EXEN FORT 15 MG TABLET, 10 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EXEN FORT 15 MG TABLET, 10 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EXEN FORT 15 MG TABLET, 10 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celebrex

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 194/47
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 05-01-2000
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALĐMATI

EXENFORT15mgtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirtablet15mgmeloksikamiçerir.

Yardımcımaddeler:Trisodyumsitratdihidrat,laktozmonohidrat,mikrokristalselüloz,

povidon,silikondioksit,krospovidon,magnezyumstearat.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.EXENFORTnedirveneiçinkullanılır?

2.EXENFORT’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.EXENFORTnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.EXENFORT’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.EXENFORTnedirveneiçinkullanılır?

EXENFORT,herbirtabletteetkinmaddeolarak15mgmeloksikamiçerenhafifsarırenkli,

oblong,ikiyüzüçentiklitabletlerdir.Çentiğinamacıtabletieşitdozlarabölebilmektir.Böylece

tablet7.5mg'lıkeşityarımlarabölünebilir.10adettabletiçerenblisterambalajlardakullanıma

sunulmuştur.10ve30adettabletiçerenblisterambalajlardakullanımasunulmuştur.

Meloksikam,eklemvekaslardakiiltihapveağrıyıazaltmakiçinkullanılansteroidiçermeyen

iltihapgidericiilaçlar(non-steroidalantiinflamatuvarilaçlar-NSAĐĐ)grubunadahildir.

EXENFORT,

Kireçlenme(osteoartrit),eklemlerdeağrıveşekilbozukluğunayolaçansüreğenbirhastalık

olanromatoidartritvesırteklemlerindesertleşmeileseyredenağrılıilerleyicibir

romatizmalhastalıkolanankilozanspondilitinbelirtivebulgularınıntedavisinde,

Eklemlerdekiürikasitbirikiminebağlıolaraközellikleayakvebacaklardakieklemlerdeani

ağrınöbetlerişeklindeseyredenakutgutartriti,akutkasiskeletsistemiağrıları,ameliyat

sonrasıağrıveağrılıadetgörme(dismenore)tedavisindekullanılır.

2

2.EXENFORT’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

EXENFORT’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer;

Hamileiseniz,hamilekalmayıplanlıyorsanızveyabebeğiniziemziriyorsanız

Meloksikam’aveyailaçtakiherhangibir/birdenfazlayardımcımaddeyekarşıalerjinizvarsa

Koronerartercerrahisi(koronerarterbypassgreft)geçirdiyseniz,ameliyatöncesi,sırasıve

EXENFORT’undadahilolduğubazıilaçgruplarınınkalpkrizi(miyokartinfarktüsü)

vefelçriskiniazdaolsaarttırabilmeriskivardır.Buriskuzunsürelitedaviveyayüksek

dozilaçkullanımındadahaolasıdır.Doktorunuztarafındantavsiyeedilendozvetedavi

süresiniaşmayınız.

Kalprahatsızlıklarınızvarsa,geçmiştefelçgeçirdiysenizyadabudurumlariçinrisk

faktörlerinitaşıyorsanız(örneğintansiyonunuzveyakolesterolünüzyüksekse,şeker

hastalığınızvarsa,sigarakullanıyorsanız)tedaviyebaşlamadanöncelütfendoktorunuza

danışınız.

Kalp-damarsistemindeortayaçıkabilenciddiyanetkilerherhangibiruyarıbelirtisi

vermedenoluşabilir.Bununlabirliktegöğüsağrısı,nefesdarlığı,halsizlikvegeveleyerek

konuşmabelirtileriaçısındantetikteolmalısınız.Herhangibirbelirtiilekarşılaşırsanız

tıbbiyardımistemelisiniz.

EXENFORTmide-barsakrahatsızlıklarınayolaçabilir.Nadirenortayaçıkanülserve

kanamagibiciddiyanetkilerhastanedeyatmayayadaölümesebepolabilir.Mide-

barsakkanalındaciddiülserleşmelervekanama,herhangibiruyarıbelirtisi

vermeksizinortayaçıkabilir;bununlabirliktekarınağrısı,hazımsızlık,kanamayabağlı

katranrenklidışkı,kankusmagibibelirtilerlekarşılaşırsanıztıbbiyardımistemelisiniz.

