ETOSID

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ETOSID 100MG/5 ML IV INF. ICIN KON. SOLUSYON ICEREN 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ETOSID 100MG/5 ML IV INF. ICIN KON. SOLUSYON ICEREN 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ark

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699828760061
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 20

KISA ÜRÜN B

LG

S

1.

BE

ER

TIBB

ÜRÜNÜN ADI

ETOS

D 100 mg/5 ml I.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

Sitotoksik, steril

2.

KAL

TAT

F VE KANT

TAT

F B

LE

M

Etkin madde:

1 ml çözelti 20 mg etoposid içerir. Her bir 5 ml’lik çözelti flakonu 100 mg etoposid içerir.

Yardımcı madde(ler):

Benzil alkol 150 mg

Etanol (%96) 1205 mg

Polisorbat 80 400 mg

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖT

K FORM

nfüzyonluk konsantre çözelti (perfüzyon çözeltisi için konsantrat).

Açık sarı, berrak çözelti

4.

KL

N

K ÖZELL

KLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

Etoposid

intravenöz

yoldan

kullanılan

antineoplastik

ajandır.

ına

veya

antineoplastik ajanlarla birlikte kullanılabilir.

Etoposid küçük hücreli akci

er kanserinde etkinli

i kanıtlanmı

er kemoterapötik ajanlarla

kombine

ekilde

veya

seminomatöz

olmayan

testis

karsinomu

tedavisinde

uygun

cerrahi,

kemoterapi veya radyoterapi tedavisi almı

hastalarda, etkinli

i kanıtlanmı

er kemoterapötik

ajanlarla kombine

ekilde kullanılabilir.

Ayrıca, küçük hücreli olmayan akci

er kanserinin palyatif tedavisinde, Hodgkin hastalı

ının

yeniden

indüksiyon

tedavisinde,

Hodgkin

lenfoma

(non-Hodgkin

lenfoma)

akut

2 / 20

myelositik löseminin indüksiyon tedavisinde ve koriyon karsinomanın indüksiyon ve yeniden

indüksiyon tedavisinde objektif yanıt alınabilece

i gösterilmi

tir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama

ekli

Pozoloji

kinler:

Dozaj, etoposidin tek

ına veya di

er sitostatik ajanlarla kombine verilip verilmedi

lıdır. Önerilen ETOS

D dozu, birbirini takip eden be

gün boyunca

V olarak günlük 60-120

mg/m

’dir.

Uygulama sıklı

ı ve süresi:

Etoposidin miyelosüpresif etkisi nedeniyle tedavi kürleri 10 ila 20 gün aralı

ından daha sık

tekrarlanmamalıdır. Hematolojik olmayan endikasyonlar için tedavi 21 günlük aralıktan daha sık

tekrarlanmamalıdır.

Etoposid yaygın olarak, 5 gün boyunca günde 100 mg/m

veya 1., 3. ve 5. günlerde uygulanan

günlük 120 mg/m

eklinde uygulanır.

Çözelti intravenöz infüzyonla minimum 30 dakika ila 60 dakika arasında verilmelidir. Yüz

kızarması infüzyon hızının çok fazla oldu

unun belirtisidir. Hasta toleransına ba

lı olarak

infüzyon süresi uzatılabilir.

Kemoterapi

kürleri

herhangi

toksisitenin

yeterince

iyile

mesinden

sonra

haftalık

intervallerle tekrarlanır.

Etoposid

miyelosupresyona

neden

oldu

undan

lökosit

trombosit

sayılarının

normale

dönmesine izin vermek için tedavi üç haftalık aralıklardan daha sık tekrarlanmamalıdır. ETOS

infüzyonu ile tedavi kürü yinelenmeden önce, miyelosupresyon belirtileri açısından kan tablosu

incelenmeli ve tatminkar bulunursa tedavi verilmelidir.

Uygulama

ekli:

ETOPOS

D sadece sa

lık personeli tarafından kanser kemoterapötik ajanların kullanımında

deneyimli doktorların denetiminde uygulanmalıdır.

3 / 20

ETOS

D yalnızca yava

intravenöz infüzyonla kullanılır. Etoposid vücut bo

lukları (plevra,

periton ve di

er) içine enjeksiyon

eklinde uygulanmamalıdır.

Yalnızca yeni hazırlanmı

, renksiz ve berrak çözeltileri kullanınız.

Kullanım talimatları ve uygulama ile ilgili detaylı bilgi için bölüm 6.6.’ya bakınız.

Özel popülasyonlara ili

kin ek bilgiler:

Böbrek yetmezli

i:

Böbrek

yetmezli

olan,

ancak

karaci

fonksiyonları

normal

hastalarda,

etoposidin

dozu

azaltılmalı ve hemotolojik alt de

erleri ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

Kreatinin klerensine göre önerilen doz rejimi a

ıdaki gibidir:

Kreatinin klerensi (ml/dak)

Önerilen günlük doz (standart dozun yüzdesi)

>50

15-50

<15

Kontrendikedir (Kontrendikasyonlar bölümüne

bakınız).

Karaci

er yetmezli

i:

Karaci

yetmezli

olan

hastalarda,

hastalı

karaci

yetmezli

inin

iddetine

göre

dikkatle doz ayarlaması yapılarak kullanılmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda etkilili

i ve güvenlili

i kanıtlanmamı

tır.

Geriyatrik popülasyon:

Doz ayarlaması gerekli de

ildir.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Aktif bile

en, podofilotoksinler veya podofilotoksin türevleri veya Bölüm 6.1’de listelenen

yardımcı maddelerinden herhangi birine a

ırı duyarlılı

ı olan hastalar,

ır hepatik yetmezli

i olan hastalar,

4 / 20

ır renal yetmezli

i olan hastalar (kreatinin klerensi <15 ml/dak, bkz. Bölüm 4.2)

ır miyelosupresyonu olan hastalar

ntra-arteriyel ya da intrakaviter enjeksiyonda (plevra, periton ya da di

er),

Laktasyon döneminde

ıklık sistemi baskılanmı

hastalarda sarı humma ya da canlı a

ılar ile e

zamanlı kullanımı

(bkz. Bölüm 4.5)

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

ETOS

D, sadece sa

lık personeli tarafından kanser kemoterapötik ajanlarının kullanımında

deneyimli doktorların denetiminde uygulanmalıdır. Uygulama sırasında enjeksiyon bölgesinde

reaksiyonlar olu

abilir.

