ETREXIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ETREXIN JEL 30 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ETREXIN JEL 30 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • izotretinoin, kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699844340995
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-05-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

ETREXĐNJel30g

Haricenkullanılır.

Etkinmadde:1gjel0.5mgisotretinoin,20mgeritromisiniçerir.

Yardımcımaddeler:Hidroksipropilselüloz,bütilhidroksitoluen(antioksidan)vealkol

(%96).

BuKullanmaTalimatında:

1.ETREXĐNnedirveneiçinkullanılır?

2.ETREXĐN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ETREXĐNnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.ETREXĐN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ETREXĐNnedirveneiçinkullanılır?

ETREXĐN30g’lıklaminetüpte,jelşeklinde,etkinmaddeolarakisotretinoinveeritromisin

içerenveakneye(sivilce)karşıkullanılanbirilaçtır.

ETREXĐNhafif-ortaşiddetliakneninharicentedavisindekullanılırvehemiltihaplı,hemde

BuilacıkullanmayabaşlamadanönceKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

2.ETREXĐN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ETREXĐN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

Đsotretinoin,eritromisinveyailacıniçeriğindekidiğermaddelerekarşıalerjikiseniz

Hamileysenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanız

Emziriyorsanız

Akutegzema,rosaceaadıverilenderihastalığınızveyaağızçevrenizdeciltiltihabıvarsa

ETREXĐN’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer:

Ensegibihassasciltbölgelerineuygulayacaksınız.

Herhangibiryardımcımaddeyekarşıbilinenbirduyarlılığınızveyaalerjinizvarsa.

Güneşışığıyadagüneşlambalarınamaruzkalacaksanız.ETREXĐNgüneşışığına

duyarlılıktaartışasebepolabilir,bunedenlegüneşışığıyadagüneşlambalarına

maruziyetönlenmeliveyaenazaindirilmelidir.

Güneşyanığıdurumundadoktorunuzadanışınız.Doktorunuztarafındantedavinizgeçici

olarakdurdurulacaktır.

Güneşışığınamaruziyetengellenemiyorsa,yeterlikorumasağlayangüneşkoruyucu

ürünlervetedaviedilenbölgeleriçinkoruyucugiysilerkullanınız.

Haricikullanılanbaşkabirilaçkullanıyorsanız.

ETREXĐN’iağız,göz,mukozmembranlarvehasarlıveyaegzamalıciltiletemasettirmeyiniz.

Kazaratemasdurumunda,bubölgesuileiyiceyıkanmalıdır.Đlacınciltkıvrımlarında

birikmemesinedikkatedilmelidir.

Tedavisırasındakötüyanıtveyadurumunuzdakötüleşme,uzunsüreliveyaönemliishal

görülürseveyakarınkramplarıyaşarsanızETREXĐNiletedaviyibırakarakdoktorunuza

danışınız.

ETREXĐNbağırsakiltihabı(bölgeselenterit,ülseratifkolit,antibiyotikleilişkilikolit)olanve

dahaöncegeçirmişolanhastalardadikkatlekullanılmalıdır.

ETREXĐNbölgeselderireaksiyonlarıyadagözlerdeveağıziçiveyacinselorganlargibi

dışarıyaaçılanvücutkanallarınıdöşeyendokudatahrişesebebiyetverebilir.

ETREXĐN’eeşlikedentopikaltedavivarisedikkatliolunmalıdır.Tahrişveyaegzemagibideri

reaksiyonlarıgörüldüğütakdirdeuygulamasıklığıazaltılmalıveyatedavigeçiciolarakkesilmeli,

ciltdurumudüzelincetedaviyeyenidenbaşlanmalıdır.Tahrişdevamedersetedavi

sonlandırılmalıdır.

Cildinizekimyasalsoyma,dermabrazyonveyalazerleciltyenilemegibiişlemleryaptıracaksanız

ETREXĐN’iuygulamadanöncecildiniziniyileşmesinibekleyiniz.

ETREXĐN’iyanıcıyapısındanötürüuygulamasırasındaveyakullanımdanhemensonrasigara

içmeyinizveyaaçıkaleveyaklaşmayınız.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliiselütfendoktorunuza

danışınız.

ETREXĐN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Veribulunmamaktadır.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EğerhamileysenizETREXĐNkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EmzirmesüresinceETREXĐNkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

ETREXĐN’inaraçveyamakinekullanmayeteneğiüzerindekietkisiniaraştırançalışmalar

yapılmamıştır.Ancakzararlıbiretkibeklenmemektedir.

ETREXĐN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

ETREXĐNbütilhidroksitoluen(E321)içerdiğindenbölgeselderireaksiyonlarına(örneğin,

kontaktdermatite)yadagözlerdevemukozmembranlarda(ağıziçiveyacinselorganlargibi

dışarıya açılan vücut kanallarını döşeyen dokuda) irritasyona (tahrişe) sebebi-

yetverebilir.

ETREXĐNalkoliçermektedir.Ancakkullanımyolunedeniyleherhangibiruyarı

gerektirmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eşzamanlıtopikalantibiyotikler,ilaçlıyadagüçlükurutmaetkisiolanyıpratıcısabunyada

temizleyiciler,yüksekkonsantrasyondaalkolve/veyasıkılaştırıcıiçerenmaddelerdikkatli

kullanılmalıdır;aşırıtahrişeyolaçabilir.Soyucubirmadde(örneğinbenzoilperoksid)içeren

preparatlarkullanılırkenözeldikkatgereklidir.Beraberkullanımgerektiğitakdirdeürünleri

gününfarklızamanlarında(örn.birisabah,diğeriakşam)kullanınız.

