.

- Kalpkrizi,amormalkalpatımı.

- Şiddetlikarın vesırtağrısınaeşlik eden kişinin kendisiniiyihissetmemesineneden olan

pankreasiltihabı.

Aşağıdayeralanyanetkilerraporlanmıştır.Busorunlardanherhangibiriniyaşarsanızveya

bunlarbirhaftadan uzun sürerse, doktorunuzlailetişimegeçmelisiniz.

Yaygın:

Başdönmesi,

Başağrısı,

Karındarahatsızlık hissi,

8

Yorgunluk,

Ödem,

Sersemlik,

Uyuklama,

Palpitasyon(kalpatışınınhissedilmesi,çarpıntı),

Kızarma,

Eklemlerdeşişlik(ödem),

Karınağrısı,

Bulantı

Yaygınolmayan:

Ruh halindedeğişiklikler,

Endişehali,

Cilttekarıncalanmahissi,

Nefesalmada güçlük,

Bağırsakalışkanlığındadeğişiklikler,

İshal,

Ağızkuruluğu,

Deridekızarıklık vedöküntü,

Işığaduyarlılık,

Eklemlerde ağrı,

Sırtağrısı,

Yorgunluk, güçsüzlük,

Rahatsızlıkhissi,

Halsizlik,

Kalpleilişkiliolmayangöğüsağrısı,

Ağırlıktaartışveyadüşüş,

Depresyon,

Uykusuzluk,

Titreme,

Tad almadabozukluk,

Bayılma,

Ağrıhissikaybı,

Görmebozukluğu,

Görmekaybı,

Kula ktaçınlama,

Düşük kan basıncı,

Burun kanalının iltihaplanmasından kaynaklananhapşırma/burun akıntısı(rinit),

Hazımsızlık,

Kusma(bulantı),

Saçdökülmesi,

Terlemedeartış,

Cilttekaşıntı,

Derirengindebozulma,

İdraryapmadabozukluk,

Geceidraraçıkmaihtiyacındaartış,

İdraraçıkmasayısındaartış,

9

Ereksiyonu sürdürmedegüçlük,

Erkeklerdememelerderahatsızlık veyabüyüme,

Ağrı,

İyihissetmeme,

Kasağrısı,

Kaslarda kramp,

Ağırlıktaartmaveyaazalma.

Seyrek:

Kafakarışıklığı

Çokseyrek:

Beyaz kan hücresisayısındaazalma,

Kanpulcuklarındaalışılmadıkmorarmaveyakolaycakanamayayolaçabilecekazalma

(kırmızıkan hücresihasarı),

Yüksek kan şekeri(hiperglisemi),

Aşırıduyarlılık,

Pankreasiltihanı(pankreatit),

Bacaklardahuzursuzluk, ağırlık hissi(periferik nöropati),

Kalp ritmindebozukluk,

Öksürük,

Özellikleyüzveboğazdaşişme(olasıanjiyoödemsemptomları),

Aniveezicigöğüsağrısı(olasımiyokardenfarktüsü semptomları),

Döküntü,deridekızarıklık,dudaklar,gözlerveyaağızdakabarcıklar,deridesoyulma

(olasıeritemamultiformesemptomları),

Cilttedöküntü,

Kırmızıderi,dudaklar,gözlerveyaağızdakabarcıklar,deridesoyulma,ateş(olasıSteven

JohnsonSendromu semptomları),

Vücudun herhangibirbölgesinde, özellikledudaklarda ,gözkapaklarındavegenital

bölgedegörülen, ciltaltıdokusu ödemi(Quinckeödemi),

Dişetlerininşişmesi,

Karındaşişkinlik (gastrit),

Anormalkaraciğerfonksiyonu,

Karaciğerdeenflamasyon(iltihaplanma)(hepatit),

Cilttesararma(sarılık),

Karaciğerenzimlerindebazıtıbbitestlerietkileyebilecekartış,

Kasgerilimindeartma,

Kandamarlarında,geneldeciltdöküntüleriylebirliktegörülen,enflamasyon

(iltihaplanma),

Işığakarşıhassasiyet,

Uzuvlardasertlik, titremeve/veyahareketbozuklukları.