Hızlı intravenöz infüzyonun olası bir hipotansiyon reaksiyonu ortaya çıkarması nedeniyle,

ETOS

D yava

intravenöz infüzyonla verilmelidir.

nfüzyon süresi 30 dakika ila 60 dakika

arasındadır.

Etoposidin

intravenöz

uygulanmasında

ekstravazasyonu

önlemek

için

derece

dikkat

edilmelidir.

Olası

herhangi

infiltrasyona

infüzyon

bölgesinin

uygulama

sırasında

mümkün oldu

unca yakından izlenmesi önerilir. Ekstravazasyon reaksiyonları için spesifik bir

tedavi

u anda bilinmemektedir.

Kızarma (flush), titreme, ate

, ta

ikardi, bronkospazm, dispne ve hipotansiyonla seyreden ve

ölüme neden olabilen olası bir anaflaktik reaksiyon ortaya çıkabilece

inden, dikkatli olunmalıdır

(Bkz. Bölüm 4.8). Önerilenden daha yüksek infüzyon konsantrasyonları alan çocuklarda oldukça

sık

olarak

anaflaksi

benzeri

reaksiyonlar

bildirilmi

tir.

durumlarda

infüzyon

derhal

durdurulmalıdır,

tedavisi

semptomatiktir.

Hekimin

kararına

göre

sempatomimetikler,

kortikosteroidler, antihistaminikler ya da plazma geni

leticiler uygulanmalıdır.

iddetli

miyelosupresyon

sonrasında,

enfeksiyonlar

kanama

abilir.

Etoposid

uygulaması sonrasında fatal miyelosupresyon bildirilmi

tir. ETOS

D ile tedavi edilen hastalar,

miyelosupresyon

yönünden

tedavi

sırasında

tedaviden

sonra

sık

olarak

gözlenmelidir. Doz kısıtlayıcı kemik ili

i supresyonu etoposid tedavisiyle ili

kili en önemli

toksisitedir.

Tedaviye

lamadan

önce

etoposidin

takip

eden

dozlarında

ölçümler

5 / 20

yapılmalıdır: Trombosit sayısı, hemoglobin miktarı, lökosit sayısı ve tam kan sayımı.

Etoposid tedavisine ba

lamadan önce radyoterapi ve/veya kemoterapi yapılmı

sa, kemik ili

inin

düzelebilmesini sa

lamak için yeterli zaman aralı

ı bırakılmalıdır.

Periferik kan sayımı ve karaci

er fonksiyonu izlenmelidir. Nötrofil sayısı 1.500 hücre/mm³ ya da

trombosit sayısı 100.000 hücre mm³’ün altına dü

se ETOS

D uygulanmamalıdır. Bunun

istisnası, kan hücre sayılarındaki dü

ün malign hastalık tutulumu nedeniyle olmasıdır.

Nötrofil sayısı 5 günden fazla süreyle 500 hücre/mm³’ün altına dü

erse ya da bu dü

ya da

enfeksiyonla birlikte olursa, trombosit sayısı 25.000 hücre/mm³’ün altına dü

erse, ba

ka bir 3. ya

da 4.dereceden toksisite geli

irse ya da böbrek klirensi 50 ml/dak’nın altında ise ba

langıç

dozundan sonra ugulanacak dozun ayarlanması gerekir.

laveten reçetelenmi

ilaçlar veya daha

önce uygulanmı

ve kemik ili

i rezervini etkilemi

olan radyasyon tedavisi veya kemoterapinin

miyelosupresif etkilerinin kar

ılanması için ETOS

D dozu de

tirilmelidir.

Etoposidin tek ba

ına veya kombine tedavi

eklinde kullanılmasına ba

lı olarak, kan tablosu

normalde 21 gün içinde düzelir.

Hastaların yakla

ık %30-40’ında kusma ve bulantı olu

ur. Bu istenmeyen etkiler antiemetiklerin

uygulanmasıyla etkili bir

ekilde tedavi edilebilir.

Etoposid tedavisine ba

lamadan önce bakteriyel ve viral enfeksiyonlar kontrol altına alınmalıdır.

Etoposid, radyoterapi ve kemoterapi alan hastalarda ve kardiyak aritmisi olan, daha önce

miyokard enfarktüsü geçirmi

, karaci

er fonksiyon bozuklu

u, böbrek fonksiyon bozuklu

periferik nöropati, idrar yapma güçlü

ü, epilepsi veya beyin hasarı veya a

ız mukozasında

iltihap olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır.

Kemoterapi için etoposidin dü

ünüldü

ü tüm vakalarda, hekim ilacın gereklili

i ve yararları ile

istenmeyen etkilerinin tehlikesini tartarak karar vermelidir. Ço

u istenmeyen etkiler erken te

edildi

inde geri çevrilebilir.

iddetli istenmeyen etkiler olu

ursa, doz azaltılmalı ya da ilaç

tedavisi kesilmelidir. Hekimin klinik kararına göre uygun düzenleyici önlemler alınmalıdır.

6 / 20

Etoposid

tedavisine

özellikle

toksisite

reküransının

olasılı

göz

önüne

alınarak

ilaç

kullanımına devam edilmesinin gereklili

i için yerinde bir de

erlendirmeye dayanılarak tedbirli

ekilde devam edilmelidir.

Serum albumin seviyeleri dü

ük olan hastalarda etoposidin tetikledi

i toksisite riski artabilir.

