EPREX 0,4 ML 4000 IU 6 HAZIR SIRINGA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EPREX 0,4 ML 4000 IU 6 HAZIR SIRINGA
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EPREX 0,4 ML 4000 IU 6 HAZIR SIRINGA
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • eritropoietin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699564952935
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/17

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

EPREX

4000 IU/ 0.4 ml şırınga

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

0,4 ml kullanıma hazır enjektör, 33,6

g (4000 IU) Epoetin alfa içermektedir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür

1.753 mg

Sodyum fosfat monobazik dihidrat

0.464 mg

Sodyum fosfat dibazik dihidrat

0.892 mg

Yardımcı maddeler için bkz. 6.1

3.

FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti.

Berrak, renksiz çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

- Antianemiktir.

- Diyalize giren hastalarda kronik böbrek yetmezliği ile ilgili renal anemi tedavisi,

- Prediyaliz hastalarında semptomatik renal anemi tedavisi,

EPREX

diğer

(Eritropoezis

Stimüle

Edici

Ajanlar)’ın

kullanımında

hedef

hemoglobin

(Hb)

düzeyi

10-12

g/dl’dir.

Hedef

hemoglobin

>

g/dl

üzerine

çıkarılmamalıdır. ESA’lar, Hb=12 g/dl olunca kesilmelidir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Aneminin tüm diğer nedenleri (demir, folik asit veya vitamin B

eksikliği, alüminyum

intoksikasyonu, enfeksiyon veya enflamasyon, kan kaybı, hemoliz ve herhangi bir nedenden

kaynaklanan kemik iliği fibrozu), epoetin alfa tedavisine başlamadan önce ve doz artışına

karar verildiğinde değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir. Epoetin alfaya optimum yanıtı

garanti

etmek

için,

yeterli

demir

deposu

sağlanmalı

gerekirse

demir

takviyesi

uygulanmalıdır (Bölüm 4.4’e bakınız).

Erişkin kronik böbrek yetmezliği hastalarında semptomatik aneminin tedavisi

Anemi semptomları ve sekelleri yaş, cinsiyet ve eşlik eden tıbbi durumlara bağlı olarak

farklılık

gösterebilir;

hastanın

klinik

seyri

durumunun

hekim

tarafından

değerlendirilmesi gerekir.

Önerilen istenen hemoglobin konsantrasyonu aralığı, 10 g/dl ila 12 g/dl (6.2 ila 7.4 mmol/l)

arasındadır. EPREX

®

, hemoglobini en fazla 12 g/dl (7.4 mmol/l) düzeyine çıkarmak amacıyla

uygulanmalıdır. Dört haftalık bir süre içinde hemoglobin düzeyinde 2 g/dl (1.25 mmol/l)

2/17

üzerindeki bir artıştan kaçınılmalıdır. Bu olursa, belirtildiği şekilde uygun doz ayarlaması

yapılmalıdır.

Aynı

hastadaki

değişkenlikten

dolayı,

zaman

zaman

hasta

için

istenen

hemoglobin

konsantrasyon aralığının üzerinde ve altında bireysel hemoglobin değerleri

gözlenebilir.

Hemoglobin değişkenliği, hemoglobin konsantrasyon aralığı 10 g/dl (6.2 mmol/l) ila 12 g/dl

(7.4 mmol/l) dikkate alınarak, doz yönetimi yoluyla ele alınmalıdır.

Hemoglobin düzeyinin sürekli 12 g/dl (6.8 mmol/l) üzerinde olmasından kaçınılmalıdır.

Hemoglobin ayda 2 g/dl (1.25 mmol/l) üzerinde artarsa ya da sürekli hemoglobin 12 g/dl (7.4

mmol/l) düzeyini aşarsa, EPREX

dozu %25 oranında azaltılmalıdır. Hemoglobin, 12 g/dl

(7.4 mmol/l) düzeyini aşarsa, 10 g/dl (6.2 mmol/l) ile 12 g/dl (7.4 mmol/l) arasına düşünceye

kadar tedavi kesilmelidir ve daha sonra önceki dozun %25 altındaki bir dozda EPREX

®

tedavisine yeniden başlanmalıdır.

Hastalar, anemi ve anemi semptomlarının yeterli kontrolünü sağlamak için onaylı en düşük

EPREX

dozunun kullanıldığından emin olmak üzere yakından izlenmelidir.

EPREX

®

ile tedavi iki aşamaya ayrılır - başlangıç fazı (dozu) ve idame fazı (dozu).

Erişkin hemodiyaliz hastaları

Kolayca intravenöz giriş sağlanabilen hemodiyaliz hastalarında, intravenöz yoldan uygulama

tercih edilir.

Başlangıç fazı:

Başlangıç dozu, haftada 3 kez 50 IU/kg'dır.

Gerekirse,

g/dl

g/dl

(6.2

mmol/l)

arasındaki

istenen

hemoglobin

konsantrasyon

aralığı

elde

edilinceye

kadar,

dozu

IU/kg

(haftada

kez)

oranında

arttırılmalı veya azaltılmalıdır (bu, en az dört haftalık aşamalarla yapılmalıdır).

İdame fazı:

Önerilen toplam haftalık doz, 75 IU/kg - 300 IU/kg arasındadır.

Hemoglobin değerlerini, 10 g/dl ila 12 g/dl (6.2 ila 7.4 mmol/l) arasındaki istenen hemoglobin

konsantrasyon aralığında tutmak amacıyla uygun doz ayarlaması yapılmalıdır.

Başlangıçtaki hemoglobin düzeyleri çok düşük (< 6 g/dl veya < 3.75 mmol/l) olan hastalar,

başlangıçtaki anemisi daha az şiddetli (> 8 g/dl veya > 5 mmol/l) olan hastalara kıyasla daha

yüksek idame dozlarına gereksinim duyabilirler.

Henüz diyalize girmeyen erişkin böbrek yetmezliği hastaları

Kolayca intravenöz giriş sağlanamayan durumlarda, EPREX

®

subkutan yolla uygulanabilir.

Başlangıç fazı:

Haftada 3 kez 50 IU/kg’lık başlangıç dozunu takiben, gerekirse, istenen hedefe ulaşılıncaya

kadar haftada 3 kez 25 IU/kg artışlarla dozaj artışı (bu, en az dört haftalık aşamalarla

yapılmalıdır).

