EUCARBON

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EUCARBON 100 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EUCARBON 100 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • senna glikozitlerine, kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699527011013
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

EUCARBON ® tablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Hertablette,180mgbitkiselkömür,50mgkükürt,105mgsinamekiyaprağı

tozu, 25 mgışgın ekstresibulunur.

Yardımcımaddeler:Kaolin,talk,gliserin,mısırnişastası,kolloidalsilikondioksit,nane

esansıverezeneesansı.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. EUCARBON ® nedirveneiçinkullanılır?

2. EUCARBON ®

’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. EUCARBON ® nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. EUCARBON ® ’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. EUCARBON ® nedirveneiçinkullanılır?

EUCARBON ® ’uniçeriğindebulunanetkinmaddelersadecebitkivemineralkökenlidirve

sindirimdüzenleyicivehafiflaksatif(feçesiyumuşatarakatılmasınıkolaylaştıran)etkiyesahiptir.

Bitkiselkömür,sinamekiyapraklarınınveışgınektresininlaksatifetkisiylesonradansalgılanan

çeşitlizararlımetabolikmaddelerinetkisiniazaltmayeteneğinesahiptir.Kükürtayrıcasindirim

sistemindehafifbirdezenfektan etkidegöstermektedir.

EUCARBON ® ’un hafiflaksatifetkisiuygulamadan 8-10 saatsonraortayaçıkmaktadır.

rritablbarsaksendromudiyeadlandırılankabızlık,barsakvekarındarahatsızlıkileseyreden

durumdanyakınanazsayıdakihastada EUCARBON ®

olumlu sonuçlargöstermiştir.

EUCARBON ® ,100tablettenoluşanblisterambalajlardasunulur.Tabletler,mat,grimsi

siyah, hafifnanekokulu, hafiftatlıveherikitarafıbombelitabletlerşeklindedir

EUCARBON ® , aşağıdakidurumların tedavisindekullanılır:

Barsakgeçişininyavaşlaması,

Barsak tıkanmasıylaseyreden durumlarhariçkabızlığın tümformları,

İncebarsaktakiparçalanmavefermentasyon süreci,

Meteorizm(karın vebarsaklardagazvarlığı)

Şişkinlik,

İntestinaloto-intoksikasyon (barsaklardakalan atıklarabağlıolarakgörülen zehirlenme),

Hemoroidal(basurabağlıolarakgelişen)kabızlık.

2. EUCARBON ® ’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

EUCARBON ® ’uaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

EğerEUCARBON ® unherhangibirbileşeninekarşıaşırıduyarlıysanız,

Barsak tıkanıklığınızvarsa,

Akutyangılıbarsak hastalığınızvarsa,

Kökenibilinmeyen karınağrınızvarsa,

Ciddisu veelektrolitdengesibozukluğunuzvarsa,

Şüphelimideveyabarsak ülserinizvarsa,

Apandisitte,

Hamileliktevesütvermedöneminde,

12yaşından küçük çocuklardakullanılmamalıdır.

EUCARBON ® ’uaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Güvenlibiretkieldeedilmesiiçin gereken dozbireylerarasındadeğişkenlik gösterebilir.

İshalortayaçıkmasının birdozaşımıbelirtisiolduğunugözönündebulundurunuz,.

Doktorunuzun talimatıolmaksızın 1-2 haftadan dahauzun birsüreboyuncakullanmayınız.

Zayıflatıcıbirajan olarakkullanmayınız,.

14 günden dahauzun sürelikesintisizuygulamadurumundailacın etkisiazalabilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

EUCARBON ® ’unyiyecekveiçecekilekullanılması

EUCARBON ® yemek sırasındaveyayemekten sonraalınabilir.

Hamilelik

lacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EUCARBON ®

, hamilelik dönemiboyuncakullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EUCARBON ® , emzirmedönemiboyuncakullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

EUCARBON ® ’un araçveyamakinekullanmayeteneğiüzerindebilinen biretkisiyoktur.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

EUCARBON ®

kullanımınabağlıbirhipopotasemi(kandapotasyumseviyesidüşüklüğü)

ortayaçıktığında, kalpglikozidlerinin etkisiartmaktadır.