Karaci

er ve böbrek bozuklu

u olan hastalarda birikim riskine kar

ı karaci

er ve böbrek i

levleri

düzenli olarak takip edilmelidir.

Etoposid içeren kemoterapi rejimleriyle tedavi edilen hastalarda, miyelodisplastik sendromu

içeren ya da içermeyen akut lösemi vakaları bildirilmi

tir.

Kümülatif bir dozda (etoposid > 2000 mg/m²) sekonder akut non-lenfoblastik lösemi riski artar.

Sekonder lösemi geli

imindeki kümülatif risklerin ya da yatkınla

tırıcı faktörlerin neler oldu

bilinmemektedir. Uygulama biçimlerinin ve kümülatif etoposid dozunun rolü tam anlamıyla açık

ildir.

Bazı

durumlarda

sekonder

lösemisi

olan

epi-podofilotoksin

alan

hastaların

11q23’te

kromozomal anomalisi oldu

u bulunmu

tur. Bu anomali ayrıca bir epi-podofilotoksin içermeyen

kemoterapi rejimi sonrası sekonder lösemi geli

tiren ve lösemisi tekrar eden hastalarda da

bulunmu

tur. Epi-podofilotoksin tedavisi alan hastalarda sekonder löseminin di

er bir özelli

i de

kısa latensin bulunması gibi görünmektedir. Lösemi geli

imine kadarki medyan süre yakla

ık 32

ay idi.

Uzun süreli tedavi planlanırken etoposidin mutajenik ve karsinojenik etkileri (bkz. Bölüm 5.3)

oldu

u dikkate alınmalıdır.

Etoposidin mutajenik potansiyeli nedeniyle çocuk yapma potansiyeline sahip kadın ve erkekler

tedavi süresince ve tedaviden sonraki 6 aya kadar etkin bir do

um kontrol yöntemi kullanmalıdır

(bkz. Bölüm 5.3).

Deri ya da mukozalar etoposide maruz kaldı

ında derhal bol miktarda su ile durulanmalıdır.

ETOS

D’in 1 ml’si 241 mg etanol içerir. 120 mg/m

etoposid dozunda, vücut yüzey alanı 1.6 m

7 / 20

olan bir hasta 2.3 g etanol alacaktır. Bu tıbbi üründe hacmin %30,4 si kadar etanol (alkol) vardır;

örne

in her dozda 1205 mg’a kadar, her dozda 30,4 mL biraya e

er, her dozda 12,65 mL

araba e

er gibi. Alkol ba

ımlılı

ı olanlar için zararlı olabilir. Hamile ve emziren kadınlar,

çocuklar ve karaci

er hastalı

ı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalarda dikkate

alınmalıdır.

Bu tıbbi ürün her flakonda 150 mg benzil alkol içermektedir. Prematüre bebeklere ve yeni

anlara

uygulanmaması

gerekir.

Bebeklerde

ına

kadar

olan

çocuklarda

toksik

reaksiyonlara ve anafilaktoid reaksiyonlara neden olabilir.

Yardımcı maddeler arasında, prematüre bebeklere verildi

inde karaci

er ve böbrek yetmezli

akci

er i

levlerinde kötüle

me, trombositopeni ve asit geli

imiyle birlikte seyreden hayatı tehdit

edici bir sendromla ili

kilendirilmi

olan bir parenteral E vitamini müstahzarında bulunan

polisorbat 80 adlı madde bulunmaktadır.

4.5.

Di

er tıbbi ürünler ile etkile

imler ve di

er etkile

im

ekilleri

Radyoterapi ve miyelosupresyona neden olabilecek ilaçların uygulanması etoposidin neden

oldu

u miyelosupresyonu artırabilir.

Etoposid di

er ilaçların (örn. siklosporin) sitotoksik ve miyelosupresan etkilerini artırabilir.

Etoposid monoterapisine kıyasla 2.000 ng/ml’nin üzerindeki yüksek dozlarda siklosporin ile

birlikte oral etoposid uygulaması, etoposid maruziyetinde (E

ri Altındaki Alan: EAA) %80’lik

bir artı

a ve etoposid toplam vücut klirensinde %38’lik bir azalmaya neden olur.

Sisplatin ile e

zamanlı tedavi etoposidin toplam vücut klirensinde azalmayla ili

kilidir.

Fenitoin ile e

zamanlı tedavi etoposidin toplam vücut klirensinde ve etkililikte azalmayla

kilidir.

Bu nedenle, etoposide benzer miyolesupresif etkileri bulunan ilaçların önceden ya da e

zamanlı

kullanımının aditif ya da sinerjik etkilere yol açabilece

i tahmin edilebilir (bkz. Bölüm 4.4).

Oral

antikoagülanların

etkileri

artabilir.

Varfarin

zamanlı

tedavi

Uluslararası

8 / 20

Normalizasyon Oranı (INR) de

erinde yükselmeye neden olabilir. INR’nin yakından takip

edilmesi önerilir.

Plazma proteinine in vitro %97 oranında ba

lanır. Fenilbutazon, sodyum salisilat ve salisilik asit,

etoposidin plazma proteinlerine ba

lanmasını etkileyebilir.

Antrasiklinler ve etoposid arasında çapraz direnç oldu

u klinik öncesi çalı

malarda deneysel

olarak gösterilmi

tir.

Fosfataz

aktivitesini

inhibe

etti

bilinen

ilaçlarla

(örn.

Levamizol

hidroklorür)

etoposidin

birlikte kullanımı ile ilgili herhangi bir veri yoktur.

Sarı humma a

ısının kullanımı sistemik a

ıyla ili

kili fatal sonuçlanan hastalık riskini artırır.

ıklık sistemi zayıflamı

hastalarda canlı a

ılarla immünizasyon fatal sonuçlanabilen

iddetli

enfeksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle bu gibi hastalarda canlı a

ılar kontrendikedir (bkz.

Bölüm 4.3).

ETOS

D, alkol içerdi

i için disülfiram ile birlikte alınmamalıdır.

