EVOSTEN 175 MG/ 5 ML SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ, 100 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EVOSTEN 175 MG/ 5 ML SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ, 100 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EVOSTEN 175 MG/5 ML SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ, 100 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • erdosteine

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 227/32
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-12-2010
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

EVOSTENsüspansiyoniçinkurutoz

Ağızyoluyla uygulanır.

EtkinMadde:Her ölçek(5 ml);175 mgerdostein içerir.

Yardımcı Maddeler:Sukroz, sodyum benzoat, sodyum nişastaglikolat, ksantan zamkı,

aspartam, sodyum sakkarin, portakal tozu aroması

Builacıkullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.EVOSTENnedir veneiçinkullanılır?

2.EVOSTEN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.EVOSTENnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.EVOSTEN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.EVOSTENnedir veneiçinkullanılır?

EVOSTEN, mukolitiklergrubundan bir etkin maddeolanerdosteiniçerir.

EVOSTEN,5ml’likplastikölçükaşığıilebirlikte,plastikkapaklı,200ml’likişaretçizgisi

bulunanbalrengicamşişeiçerisinde,sulandırıldığında200mlsüspansiyon(katı-sıvıkarşımı)

verebilecek,100gkarakteristik kokusu vetadı olan, kolayakan,kuru,beyaztoziçermektedir.

EVOSTEN, aşağıdaki durumlardan herhangi biri içinkullanılır:

Farenjit(yutakiltihabı),larenjit(gırtlakiltihabı),trakeit(solukborusuiltihabı),bronşitve

bronkopnömoni(akciğerilenefesborularınıniltihabı)gibiüstvealtsolunumyolu

enfeksiyonlarında balgamın atılması amacıyla

Özelliklekronikbronşit vekronikobstrüktifakciğerhastalığında(KOAH)solunumyollarında

birikenyoğun kıvamlıbalgamın atılması amacıyla

2.EVOSTEN’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

EVOSTEN’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

EVOSTEN’iniçerdiğimaddelerdenherhangibirinekarşıbilinenaşırıduyarlılığınız

(alerjiniz)varsa

Ciddikaraciğerbozukluğunuzvarsa

Ciddiböbrek bozukluğunuzvarsa

Ülserhastası iseniz

EVOSTEN’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Orta şiddettekaraciğeryetmezliğinden şikayetçiyseniz

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

EVOSTEN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Diğeryiyecek veiçeceklerileetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamilelikdönemlerindeEVOSTENkullanımıileilgiliyeterliçalışmabulunmadığından,bu

dönemlerdeönerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzufark ederseniz hemen doktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EmzirmedönemlerindeEVOSTENkullanımıileilgiliyeterliçalışmabulunmadığından,bu

dönemlerdeönerilmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

EVOSTEN’in araçvemakinekullananlarüzerindeönemli bir etkisiyoktur.

EVOSTEN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Butıbbiürünsukroziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınızolduğusöylenmişsebu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında

“sodyum içermez”.Sodyuma bağlıherhangi bir olumsuzetkibeklenmemektedir.

Butıbbiürünfenilalaniniçinbirkaynak(aspartam)içermektedir.Fenilketonürisiolaninsanlar

içinzararlı olabilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

EVOSTEN,antibiyotikler(beta-laktamgrubu,eritromisin,trimetoprim-sulfametoksazol),ß

2

mimetikler veteofilin ile birliktekullanıldığında istenmeyenyanetkilergözlenmez.

Ancak,antibiyotiklerileaynıyöndeetkileroluşturmakta vetedavi edici etkilerini arttırmaktadır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.EVOSTENnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktortarafından başkabir şekildeönerilmediği takdirde;

Yetişkinlerdesabah/akşam 10 ml(2 ölçek)

2yaşın üzerindekiçocuklarda;

15-19 kgçocuklarda;gündeikikez5 ml(bir ölçek)

20-30 kgçocuklarda;gündeüçkez5 ml(bir ölçek)

30 kg’dan fazla çocuklarda; gündeikikez10 ml(ikiölçek)

kullanılır.

Uygulama yoluvemetodu:

Süspansiyonuhazırlamakiçinşişedekiçizgiyekadarkaynatılmışsoğutulmuşsuilaveedip

çalkalayınız.

Kendi ölçeğinikullanarak ağızdan alınız.

Hazırsüspansiyonbuzdolabında10günsüreilesaklanabilir.Herkullanımdanönceşişe

kuvvetliceçalkalanmalıdır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

2yaşın altındaki çocuklardakullanılması tavsiyeedilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel bir dozayarlamasınagerekyoktur.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği/Karaciğeryetmezliği

Ağır karaciğer veböbrekyetmezliğindekullanımıtavsiyeedilmez.

EğerEVOSTEN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaEVOSTENkullandıysanız:

Günlük1200mg'ınüzerindekullanıldığıdurumlardamide-bağırsaksisteminizdehafifyanetkiler

oluşabilir.

Aşırıdozdaalındığındahastanınenyakınsağlıkkuruluşunanakledilip,biranöncekusturulması

veyamidesininyıkanmasıgerekir.

EVOSTEN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

EVOSTEN’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

EVOSTENile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Doktorunuzun sizesöylediği şekildeilacınızı alınız.

4.Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiEVOSTEN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır:

Çokyaygın :10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Sinir sistemibozuklukları

Çok seyrek: Baş ağrısı

Solunum, göğüsvemediastinalbozuklukları

Çok seyrek:Soluk alıp vermedegüçlük

Gastrointestinalbozukluklar

Çok seyrek: Tat değişiklikleri, bulantı, kusma,ishal, mideağrısı

Deri ve deri altı dokubozuklukları:

Çok seyrek:Kaşıntı ile birlikte görülen döküntü,kızarıklık,egzema

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.EVOSTEN’insaklanması

EVOSTEN’i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

EVOSTEN30°C’nin altındaki odasıcaklığında saklanmalıdır.

Süspansiyonhazırlandıktansonra(sulandırıldıktansonra)buzdolabında(2°C-8°C’de)

saklayınız.

Süspansiyon (sulandırılmış şekli) buzdolabında10 gün süreilesaklanabilir.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonraEVOSTEN’ikullanmayınız.

Sonkullanmatarihindekiilkikirakamayı,sondörtrakamyılıgösterir.Sonkullanmatarihio

ayın songününü ifadeeder.

Ruhsat sahibi:EczacıbaşıİlaçPazarlamaA.Ş.BüyükdereCad. Ali KayaSok. No:7

Levent 34394,İstanbul

Üretimyeri:SandozİlaçSan.veTic.A.Ş.GebzePlastikçilerOrganizeSanayiBölgesiAtatürk

Bulvarı 9.Cad. No:1 41400 Gebze/Kocaeli

Bu kullanma talimatı06.12.2010’daonaylanmıştır.