EVOSTEN 300 MG KAPSUL, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EVOSTEN 300 MG KAPSUL, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EVOSTEN 300 MG KAPSUL, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • erdosteine

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 229/46
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 08-02-2011
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

EVOSTEN300 mg kapsül

Ağızyoluyla uygulanır.

EtkinMadde:Herkapsül;

300 mgerdosteiniçerir.

Yardımcı Maddeler:

Avicel pH 102,povidonK 30, magnezyum stearat, jelatin, titanyum dioksit, eritrosin, kinolin

sarısı

Builacıkullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.EVOSTENnedir veneiçinkullanılır?

2.EVOSTEN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.EVOSTENnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.EVOSTEN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.EVOSTENnedir veneiçinkullanılır?

EVOSTEN,gövdesi; işaretsiz, opak açık sarı renkli,kapağı;işaretsiz, opak beyazrenkliolan

kapsüllerdir.İçindefildişi renkte toziçerirve20adetkapsüliçeren blisterlerdeambalajlanmıştır.

EVOSTEN, mukolitiklergrubundan bir etkin maddeolanerdosteiniçerir.

EVOSTEN, aşağıdaki durumlardan herhangi biri içinkullanılır:

Farenjit(yutak iltihabı), larenjit(gırtlak iltihabı), trakeit(soluk borusu iltihabı),bronşit ve

bronkopnömoni(akciğerilenefes borularının iltihabı)gibiüst vealtsolunumyolu

enfeksiyonlarında balgamın atılması amacıyla

Özelliklekronik bronşitvekronik obstrüktif akciğer hastalığında(KOAH)solunumyollarında

birikenyoğun kıvamlıbalgamın atılması amacıyla

2.EVOSTEN’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

EVOSTEN’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

EVOSTEN’iniçerdiği maddelerden herhangi birinekarşıbilinenaşırı duyarlılığınız

(alerjiniz)varsa

Ciddikaraciğerbozukluğuyüzünden ağrınızvarsa

Ciddiböbrek bozukluğunuzvarsa

Ülserhastası iseniz

EVOSTEN’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Orta şiddettekaraciğeryetmezliğinden şikayetçiyseniz

Bu uyarılar,geçmişteki herhangi bir dönemdedahi olsa,sizin için geçerliyselütfen doktorunuza

danışınız.

EVOSTEN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

İlacınızı bolsu ile alınız.

Diğeryiyecek veiçeceklerileetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamilelik dönemlerindeEVOSTENkullanımı ile ilgiliyeterli çalışma bulunmadığından, bu

dönemlerdeönerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzufark ederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

EmzirmedönemlerindeEVOSTENkullanımı ile ilgiliyeterli çalışma bulunmadığından, bu

dönemlerdeönerilmemektedir

Araçvemakinekullanımı

EVOSTEN’in araçvemakinekullananlarüzerindeönemli bir etkisiyoktur.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

EVOSTEN,antibiyotikler (beta-laktamgrubu,eritromisin, trimetoprim-sulfametoksazol),ß

2 mimetikler

veteofilin ile birlikte kullanıldığında istenmeyenyanetkilergözlenmez.

Ancak,antibiyotiklerileaynıyöndeetkileroluşturmakta vetedavi edici etkilerini arttırmaktadır.

Eğer reçeteliya da reçetesizherhangibir ilacışu andakullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.EVOSTENnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Yetişkinlerdesabahakşamgünde2 kez1’erkapsül,7-10 gün süreilekullanılır.

Uygulama yoluvemetodu:

En az1 bardak dolusu suileağızdan alınır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklardakullanımıtavsiyeedilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinlerleaynı şekildekullanılır.

Özel kullanımdurumları:

(Böbrekyetmezliği, karaciğeryetmezliği, vb.)

Ağır karaciğer veböbrekyetmezliğindekullanımıtavsiyeedilmez.

EğerEVOSTEN’in etkisinin çokgüçlü veya zayıfolduğuna dair bir izleniminizvar ise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaEVOSTENkullandıysanız:

Günlük 1200 mg'ın üzerindekullanıldığı durumlardamide-bağırsaksisteminizdehafifyan etkiler

oluşabilir.

Aşırı dozdaalındığında hastanınenyakın sağlık kuruluşunanakledilip,biran öncekusturulması

veyamidesininyıkanmasıgerekir.

EVOSTEN’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

EVOSTEN’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

EVOSTENiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Doktorunuzun sizesöylediği şekildeilacınızı alınız.

4.Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiEVOSTEN’iniçeriğinde bulunanmaddelereduyarlı olan kişilerdeyanetkiler

olabilir.

Listelenenyan etkilerorgan sistemlerinevesıklıklarınagöredir.

Sıklıklar şu şekildetanımlanmaktadır:

Çokyaygın (

1/10);yaygın (

1/100 ila

1/10);yaygın olmayan (

1/1.000ila<1/100);seyrek(

1/10.000 ila<1/1.000);çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor(eldeki verilerden hareketletahmin

edilemiyor)

Sinir sistemibozuklukları

Çok seyrek: Baş ağrısı

Solunum, göğüsvemediastinalbozuklukları

Çok seyrek:Soluk alıp vermedegüçlük

Gastrointestinalbozukluklar

Çok seyrek:Tatdeğişiklikleri, bulantı, kusma,ishal, mideağrısı

Deri ve deri altı dokubozuklukları:

Çok seyrek:Kaşıntı ile birlikte görülen döküntü,kızarıklık, ezgzema

Eğer bu kullanma talimatında bahsigeçmeyen herhangibir yan etki ilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.EVOSTEN’insaklanması

EVOSTEN’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonraEVOSTEN’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi:Edmond Pharma-İtalyalisansı ile,

EczacıbaşıİlaçPazarlama A.Ş. BüyükdereCad. AliKayaSok. No:7

Levent 34394,İstanbul

Üretimyeri:SandozİlaçSan. veTic. A.Ş. GebzePlastikçiler OrganizeSanayiBölgesi

Atatürk Bulvarı 9.Cad. No:1 41400 Gebze/Kocaeli

Bu kullanma talimatı08.02.2011tarihindeonaylanmıştır.