Potansiyel olarak yararlı etkile

imler:

Etoposid genellikle di

er sitotoksik ilaçlarla birlikte kullanılır ve sitotoksik etki yönünden

sinerjistik etki gösterdikleri varsayılır. In vitro ortamda metotreksat ve sisplatin gibi bazı ilaçlar

ile böyle bir sinerji gösterilmi

tir.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: D

Çocuk do

urma potansiyeli bulunan kadınlar / Do

um kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk do

urma potansiyeli bulunan kadınlara hamile kalmaktan kaçınmaları önerilmelidir.

Çocuk do

urma potansiyeli bulunan kadınlar ve erkekler tedavi süresi boyunca ve tedaviden

sonraki 6 ay içinde etkin bir do

um kontrol yöntemi kullanmalıdır. E

er bir hasta etoposid

tedavisini takiben çocuk sahibi olmayı planlıyorsa mutlaka genetik yönden bir uzmana danı

ması

9 / 20

önerilir.

Gebelik dönemi

Gebelik süresince uygulandı

ında etoposidin

iddetli konjenital defektlere neden olabilece

inden

üphe edilmektedir. Etoposid farelerde ve sıçanlarda, klinik olarak uygulanan dozlara e

dozlarda teratojeniktir. Hamile kadınlarda kullanımı sırasında güvenlili

i ortaya koyulmamı

tır,

gebelikte kullanımı ile ilgili yeterli ve kontrollü çalı

malar yoktur.

ETOS

D mutlak bir endikasyon olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Bu ilaç gebe

kadınlara verilirse ya da alınırken hamile kalınırsa uygun bir prenatal danı

manlık alınmalı ve

tedavinin faydaları fetüse kar

ı riskleri açısından tartılmalıdır (5.3. Klinik öncesi güvenlilik

verileri bölümüne bakınız).

Laktasyon dönemi

ETOS

D emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Etoposidin insan sütüyle atılıp atılmadı

ı bilinmemektedir. Emzirilen çocuk üzerindeki risk hariç

tutulamaz. Birçok ilaç anne sütüne geçti

inden ve emzirilen çocuk için potansiyel

iddetli

istenmeyen etkiler bulundu

undan, etoposid tedavisinden kaçınılıp kaçınılmayaca

ına ya da

emzirmenin durdurulup durdurulmayaca

ına ili

kin bir karar verilmelidir. Anne açısından ilacın

önemi dikkate alınmalıdır. Etoposid emzirme süresince kontrendikedir ve tedavi süresince

kesilmelidir (bkz. Bölüm 4.3).

Üreme yetene

i/Fertilite

ETOS

D fertiliteye azalmaya neden olabilir. Geri dönü

ü olmayan kısırlık olasılı

ı vardır.

Etoposidin

mutajenik

potansiyeli

nedeniyle

çocuk

yapma

potansiyeline

sahip

kadınlar

erkekler tedavi süresince ve tedaviden sonraki 6 ay içerisinde etkin bir do

um kontrol yöntemi

kullanmalıdır. E

er bir hasta etoposid tedavisini takiben çocuk sahibi olmayı planlıyorsa mutlaka

genetik yönden bir uzmana danı

ması önerilir. Etoposid erkek fertilitesini azaltabilece

i için bir

erkek hasta çocuk sahibi olmak isterse sperm koruma ve saklama yöntemlerinin uygulanması

ünülebilir.

10 / 20

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Etoposidin

araç

makine

kullanımı

üzerindeki

etkilerinin

erlendirildi

çalı

yürütülmemi

tir. Uyku hali,

iddetli yorgunluk, mide bulantısı, kusma ve akut a

ırı duyarlılık

reaksiyonları (kan basıncındaki dü

nedeniyle meydana gelebilir) ya da geçici görme kaybı

gibi istenmeyen etkilerde hasta araç ya da makine kullanmamalıdır.

ETOS

D’in içindeki etanol nedeniyle hastanın araç ve makine kullanma yetene

i zarar görebilir.

4.8.

stenmeyen etkiler

stenmeyen etkiler, organ sınıfı ve görülme sıklı

ına göre a

ıdaki gibi sıralanmı

tır;

Çok yaygın (

1/10), yaygın (

1/100 ile <1/10), yaygın olmayan (

1/1000 ila <1/100), seyrek

1/10.000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10.000) ve bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor)

Her sıklık gruplamasında istenmeyen etkiler ciddiyetin azalı

sırasına göre verilmi

tir.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Seyrek: Ate

ve sepsis bildirilmi

tir.

(Kist ve polipler de dahil olmak üzere) iyi huylu ve kötü huylu neoplazmalar

Yaygın: Akut lösemi

Metabolik

komplikasyonlar:

Etoposidin

kemoterapötik

ilaçlarla

kombine

kullanımı

sonrasında bazen fatal tümör lizis sendromu bildirilmi

tir.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Fatal sonuçlanan miyelosupresyon, anemi, nötropeni, lökopeni, trombositopeni

bildirilmi

tir.

Etoposidin

kısıtlayıcı

toksik

etkisi

kemik

depresyonu,

özellikle

lökopeni

trombositopenidir. 20 gün sonra kemik ili

i genellikle tamamen düzelir. Kümülatif toksisite

bildirilmemi

tir.

Tedavi rejimi ve uygulama yoluna göre, en dü

ük granülosit ve trombosit de

erleri etoposid

11 / 20

tedavisinden yakla

ık 10-14 gün sonra görülmü

tür.

ntravenöz uygulamada en dü

ük de

erler

genellikle oral uygulamada daha erken görülmü

tür.

Lökopeni genellikle trombositopeniden daha sık olu

ur ve genellikle orta ila

iddetli derecededir

(DSÖ

veya

4.dereceden).

