EVEPTIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EVEPTIN 800 MG 50 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EVEPTIN 800 MG 50 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • gabapentin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699724090422
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

EVEPTĐN800mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herfilmtablet800mggabapentiniçerir.

Yardımcımaddeler:Kopovidon,poloksamer407,mısırnişastası,magnezyumstearat,

hidroksipropilmetilselüloz,polietilenglikol400,polietilenglikol6000,talk,titanyumdioksit

(E171)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.EVEPTĐNnedirveneiçinkullanılır?

2.EVEPTĐNkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.EVEPTĐNnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.EVEPTĐN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.EVEPTĐNnedirveneiçinkullanılır?

EVEPTĐNdiğerantiepileptikilaçlarolarakadlandırılanilaçgrubundandır.Builaçlarsara

(epilepsi)vesinirdokusununhasarınabağlıağrı(nöropatikağrı)tedavisindekullanılır.

EVEPTĐN800mgfilmtablet,50filmtabletiçerenambalajlardabulunur,herfilmtablet

800mggabapentiniçermektedir.

EVEPTĐN,değişiktürlerdekisara(epilepsi)vesinirdokusununhasarınabağlıağrı

(nöropatikağrı)tedavisindekullanılanbirilaçtır.Ağrıhissi;sıcak,yakıcı,zonklama,çarpıntı,

ateş,bıçaksaplanmasıhissigibi,acı,krampgirmesi,ağrı,karıncalanma,hissizlik,uyuşma,

batmavedonmagibiçeşitlişekillerdetanımlanabilir.

2.EVEPTĐNkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

EVEPTĐN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

GabapentinveyaEVEPTĐN’iniçeriğindekiherhangibirmaddeyekarşıalerjiniz(aşırı

duyarlılıkreaksiyonunuz)varsa.

Yenibaşlayan,anipankreasiltihabınız(akutpankreatit)varsa.

EVEPTĐN’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer,

Böbrekproblemlerinizvarsa.

Kanınızıntemizlenmesiiçinkandiyalizi(hemodiyaliz)oluyorsanızkasağrısıve/veya

güçsüzlükgelişmesidurumundadoktorunuzasöyleyiniz.

Süreklimideağrısışikayeti,bulantıvetekrarlayankusmagelişirse,kendinizihasta

hissediyorsanızveyahastaisenizhemendoktorunuzabaşvurunuz,bunlaryenibaşlayan,ani

veyahemorajikpankreasiltihabıbelirtileriolabilir.

DoktorunuzlakonuşmadanEVEPTĐNkullanmayıbırakmayınız.Đlacınanikesilmesi

kesintisizsaranöbetleri(statusepileptikus)gibiyanetkilerenedenolabilir.

DiğerantiepileptikilaçlardaolduğugibiEVEPTĐNalırken,nöbetsıklığınızdaartışveyeni

nöbettiplerioluşuyorsadoktorunuzasöyleyiniz.

Küçükdalmanöbeti(absanslar)dahilolmaküzerekarmanöbetlerinizvarsa.

36haftadandahauzuntedavialacaksanız.

Morfintedavisialıyorsanız,doktorunuzuykuhali(somnolans)gibimerkezisinirsistemi

depresyonubelirtileriaçısındansizidikkatleizleyecektir.GerekirseEVEPTĐNveyamorfin

dozunuazaltacaktır.

65yaşınüzerindeisenizuykuhali,kolvebacaklardaödem(periferiködem),

kuvvetsizlik/güçtendüşmeortayaçıkabilir.

6-12yaşarasındakiçocuklardaduygusaldeğişiklik(özellikledavranışproblemleri),saldırgan

(agresif)davranışlar,konsantrasyonproblemleriveokulperformansındadeğişikliklerdahil

olmaküzeredüşüncebozukluklarıveözellikleyorulmamavehiperaktivite(hiperkinezi)

oluşmuştur.Gabapentinkullananhastalardabuolaylarınçoğunluğuhafifveortaderecede

görülmüştür.

Gabapentingibiantiepileptiklerletedavigörenazsayıdainsandakendinezararvermeveya

intihardüşüncelerigelişmiştir.Butipdüşüncelerinizolduğunda,hemendoktorunuzlairtibata

geçiniz.