İdame fazı:

İdame fazında, EPREX

®

, ya haftada 3 kez ya da subkutan uygulama durumunda, haftada bir

ya da her 2 haftada bir kez uygulanabilir.

Hemoglobin

değerlerini

istenen

düzeyde

tutmak

amacıyla

uygun

aralıkları

ayarlaması yapılmalıdır: 10 g/dl ila 12 g/dl (6.2 ila 7.4 mmol/l) arasındaki hemoglobin. Doz

aralıklarının uzatılması, dozda artış yapılmasını gerektirebilir.

Maksimum dozaj, haftada 3 kez 150 IU/kg, haftada bir kez 240 IU/kg (maksimum 20.000

IU'ye kadar) ya da her 2 haftada bir 480 IU/kg (maksimum 40.000 IU'ya kadar) düzeyini

aşmamalıdır.

3/17

Erişkin periton diyalizi hastaları

Kolayca intravenöz giriş sağlanamayan durumlarda, EPREX

®

subkutan yolla uygulanabilir.

Başlangıç fazı:

Başlangıç dozu, haftada 2 kez 50 IU/kg'dır.

İdame fazı:

Önerilen idame dozu, haftada 2 kez 2 eşit enjeksiyon halinde 25 IU/kg - 50 IU/kg arasındadır.

Hemoglobin değerlerini, 10 g/dl ila 12 g/dl (6.2 ila 7.4 mmol/l) arasındaki istenen düzeyde

tutmak amacıyla uygun doz ayarlaması yapılmalıdır.

Pediatrik popülasyon

Hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezliği hastalarında semptomatik aneminin tedavisi

Anemi semptomları ve sekelleri yaş, cinsiyet ve eşlik eden tıbbi durumlara bağlı olarak

farklılık

gösterebilir;

hastanın

klinik

seyri

durumunun

hekim

tarafından

değerlendirilmesi gerekir.

Pediatrik hastalarda önerilen hemoglobin konsantrasyon aralığı, 9.5 g/dl ila 11 g/dl (5.9 ila 6.8

mmol/l) arasındadır. EPREX

®

, hemoglobini en fazla 11 g/dl (6.8 mmol/l) düzeyine çıkarmak

amacıyla uygulanmalıdır. Hemoglobin düzeyinde dört haftalık bir süre içinde 2 g/dl (1.25

mmol/l) üzerindeki bir artıştan kaçınılmalıdır. Bu olursa, belirtildiği şekilde uygun doz

ayarlaması yapılmalıdır.

Hastalar, anemi ve anemi semptomlarının yeterli kontrolünü sağlamak için onaylı en düşük

EPREX

dozunun kullanıldığından emin olmak üzere yakından izlenmelidir.

EPREX

®

ile tedavi iki aşamaya ayrılır – başlangıç fazı (dozu) ve idame fazı (dozu).

Kolayca intravenöz giriş sağlanabilen pediatrik hemodiyaliz hastalarında, intravenöz yoldan

uygulama tercih edilir.

Başlangıç fazı:

Başlangıç dozu, haftada 3 kez intravenöz yoldan 50 IU/kg'dır.

Gerekirse,

g/dl

g/dl

(5.9

mmol/l)

arasındaki

istenen

hemoglobin

konsantrasyon aralığı elde edilinceye kadar, dozu haftada 3 kez 25 IU/kg oranında arttırın

veya azaltın (bu, en az dört haftalık aşamalarla yapılmalıdır).

İdame fazı:

Hemoglobin

değerlerini,

g/dl

g/dl

(5.9

mmol/l)

arasındaki

istenen

hemoglobin konsantrasyon aralığında tutmak amacıyla uygun doz ayarlaması yapılmalıdır.

Genellikle, 30 kg altındaki çocuklar, 30 kg üzeri çocuklar ve erişkinlere kıyasla daha yüksek

idame dozlarına gereksinim duyarlar.

Başlangıçtaki hemoglobin düzeyleri çok düşük (< 6.8 g/dl veya < 4.25 mmol/l) olan pediatrik

hastalar, başlangıçtaki hemoglobin düzeyi daha yüksek (> 6.8 g/dl veya > 4.25 mmol/l) olan

hastalara kıyasla daha yüksek idame dozlarına gereksinim duyabilirler.

Uygulama şekli

Tıbbi ürünü kullanmadan veya uygulanmadan önce alınacak önlemler.

Kullanmadan önce, oda sıcaklığına gelinceye kadar (15-30 dakika) bekleyin.

Erişkin kronik böbrek yetmezliği hastalarında semptomatik aneminin tedavisi

İntravenöz

girişin

rutin

olarak

hazır

olduğu

kronik

böbrek

yetmezliği

hastalarında

(hemodiyaliz hastaları), EPREX

®

in intravenöz yoldan uygulanması tercih edilir.

Kolayca intravenöz giriş sağlanamayan durumlarda (henüz diyalize girmeyen hastalar ve

periton diyaliz hastaları), EPREX

®

subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanabilir.

4/17

Hemodiyalize giren pediatrik kronik böbrek yetmezliği hastalarında semptomatik aneminin

tedavisi

İntravenöz girişin rutin olarak hazır olduğu pediatrik kronik böbrek yetmezliği hastalarında

(hemodiyaliz hastaları), EPREX

®

in intravenöz yoldan uygulanması tercih edilir.

İntravenöz uygulama

Toplam

doza

bağlı

olarak,

beş

dakika

boyunca

uygulayın.

Hemodiyaliz

hastalarında, diyaliz seansı sırasında diyaliz hattındaki uygun bir venöz giriş yoluyla bir bolus

enjeksiyonu uygulanabilir. Alternatif olarak, enjeksiyon, diyaliz seansının sonunda fistül iğne

borusu yoluyla uygulanabilir, ardından 10 ml izotonik tuzlu su verilerek boru yıkanır ve

ürünün yeterli derecede dolaşıma enjeksiyonu sağlanır.

Tedaviye "grip benzeri" semptomlarla tepki veren hastalarda daha yavaş uygulama tercih

edilir (Bölüm 4.8’e bakınız).

EPREX

i intravenöz infüzyon ile ya da diğer ilaç çözeltileri ile birlikte uygulamayın.

Subkutan uygulama

Bir enjeksiyon bölgesinde maksimum 1 ml hacim genellikle aşılmamalıdır. Daha büyük

hacimler söz konusu olduğunda, birden fazla enjeksiyon yeri seçilmelidir.