Lökopeni

iddetli

lökopeni

(1.000

hücre/mm³’den

ük)

etoposid/etoposid fosfat ile sırasıyla %60-91 ve %7-17 sıklı

ında görülür. Trombositopeni ve

iddetli trombositopeni (50.000 hücre/mm³’den dü

ük) etoposid/etoposid fosfat ile sırasıyla

%28-41 ve %4-20 sıklı

ında görülür. Etoposid ile tedavi edilen nötropenik hastalarda ate

enfeksiyonlar daha sık bildirilmi

tir. Kan de

erleri son doz uygulandıktan 24 ila 28 gün sonra

normale

döner.

Etoposidin

monoterapi

tedavisinde

herhangi

kümülatif

toksik

etki

bildirilmemi

tir. Hemoglobin de

erlerinde dü

me yakla

ık %40’dır.

Yaygın:

iddetli miyelosupresyonu takiben kanama ve enfeksiyonlar.

Ba

ı

ıklık sistemi hastalıkları

Yaygın:

Etoposid

kullanımından

sonra

üme,

titreme,

kızarma,

ikardi,

dispne,

bronkospazm ve hipotansiyon ile karakterize anafilaktik reaksiyonlar bildirilmi

tir. Önerilenden

daha yüksek konsantrasyonlarda infüzyon alan çocuklarda anafilaktik reaksiyon sıklı

ı daha

yüksektir. Ancak, infüzyon konsantrasyonunun veya infüzyon hızının anafilaktik reaksiyon

geli

iminde oynadı

ı rol kesin de

ildir. Kan basıncı genellikle infüzyonun tamamlanmasından

sonraki birkaç saat içerisinde normale döner. Anafilaktoid reaksiyonlar etoposidin ilk dozunda

abilir.

Etoposid tedavisinde ölüme neden olan bronkospazma yol açan ani reaksiyonlar bildirilmi

tir.

Etoposid fosfat enjeksiyonlarına ba

lı olarak hastaların %2’sinde yüzde kızarma ve %3’ünde

deri döküntüleri bildirilmi

tir. Bu reaksiyonlar genelde ilacın kesilmesi ve gerekti

inde adrenalin

gibi vazopresör ajanlar, kortikosteroidler antihistaminikler veya plazma hacmi geni

leticiler ile

tedavi edilir.

Seyrek: ETOS

D’in içinde bulunan benzil alkol nedeniyle seyrek vakalarda a

ırı duyarlılık

reaksiyonu geli

ebilir.

Metabolizma ve beslenme hastalıkları:

Seyrek: Hiperürisemi bildirilmi

tir.

12 / 20

Sinir sistemi hastalıkları:

Yaygın: Ba

dönmesi

Yaygın olmayan: Periferik nöropati vakaların %0,7-2’sinde görülmü

tür. %0-3’ünde merkezi

sinir sistemi üzerinde etkiler olu

tur (yorgunluk, uyku hali), kramplar

Seyrek: Santral sinir sisteminin etkilenmesi sonucunda konfüzyon, hiperkinezi, uykuya e

ilim

(somnolans), yorgunluk, tat bozuklu

u ve geçici görme kaybı. Merkezi sinir sistemi kaynaklı

geçici görme kaybı, nörotoksisite (örn., uykuya e

ilim, yorgunluk)

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Optik sinir enflamasyonu

Kardiyak hastalıkları

Yaygın: Etoposid kullanımından sonra miyokard enfarktüsü ve ritim bozuklukları bildirilmi

tir.

Aritmi

Vasküler hastalıkları

Yaygın:

Hastalar

etoposidin

hızlı

intravenöz

uygulaması

sonrasında

geçici

hipotansiyon

bildirmi

lerdir. Bu kardiyak toksisite ya da EKG de

iklikleriyle ili

kili de

ildi. Hipotansiyon

genellikle etoposid enjeksiyonunun sonlandırılmasıyla ve/veya destekleyici tedavi ile düzelir.

nfüzyon

tekrar

latılırken,

yava

infüzyon

seçilmelidir.

Gecikmeli

hipotansiyon

gözlemlenmemi

tir.

Hipertansiyon ve kızarma (ate

basması) da bildirilmi

tir.

nfüzyonun kesilmesinden sonra

birkaç saat içinde kan basıncı normale döner. Etoposid alan hastalarda klinik olarak anlamlı bir

hipotansiyon gözlemlenirse, destekleyici tedavi ba

latılmalıdır. Flebit görülebilir.

Solunum, gö

üs hastalıkları ve mediastinal hastalıkları

Yaygın olmayan: Etoposid tedavisinin kesilmesinden sonra, kendili

inden spontan solumaya

dönen apne bildirilmi

tir. Bronkospazmla ili

kili olarak ani, fatal reaksiyonlar rapor edilmi

tir.

Öksürük, laringospazm ve siyanoz.

Seyrek: Pnömoni, interstisyel pnömoni / pulmoner fibrozis görülebilir.

13 / 20

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın: Karın a

rısı, kabızlık.

Bulantı ve kusma hastaların yakla

ık % 31-43’ünde ortaya çıkar. Bu yan etkilerin kontrolünde

anti-emetikler yararlı olmaktadır (bkz. Bölüm 4.4).

ntravenöz etoposid alan hastaların %10-13’ünde i

tah kaybı bildirilmi

ve %1-6’sında stomatit

gözlemlenmi

tir.

shal hastaların %1-13’ünde görülmü

tür.

Yaygın: Mukozit (stomatit dahil - %1-6 - ve özofajit), ishal

Seyrek: Disfaji, disguzi

Hepato-bilier hastalıklar

Çok yaygın: Hepatotoksisite. Etoposidin karaci

er ve böbreklerde yüksek konsantrasyonlara

ı gösterilmi

tir ve birikme olasılı

ı nedeniyle fonksiyon bozuklu

u görülebilir.

Yaygın

olmayan:

Etoposidin

yüksek

dozlarından

sonra

karaci

enzimlerinde

artma

bildirilmi

tir.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok yaygın: Alopesi, pigmentasyon. Hastaların yakla

ık % 66

sında ve bazen tam kelli

e kadar

gidebilen geridönü

lü alopesi görülür.