Gabapentintedavisisırasındaciddi,yaşamıtehditedicieozinofili(kandaeozinofiladıverilen

birtüralerjihücresisayısındaartış)vesistemiksemptomluilaçdöküntüsüadıverilenaşırı

duyarlılıkbelirtilerigörülmüştür.Tedaviyebaşlamadanöncedoktorunuz,döküntüveyaateş

velenfadenopatigibiaşırıduyarlılıkbelirtisiolabilecekbelirtilerinciddibirmedikalolay

habercisiolabileceğivebugibiolaylarınacilenbildirilmesigerektiğikonusundasizi

bilgilendirmelidir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

EVEPTĐN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

EVEPTĐNyemeklebirlikteveyayemektenbağımsızbirşekildealınabilir.

EVEPTĐNkullanırkenalkolalınmamasıönerilmektedir.AlkolEVEPTĐNkullanımısırasında

yanetkioluşmariskiniartırabilir.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EVEPTĐN, doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe hamilelik döneminde

kullanılmamalıdır.Doktorunuzhamileolduğunuzusöylersebuilacı,bebeğinizvesiziniçin

ciddisonuçlaranedenolabileceğindenanidenkesmeyiniz.

EVEPTĐNkullanırkenhamileolduğunuzufarkedersenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanız

hemendoktorunuziletemasageçiniz.Çocukdoğurmaçağındaolankadınlar,etkindoğum

kontrolyöntemlerikullanmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EVEPTĐN’inetkinmaddesigabapentinannesütünegeçmektedir.Bebeğeetkisi

bilinmediğindendoktorunuztarafındanaksibelirtilmedikçeemzirirkenEVEPTĐNkullanımı

önerilmez.

Araçvemakinekullanımı

EVEPTĐNbaşdönmesi,sersemlikveyorgunluğanedenolabilir.Bubelirtileroluşursa,araçve

makinekullanmanızıetkileyipetkilemediğindeneminolmadıkça,buaktiviteleriyapmayınız.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BazıilaçlarEVEPTĐN’inetkisinideğiştirebilirveyaEVEPTĐNdiğerilaçlarlaaynızamanda

alındığındatekbaşınadiğerilaçlarınetkililiğiniazaltabilir.Bunlaraşağıdakiilaçlarıkapsar:

MorfinEVEPTĐN’inetkisiniarttırabildiğinden,morfiniçerenilaçlaralıyorsanız,doktor

veyaeczacınızabaşvurunuz.

EğerEVEPTĐNilealüminyumveyamagnezyumiçerenantasitlereşzamanlıolarak

kullanılırsa,EVEPTĐN’inmidedenemilimiazalabilir.Bunedenle,EVEPTĐN’inbirantasit

ilaçalımındanenerken2saatsonrakullanılmasıönerilmektedir.

EVEPTĐNbazılaboratuartestlerinietkileyebilir,idrartestigerektiğindeEVEPTĐN

kullandığınızıdoktorveyahastanedekigörevlileresöyleyiniz.

Mevcuttedavinizeilaveolarak,doktorunuzaksinisöylemediğisürecekendikendinize

EVEPTĐNkullanmayınız.

Yapılançalışmalardafenitoin,valproikasit,karbamazepinvefenobarbitalilegabapentin

arasındabiretkileşimgözlenmemiştir.Gabapentin,noretindironve/veyaetinilestradioliçeren

oralkontraseptiflerin(doğumkontrolhapları)etkisinibozmaz.EVEPTĐN’indiğersara

nöbetlerinintedavisindekullanılanilaçlar(antiepileptikilaçlar)veağızyoluylaalınandoğum

kontrolilaçlarıileetkileşimegirmesidurumudoktorunuztarafındandikkatealınacaktır.

Alkolyadamerkezisinirsistemiüzerineetkiliilaçlar,EVEPTĐN’inmerkezisinirsistemi

ileilgiliuykuyaeğilimhali(somnolans)vehareketkontrolündezorluğabağlıyürüme

bozukluğu(ataksi)gibibazıyanetkilerinişiddetlendirebilir.