EUCARBON ® ,barsaktangeçişihızlandırdığındanbirliktekullanılanvebarsaklardanemilen

ilaçların emiliminiazaltabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. EUCARBON ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Erişkinlerve12yaşındanbüyükçocuklarda:Hafifbirlaksatifvepurgatif(feçesinsulukalmasını

sağlayarakhızlıbirşekildeatılmasınanedenolan)etkieldeedilmesiiçingünde3defayakadar1-

2tabletkullanılır.Dahagüçlübirlaksatifetkiisteniyorsaakşamuygulanandoz3-4tablet

EUCARBON ®

eklindeartırılabilir. Günde8 tabletten fazlaalınmamalıdır.

Sindirimsistemindekigazıneliminasyonuvegüçlübirtemizlenmeiçin(örneğin;röntgen,ilaçlı

böbrekfilmiv.b.tetkiklerdenönce):Akşamalınan6-8tabletEUCARBON ® ’dansonrabol

miktardasıvıalınmalıdır.

Uzun dönemli, kesintisizkullanımısonucundaetkidebirazalmaortayaçıkabilir.

DoktorunuzEUCARBON ® iletedavinizin nekadarsüreceğinisizebildirecektir.

Uygulamayoluvemetodu:Tabletler,yemeksırasındayadayemektensonrabolmiktarda

sıvıilealınmalıdır.

Değişikyaşgrupları

Çocuklarda kullanımı:12yaşından küçük çocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:Yaşlıhastalardakullanımınailişkinözelbirdurum

bulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumları

Böbrekyetmezliği:Böbrekyetmezliğiolan hastalardaözelbirkullanımıyoktur.

Karaciğeryetmezliği:Karaciğeryetmezliğiolanhastalardaözelbirkullanımıyoktur.

EğerEUCARBON ® ’unetkisininçokgüçlüyadazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla EUCARBON ® kullandıysanız

Aşırıdozdurumundaoluşabilecekbaşlıcabelirtiishaldir.Budurumdailaçbırakılmalıveyadozaj

azaltılmalıdır.

EUCARBON ®

’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz .

EUCARBON ® ’ukullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

EUCARBON ® iletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Veriyoktur.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,EUCARBON ® ’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaEUCARBON ®

’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz

Derideyaygınkaşıntıvedöküntülerleberaber,dudakta,yüzde,boğazdavedildeşişme,

yutmaveyanefesalmagüçlüğü(aşırıduyarlılık-anafilaksi)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

EUCARBON ®

’akarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuza söyleyiniz

Önerilen dozdakullanıldığındayan etkilerçok nadirdir(karın ağrısıveishalgörülebilir),

Alkalireaksiyonda,zamanzamanidrarınsolukkırmızıbirrenkaldığıgözlenebilirvebu

durumklinik açıdan anlamlıdeğildir,

Çokseyrekolarakbulantıveyakusmagörülebilir.Budurum,dozaşımınınbirbelirtisi

olabilir.

Uzunbirsüreboyuncayüksekdozlardakullanıldığızaman,baştapotasyumolmaküzere,

elektrolitkayıplarıortayaçıkabilirvebu dabarsakgeçişindekiyavaşlamayıdahadaartırabilir

(barsak hareketlerinin kaybıvekabızlık).

BunlarEUCARBON ® ’un hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. EUCARBON ® ’unsaklanması

EUCARBON ®

’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

30 ºC’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Kutu üzerindeyazılıolanson kullanma tarihinden sonra EUCARBON ®

’u kullanmayınız.

RuhsatSahibi:F. Trenka-Chem.PharmFabrikViyanalisansıileSantaFarmaİlaçSanayiiA.Ş.

Okmeydanı, BoruçiçeğiSokak, No:16 34382Şişli-İSTANBUL

Tel:(+90 212)220 64 00

Fax:(+90 212)222 57 59

ÜretimYeri:SantaFarmaİlaçSanayiiA.Ş.

SofalıçeşmeSokak, No:72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL

Tel:(+90 212)534 79 00

Fax:(+90 212)521 06 44

Bu kullanma talimatı28.02.2012 tarihindeonaylanmıştır.