Bilinmiyor:

Hareketbozuklukları (ekstrapiramidalsendrom)

Valsartan:

Sıklığıbilinmeyen:

10

Aşırıduyarlılık,

Kandaazalmışhemoglobin vehematokrit,

Kırmızıkan hücrelerindeazalma,

Kan pulcuklarındavebeyazkan hücrelerindeazalma,

Kandakreatinin artışı,

Enfeksiyonabağlıolarakateş, boğazağrısıveağızyaraları,

Damariltihabı,

Kendiliğinden meydanagelen kanamayadamorarma,

Yüksek kan potasyumseviyesi,

Anormalkaraciğertestsonuçları,

Böbrekfonksiyonlarındaazalmaveböbrekfonksiyonlarındaciddiazalma,

Özellikleyüzveboğazdaşişlik,

Kasağrısı

Döküntü, morumsu- kırmızılekeler,

Ateş,

Kaşınma,

Alerjik reaksiyon,

Deridekabarma(büllözdermatit belirtisi).

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

kileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz. Meydanagelenyan etkileribildirerek kullanma ktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. EXFORGE’unS aklanması

EXFORGE’u çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

EXFORGE’u 30ºC’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Nemden korumak için orijinalambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraEXFORGE’u kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizEXFORGE’ukullanmayınız.

Ruhsat sahibi: NovartisÜrünleri

34912 Kurtköy– İSTANBUL

Üretimyeri: NovartisPharmaSteinAG

Schaffhauserstrasse,CH- 4332, Stein,İsviçre

11

Bu kullanma talimatı../../....tarihindeonaylanmıştır.

Document Outline

11-12-2018

FDA warns API manufacturer involved in valsartan recall, provides information for patients taking these medications

FDA warns API manufacturer involved in valsartan recall, provides information for patients taking these medications

FDA update on the ongoing investigation into angiotensin II receptor blocker impurities, recalls and current findings.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-12-2018

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

– Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is expanding its consumer-level voluntary nationwide recall to include all lots of Valsartan-containing products within expiry. The 104 additional lots include 26 lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, 5mg/320mg and 10mg/320mg strengths), 51 lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strengths), and 27 lots of Valsartan and Hydrochloroth...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Information Update - Mylan-Valsartan medications voluntarily recalled as a precaution due to an impurity

Information Update - Mylan-Valsartan medications voluntarily recalled as a precaution due to an impurity

Mylan Pharmaceuticals ULC is voluntarily recalling four lots of Mylan-Valsartan tablets (40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strength) after testing found low levels of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA).

Health Canada

27-11-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals has initiated a voluntary recall in the United States, to the patient level, of all lots of Amlodipine / Valsartan combination tablets and Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide combination tablets (see table below) due to an impurity detected above specification limits in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Mylan India. The impurity found in Mylan’s valsartan API is known as N-nitroso-diethylamine (NDEA), which has been classified as a probable human carc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-11-2018

Dilart and Dilart HCT (valsartan)

Dilart and Dilart HCT (valsartan)

Recall - potential contamination

Therapeutic Goods Administration - Australia

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-9-2018

FDA provides update on its ongoing investigation into valsartan products; and reports on the finding of an additional impurity identified in one firm’s already recalled products

FDA provides update on its ongoing investigation into valsartan products; and reports on the finding of an additional impurity identified in one firm’s already recalled products

FDA update on the ongoing investigation into valsartan impurities, recalls and current findings.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-9-2018

Contaminated valsartan has so far not caused an increased incidence of cancer cases in Denmark

Contaminated valsartan has so far not caused an increased incidence of cancer cases in Denmark

A Danish registry study has examined if the cancer incidence rate is higher among people treated with the blood pressure lowering medicine Valsartan, which due to the risk of contamination was recalled from the market in July 2018. The study concludes that no increased cancer incidence can be seen at present.