ETREXĐNdiğerjel,kremveyamerhemlerlekarıştırılmamalıdır.BunlarETREXĐN’inişleyişini

engelleyebilirler.Ayrıcaharicenuygulananbaşkaakneilaçlarıkullanıyorsanızdoktorunuzu

bilgilendiriniz.Birantibiyotikgrubuolanmakrolidlerleyadaklindamisinilebirlikte

kullanmayınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.ETREXĐNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

ETREXĐN’innasılkullanılacağıhakkındadoktorunuzuntalimatlarınıtakipediniz.

Jeligündebirveyaikikezetkilenmişbölgeyesürünüz.Bazıdurumlardatambiretki

görebilmeniziçinETREXĐN’i6-8haftakullanmanızgerekebilir.

Uygulamayoluvemetodu:

CildinizitemizlediktensonraETREXĐN’itedaviedilecekbölgeyeincebirtabakaolacakşekilde

yaygınbirbiçimdesürünüz.Jelisürdüktensonraelleriniziyıkayınız.

Cildinizdetahrişgörülürsenemlendiricikullanabilirsiniz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:12yaşöncesidönemdekiçocuklardakullanımıyoktur.

Yaşlılardakullanımı:Buyaşgrubundaaknevulgarisgörülmediğindenyaşlılarda

ETREXĐNkullanımıiçinözeltavsiyelerbulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumları:

Veribulunmamaktadır.

EğerETREXĐN’in,etkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaETREXĐNkullandıysanız

ETREXĐN’inaşırıuygulanmasıtedavidendahaiyisonuçalınmasınısağlamazveciltte

kızarıklık,soyulma,kaşıntıgibibelirgintahrişesebepolabilir.Böylebirdurumdailacın

kullanımınıazaltabiliryadailacınkullanımınabirkaçgünaraverebilirsiniz.

ETREXĐN’inkazarayutulmasıdurumundaeğeryutulanmiktarcildesürülenmiktardandahaaz

iseherhangibirzararbeklenmemektedir.Ağzınızıbolsuileçalkalamalısınız.Eğerfazla

miktardajeliyutmuşsanızdoktorunuzadanışınız.Budurumkusmaveishalesebebiyetverebilir.

ETREXĐN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ETREXĐN’ikullanmayıunutursanız

EğerETREXĐNkullanmayıunutursanız,hatırlarhatırlamazilacınızıkullanınız.Dahasonra

önerilenkullanımşeklineuygunolarakkullanmayadevamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

ETREXĐNiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Doktorunuzadanışmadanilacınızıkullanmayıbırakmayınız.

DoktorunuzuntavsiyesiolamadanETREXĐN’i12haftadanuzunsürekullanmayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ETREXĐN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

ortayaçıkabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ETREXĐN’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildiriniz:

Boğazın,yüzün,dudaklarınveyaağzınanidenşişmesisonucunefesalmadayada

yutmadazorluk,ellerin,ayaklarınveayakbileğininanidenşişmesiyadakaşıntılıisilik

gibialerjikreaksiyonlar

Uygulamayerindekızarıklık,soyulma,ciltteağrı,uygulamayerindekaşıntı,cilttetahriş,

cilthassasiyeti,ciltteyanmahissi,uygulamayerindebatmahissi,cilttekuruluk

Işığaduyarlılık,ciltterenkkoyulaşmasıveciltterenkaçılması

Uygulamayerindekılköklerininiltihabı

Şiddetliyadauzunsürenishal

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın:10hastanınenazbirindegörülebilir.

Yaygın:10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek:1.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek:10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor:Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

Çokyaygıngörülenyanetkiler

Ciltteağrı

Đsilik

Ciltiritasyonu

Yaygıngörülenyanetkiler

Uygulamabölgesindedermatit,egzamaveciltkuruluğugibireaksiyonlar

Cilttekızarıklık

Cilttesoyulmayadapullanma

Ciltteyanmahissi

Kaşıntılıcilt

Seyrekgörülenyanetkiler

Alerjikreaksiyonlar

Kaşıntı,kurdeşen

Karınağrısı

Đshal

Güneşışığınakarşıartmışhassasiyet

Ciltrengindesolma

Ciltrengindekoyulaşma

Yüzdeşişlik

Uygulamabölgesindekikılköklerindeiltihap

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“ĐlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.ETREXĐN’insaklanması

ETREXĐN’içocuklarıngöremeyeceğiveerişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

ETREXĐN’ikullanmadığınızzamanlardatüpünağzınısıkıcakapatınız.Ürününakmasını

önlemekamacıylakapağıniyioturduğunaeminolunuz.

ETREXĐNiçeriğindeyanıcımaddelerbulunduğundanateşten,alevdenveyasıcaktanuzak

tutunuz.

Sonkullanmatarihiileuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraETREXĐN’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:VEMĐlaçSan.veTic.Ltd.Şti.

CinnahCad.YeşilyurtSok.No:3/2Çankaya/Ankara

Tel:(0312)4274357–58

Üretimyeri: VEMĐlaçSan.veTic.Ltd.Şti.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi

KaraağaçMahallesi,FatihBulvarı,No:38,Kapaklı/TEKĐRDAĞ

Bukullanmatalimatı.../.../...tarihindeonaylanmıştır.