EQITAX 1 GG IM/ IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON, 1 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EQITAX 1 GG IM/ IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON, 1 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EQITAX 1 GG IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON, 1 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sefotaksim

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 203/42
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 12-11-2003
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

EQİTAX1gİM/İVenjektabltoz içerenflakon

Kasya da damariçineuygulanır.

Etkin madde:Herbirenjektablflakon 1gsefotaksim’eeşdeğermiktardasefotaksim

sodyumiçerir.

Yardımcımadde:Enjeksiyonluk su

BuKullanma Talimatında:

1. EQİTAXnedirveneiçinkullanılır?

2. EQİTAXkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. EQİTAXnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. EQİTAX’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. EQİTAXnedirveneiçinkullanılır?

EQİTAX’ıniçerdiğisefotaksimsodyum,sefalosporinolarakadlandırılanbirantibiyotik

grubundayeralır.Sefotaksimhastalığanedenolanbakterilerinhücreduvarınınoluşumunu

engelleyereketki gösterir. Enfeksiyonhastalıklarınanedenolanduyarlıbakterileriortadan

kaldırarakiyileşmesağlar.

Ameliyatöncesindeenfeksiyonlarınönlenmesindeveaşağıdakienfeksiyonlarıntedavisinde

kullanılır:

Kemik veyumuşak dokuenfeksiyonları

Kan enfeksiyonları(Septisemi)

Bakteriyelendokardit(Kalbin içzarınıniltihabı)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındaönerilendozundışındayüksekveya

düşükdozkullanmayınız.

2

Karın boşluğuenfeksiyonları(Peritonit)

İlaçlarındamaryoluyla(parenteral)verildiğitedavilerinuygunolduğudiğerciddi

enfeksiyonlar

QİTAX1gİM/İVenjektabltoziçeren flakon, 1gsefotaksimeeşdeğersefotaksimsodyum

içeren 1flakon veçözücü olarak 4mlenjeksiyonluksuiçeren1 ampuldenoluşan

ambalajlardabulunur.

2. EQİTAX’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

EQİTAX’ıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

SefalosporinlerekarşıyadaEQİTAX’ıniçerdiğiherhangibirmaddeyekarşıalerjinizvar

ise,

Dahaöncepenisilinveyadiğerbetalaktamantibiyotiklerekarşıerkenve/veyaciddiaşırı

duyarlılık(alerjik)reaksiyongöstermişiseniz.Alerjikreaksiyonbelirtileriarasındaboğazın

veyayüzünanidenşişmesivebununsonucuolaraknefesalmadaveyutkunmadagüçlük,

ellerin,ayaklarınvebileklerinanidenşişmesivehızlagelişenşiddetlidöküntü

bulunmaktadır.

EQİTAX’ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Dahaöncesizdepenisilinyadadiğerbetalaktamantibiyotiklerekarşıherhangibiraşırı

duyarlılıkreaksiyonuoluşmuşise,(Penisilineaşırıduyarlıolduğubilinenhastalarda,

sefalosporinlerekarşıdaalerjigörülebilir.)

Mide-bağırsakrahatsızlıklarınızvariseveözelliklededoktorunuzsizekolit(kalın

bağırsakiltihabı)teşhisikoymuşise

Böbrekyetmezliğinizvarise

Hamileysenizveyabebek sahibiolmayaçalışıyorsanızveyaemzirmedönemindeyseniz;

EQİTAXileaynıandafurosemidgibigüçlüdiüretikler(idrarsöktürücüler)veya

aminoglikozid grubu antibiyotik veyayüksek dozdaprobenesid kullanıyorsanız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

EQİTAX’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayöntemiaçısındanyiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

3

Hamilekadınlarüzerindedeneyimsınırlıolduğundan,tümdiğerilaçlargibidoktor

tarafındanzorunlugörülmedikçegebelikte(özellikleilküçayda)kullanımından

kaçınılmalıdır.