Danish Medicines Agency

13-9-2018

Health Canada advises of a second impurity linked to recalled valsartan drugs

Health Canada advises of a second impurity linked to recalled valsartan drugs

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that a second impurity, called N-nitrosodiethylamine (NDEA) has been found in valsartan manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals in China.

Health Canada

10-9-2018

Health Canada updates Canadians on estimates of health risks for recalled valsartan drugs containing NDMA

Health Canada updates Canadians on estimates of health risks for recalled valsartan drugs containing NDMA

OTTAWA –Health Canada is sharing the results of its review of potential long-term health effects involving valsartan drugs that were found to contain the impurity N-nitrosodimethylamine (NDMA). Health Canada scientists have assessed the available data to determine the potential increased risk of developing cancer, to help put the risk into context for Canadians.

Health Canada

22-8-2018

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling ALL LOTS within expiry of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-8-2018

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling 14 lots of Valsartan/Amlodipine/HCTZ tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, and has been classified as a probabl...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-8-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg Due to The Detection of Trace Amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity, Found in an Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg Due to The Detection of Trace Amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity, Found in an Active Pharmaceutical Ingredient (API)

As a precautionary measure, Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling all unexpired lots of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg to the hospital, retail and consumer level. This recall of multiple batches of Valsartan Tablets was prompted due to the detection of trace amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA), a possible process impurity or contaminant in an active pharmaceutical ingredient, manufactured by Hetero Labs Limited, Unit – I (API manufacturer).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-7-2018

Valsartan-Containing Products: Update Health Professional and Consumer on Recent Recalled Products

Valsartan-Containing Products: Update Health Professional and Consumer on Recent Recalled Products

The investigation into valsartan-containing products is ongoing and there are currently three voluntary recalls related to the NDMA impurity detected in the valsartan

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

As a precautionary measure, the distribution firm, Major Pharmaceuticals, is issuing a nationwide voluntary recall of all lots within expiry of Valsartan which were supplied by Teva Pharmaceuticals and labeled as Major Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc. dba Solco Healthcare LLC. is recalling all lots of Valsartan Tablets, 40 mg, 80mg, 160mg, and 320mg; and Valsartan-Hydrochlorothiazide Tablets, 80mg/12.5mg, 160mg/12.5mg, 160mg/25mg, 320mg/12.5mg, and 320mg/25mg to the retail level. This product recall is due to the detection of a trace amount of an unexpected impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), made by the manufacturer – Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. -- that is used in the manufacture of the subject product ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

FDA announces voluntary recall of several medicines containing valsartan following detection of an impurity

FDA announces voluntary recall of several medicines containing valsartan following detection of an impurity

FDA is alerting the public about a voluntary recall of several drug products containing valsartan, used to treat high blood pressure and heart failure

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-7-2018

Several drugs containing valsartan being recalled due to contamination with a potential carcinogen

Several drugs containing valsartan being recalled due to contamination with a potential carcinogen

Several drugs containing the ingredient valsartan are being recalled by their manufacturers. An impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), was found in the valsartan used in these products. The valsartan was supplied by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. NDMA is a potential human carcinogen, which means that it could cause cancer with long-term exposure. Five companies have affected products, which are being recalled (identified in table below).

Health Canada

5-7-2018

Recall of valsartan blood pressure medicine

Recall of valsartan blood pressure medicine

Impurities that could potentially be harmful to health have been found in variants of medicines containing the active substance valsartan. The medicine is used to treat hypertension and heart failure. Patients treated with these medicines are therefore advised to contact their doctor as soon as possible to be switched to another type of medicine.

Danish Medicines Agency

8-3-2012

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

We have completed our review of an application for general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis". The product is neither eligible for general nor general conditional reimbursement.

Danish Medicines Agency

27-6-2018

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4082 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1159/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4085 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/716/T/96

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4084 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1160/T/68

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3752 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1068/T/66

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3753 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/776/T/99

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3695 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/774/T/97

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Active substance: telmisartan / amlodipine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3625 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Entresto (Novartis Europharm Limited)

Entresto (Novartis Europharm Limited)

Entresto (Active substance: sacubitril / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2779 of Thu, 03 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4062/T/18

Europe -DG Health and Food Safety