Yaygın: Ka

ıntı, döküntü ve ürtiker.

Yaygın olmayan: Yüzde ve dilde ödem, terleme.

Seyrek: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz (1 fatal), radyasyonla ortaya

çıkana benzer dermatit

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Etoposidin

böbreklerde

yüksek

konsantrasyonlara

gösterilmi

tir.

Birikme

olasılı

nedeniyle fonksiyon bozuklu

u görülebilir.

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Bilinmiyor: Amenore, anovulatuvar sikluslar, fertilitede azalma ve hipomenore.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ili

kin hastalıklar

Çok yaygın: Asteni, halsizlik.

14 / 20

Yaygın: Ekstravazasyon. Pazarlama-sonrası periyotta ekstravazasyon sonrası lokal yumu

doku toksisitesi,

lik, selülit ve deri nekrozu dahil nekroz gibi komplikasyonlar bildirilmi

tir.

Flebit.

üpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

üpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

ımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yarar/risk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine

olanak sa

lar. Sa

lık mesle

i mensuplarının herhangi bir

üpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e- posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9.

Doz a

ımı ve tedavisi

Doz a

ımı:

ntravenöz yoldan toplam 2.4-3.5 g/m

/gün dozda 3 günden fazla uygulama a

ır mukozit ve

miyelotoksisite ile sonuçlanır. Önerilenden yüksek dozda etoposid alan hastalarda metabolik

asidoz ve a

ır hepatik toksisite bildirilmi

tir.

Tedavisi:

Etoposidin doz a

ımına kar

ı denenen antidotların etkinli

i belirlenmemi

tir. Semptomatik ve

destek tedavi yapılmalıdır. Hastalar yakından takip edilmelidir.

5.

FARMAKOLOJ

K ÖZELL

KLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antineoplastik ajanlar/podofilotoksin türevleri.

ATC kodu: L01CB01.

Etoposid yarı sentetik, lipofilik bir podofilotoksin türevidir. Etoposid antineoplastik ve sitotoksik

ajan olarak etkimektedir. Topoizomeraz II (DNA açıcı enzim) enzimini etkiler ve böylece

topoizomeraz etkisinin terminal fazında DNA sentezini inhibe eder. Bu da tek ve çift DNA

zincirinin

kırılması

sonuçlanır.

Etkinli

serbest

radikallerin

hücre

içi

lanması

topoizomeraz

enzimi

etkile

yoluyla

zincirinde

tekli

çiftli

kırıkların

indüklenmesine

dayanır.

Hücre

ölümü

etoposid

konsantrasyonuna

uygulama

zamanına

ımlıdır. Etoposidin etkisi hücre dönemine özgüdür ve en fazla hücreyi S ve erken G

15 / 20

dönemlerinde

durdurur.

Dinlenme

halindeki

hücrelerde

sitotoksik

etkisi

sadece

yüksek

konsantrasyonlarda görülmü

tür.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler:

Etoposidin farmakokinetik özellikleri belirgin bireysel de

kenlik gösterir.

Emilim:

Farmasötik formu ve uygulama yeri açısından ilaç direkt kana karı

ır.

ılım:

Hızlı

ılım

gösterir.

Ortalama

ılım

hacmi

yakla

olarak

vücut

ırlı

ının

32’si

kadardır. Kararlı durumda ortalama da

ılım hacmi 18-29 L ya da 7-17 L/m

aralı

ına dü

Etoposid BOS’na zayıf bir

ekilde geçer. BOS ve intraserebral tümörlerde saptanabilmesine

men, buralardaki konsantrasyonları ekstraserebral tümörlerdekinden ve plazmadakinden daha

üktür. Etoposid konsantrasyonları normal akci

erde, akci

er metastazlarındakinden daha

yüksektir ve primer tümörlerdekine ve normal miyometrium dokusundakine benzerdir.

nsan serumunda plazma proteinlerine yüksek oranda ba

lanır (% 94). In vitro

C i

aretli

etoposidin

insan

serum

proteinlerine

lanması

üzerine

terapötik

ilaçların

etkisini

belirleme

çalı

masında,

in

vivo

ılan

konsantrasyonlarda

sadece

fenilbutazon,

sodyum

salisilat, salisilik asit ve aspirin proteine ba

lı etoposid ile yer de

tirmi

tir.

Etoposidin

lanma

oranı,

normal

gönüllülerde

kanser

hastalarında

serum

albümin

konsantrasyonu ile do

rudan ili

kilidir. Di

er bir deyi

le, veriler, serum albümin konsantrasyonu

ile serbest etoposid fraksiyonu arasında belirgin bir ters ili

ki oldu

unu göstermektedir.

Biyotransformasyon:

kin veya çocuklarda etoposidin ba

lıca üriner metaboliti lakton halkasının açılmasıyla olu

4-hidroksi

asit

metabolitidir

[4'-demetilepipodofilik

asit-

9-(4,6-0-(R

)-etiliden-

glukopiranosid)]. Ayrıca insan plazmasında trans izomeri olarak da bulunur.

nsanda, alınan dozun % 5-22’si glukronid ve/veya sülfat konjugatları olarak idrarla atılmaktadır.

16 / 20

Buna ek olarak uygun katekol olu

turmak için dimetoksifenol halkasının O-demetilasyonu

CYP450 3A4 izoenzim yola

ı ile meydana gelir.

ntravenöz infüzyondan sonra C

maks

ve EAA

erleri aynı bireyde ve bireyler arasında belirgin de

iklikler gösterir.

Eliminasyon:

Etoposidin

plazmadan

temizlenmesi

bi-eksponansiyel

kinetik

gösterir

kompartmanlı

modele uyar. IV uygulama ile etoposidin da

ılımı en iyi 1,5 saatlik da

ılım yarılanma ömrü ve 4

ila 11 saat arasında bir terminal eliminasyon yarılanma ömrü ile bifazik bir i

lemdir. Toplam

vücut klerensi de

erleri 33-48 ml/dak ya da 16 ila 36 ml/dak/m

arasındadır. Terminal yarılanma

ömrü ve total vücut klerensi 100-600 mg/m

’lik doz aralı

ının üzerinde doza ba

ımlı de

ildir.