Simetidinilebirliktekullanımı,gabapentininböbreklerdenatılımındaklinikaçıdanönemli

olmayanhafifbirdüşüşmeydanagetirir.Probenesidilebirliktekullanımındaböbreklerden

atılımdabirdeğişiklikgözlenmemiştir.

Kediotu,sarıkantaron,kavabiberi,gotukolagibibazıbitkiselürünlersinirsistemi

baskılanmasını(depresyonunu)arttırabileceğindenbirliktekullanılmamalıdır.

Çuhaçiçeğiisimlibitkiselürünilebirliktekullanımınöbeteşiğinidüşürebileceğinden

birliktealınmamalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.EVEPTĐNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

EVEPTĐNkullanırkenherzamandoktorunuzuntalimatlarınakesinolarakuyunuz.Emin

olmadığınızdadoktorunuzaveyaeczacınızasorunuz.

Doktorunuzsiziniçinuygunolandozubelirleyecektir.

EVEPTĐNalmayadoktorunuzkullanmamanızısöyleyinceyekadardevamediniz.

Sara(epilepsi):

Yetişkinlerve12yaşındanbüyükçocuklardaEVEPTĐNkullanımı:

Tabletleriönerilensayıdaalınız.Doktorunuzgenellikledozunuzudereceliolarakartıracaktır.

Başlangıçdozugenelliklegünde300mgile900mgarasındaolacaktır.Dahasonradozgünde

maksimum3600mgolacakşekildedereceliolarakartırılabilir.Doktorunuzbudozu3’e

bölünmüşbirşekilde-örneğinsabah,öğledensonraveakşamları-almanızısöyleyecektir.

Yetişkinlerdesinirdokusuhasarınabağlıgelişenağrı(nöropatikağrı):

EVEPTĐNtabletleridoktorunuzunönerisineuygunolarakalınız.Doktorunuzgenellikle

dozunuzudereceliolarakartıracaktır.Başlangıçdozugenelliklegünde300mgile900mg

arasındaolacaktır.Dahasonradozdereceliolarakgündemaksimum3600mg’akadar

artırılabilirvedoktorunuzbudozu3’ebölünmüşbirşekilde-örneğinsabah,öğledensonrave

akşamları-almanızısöyleyecektir.

Uygulamayoluvemetodu:

EVEPTĐNsadeceağızyoluyla(oral)kullanımiçindir.

EVEPTĐN’iyeterlimiktardaiçecekilebirlikteçiğnemedenalınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

6-12yaşarasındakiçocuklardaEVEPTĐNkullanımı:

Çocuğunuzaverilmesigerekendozdoktorunuztarafındançocuğunuzunkilosuhesaplanarak

belirlenecektir.BudozunverilebilmesiiçinEVEPTĐN250mg/5mlOralÇözeltiformu

mevcuttur.Tedaviyegünde3eşitdozabölünerekverilen10-15mg/kggibidüşükbir

başlangıçdozuylabaşlanırveyaklaşık3günlükbirsüreçtedozdereceliolarakartırılır.

6yaşveüzerindekiçocuklarda,etkiligabapentindozugünde25-35mg/kg’dır.

Đkidozarasındakisüre12saatiaşmamalıdır.

Đlacıngünlükdozugenellikle3eşitdozabölünerek,örneğinsabahbirdoz,öğledensonrabir

dozveakşambirdozşeklindealınır.

EVEPTĐN6yaşındanküçükçocuklardakullanılmamalıdır.

6-12yaşlarındakiçocuklariçinönerilendozajtablosu;

Ağırlık

Doz 15kg 30kg 45kg

1.Gün

10-15mg/kg/gün Gündeüçkez

50-75mg

(1-1.5ml) Gündeüçkez

100-150mg

(2-3ml) Gündeüçkez

150-225mg

(3-4.5ml)

2.Gün

20mg/kg/gün Gündeüçkez

100mg

(2ml) Gündeüçkez

200mg

(4ml) Gündeüçkez

300mg

(6ml)

3.Gün

(Etkilidoz) 25-35mg/kg/gün Gündeüçkez

125-175mg

(2.5-3.5ml) Gündeüçkez

250-350mg

(5-7ml) Gündeüçkez

375-525mg

(7.5-10.5ml)

Doktorunuztarafındançocuğunuzunkilosuhesaplanarakbelirlenecekolandoz,kutu

içerisindeyeralan10ml’likderecelioralenjektörveyaölçeklikadeh(dozabağlıolarak)ile

verilmelidir.