EXENFORT,derideciddiyanetkilereyolaçabilir.Buyanetkilerherhangibiruyarı

vermeksizinortayaçıkabilir.Bununlabirliktederidedöküntüvekabarcıklar,ateşveya

kaşıntıgibidiğeraşırıduyarlılıkbelirtileriyönündentetikteolmalıveherhangibir

belirtiilekarşılaşırsanıztıbbiyardımistemelisiniz.Döküntügelişirsederhalilacı

kullanmayıbırakınızvehekiminizlegörüşünüz.

Beklenmedikkiloalmayadaödemilekarşılaşırsanızhekiminizileirtibatageçiniz.

Bulantı,yorgunluk,halsizlik,kaşıntı,sarılık,sağüstkadranhassasiyetivegripbenzeri

belirtilerkaraciğerzehirlenmesininuyarıcıişaretleridir.Bunlarlakarşılaşırsanızilacı

kullanmayasonveripderhalhekiminizebaşvurunuz.

DiğerNSAĐilaçlargibi,EXENFORTkullanımındandagebeliğinileridönemlerinde

kaçınılmalıdırçünküduktusarteriosusun(normaldeannekarnındaaçıkolupdoğumu

takibenkapanmasıgereken,kalptençıkanikibüyükatardamararasındakiaçıklık)

erkenkapanmasınayolaçabilir.

Nefesalmadagüçlük,yüzünveyaboğazınşişmesigibianiaşırıduyarlılıktepkisi

belirtileriilekarşılaşırsanızderhalacilyardımalmalısınız.

3

Aspirinveyadiğeriltihapgidericiilaçlarakarşıalerjinizvarsa,builaçlarsizdeastımkrizine

yolaçtıysa

Dahaönceaspirinveyabaşkabiriltihapgidericiilaçaldıktansomahırıltılısolunum,burun

akıntısıilebirliktenazalpolipler(burnuniçindealerjidendolayıoluşanşişlikler),ciltte

şişme,kurdeşengeliştiyse

Mideveyabarsakülserinizvarsaveyadahaöncedenmideveyabarsakülserigeçirdiyseniz

Herhangibirkanamabozukluğunuzvarsaveyadahaöncedengastrointestinalkanama(mide

yadabarsaklakanama)veyaserebrovaskülerkanama(beyindekanama)geçirdiyseniz

Ağırkaraciğerhastalığınızvarsa

Ağırböbrekhastalığınızvarsavediyalizegirmiyorsanız

Ağırkalphastalığınızvarsa

16yaşınaltındakiçocuklarda

EXENFORT’uaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer;

Yemekborusuiltihabı(özofajit),midemukozasıiltihabı(gastrit)veyaülseratifkolit,Crohn

hastalığı(iltihabibarsakhastalıkları)gibibaşkamide-barsakrahatsızlığıöykünüzvarsa

Astımınızvarsa

Kansızlığınız(anemi)varsa

Kanbasıncınızyüksekse

Đlerlemişyaştaiseniz

Kalp,karaciğerveyaböbrekhastalığınızvarsa

Şekerhastasıiseniz

Ciddikankaybıveyayanık,ameliyatyadayetersizsıvıalımıilegelişebilenhipovoleminiz

(azalmışkanhacmi)varsa

Herhangibirzamandakanpotasyumseviyelerinizinyüksekolduğutanısıkonduysa

Pıhtılaşmasorunlarınızvarsa

EXENFORTdadahilolmaküzeretümNSAĐilaçlarınkullanımıile,eksfolyatifdermatit

denenbirtürderihastalığı,cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıkla

seyredeniltihap(Stevens-Johnsonsendromu)vederideiçisıvıdolukabarcıklarlaseyreden

ciddibirhastalıkolantoksikepidermalnekrolizdahilciddideritepkilerigörülebilir.Butür

reaksiyonlarlakarşılaşırsanızderhaldoktorunuzahaberveriniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışın.