Enjeksiyonlar, ekstremitelere veya anterior abdominal duvara uygulanmalıdır.

Hekimin, EPREX

in hasta veya bakıcısı tarafından güvenli ve etkili biçimde subkutan yoldan

uygulanabileceğine karar verdiği durumlarda, uygun dozaj ve uygulamaya ilişkin talimat

sağlanmalıdır.

Başka herhangi bir enjektabl ürün ile olduğu gibi, çözelti içinde partikül veya renginde

değişiklik olmadığını kontrol edin.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek yetmezliği: EPREX

, hemodiyaliz tedavisi gören pediatrik ve erişkin hastalarla

periton diyalizi uygulanan erişkin hastalarda kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili aneminin

tedavisi için kullanılabilmektedir.

Karaciğer

yetmezliği:

EPREX

kronik

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

dikkatli

kullanılmalıdır.

EPREX

’in karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalardaki güvenliliği belirlenmemiştir.

Pediatrik popülasyon: Pediatrik popülasyonda kullanım için “Pozoloji/uygulama sıklığı ve

süresi” bölümüne bakınız.

Geriatrik popülasyon: Diyaliz uygulanmakta olan kronik böbrek yetmezliği hastalarında

yapılan 3 araştırmaya kaydedilen 882 hastanın 757’sine epoetin alfa ve 125’ine plasebo

uygulanmıştır. Epoetin alfa verilen 757 hastanın 361’i (%47) 65 yaş ve üzerindeki olgulardan,

100’ü (%13) 75 yaş ve üzerindeki olgulardan oluşmuştur. Geriatrik hastalar ve daha genç

hastalar arasında, güvenlilik ya da etkililik açısından herhangi bir farklılık gözlenmemiştir.

Yaşlı

hastalar

için

seçimi

ayarlaması,

elde

edilecek

sürdürülecek

olan

hemoglobin konsantrasyon aralığına (“4.2 Pozoloji ve uygulama şekli” bölümüne bakınız)

göre bireyselleştirilmelidir.

4.3 Kontrendikasyonlar

Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık.

Herhangi bir eritropoietinle tedaviyi takiben antikorların aracılık ettiği Saf Kırmızı Hücre

Aplazisi

(SKHA)

gelişen

hastalar,

EPREX

’i

veya

diğer

herhangi

eritropoietini

almamalıdır (“4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri - SKHA” bölümüne bakın).

Kontrolsüz hipertansiyon.

5/17

EPREX

verilen

hastalarda

otolog

bağışı

öncesi

programları

ilişkili

tüm

kontrendikasyonlara dikkat edilmelidir.

Majör elektif ortopedik cerrahi planlanan ve

bir otolog kan bağışı

öncesi programa

katılmayan hastalarda, EPREX

kullanımı, yakın zamanda miyokard enfarktüsü ya da

serebrovasküler

olay

yaşamış

hastalar

dahil

olmak

üzere,

şiddetli

koroner,

periferik

arteriyel, karotis ya da serebral vasküler hastalığı olan hastalarda kontrendikedir.

Herhangi bir nedenle yeterli antitrombotik profilaksi alamayan cerrahi hastaları.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

UYARI:

ESA’LAR

ÖLÜM,

MİYOKARD

ENFARKTÜSÜ,

İNME,

VENÖZ

TROMBOEMBOLİZM,

VASKÜLER

GİRİŞ

YOLU

TROMBOZU

TÜMÖR

PROGRESYONU VEYA NÜKSETMESİ RİSKİNİ ARTIRIR.

Kronik böbrek hastalarında eritropoezis-stimüle edilen ajanlar ile tedaviye hemoglobin düzeyi

10 g/dl’nin altında başlanması düşünülmeli ve 12 g/dl’nin üzerinde tedavi kesilmelidir.

Doz bireyselleştirilmeli ve kırmızı kan hücreleri transfüzyonu ihtiyacını azaltmak için yeterli

olan en düşük doz kullanılmalıdır.

Özellikle, tedaviye yeterli cevap vermeyen hastalarda hedef hemoglobin düzeyine (10-12

g/dl) ulaşmak için yapılacak doz artışında dikkatli olunmalıdır.

Genel

EPREX

kullanan

tüm

hastalarda

basıncı

yakından

kontrol

takip

edilmelidir.

EPREX

tedavi edilmeyen, yetersiz veya zayıf bir şekilde kontrol edilebilen hipertansiyon

varlığında dikkatli kullanılmalıdır.

EPREX

tedavisi sırasında antihipertansif tedaviye başlamak veya bu tedaviyi artırmak

gerekli olabilir. Kan basıncı kontrol edilemiyorsa, EPREX

tedavisi kesilmelidir.

Önceden normal veya düşük kan basıncı olan hastalarda, epoetin alfa tedavisi sırasında,

derhal

hekimin

ilgisini

yoğun

tıbbi

bakım

gerektiren

ensefalopati

nöbetlerle

seyreden hipertansif kriz de meydana gelmiştir. Bıçak gibi saplanan, ani migren benzeri baş

ağrısına olası bir uyarı işareti olarak özellikle dikkat edilmelidir.

Epoetin alfa, epilepsili, epileptik nöbet hikayesi veya santral sinir sistemi enfeksiyonu ve

beyin metastazı gibi nöbet aktivitesine yatkınlıkla ilişkili tıbbi rahatsızlıkları olan hastalarda

da dikkatli kullanılmalıdır.

ESA kullanan hastalarda, trombotik vasküler olayların (TVE) sıklığında artış gözlemlenmiştir

(“4.8 İstenmeyen etkiler” bölümüne bakınız). Bunlar arasında derin ven trombozu, pulmoner

emboli, retina trombozu, miyokard enfarktüsü gibi venöz ve arteriyal trombozlar ile emboliler

(bazıları

ölümcül

sonuçları

olan)

bulunur.

Ayrıca,

serebrovasküler

olaylar

(serebral

enfarktüs, serebral kanama ve geçici iskemik ataklar dahil olacak şekilde) bildirilmiştir.

TVE için bildirilen risk, özellikle

obezite ve geçirilmiş TVE öyküsü (örneğin; derin ven

trombozu, pulmoner emboli ve serebrovasküler olay) dahil olmak üzere

TVE yönünden

önceden risk faktörü taşıyan hastalarda epoetin alfa tedavisinin sağladığı yararlara karşı

dikkatle hesaplanmalıdır.