Yaşlılardakullanımı:

65yaşınüzerindeisenizveböbrekhastalığınızyoksaEVEPTĐN’inormaldozunda

kullanabilirsiniz.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbreksorunlarınızvarsaveyakanınızıntemizlenmesi(hemodiyaliz)işleminiyaptırıyorsanız

doktorunuzsizefarklıbirdozşemasıveyadozreçeteleyebilir.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğersorunuolanlardaçalışmayapılmamıştır.

EğerEVEPTĐN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaEVEPTĐNkullandıysanız

EVEPTĐN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Önerilendendahayüksekdozlar;bilinçkaybı,başdönmesi,çiftgörme,konuşmadagüçlük,

sersemlemeveishalgibiistenmeyenetkilerdeartışayolaçabilir.Derhaldoktorunuzuarayınız

veyaenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

Hastaneninhangiilaçlarıaldığınızıkolaylıklabelirleyebilmesiiçinkullanmadığınıztüm

tabletlerikutusuveprospektüsleriylebirlikteyanınızaalınız.

EVEPTĐN’ikullanmayıunutursanız

Birdozualmayıunutursanızveeğerbirsonrakidozalmazamanınızgelmediyse,hatırlar

hatırlamazilacınızıalınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

EVEPTĐNiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Doktorunuzsizeaksinisöylemedikçe,EVEPTĐNkullanmayadevamediniz.Eğertedaviniz

sonlandırılmayakararverilirse,bunundereceliolarakveenazbirhaftalıkbirsüreiçinde

gerçekleştirilmesigerekmektedir.

AnidenveyadoktorunuzsöylemedenEVEPTĐNalmayısonlandırırsanıznöbet,ağrıve

rahatsızlıkhissioluşmasıriskiartar.

Gabapentinkullanımınınaniolarakkesilmesindensonragörülenyanetkilerarasındaşunlar

yeralır:endişe,uyumagüçlüğü,bulantı,ağrı,terlemevegöğüsağrısı.Bubelirtilerden

herhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz.Builacınkullanımıkonusundabaşka

sorularınızvarsa,doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,EVEPTĐN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıkişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,EVEPTĐNkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildiriniz.Buyanetkilerseyrekgörülmelerinerağmenciddiolabilir.

Dudaklardaveyüzdeşişkinlik,deridöküntüsüvekızarıklıkve/veyasaçdökülmesi(bunlar,

ciddibiralerjikreaksiyonbelirtileriolabilir)

Kanıntemizlenmesiişlemine(hemodiyalize)giriyorsanız,kasağrısıve/veyagüçsüzlük

hissetmenizhalindedoktorunuzabildiriniz.

Süreklikarınağrısı,bulantıvekusma(bunlar,akutpankreatit(anipankreasiltihabı)

belirtileriolabilir)

Aşağıdakiyanetkilerdenherhangibiriciddileşirseveyakullanmatalimatındayeralmayan

yanetkilerdenbirinifarkedersenizdoktorunuzaveyaeczacınızabildiriniz.

Diğeryanetkilerşunlardır:

Çokyaygınyanetkiler(10kişide1'denfazlakişiyietkileyebilen)

Başdönmesi

Koordinasyoneksikliği

Viralenfeksiyon

Uyuşukhissetme

Yorgunhissetme

Ateş.