EXENFORT’unyiyecekveiçecekilekullanılması

EXENFORT,suveyafarklısıvılarlaveyemeklerlebirliktealınmalıdır.

Hamilelik:

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EXENFORThamileliksüresincekullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme:

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EXENFORT,emzirmedönemindekullanılmamalıdır.

4

Araçvemakinekullanımı

EXENFORTgörmebozuklukları,uyuşuklukvesersemliğesebepolabilir.Buetkilersizde

mevcutisearaçveyamakinekullanmayınız.

EXENFORT’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler:

EXENFORTtabletlerlaktozmonohidratiçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

şekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzla

temasageçiniz.

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;budozdasodyuma

bağlıherhangibiryanetkibeklenmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı:

EXENFORT,diğerilaçlarıetkileyeceğindenveyadiğerilaçlardanetkileneceğinden,lütfen

doktorunuzaveyaeczacınızakullanmaktaolduğunuzyadayakınzamanakadarkullandığınız

tümilaçları(reçetelendirilmemişilaçlardahil)bildiriniz.

Özellikleaşağıdakiilaçlarıkullanıyorsanızyadakullandıysanızdoktorunuzabildiriniz.

Aspirindahildiğeriltihapgidericiilaçlar

Varfaringibikanınpıhtılaşmasınıengelleyenilaçlar

Kanpıhtılarınıparçalayanilaçlar(trombolitikler)

Yüksekkanbasıncınıntedavisindekullanılanilaçlar

Kortikosteroidler

Siklosporin(organnakillerindensonraveciddiderirahatsızlıkları,romatoidartrit,nefrotik

sendromtedavisindesıkçakullanılanbirilaç)

Đdrarsöktürücüler(butürilaçlarıkullanıyorsanızdoktorunuzböbrekfonksiyonlarınızı

izleyebilir)

Lityum(duygudurumbozukluklarınıntedavisindekullanılanbirilaç)

Selektifserotoningerialıminhibitörleriveserotonin/norepinefringerialıminhibitörleri

(depresyontedavisindekullanılanbirtakımilaçgrupları)

Metotreksat(temelolaraktümörlerinveyaciddikontroledilemeyenderirahatsızlıklarıve

romatoidartritintedavisindekullanılanbirilaç)

Kolestiramin(temelolarakkolesterolseviyelerinidüşürmekiçinkullanılanbirilaç)

Rahimiçiaraçkullanıyorsanızdoktorunuzabununhakkındabilgiveriniz.

Alkol,midemukozasınıntahrişiniarttırabileceğindenEXENFORTtedavisisüresince

kullanılmamalıdır.

Çeşitligıdaürünlerivebitkiselürünlerilacınızileetkileşebilir.Bunlararasındaalfalfa(adi

yonca),anason,yabanmersini,fukus(bladderwrack),bromelin,kedipençesi(cat'sclaw),

kereviz,mayıspapatyası,kolyoz,kordisepsmantarı,dongquai(Çinmelekotu/Angelica

sinensis),çuhaçiçeği,çemenotu,gümüşdüğme,sarımsak,zencefil,japoneriği(Ginkgobiloba),

ginseng(Amerikan,Panax,Sibirya),üziimçekirdeği,yeşilçay,guggul,atkestanesitohumu,

bayırturpu,meyankökü,frenkinciri,çayırüçgülü(kırmızıyonca),reishimantarı,SAMe(S-

adenozilmetionin),acemotu(melisa),zerdeçal,aksöğütyeralır.Bütünbuürünlerinilavekan

sulandırıcı(antiplatelet)etkileriolduğundantedavinizsüresincebuürünlerikullanmayınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacısuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanızlütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

5

3.EXENFORTnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Hastalığınızabağlıolarakalacağınızdozmiktarınıvetedavisüresinidoktorunuzbelirleyecektir.

Önerilengeneldozlaraşağıdaverilmiştir.

Osteoartritalevlenmelerinde:

Günlükdozgünde1kez7.5mg’dır(birtabletinyarısı).Doktorunuzgerekligördüğündebu

dozugünde1kez15mg'a(birtablet)yükseltebilir.