Tedavinizsırasında hamileolduğunuzu farkedersenizhemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Sefotaksim,düşükmiktarlardaannesütünegeçer,emzirmekonusunu doktorunuzla

konuşmanızgerekmektedir.

Araçvemakinekullanımı

EQİTAXbaşdönmesinenedenolabileceğindenaraçvemakinekullanmadanveEQİTAX’ı

almadan öncedoktorunuzlakonuşunuz.

EQİTAX’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

EQİTAX1gflakon 2.2 mmol(50.6mg)sodyumiçerir. Bu durum,kontrollü sodyum

diyetindeolan hastalariçin gözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Aminoglikozid grubu antibiyotiklerveyafurosemidgibigüçlübiridrarsöktürücüilacın

sefalosporingrubuantibiyotiklerlebirlikteuygulanmasıböbreklerdezehirleyici(toksik)etki

olmasıriskiniartırabilir.BunedenleEQİTAX’ınbuilaçlarilebirliktekullanımısırasında

dikkatliolunmalıdır.

EQİTAX’ınyüksekdozprobenesidilebirliktekullanımıserumEQİTAXdüzeyinin

artmasınavebunabağlıolarak zehirleyicietkilerin artmasınaneden olabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. EQİTAXnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Uygun dozveuygulamayolu,geneldurumunuza, enfeksiyonunşiddetineveetken

mikroorganizmanın duyarlılığınagöredoktorunuztarafından belirlenir.

Yetişkinler:

Hafifveortaşiddettekienfeksiyonlardadoz12 saataraileuygulanan 1gsefotaksim’dir.

ddienfeksiyonlardagünlük doz3 veya4’ebölünmüşolarak 12g’akadararttırılabilir.

DoktorunuzEQİTAXiletedavinizinne kadarsüreceğinisizebildirecektir.Kendinizidaha

iyi hissetsenizbiletedaviyierkenkesmeyiniz.

4

Uygulama yoluvemetodu:

EQİTAXkasiçi(intramüsküler)yadadamariçi(intravenöz)enjeksiyonveya damariçi

(intravenöz)infüzyonyolu ilebirsağlık çalışanıtarafından uygulanmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Doktorunuzçocuğunuzun vücutağırlığınabağlıolarakuygulanacakdoza kararverecektir.

Çocuklar:

Geneldozaralığıikiveyadördebölünmüşdozlarhalindeuygulanan100-150

mg/kg/gün’dür.Çokciddienfeksiyonlarda200mg/kg/gündozundauygulanması

gerekebilir.

Yenidoğan:

Tavsiyeedilengünlük dozikiveyadört eşitdozhalindeuygulanan50mg/kg’dır.Çokciddi

enfeksiyonlarda150- 200mg/kg/gün dozundauygulanmasıgerekebilir.

Yaşlılardakullanım:

Yaşlılardaböbrek fonksiyonlarının durumunagöredozun ayarlanmasıgerekebilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek /karaciğeryetmezliği:

Böbrekprobleminizvarsa doktorunuzsizebazıtestleruygulayacakvegerekirseEQİTAX’ın

dozunu düşürecektir.

Karaciğeryetmezliğiileilgiliherhangibirbilgimevcutdeğildir.

EğerEQİTAX’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizlenimizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla EQİTAXkullandıysanız:

EQİTAX’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızdoktorunuzveyaeczacınız

ilekonuşunuz.

EQİTAX’ıkullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

Doktorunuzatlanan dozun nezaman uygulanacağınakararverecektir.

Takipedendozunyeniuygulama zamanıiçindoktorunuzuntalimatlarınauymanız

önemlidir.

EQİTAXiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

EQİTAXiletedavisonlandırıldığındahiçbiretkiilekarşılaşmanızbeklenmez.Eğerbazı

etkilerolduğundanşüpheleniyorsanızdoktorunuzadanışınız.EQİTAXkullanmayı

doktorunuzadanışmadanbırakmayınız.