Aynı

aralı

ında

plazma

konsantrasyonun

zamana

göre

altındaki

alanı

(EAA)

maksimum plazma konsantrasyon de

erleri dozla lineer olarak artar. Etoposid 4-5 gün süreyle

günlük 100 mg/ m

uygulamadan sonra plazmada birikme yapmaz.

ntravenöz 3H-etoposid uygulamasından sonra (70-290 mg/m

) idrarla atılan radyoaktivite,

alınan dozun % 42-67’si ve dı

kı ile atılan radyoaktivite % 0-l6’sı arasındadır.

ntravenöz dozun

yakla

ık % 45’i ve bunun 2/3’ü de

meden 72 saatte idrarla atılmaktadır.

Etoposidin ortalama renal klerensi 7 ila 10 ml/dak/m

veya 80 ila 600 mg/m

’lik bir doz

aralı

ında toplam vücut klerensinin yakla

ık % 35’idir. Dolayısıyla etoposid hem böbreklerle,

hem de metabolize olma ve safra ile atılma gibi böbrek dı

ı yollarla vücuttan temizlenmektedir.

Safra ile atılımın, etoposid eliminasyonunda çok dü

ük bir yol oldu

u görülmektedir.

ntravenöz

dozun sadece % 6

sı veya daha azı etoposid olarak safrada bulunmaktadır. Etoposidin böbrek dı

klerensinin büyük kısmından metabolizma sorumludur. Eri

kinlerde toplam etoposidin vücut

klerensi kreatin klerensi, serum albümin konsantrasyonu ve böbrek dı

ı klerens ile ili

kilidir.

Böbrek fonksiyonu azalmı

hastalarda azalmı

total vücut klerensi, artmı

EAA ve kararlı

durumda daha dü

ük bir da

ılım hacmi bulunur. Sisplatin tedavisi, azalmı

total vücut klerensi

ile ba

lantılıdır.

Hastalardaki karakteristik özellikler:

ik ya

grupları arasında farmakokinetik parametrelerde çok az farklılıklar gözlenmesine

men bunların klinik olarak anlamlı oldu

u dü

ünülmemektedir.

17 / 20

Cinsiyet:

Cinsiyetler arasında farmakokinetik parametrelerde çok az farklılıklar gözlenmesine ra

bunların klinik olarak anlamlı oldu

u dü

ünülmemektedir.

Pediyatrik hastalar:

Çocuklarda plazma albümin düzeyleri ile etoposidin renal klerensi arasında ters ili

ki vardır.

Yükselmi

serum SGPT düzeyleri azalmı

total ilaç vücut klerensi ile ili

kilidir. Önceden

sisplatin kullanımı çocuklarda etoposidin total vücut klerensinde bir azalma ile sonuçlanır.

Çocuklarda

yakla

olarak

alınan

dozun

50’si

saat

içinde

etoposid

olarak

idrarla

atılmaktadır.

Böbrek yetmezli

Böbrek fonksiyonu azalmı

hastalarda azalmı

total vücut klerensi, artmı

EAA ve kararlı

durumda daha dü

ük bir da

ılım hacmi bulunur.

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Mutajenisite:

Etoposid,

memeli

hücrelerinde

mutajenik

genotoksiktir.

Etoposidin

mutajenik

oldu

gösteren, gen ve kromozom düzeyinde mutasyonlara yol açtı

ına dair pozitif in vitro ve in vivo

testler mevcuttur.

Etoposid

embriyonik

murin

hücrelerinde

insan

hematopoietik

hücrelerinde

kromozom

sayısında

yapısında

anomalilere,

Çin

hamsterlerinin

over

hücrelerinde,

fare

lösemi

hücrelerinde zincirde kırılmalarla, DNA hasarlarına ve DNA-protein çapraz ba

larına, ayrıca Çin

hamsteri over hücrelerinde doza ba

lı olarak kromatid çiftleri de

iminde artı

a neden olmu

tur.

Üreme toksisitesi (teratojenisite):

Etoposid sıçanlarda, klinikte kullanılana kar

ı gelen dozlarda teratojen etkilidir. Vücut yüzeyine

göre önerilen klinik dozun % 1 ila 3’ünde farelerde ve sıçanlarda teratojenik ve embriyotoksik

oldu

u gösterilmi

tir. SPF sıçanlarına gestasyonun 6-15. günlerinde, 0.4, 1.2 ve 3.6 mg/kg

intravenöz etoposid uygulanmasıyla, doza ba

lı maternal toksisite, embriyotoksisite (prenetal

mortalite, fetal resorpsiyonlar, dü

ük fetus a

ırlı

ı) ve teratojenisite (majör iskelet anormallikleri,

18 / 20

eksensefali, ensefalosel ve anoftalmi) bildirilmi

tir; 0.13 mg/kg’lık doz gecikmi

kemikle

mede

bir artı

a neden olmu

tur. Swiss - Albino farelere gestasyonun 6., 7. veya 8. gününde 1, 1.5 veya

2 mg/kg intraperitoneal uygulama ile de doza ba

lı embriyotoksisite (intrauterin fetus ölümü,

ük fetüs a

ırlı

ı) ve teratojenisite (kranial anomaliler, majör iskelet anomalileri) bildirilmi

tir.

Karsinojenisite:

Etoposidin karsinojenisitesini gösteren hayvan çalı

maları henüz yapılmamı

tır. Ancak, DNA

hasarı yapıcı etkisi ve mutajenisite potansiyeline dayanarak, etoposid insanlarda potansiyel

olarak karsinojenik kabul edilmelidir.

6.

FARMASÖT

K ÖZELL

KLER

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi

Sitrik asit anhidr

Benzil alkol

Polisorbat 80

Etanol (% 96)

Polietilen glikol 400

6.2.