Romatoidartrittedavisinde:

Günlükdozgünde1kez15mg’dır(birtablet).Doktorunuzgerekligördüğündebudozu

günde1kez7.5mg'a(birtabletinyarısı)düşürebilir.

Ankilozanspondilittedavisinde:

Günlükdozgünde1kez15mg’dır(birtablet).Doktorunuzgerekligördüğündebudozu

günde1kez7.5mg’a(birtabletinyarısı)düşürebilir.

Akutgutartriti,akutkasiskeletsistemiağrıları,ameliyatsonrasıağrıveağrılıadetgörme

(dismenore)tedavisindeönerilendoz7.5mg/gün(biradet15mgtabletinyarısı)olup

istenenetkininsağlanamadığıdurumlardadoz15mg/gün'e(biradet15mgtablet)

yükseltilebilir.

Uygulamayoluvemetodu:

Günlüktoplamdozutekdozolarak,suveyafarklısıvılarlaveyemeklerlebirliktealınız.

TabletinüzerindebulunançentiksayesindeEXENFORTeşitdozlarabölünebilir.15mg

tabletlerikieşitparçayaayrılırveyarımtabletalınarak7.5mg’lıkdozeldeedilir.

Önerilendozutekdozhalinde/birkeredealınız.

Önerilengünlükmaksimumdozolan15mg'ıgeçmeyiniz.

Eğer"EXENFORT’uaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ"başlığıaltında

listelenendurumlardanherhangibirisiziniçingeçerliyse,doktorunuzdozunuzugünde1kez7.5

mgilesınırlandırabilir.

Tedavinizikendikendinizekesmeyinizveuzatmayınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

EXENFORT,16yaşınaltındakiçocuklardakullanmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlıhastalardaankilozanspondilitinveromatoidartritinuzun-dönemtedavisiiçintavsiye

edilendoz7.5mg/gün'dür.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Ciddiböbrekyetmezliğiolanvediyaliztedavisiuygulananhastalardatavsiyeedilengünlükdoz

maksimum7.5mg’dır.

EXENFORTdiyaliztedavisigörmeyenveciddiböbrekyetmezliğibulunanhastalarda

kullanılmamalıdır.

6

Karaciğeryetmezliği:

Hafif-ortaşiddettekaraciğeryetmezliğiolanhastalardadozunazaltılmasınagerekyoktur.

EXENFORTağırkaraciğeryetmezliğiolanhastalardakullanılmamalıdır.

Diğer

Đstenmeyenetkiriskiyüksekolanhastalardatedaviyegünlük7.5mgdozilebaşlanmalıdır.

EğerEXENFORT’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaEXENFORTkullandıysanız:

EXENFORT’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Aşırıdozvekazaylailaçalmadurumlarındaderhaldoktorunuzaveyabirhastaneyebaşvurunuz.

Kalantabletlerivebukullanmatalimatınıyanındagötürmeniz,sağlıkpersonelinintamolarakne

kullandığınızıanlamasınısağlayacağıiçinönemlidir.

EXENFORT’ukullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

EXENFORT’unormalzamanındaalmayıunutursanız,birsonrakidozunalınmazamanınaçok

yakınolmadığısüreceunutulandozuhatırlarhatırlamazalınız.Unuttuğunuzdozumümkün

olduğukadarçabukalmayaçalışınızvedahasonradoktorunuzuntavsiyeettiğiaralıklarile

ilacınızıalmayadevamediniz.

EXENFORTiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Doktorunuzadanışmadantedavinizesonvermeyiniz.Hastalıkbelirtileriyenidenortayaçıkar.

4.Olasıyanetkiler

TümilaçlargibiEXENFORT’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,EXENFORT’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

-Aniaşırıduyarlılıktepkileri(yüzdeödem,dildeşişme,gırtlaktaşişmeilebirliktesoluk

yolununtıkanması,kalpatışındahızlanma,solukalmagüçlüğü,kanbasıncındadüşmegibi

belirtilerlekendinigösterenakuttepkiler)

-Aniaşırıduyarlılıktepkileriharicindekialerjiktepkiler

-Alerjisonucuyüzveboğazdaşişme

-Kurdeşen

-AspirinvediğerNSAĐilaçlaraalerjiksenizgelişebilecekolanastım

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinEXENFORT’akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdaheleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Aşağıdakiyanetkiler,EXENFORTkullanıyorsanızgörülebilirvebunedenlebelirliönlemlere

vetedavilereihtiyaçduyabilirsiniz.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın: 10hastanınenazbirindegörülebilir

7

Yaygın: 10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek: 1.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek: 10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

Çokyaygınyanetkiler;

Hazımsızlık,bulantı,kusma,karınağrısı,kabızlık,gazabağlımide-barsaktaşişkinlik,ishal

Yaygınyanetkiler;

Başağrısı,ödem

Yaygınolmayanyanetkiler;

Kansızlık,sersemlik,uykululukhali,dengebozukluğundankaynaklananbaşdönmesi,çarpıntı,

kanbasıncınınyükselmesi,albasması,gizliyadagözlegörülebilenmide-barsakkanalında

kanama,ağıziçindeiltihap,midemukozasıiltihabı(gastrit),geğirme,karaciğerişlev

bozuklukları(örn.yüksekbilirubinveyayüksektransaminazdeğerleri),kaşıntı,döküntüsodyum

vesututulması,kanpotasyumdüzeyininnormalinüstüneyükselmesi,serumüreve/veya

kreatininseviyelerindeartışşeklindeböbrekişlevtestiparametrelerindeanormallikler

Seyrekyanetkiler;

Kansayımıanomalileri,akyuvarsayısındaazalma,trombosit(kanpulcuğu)sayısındaazalma,

duygudurumdalgalanmaları,kabuslar,bulanıkgörmegibigörmebozuklukları,konjonktivit(bir

çeşitgöziltihabı),kulakçınlaması,kalınbarsakiltihabı,gastroduodenalülser,yemekborusu

iltihabı,Stevens-Johnsonsendromu(cilttevegözçevresindekanoturması,şişlik,kızarıklıkve

döküntüyleseyredenbirtüralerjiktepki),toksikepidermalnekroliz(derideiçisıvıdolu

kabarcıklarlaseyredenciddibirhastalık)

Çokseyrekyanetkiler;

Mide-barsakkanalındadelinme,karaciğeriltihabı(hepatit),büllözdermatider(birtürderi

hastalığı),eritemamultiforma(geneldekendiliğindengeçen,el,yüzveayaktadantelebenzer

kızarıklıkoluşturan,aşırıduyarlılıkdurumu),özelikleriskfaktörleritaşıyanhastalardaakut

böbrekyetmezliği

Sıklığıbilinmeyenyanetkiler;

Zihinkarışıklığıdurumu,yönelimbozukluğu,ışığaaşırıduyarlılıktepkileri

Ürünleilişkiliolarakgözlenmemişancakaynısınıftakidiğerbileşikleregenelolarakatfedilen

istenmeyenetkiler:Akutböbrekyetmezliğiilesonuçlanabilenyapısalböbrekhasarı.

NSAĐilaçtedavisiileilişkiliolarakkalpyetmezliğibildirilmiştir.

Özellikleyaşlılardamide-barsakkanalındakanama,tilseroluşumuveyadelinmebazenağırve

öldürücüolabilir.

Meloksikamvediğerpotansiyelmiyelotoksiketkili(kemikiliğiiçinzararlı)ilaçlariletedavi

görenhastalardaçokseyrekolarakagranülositoz(beyazkanhücrelerisayısındaazalma)vakası

raporedilmiştir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

8

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“ĐlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)'ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.EXENFORT’unsaklanması

EXENFORT’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

EXENFORT’u,25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraEXENFORT’ukullanmayınız.

Buürünve/veyaambalajıherhangibirbozuklukiçeriyorsakullanılmamalıdır.

Ruhsatsahibi:SanovelĐlaçSan.veTic.A.Ş.

34460Đstinye-Đstanbul

Üretimyeri: SanovelĐlaçSan.veTic.A.Ş.

34580Silivri-Đstanbul

Bukullanmatalimatıtarihindeonaylanmıştır.