5

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi, EQİTAX’ın içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan kişilerdeyanetkiler

olabilir.

Herbirsistemorgansınıfıiçindeyanetkiler,aşağıdakitanımlamalarauygunolarak

sınıflandırılmıştır:Çokyaygın(≥1/10);yaygın(≥1/100ila˂1/10);yaygınolmayan

(≥1/1.000ila˂1/100);seyrek(≥1/10.000ila˂1/1.000);çokseyrek(˂1/10.000),bilinmiyor

(eldekiverilerden hareketletahminedilemiyor).

Yaygın

Döküntü

Kaşıntı

Kalınbağırsakiltihabı(Kolit)

İshal

Bulantı

Kusma

Karınağrısı

Sertleşme(Damariçiuygulamasonrası)

Enjeksiyonyerindeağrı, hassasiyet

Yaygınolmayan

Kurdeşen(Ürtiker)

Yüzvedudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazınyutmayıveyanefesalmayı

zorlaştıracakşekildeşişmesi(Anafilaksi)

Ateş

Kandaeozinofil(birtüralerjihücresi)sayısındaartış(Eozinofili)

Herhangibirenfeksiyonilezayıfdüşenbünyedeikincibirenfeksiyonunbaşlaması

(Süperenfeksiyon)

Seyrek

Böbrek problemleri

Damariltihaplanması(Flebit)

Birtürkansızlık(Hemolitikanemi),cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıkla

seyreden iltihap durumu (Stevens-Johnson Sendromu, erit ema),derideiçisıvıdolu

kabarcıklarlaseyredenciddibirhastalık (Toksik epidermalnekroliz)

Çokseyrek

Kalpatışlarındadüzensizlik(Aritmi)

Bilinmiyor

Trombositopeni(Kanın pıhtılaşmasınısağlayan hücrelerin kandadüşük olması)

Nötropeni(Kanda nötrofildenilen kan hücrelerinin eksik olması)

Lökopeni(Kandabeyazkan hücresinin eksik olması)

Eozinofili(Kandaeozinofildenilen kan hücrelerin insayısınınartması)

6

Agranülositoz(Granülositdenilen kan hücrelerinizin sayısındaartma)

Kansızlık (Anemi)

Başağrısı

Başdönmesi

Böbrekyetmezliğihastalarındayüksekdozlarınkullanımında,ensefalopati(bilinç

bozukluğu, anormalhareketlervenöbetleringörüldüğü birbeyin hastalığı)

Vajinalbölgedekaşıntıveakıntı,ağıziçindebeyazpamukçuklarınoluşmasıgibiuzunsüreli

kullanımdakandidadenilen mantarların aşırıüremesinebağlıenfeksiyon bulgularıoluşması

Karaciğerproblemleri(kantestleriilegösterilebilir)geçicisarılık

Kreatinin düzeylerindegeçiciyükselme

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakya

da05003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi (TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileri bildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

5. EQİTAX’ınsaklanması

EQİTAX’ı,çocuklarıngöremeyeceğiveerişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25ºCaltındakiodasıcaklıklarındasaklayınız.Işıktankoruyunuz.Kurubiryerdeveorijinal

ambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajüzerindebelirtilen son kulla nma tarihinden sonra EQİTAX’ıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluk fark edersenizEQİTAX’ıkullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

TÜM EKİPİLAÇA.Ş.

İstanbulTuzlaKimyaOrganizeSanayiBölgesi

AromatikCad. No:55 Tuzla- İSTANBUL

Tel. no:0216 593 24 25 (Pbx) Faksno:0216 593 31 41

ÜretimYeri:

TÜM EKİPİLAÇA.Ş.

İstanbulTuzlaKimyaOrganizeSanayiBölgesi

Aromatik Cd. No:55 Tuzla- İSTANBUL

Tel. no:0216 593 24 25 (Pbx) Faksno:0216 593 31 41