Geçimsizlikler

Etoposid, çökelti olu

ma ihtimali artaca

ından pH’sı 8’den büyük tamponlu çözeltiler içinde

dilüe edilmemelidir.

6.3.

Raf ömrü

24 ay

Etosid flakonlar konsantrasyonu 0.2-0.4 mg/ml olacak

ekilde seyreltikten sonra hem cam hem

de plastik ambalaj içinde normal odanın floresans ı

ı altında oda sıcaklı

ında (25°C) 0.2 mg/ml

konsantrasyonunda 96 saat, 0.4 mg/ml konsantrasyonunda 24 saat stabildir.

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C altındaki oda sıcaklı

ında saklayınız. I

ıktan korunması için ambalajında saklanmalıdır.

Tek kullanımlıktır. Kullanımdan arta kalan çözelti atılmalıdır.

Ürünün açıldıktan sonraki raf ömrü ve saklama ko

ulları için bölüm 6.3.’e bakınız.

19 / 20

6.5.

Ambalajın niteli

i ve içeri

i

Renksiz Tip I cam flakon ambalajında piyasaya sunulmaktadır. Her bir kutuda bir adet flakon

bulunur.

6.6.

Be

eri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve di

er özel önlemler

ETOS

D sulandırılmadan kullanılmamalıdır.

Yalnızca yeni hazırlanmı

, renksiz ve berrak çözeltileri kullanınız.

Tek kullanımlıktır. Çözelti kullanım anında

eden alınır.

ETOS

D %0.9 sodyum klorür (serum fizyolojik) veya %5 glikoz çözeltisi ile 1:50 ve 1:100’lük

dilüsyonları hazırlandıktan sonra yalnızca intravenöz infüzyonla verilmelidir, vücut bo

lukları

(plevra, periton ve di

er) içine enjeksiyon

eklinde uygulanmamalıdır.

ntravenöz infüzyon için

gerekli etoposid dozuna ula

mak için, uygulamadan hemen önce hazırlanan çözeltinin etoposid

konsantrasyonu 0.4 mg/ml’den fazla olmamalıdır.

Tedavi

langıcında,

önce

%0.9’luk

sodyum

klorür

çözeltisi

toplardamarların

permeabilitesini kontrol ediniz.

Etoposidin damar dı

ına çıkmamasına dikkat edilmelidir, zira ülserasyon ve nekroza neden

olabilir.

Bütün sitostatik ajanlar gibi etoposid de koruyucu elbise, eldiven, yüz maskesi kullanılarak

hazırlanmalıdır. E

er mümkünse, etoposid çekerocak içinde hazırlanmalıdır.

Dikkatli kullanılmalı, deri ve mukoz membranlarla temasından kaçınılmalıdır.

Hamile olan hastane personeli etoposidi uygulamamalıdır.

er göz kontamine olursa gözler su ile yıkanmalı e

er gerekirse doktor yardımı istenmelidir.

Sitostatik ilaçların rekonstitusyonu için kullanılan (

ırınga, i

ne gibi) atılacak e

yalar için ön

tedbirler alınmalıdır. Atılacak e

yalar ve vücut artıkları iki polietilen torbaya konarak kapatılır ve

20 / 20

1000

C’de yakılarak yok edilir. Sıvı artıklar defalarca su kullanılarak tuvalet vasıtasıyla atılır.

7.

RUHSAT SAH

B

KOÇAK FARMA

LAÇ VE K

MYA SANAY

.

larba

ı, Gazi Cad. No: 64-66

Üsküdar /

stanbul

Telefon : 0216 492 57 08

Faks

: 0216 334 78 88

8.

RUHSAT NUMARASI

223/13

9.

LK RUHSAT TAR

H

/RUHSAT YEN

LEME

TAR

H

lk ruhsat tarihi: 31.12.2009

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YEN

LENME

TAR

H

28-11-2018

FDA approves first biosimilar for treatment of adult patients with non-Hodgkin’s lymphoma

FDA approves first biosimilar for treatment of adult patients with non-Hodgkin’s lymphoma

The FDA approved Truxima (rituximab-abbs) as the first biosimilar to Rituxan (rituximab) for the treatment of adult patients with CD20-positive, B-cell non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) to be used as a single agent or in combination with chemotherapy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

FDA approves new treatment for patients with acute myeloid leukemia

FDA approves new treatment for patients with acute myeloid leukemia

The FDA approved Daurismo (glasdegib) tablets to be used in combination with low-dose cytarabine (LDAC), a type of chemotherapy, for the treatment of newly-diagnosed acute myeloid leukemia (AML) in adults who are 75 years of age or older or who have other chronic health conditions or diseases (comorbidities) that may preclude the use of intensive chemotherapy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-11-2018

FDA approves first-line treatment for peripheral T-cell lymphoma under new review pilot

FDA approves first-line treatment for peripheral T-cell lymphoma under new review pilot

The FDA expanded the approved use of Adcetris (brentuximab vedotin) injection in combination with chemotherapy for adult patients with certain types of peripheral T-cell lymphoma (PTCL). This is the first FDA approval for treatment of newly diagnosed PTCL, and the agency used a new review program to complete the approval more quickly.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

Keytruda (pembrolizumab) or Tecentriq (atezolizumab): FDA Alerts Health Care Professionals and Investigators: FDA Statement - Decreased Survival in Some Patients in Clinical Trials Associated with Monotherapy

Keytruda (pembrolizumab) or Tecentriq (atezolizumab): FDA Alerts Health Care Professionals and Investigators: FDA Statement - Decreased Survival in Some Patients in Clinical Trials Associated with Monotherapy

Early reviews found patients in the monotherapy arms of both trials with PD-L1 low status had decreased survival compared to patients who received cisplatin- or carboplatin-based chemotherapy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2018

Vepesid and associated names

Vepesid and associated names

Vepesid and associated names (Active substance: etoposide) - Corrigendum - Commission Decision (2017)4522 of Thu, 08 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety