ERCEFURYL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ERCEFURYL 100 MG 12 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ERCEFURYL 100 MG 12 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • nifuroxazide

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699809156661
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ERCEFURYL100mgkapsül

Ağızdanalınır

Etkinmadde:Nifuroksazid 100mg

Yardımcımaddeler:Mısır nişastası,sukroz, magnezyum stearat

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. ERCEFURYLnedir veneiçinkullanılır?

2. ERCEFURYL’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. ERCEFURYLnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. ERCEFURYL’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.ERCEFURYLnedir veneiçinkullanılır?

ERCEFURYL,nifuroksazidetkinmaddesiniiçerir.1kapsüliçinde100mgetkinmadde

bulunur.12kapsüliçerenblisterambalajdakullanımasunulmuştur.Piyasadaayrıca

süspansiyon formu dabulunmaktadır.

ERCEFURYLbölgesel(lokal)etkilibirbarsakantiseptiğidir.Geneldurumbozukluğu,ateş,

enfeksiyonveyazehirlenmebelirtileriningörülmediğibakteriyelkökenliolduğudüşünülen

akutishaltedavisinde, su kaybınıngiderilmesineek olarak kullanılır

Sukaybınınderecesiveuygulamayolu(ağızdanveyadamardan),ishalinşiddetineve

yaşınızailedurumunuza(eşlik eden hastalıklar vs.)bağlıolarak değişir.

2.ERCEFURYL’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

ERCEFURYL’iaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Nitrofuran türevlerine veyailacın içerdiği diğer maddelerekarşı alerjinizvarsa

6yaşın altındaki çocuklarda

ERCEFURYL’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

­ İkigünlük uygulamadansonraishal devam ederse

­ Günde6defadanfazlasuludışkılamaylaseyredenveya24saattenuzunsürenveyakilo

kaybınayolaçanishaldurumunda,yadaateşvekusmabaşlarsa(derhaldoktora

başvurunuz).

­ Uzun süren şiddetli ishal,

­ Şiddetlikusmaveyayemeği reddetmedurumunda

­ Dışkıdakan veyamukusbulunursa

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyse,lütfen

doktorunuzadanışınız.

ERCEFURYL inyiyecekveiçecekilekullanılması

Sukaybınıngiderilmesi:İshalinnedenolduğusıvıkaybınıyerinekoymakiçin,

çocuğunuzabolmiktardaşekerliveyaşekersiziçecekleriçirilmelidir(birgündealınması

önerilenortalama su miktarı 2 litredir.)

Beslenmenin sürdürülmesi:İshal sırasında beslenme sürdürülmelidir, ancak;

-Çiğsebzeler,meyve,yeşilsebzeler,baharatlıyiyecekler,buzluiçecekveya

yiyeceklerin verilememelidir.

-Izgaraetler vepirinceağırlık verilmelidir.

-Süt ve süt ürünlerinin kesilip kesilmemesi, herhasta için ayrıcadeğerlendirilmelidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileliksırasındakullanımıylailgiliyeterlibilgibulunmamaktadır,bunedenlehamilelik

sırasındakullanımından mümkün olduğuncakaçınılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

KısasüreliERCEFURYLkullanımı sırasında bebek emzirmeyi sürdürebilirsiniz.

Araçvemakinekullanımı

ERCEFURYL’in araçvemakinekullanımı üstündebilinen biretkisiyoktur.

ERCEFURYL içeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Butıbbiürünsukroziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınız(dayanıksızlığınız)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Alkolbağımlılığı için disülfiramgibibir ilaçalıyorsanızveyamerkezi sinir sistemi baskılayan

ilaçlaralıyorsanızERCEFURYL’i bu ilaçlarlabirlikte kullanmayınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.ERCEFURYLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Erişkinlerde: Günde4 defa2 kapsül(800 mg)alınır.

Tedavi 7günden dahauzun sürdürülmemelidir.

Uygulama yoluvemetodu:

Ağızdan alınır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6yaşından büyük çocuklarda: Günde3-4 defa2 kapsül(600 mg-800 mg) alınır.

6yaşınaltındakiçocuklardavebebeklerde,yutarkenboğazakaçmariskinedeniylekapsül

formununkullanımıkontrendikedir.Buyaşgrubunaçocuk(pediyatrik)kullanımınadaha

uygun olanağızdan alınan ERCEFURYLsüspansiyon formu önerilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Klinik olarak gençhastalardakullanımından farkıgösterenyeterli çalışmayapılmamıştır.

Doktorunuzsiziniçin uygun dozu vetedavi şeklini belirleyecektir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Klinikolarak,normalböbrek/karaciğerfonksiyonlarıolanhastalardanfarkıgösterenyeterli

çalışma bulunmamaktadır.

Doktorunuzsiziniçin uygun dozu vetedavi şeklini belirleyecektir.

EğerERCEFURYL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaERCEFURYLkullandıysanız

ERCEFURYL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

ERCEFURYL’ikullanmayıunutursanız

Birdozuatlarsanızvesonrakidozunsaatiçokyakındeğilse,hatırlarhatırlamazunuttuğunuz

dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

ERCEFURYLiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

ERCEFURYLtedavisinidoktorunuzunonayıolmadanbırakırsanız,hastalığınızlailgili

şikayetleriniztekrar ortayaçıkabilir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiERCEFURYL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ERCEFURYL’ialmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilservisinebaşvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüzvedudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazın

yutmayı veyanefes almayızorlaştıracak kadar şişmesi

Ani aşırı duyarlılık tepkisi

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinERCEFURYL’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Döküntü

Kurdeşen

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumunda,hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunutıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.ERCEFURYL’insaklanması

ERCEFURYL’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklığındaveorijinal ambalajında saklayınız.Işıktan koruyunuz.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak saklayınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraERCEFURYL’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Sanofi aventisİlaçlarıLtd. Şti.

BüyükdereCaddesi

No:193 34394, Şişli-İstanbul

Tel:+90 (212) 339 10 00

Faks:+90 (212) 339 10 89

Üretimyeri: BiofarmaİlaçSanayi veTicaret A.Ş.

Kartal /İstanbul

Bu kullanmatalimatı…… …tarihindeonaylanmıştır.