Yaygınyanetkiler(10kişide1'denazkişiyietkileyebilen)

Yüz,gövdeveyakolyadabacaklardagörülenşiddetlispazmveyaserianikasılmalar

(Konvülsiyonlar)

Sarsıntılıhareketler

Konuşmagüçlüğü

Hafızakaybı

Titreme

Uyumagüçlüğü

Başağrısı

Cilttehassasiyet

Hissetmedeazalma

Koordinasyongüçlüğü

Olağandışıgözhareketleri

Reflekslerdeartış,azalmaveyareflekslerinkaybolması

Akciğeriltihabı

Solunumyoluenfeksiyonu

Đdraryoluenfeksiyonu

Enfeksiyon

Kulaktailtihaplanma

Düşükakyuvar(lökosit)sayımları

Đştahsızlık

Đştahartışı

Başkalarınakarşıkızgınlık

Zihinkarışıklığı

Duygudurumundadeğişiklikler

Depresyon

Kaygı/endişe

Sinirlilikhali

Düşünmegüçlüğü

Bulanıkgörme

Çiftgörme

Dengebozukluğundankaynaklananbaşdönmesi(vertigo)

Yüksekkanbasıncı

Yüzkızarmasıveyakandamarlarındagenişleme

Nefesalmadazorluk

Bronşit

Boğazağrısı

Öksürük

Burunakıntısıveyaburundakuruluk

Kusma

Bulantı

Dişleilgilisorunlar

Dişetiiltihabı

Đshal

Karınağrısı

Hazımsızlık

Kabızlık

Ağızdaveyaboğazdakuruluk

Gaz(flatülans)

Yüzdeşişkinlik

Morarma

Döküntü

Kaşıntı

Akne

Eklemağrısı

Kasağrısı

Sırtağrısı

Seyirmeler

Ereksiyonzorluğu(sertleşmesorunu)

Bacaklarvekollardaşişkinlik

Yürümegüçlüğü

Güçsüzlük

Ağrı

Rahatsızhissetme

Gripbenzeribelirtiler

Beyazkanhücrelerindedüşüş

Kiloartışı

Kazasonucuyaralanma,kemikkırılması,sıyrık.

Bunlaraekolarakçocuklardayapılanaraştırmalarda,saldırgandavranışlar,kesikkesikve

sarsıntılıhareketleryaygınolarakraporedilmiştir.

Yaygınolmayanyanetkiler(1000kişide1'denfazlakişiyietkileyebilen):

Kurdeşengibialerjikreaksiyonlar

Hareketteazalma

Çokhızlıkalpatışı

Yüz,vücutvekollardagörülebilenşişlik

Karaciğerdesorunaişareteden,kantestindeanormalsonuçlar

Pazarasunulduktansonraaşağıdakiyanetkilerraporedilmiştir:

Kandakreatinfosfokinazseviyesindeyükselme

Kasdokusundakihasarsebebiyle,iskeletkasıdokusundameydanagelenanibozulma

(rabdomiyoliz)

Akutböbrekyetmezliği,idrartutamama/kaçırma

Pankreasiltihabı

Karaciğeriltihabı,ciltvegözlerdesararma(sarılık)

Hayalgörme(Halüsinasyonlar)

Sertlik,kıvranmavesarsıntılıhareketlergibianormalhareketlerleilgilisorunlar

Gabapentinkullanımınınaniolarakkesilmesindensonragörülenyanetkiler(kaygı,uyuma

güçlüğü,bulantı,ağrı,terleme),göğüsağrısı

Memedokusundaartış,memelerdebüyüme

Kanpıhtılaşmahücrelerinde(trombositlerde)azalma

Şekerhastalarındakanşekerindedalgalanmalar

Cilttevegözçevresindekanoturması,şişkinlikvekızarıklıklaseyredeniltihap(Stevens-

JohnsonSendromu)

Geneldekendiliğindengeçenel,yüzveayaktadantelebenzerkızarıklıkoluşturanaşırı

duyarlılıkdurumu(eritemamultiforme)

Alerjisonucuyüzdeveboğazdaşişme(anjioödem)

Saçdökülmesi(alopesi)

Birkasyadakasgrubundaanikısasürelikasılmalar(miyoklonus)

Kulakçınlaması(tinnitus)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.EVEPTĐN’insaklanması

EVEPTĐN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraEVEPTĐN’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:ASETĐLAÇSAN.VETĐC.A.Ş.34460Đstinye-Đstanbul

Üretimyeri:SANOVELĐLAÇSAN.VETĐC.A.Ş.34580Silivri-Đstanbul

Bukullanmatalimatı07.08.2013tarihindeonaylanmıştır.

15-5-2018

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.