Kullanım endikasyonunda hedeflenen aralığın üzerindeki hemoglobin konsantrasyonlarında

tedavi

edildiğinde

ölümcül

sonuçlar

tromboembolik

olay

riskindeki

potansiyel

artış

nedeniyle hemoglobin düzeyleri tüm hastalarda yakından takip edilmelidir.

Altta yatan hematolojik hastalığı (örneğin; hemolitik anemi, orak hücreli anemi, talasemi)

olanlarda epoetin alfa tedavisinin güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir.

EPREX

ile tedavi sırasında trombosit sayısında normal sınırlar içinde doza bağlı orta

derecede bir artış olabilir. Bu, devam eden tedavi sırasında geriler. Buna ek olarak, normal

6/17

sınırların üzerinde trombositemi bildirilmiştir. Tedavinin ilk 8 haftası sırasında trombosit

sayısının düzenli olarak takip edilmesi önerilmektedir.

Epoetin alfayla tedavi edilen kronik böbrek yetmezliği hastalarında hemoglobin düzeyleri

stabil bir düzeye erişilene kadar düzenli olarak, bu düzeylere erişildikten sonra ise periyodik

olarak ölçülmelidir.

Kronik böbrek yetmezliği hastalarında, hemoglobindeki artış hızı yaklaşık olarak ayda 1 g/dl

(0,62 mmol/l) olmalı ve hipertansiyondaki artış riskini en düşük seviyeye indirmek için ayda

2 g/dl’yi (1,25 mmol/l) aşmamalıdır. Hemoglobin düzeyi 12 g/dl’ye yaklaştığında, doz

azaltılmalıdır.

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda, idame hemoglobin konsantrasyonu, “4.2 Pozoloji

ve uygulama şekli” başlıklı bölümde önerildiği gibi, hemoglobin konsantrasyon aralığının üst

sınırını aşmamalıdır.

Kronik böbrek hastalarında ESA (eritropoezis-stimüle edici ajan) tedavisine, hemoglobin

düzeyi 10 g/dl’nin altında olduğu zaman başlanılması düşünülmelidir. Doz bireyselleştirilmeli

ve kırmızı kan hücreleri transfüzyonu ihtiyacını azaltmak için yeterli olan en düşük dozda

kullanılmalıdır. Hedef hemoglobin düzeyi 10-12 g/dl arasındadır. Özellikle, tedaviye yeterli

cevap vermeyen hastalarda hedef hemoglobin düzeyine ulaşmak için yapılacak doz artışında

dikkatli olunmalıdır.

Kronik böbrek yetmezliği olan ve ESA tedavisine yetersiz hemoglobin yanıtı veren hastalar,

kardiyovasküler olaylar ve ölüm açısından diğer hastalara göre daha fazla risk taşıyabilirler.

Subkutan yoldan epoetin alfa ile tedavi edilen kronik böbrek yetmezliği hastaları, daha

önceden bu tedaviye yanıt vermiş hastalarda epoetin alfa tedavisine yanıt olmaması ya da

yanıt azalması olarak tanımlanan etkinlik kaybı açısından düzenli olarak izlenmelidir. Bu

durum,

epoetin

alfa

dozunda

artışa

rağmen

hemoglobin

düzeyinde

sürekli

azalma

karakterizedir (Bölüm 4.8’e bakınız).

Epoetin alfa dozaj aralıkları daha fazla uzatılan (haftada bir kezden uzun) bazı hastalar, yeterli

hemoglobin düzeylerini koruyamayabilir (Bölüm 5.1’e bakınız) ve epoetin alfa dozunda artış

gerektirebilirler. Hemoglobin düzeyleri düzenli olarak izlenmelidir.

Bugüne kadar elde edilen bilgilere göre, epoetin alfanın prediyaliz (son dönem böbrek

yetersizliği) hastalarında kullanımı böbrek yetersizliğinin ilerleme hızını artırmamaktadır.

Hemodiyaliz hastalarında, özellikle hipotansiyon eğilimi olan ya da arteriyo-venöz fistülleri

komplikasyon

gösteren

(örneğin;

stenoz,

anevrizma

v.b.)

hastalarda

şant

trombozu

oluşmuştur. Bu hastalarda erken şant revizyonu, örneğin, asetilsalisilik asit uygulanmasıyla

tromboz proflaksisi önerilmektedir.

Münferit

vakalarda

nedensellik

ilişkisi

olmasa

hiperkalemi

gözlemlenmiştir.

Kronik

böbrek yetmezliği hastalarında serum elektrolitleri izlenmelidir. Yüksek ya da yükselmekte

olan serum potasyum düzeyinin fark edilmesi halinde, hiperkaleminin uygun tedavisine ek

olarak, serum potasyum düzeyi düzeltilene kadar epoetin alfa uygulamasının durdurulması

düşünülmelidir.

Hematokritteki artışın bir sonucu olarak epoetin alfa

kullanan hemodiyaliz hastalarında diyaliz

sırasında

sıklıkla

heparin

dozunun

artırılması

gerekir.

Heparinizasyon

optimum

değilse

diyaliz sistemi tıkanabilmektedir.

Tüm diğer anemi nedenleri (demir, folik asit ya da vitamin B12 eksikliği, alüminyum

intoksikasyonu, enfeksiyon ya da inflamasyon, kan kaybı, hemoliz ve herhangi bir sebebe

bağlı kemik iliği fibrozisi) değerlendirilmeli ve epoetin alfa ile tedaviye başlanmadan önce ve

doz artışına karar verilirken tedavi edilmelidir. Birçok olguda, serumdaki ferritin değerleri

hematokritteki artışla eşzamanlı olarak düşer. Epoetin alfaya en uygun cevabın verildiğinden

7/17

emin olmak için yeterli demir stoğunun bulunması temin edilmelidir; gerekli olduğunda demir

takviyesi uygulanmalıdır:

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda serum ferritin düzeyleri 100 ng/ml’nin

altındaysa, demir takviyesi (yetişkinler için ağız yoluyla 200-300 mg/gün; çocuklar

için ağız yoluyla 100-200 mg/gün elementer demir) tavsiye edilir.

Çok nadiren, epoetin alfa ile tedavi edilen hastalarda, porfiriyanın ilk defa ortaya çıkışı ya da

şiddetlendiği görülmüştür. Epoetin alfa, porfiriyası olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eritropoezi uyarıcı ajanların (ESA) izlenebilirliğini iyileştirmek amacıyla, uygulanan ESA'nın

ticari adı hasta dosyasında açıkça kaydedilmeli (ya da belirtilmelidir). Hastalar bir ESA'dan

diğerine yalnızca uygun gözetim altında geçirilmelidir.

ESA’lar esas olarak kırmızı kan hücresi üretimini uyaran büyüme faktörleridir. Çeşitli tümör

hücrelerinin

yüzeyinde

eritropoietin

reseptörü

bulunabilir.

Tüm

büyüme

faktörleri

gibi

ESA’ların tümör büyümesini uyarabileceğine ilişkin kaygı bulunmaktadır.

Major elektif ortopedik cerrahi planlanan hastalarda, epoetin alfa tedavisi süresince demir

takviyesi (ağız yoluyla 200 mg/gün elementer demir) uygulanmalıdır. Mümkünse, demir

takviyesine,

yeterli

demir

depolarına

ulaşmak

için

epoetin

alfa

tedavisinden

önce

başlanmalıdır.

Saf Kırmızı Hücre Aplazisi (SKHA)

Antikor

aracılı

SKHA

kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

subkutan

epoetin

tedavisinden aylar ila yıllar sonra çok nadiren bildirilmiştir.

ESA’lar

birlikte

kullanıldığında,

interferon

ribavirin

tedavi

edilen

hepatit

hastalarında

olgular

nadiren

bildirilmiştir.

ESA’lar

hepatit

ilişkili

aneminin

tedavisinde onaylanmamıştır.

Kan transfüzyonu için artan ihtiyaç ile hemoglobinde düşüş (ayda 1 ila 2 g/dl) şeklinde

tanımlanan ani etkinlik kaybı geliştiren kronik böbrek yetmezliği hastalarında retikülosit

sayımı yapılmalıdır ve yanıtsızlığın tipik nedenleri (örneğin; demir, folat veya B12 vitamini

eksikliği, alüminyum intoksikasyonu, enfeksiyon veya enflamasyon, kan kaybı, hemoliz ve

herhangi bir sebebe bağlı kemik iliği fibrozisi) araştırılmalıdır.

Hemoglobin düzeyinde paradoksal bir azalma ve düşük retikülosit sayıları ile ilişkili şiddetli

anemi gelişimi, epoetin alfa ile tedavinin derhal kesilmesini ve anti-eritropoietin antikor

testinin yapılmasını gerektirir. SKHA tanısı için kemik iliği incelemesi de düşünülmelidir.

Çapraz reaksiyon riski nedeniyle başka bir ESA tedavisi başlatılmamalıdır. Bu tıbbi ürün, doz

başına 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir; yani esasında sodyum içermediği kabul

edilir.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Epoetin

alfa

tedavinin

diğer

ilaçların

metabolizmasını

değiştirdiğini

gösteren

kanıt

bulunmamaktadır.

Siklosporin eritrositlere bağlandığından, epoetin alfa ile etkileşim potansiyeli bulunmaktadır.

EPREX

siklosporinle

aynı

anda

veriliyorsa,

siklosporin

düzeyleri

izlenmeli

hematokrit yükseldikçe siklosporin dozu ayarlanmalıdır.

Epoetin alfa ile Granülosit Koloni Stimülan Faktör (G-CSF) veya Granülosit Makrofaj Koloni

Stimülan

Faktör

(GM-CSF)

arasında,

in

vitro

koşullarda

biyopsi

örneklerinde

tümör

hücrelerinin

proliferasyonu

veya

hematolojik

farklılaşma

yönünden

etkileşim

kanıtı

bulunmamaktadır.

8/17

Metastatik

meme

kanserli

yetişkin

kadın

hastalarda

40000

IU/ml

epoetin

alfa

trastuzumab’ın (6 mg/kg) subkutan yolla birlikte kullanımı trastuzumab farmakokinetiğini

etkilememiştir.

Bir eksiklik durumu olduğunda ferro sülfat gibi hematinik bir ajanın aynı anda terapötik

uygulanması ile epoetin alfanın etkisi artırılabilir.

Eritropoiezisi azaltan ilaçlar EPREX

’e

verilen cevabı azaltabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Özel popülasyonlar üzerinde herhangi bir etkileşim

araştırması yapılmamıştır.

Pediatrik popülasyon: Pediatrik popülasyon üzerinde herhangi bir etkileşim araştırması

yapılmamıştır.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Kronik böbrek yetmezliği olan bazı kadın hastalarda epoetin alfa

tedavisini takiben adet

kanamaları yeniden başlamıştır; potansiyel gebelik ihtimali tartışılmalı ve gebeliği önleme

ihtiyacı değerlendirilmelidir.

Gebelik dönemi

Gebe kadınlarda yeterli ve kontrollü çalışma bulunmamaktadır.

Hayvanlarda

yapılan

araştırmalarda

üreme

toksisitesi

gösterilmiştir

(“5.3

Klinik

öncesi

güvenlilik verileri” bölümüne bakınız). İnsanlar için potansiyel risk bilinmemektedir.

EPREX

açıkça

gerekli

olmadığı

takdirde

gebelik

sırasında

kullanılmamalıdır.

Kronik

böbrek yetmezliği hastalarında, EPREX

, gebelik sırasında, ancak elde edilecek potansiyel

yararın fötus için geçerli olan potansiyel riskten daha önemli olması halinde kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Ekzojen epoetin alfanın insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Epoetin

alfa, bebeğini emziren kadınlarda dikkatle kullanılmalıdır. Emzirmeyi sürdürme/bırakma ya

da epoetin alfa tedavisini sürdürme/bırakma kararı, anne sütünün çocuk için sağladığı yarar ve

epoetin alfa tedavisinin anne için sağladığı yarar göz önünde bulundurularak alınmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

EPREX

tedavisinin insanlarda fertiliteyi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Epoetin alfanın araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkisi ile ilgili herhangi bir

çalışma yapılmamıştır. Ancak, bu gibi aktiviteleri gerçekleştirirken dikkatli olmaları hastalara

önerilebilir.

4.8 İstenmeyen etkiler

Güvenlilik Profili Özeti

Epoetin alfa ile tedavi sırasında en sık görülen advers ilaç reaksiyonu, kan basıncının doza

bağımlı bir artışı ya da mevcut hipertansiyonun kötüleşmesidir. Özellikle tedavinin başında,

kan basıncı takibi yapılmalıdır (Bölüm 4.4’e bakınız).

9/17

Epoetin

alfa

gerçekleştirilen

klinik

çalışmalarda

yaygın

gözlemlenen

advers

ilaç

reaksiyonları hiperpotasemi, diyare, bulantı, baş ağrısı, venöz ve arteriyel tromboz, döküntü,

artralji, ekstremite ağrıları, titremeler ve enjeksiyon yerindeki reaksiyonlardır. Gribe benzer

bir hastalık, özellikle tedavinin başlangıcında ortaya çıkabilmektedir.

Henüz diyalize girmeyen erişkin böbrek yetersizliği hastalarında dozaj aralığının uzatıldığı

çalışmalarda, üst solunum yolu konjesyonu, nazal konjesyon ve nazofarenjit olaylarını içeren

solunum yolu konjesyonu bildirilmiştir.

ESA uygulanan hastalarda trombotik vasküler olay (TVO) insidansında artış gözlemlenmiştir

(Bölüm 4.4’e bakınız).

Advers Reaksiyonlar Tablosu

EPREX

®

’in genel güvenlilik profili, dört böbrek yetmezliği çalışmasında (2 çalışma diyaliz

öncesinde [N = 131 KBY’li hasta] ve 2 çalışma diyaliz sırasında yapılmıştır [N = 97 KBY’li

hasta]) epoetin alfa ile tedavi edilen ve kronik böbrek yetmezliği (KBY) bulunan 228 hastada

değerlendirilmiştir. Bu çalışmalarda epoetin alfa ile tedavi edilen hastaların ≥%1’i tarafından

bildirilen advers ilaç reaksiyonları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıklıklar şu şekilde tanımlanır:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek

(≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor).

Sistem Organ

Sınıfı

Sıklık

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın

olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

Kan ve lenf

sistemi

hastalıkları

Eritropoietin

antikorlarının

aracılık ettiği saf

kırmızı hücre

aplazisi

trombositopenia

Metabolizma ve

beslenme

hastalıkları

Hiperpotasemi

İmmün sistem

hastalıkları

Anafilaktik

reaksiyon

hipersensitivite

Sinir sistemi

hastalıkları

Baş ağrısı

Konvülsiyonlar

Vasküler

hastalıklar

Hipertansiyon

venöz ve

arteriyel

trombozlar

Hipertansif

kriz

Solunum ve göğüs

bozuklukarı

Öksürük

Solunum

yollarında

konjesyon

Gastrointestinal

hastalıklar

Diyare

bulantı, kusma

Deri ve derialtı

doku hastalıkları

Döküntü

Anjionörotik

ödem

, ürtiker

10/17

Kas-iskelet

sistemi, bağ doku

ve kemik

hastalıkları

Artralji,

kemik

ağrısı,

miyalji,

ekstremitelerde

ağrı

Konjenital ve

kalıtımsal /

genetik

bozukluklar

Porfiriya

Genel bozukluklar

ve uygulama

bölgesine ilişkin

hastalıklar

Pireksi

Titreme

,grip-

benzeri hastalık,

enjeksiyon

yerinde

reaksiyon

periferik ödem

İlacın

etkisizliği

İlaç piyasaya sunulduktan sonra edinilen deneyimlerden belirlenmiştir ve sıklık kategorileri

spontan bildirim oranlarından hesaplanmıştır

Prediyaliz hastalarında sık

Bölüm 4.4’te ele alınmıştır.

Arteriyel ve venöz, öldürücü ve öldürücü olmayan olayları (örneğin; derin ven trombozu,

pulmoner

emboli,

retinal

tromboz,

arteriyel

tromboz

[miyokard

enfarktüsü

dahil],

serebrovasküler olaylar [serebral enfarktüs ve serebral hemoraji dahil], geçici iskemik ataklar,

şant trombozu [diyaliz donanımı dahil] ve arteriyovenöz şant anevrizmalarında trombozu)

içerir.

Prediyaliz hastalarında bilinmiyor

Diyaliz hastalarında yaygın

Aşağıdaki bölümde ele alınmıştır

Diyaliz hastalarında bilinmiyor

Seçilmiş advers reaksiyonların tanımı

Aralarında döküntü vakaları (ürtiker dahil), anafilaktik reaksiyonlar ve anjionörotik ödemin

de yer aldığı aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.

Daha önceden normal ya da düşük kan basıncı olan hastalarda epoetin alfa tedavisi sırasında

acil doktor müdahalesi ve yoğun tıbbi bakım gerektiren ensefalopati ve nöbetin eşlik ettiği

hipertansif kriz görülmüştür. Olası bir uyarı işareti olarak ani saplanıcı tarzda migren benzeri

baş ağrılarına dikkat edilmelidir (Bölüm 4.4’e bakınız).

Antikorların aracılık ettiği saf kırmızı hücre aplazisi EPREX

®

ile aylar-yıllar süren tedaviden

sonra çok seyrek olarak bildirilmiştir (hasta yılı başına < 1/10000 vaka) (Bölüm 4.4’e

bakınız).

Hemodiyaliz

tedavisi

gören

kronik

böbrek

yetmezliği

bulunan

pediyatrik

hasta

topluluğu

Klinik çalışmalarda ve ilaç piyasaya verildikten sonra elde edilen deneyimde, kronik böbrek

yetmezliği bulunan ve hemodiyaliz uygulanan pediyatrik hastalarda ilaca maruziyet sınırlıdır.

Bu hasta topluluğunda, yukarıdaki tabloda belirtilmemiş, pediyatriye özgü advers reaksiyonlar

ya da altta yatan hastalığa atfedilemeyen advers reaksiyonlar bildirilmemiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

11/17

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

EPREX

’in

terapötik aralığı çok geniştir. Epoetin alfanın doz aşımı, hormonun farmakolojik

etkilerinin

artışı

niteliğindeki

etkilere

açabilir.

Aşırı

derecede

yüksek

hemoglobin

düzeyleri ortaya çıkarsa, flebotomi yapılabilir. Gerekli olduğunda destekleyici ek tedavi

yöntemleri uygulanmalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grubu: Antianemik

ATC kodu: B03XA01

5.1 Farmakodinamik özellikler

Etki mekanizması

Eritropoietin (EPO), hipoksiye yanıt olarak temelde böbrekte üretilen glikoprotein yapıda bir

hormondur ve eritrosit üretiminin kilit düzenleyicisidir. EPO, eritroid hücre serisi gelişiminin

tüm evrelerinde rol oynar. Temel etkisini eritroid seri öncü hücreleri düzeyinde gösterir. EPO

hücre

yüzey

reseptörüne

bağlandıktan

sonra,

apoptoz

etkileşen

sinyal

transdüksiyon

yolaklarını harekete geçirir ve eritroid hücre proliferasyonunu uyarır. Çin hamster yumurtalık

hücrelerinde ifade edilen rekombinan insan EPO (epoetin alfa), insandaki üriner EPO’yla

eşdeğer olan 165 amino asit dizisine sahiptir. Bunların ikisi de işlevsel ölçüme göre ayırt

edilemez. Eritropoetinin sanal molekül ağırlığı 32000-40000 daltondur.

Eritropoietin esas olarak eritrosit üretimini uyaran bir büyüme faktörüdür. Eritropoietin

reseptörleri çeşitli tümör hücrelerinin yüzeyinde ifade edilebilir.

Farmakodinamik etkiler

Sağlıklı gönüllüler

Tek epoetin alfa dozlarından sonra (subkutan yolla 20000-160000 IU arasında), aralarında

retikülositler, eritrositler ve hemoglobinin yer aldığı farmakodinamik göstergelerde doza

bağımlı bir yanıt gözlemlenmiştir. Retikülosit değişim yüzdeleri yönünden doruk ve bazale

dönüş değerleri ile tanımlanmış bir konsantrasyon-zaman profili gözlemlenmiştir. Eritrosit ve

hemoglobin

için

daha

tanımlanan

profil

izlenmiştir.

Genel

olarak,

bütün

farmakodinamik göstergeler dozla doğrusal bir şekilde artarak en yüksek doz düzeylerinde

maksimum yanıta erişir.

Daha ileri farmakodinamik çalışmalarda haftada bir kez 40000 IU ile haftada 3 kez 150 IU/kg

karşılaştırılmıştır. Konsantrasyon-zaman profillerindeki farklılıklara rağmen bu rejimlerdeki

hemoglobin, total eritrosit ve retikülosit yüzdesinde değişim olarak ölçülen farmakodinamik

yanıtlar birbirine benzer bulunmuştur. Başka çalışmalar ise haftada bir kez 40000 IU epoetin

alfa ile iki haftada bir kez subkutan yolla uygulanan 80000 ve 120000 IU arasındaki dozları

karşılaştırmıştır.

Genel

olarak,

sağlıklı

deneklerde

yapılan

söz

konusu

farmakodinamik

çalışmaların

sonuçlarına

dayanılarak,

haftada

haftada

uygulamalarda

retikülosit üretimi birbirine benzer olduğu halde, haftada bir kez 40000 IU doz rejiminin

eritrosit üretimi için daha etkili olduğu izlenimi edinilmiştir.

Kronik böbrek yetmezliği

Epoetin alfanın, KBY’si olup diyalize giren veya diyaliz öncesi dönemdeki anemili hastalarda

eritropoezi uyardığı gösterilmiştir. Epoetin alfaya yanıt alındığını gösteren ilk kanıt, 10 gün

12/17

içinde retikülosit sayısında ortaya çıkan bir artıştır; bunu genellikle 2-6 hafta içinde eritrosit

sayısı, hemoglobin ve hematokritte ortaya çıkan artışlar izler. Hemoglobin yanıtı hastadan

hastaya

değişir;

demir

depolarından

başka

hastalık

bulunup

bulunmamasından

etkilenebilir.

Klinik etkililik ve güvenlilik

Kronik böbrek yetmezliği

Epoetin alfa, aralarında diyaliz öncesi ve diyaliz tedavisi uygulananların da yer aldığı, KBY’li

anemili hastaların yer aldığı klinik çalışmalarda, anemiyi tedavi etmek için ve hematokriti

%30-%36’lık hedef konsantrasyon aralığında tutmak için araştırılmıştır.

Klinik çalışmalarda, haftada üç kez 50-150 IU/kg’lık başlangıç dozlarında, hastaların yaklaşık

%95’i hematokritte klinik açıdan anlamlı düzeyde artış ile yanıt vermiştir. Yaklaşık iki ay

tedaviden

sonra

hastaların

hemen

hepsi

transfüzyondan

bağımsız

hale

gelmiştir.

Hedef

hematokrite erişildikten sonra idame dozu her hasta için bireyselleştirilmiştir.

Diyaliz

tedavisindeki

erişkin

hastalarla

yapılan

büyük

boyutlu

üç

klinik

denemede,

hematokriti %30-%36 arasında tutmak için gereken ortalama idame dozu yaklaşık olarak

haftada 3 kez 75 IU/kg olarak belirlenmiştir.

Hemodiyaliz tedavisi gören KBY’li hastalarda yapılan, çift-kör yöntemli, plasebo kontrollü,

çok merkezli bir hayat kalitesi çalışmasında, epoetin alfa ile tedavi edilen hastalarda altı aylık

tedaviden

sonra

halsizlik,

fiziksel

semptomlar,

ilişkiler

depresyon

(Böbrek

Hastalığı

Anketi

[“Kidney

Disease

Questionnaire”])

ölçütlerinde

plasebo

grubuna

göre

klinik

istatistiksel açıdan anlamlı iyileşme olduğu gösterilmiştir. Epoetin alfa ile tedavi edilen

hastalar, açık etiketli bir uzatma çalışmasına katılmış; bu çalışmada yaşam kalitesindeki

olumlu iyileşmenin 12 aylık ek bir süre boyunca devam ettiği gösterilmiştir.

Böbrek yetersizliği bulunan ve henüz diyaliz uygulanmayan erişkin hastalar

Kronik böbrek yetersizliği bulunan ve epoetin alfa ile tedavi edilen prediyaliz hastalarında

yapılan klinik çalışmalarda, ortalama tedavi süresi yaklaşık beş aydı. Bu hastalar epoetin alfa

tedavisine

diyalizdeki

hastalarda

gözlemlenene

benzer

şekilde

yanıt

vermiştir.

KBY’si

bulunan,

prediyaliz

hastalarında

epoetin

alfa

intravenöz

subkutan

yollardan

uygulandığında hematokritte doza bağımlı ve kalıcı bir artış ortaya çıktığı gösterilmiştir.

Epoetin alfa iki yoldan herhangi birisi ile uygulandığında hematokritte birbirine yakın artış

oranları belirlenmiştir. Ayrıca, haftada 75-150 IU/kg epoetin alfa dozlarının hematokriti altı

aya varan sürelerle %36-%38’ler arasında tuttuğu gösterilmiştir.

EPREX

®

dozaj aralığının uzatıldığı 2 çalışmada (haftada 3 kez, haftada bir kez, 2 haftada bir

ve 4 haftada bir), dozaj aralıkları daha uzun olan bazı hastalar yeterli hemoglobin düzeylerini

koruyamamış ve protokolde tanımlanan hemoglobin kesilme belirtilerine veya yoksunluk

belirtilerine ulaşmıştır (haftada bir kez grubunda %0, 2 haftada bir kez grubunda %3.7 ve 4

haftada bir kez grubunda %3.3).

Randomize prospektif bir denemede (CHOIR) kronik böbrek yetersizliği olup henüz diyaliz

uygulanmayan anemili 1432 hasta değerlendirilmiştir. Hastalar 13.5 g/dl (tavsiye edilen

hemoglobin konsantrasyon düzeyinin daha üstünde) ya da 11.3 g/dl’lik idame hemoglobin

düzeyi hedeflenerek epoetin alfa tedavi gruplarına ayrılmıştır. Majör kardiyovasküler olay

(ölüm,

miyokard

enfarktüsü,

inme

konjestif

kalp

yetmezliğ

nedeniyle

hastaneye

yatırılma), daha yüksek hemoglobin grubunda 715 hastanın 125’inde (%18); daha düşük

13/17

hemoglobin grubunda 717 hastanın 97’sinde (%14) ortaya çıkmıştır (tehlike oranı [HR] 1.3,

%95 GA: 1.0, 1.7, p = 0.03).

Pediyatrik hastalar

Kronik böbrek yetmezliği

Epoetin

alfa,

hemodiyaliz

uygulanan

KBY’li

pediyatrik

hastalarda

açık

etiketli,

non-

randomize,

açık

aralıklı,

hafta

süreli

klinik

çalışmada

değerlendirilmiştir.

Çalışmaya kaydedilen hastalardaki ortalama yaş 11.6’dır (0.5 ile 20.1 yaş arası).

Epoetin alfa, hemoglobinde ayda 1 g/dl yükselme sağlayacak şekilde diyalizden sonra 2 ya da

3’e bölünmüş dozlarda, intravenöz yoldan haftada 75 IU/ kg uygulanmış; haftada maksimum

IU/kg’a

ulaşılacak

şekilde

haftalık

aralıklarla

haftada

IU/kg’lık

titre

edilmiştir.

Arzu

edilen

hemoglobin

konsantrasyonu

aralığı

9.6-11.2

g/dl

idi.

Hastaların

%81’inde arzu edilen hemoglobin konsantrasyon düzeyine ulaşılmştır. Hedefe kadar geçen

ortalama süre 11 hafta ve hedefe ulaşıldığında ortalama doz 150 IU/kg/hafta’dır. Hedefe

ulaşılan hastaların %90’ında haftada 3 kezlik uygulama rejimi geçerlidir. .

Elli iki hafta sonra ortalama haftalık doz 200 IU/kg uygulanan hastaların %57’si çalışmayı

sürdürmüştür.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Subkutan enjeksiyondan sonra, dozun uygulanmasından itibaren 12-18 saat içinde serum

epoetin alfa düzeyleri doruk noktasına erişir. Subkutan yoldan haftalık olarak 600 IU/kg çoklu

uygulamalardan sonra birikim görülmemiştir.

Subkutan

enjektabl

epoetin

alfanın

mutlak

biyoyararlanımı,

sağlıklı

kişilerde

yaklaşık

%20’dir.

Dağılım:

Sağlıklı kişilerde intravenöz yoldan 50 ve 100 IU/kg’lık dozlardan sonra ortalama dağılım

hacmi 49.3 ml/kg’dır. Kronik böbrek yetmezliği bulunan kişilerde intravenöz yoldan epoetin

alfa uygulanmasından sonra, dağılım hacmi 12 IU/kg’lık tek dozla 57-107 ml/ kg; 48-192

IU/kg arasında değişen multipl dozla 42-64 ml/kg arasında değişim göstermiştir. Bu nedenle,

dağılım hacmi plazma aralığından biraz daha büyüktür.

Metabolizma:

Veri bulunmamaktadır.

Eliminasyon:

Sağlıklı kişilerde intravenöz yoldan multipl doz uygulamalarından sonra epoetin alfanın

yarılanma ömrü, yaklaşık olarak 4 saattir. Subkutan yol için yarılanma ömrünün sağlıklı

kişilerde yaklaşık 24 saat olduğu hesaplanmıştır.

Sağlıklı kişilerde haftada 3 kez 150 IU/kg ve haftada bir kez 40000 IU rejimleri için ortalama

CL/F, sırasıyla 31.2 ve 12.6 ml/saat/kg olarak bulunmuştur. Kanseri olan anemili kişilerde

haftada bir kez 40000 IU ve haftada üç kez 150 IU/kg doz rejimi uygulanan gruplarda

ortalama CL/F sırasıyla 45.8 ve 11.3 ml/saat/kg olmuştur. Kanseri olup siklik kemoterapi

gören anemili hastaların çoğunda, CL/F subkutan yolla haftada bir kez 40000 IU ve haftada 3

14/17

kez 150 IU/kg’lık dozların uygulamasından sonra, sağlıklı deneklerdekine göre daha düşük

bulunmuştur.

Doğrusallık/Doğrusal Olmayan Durum:

Sağlıklı

kişilerde,

intravenöz

yoldan

haftada

IU/kg’lık

dozların

uygulanmasından

sonra

serum

epoetin

alfa

konsantrasyonlarında

dozla

orantılı

artış

gözlemlenmiştir. Epoetin alfanın subkutan yolla 300-2400 IU/kg arasındaki tek dozlarının

uygulanması, ortalama Cmaks ve doz ile ortalama AUC ve doz arasında doğrusal bir ilişkiyle

sonuçlanmıştır. Sağlıklı gönüllülerde sanal klerens ile doz arasında ters yönde bir ilişki

gözlemlenmiştir.

Doz aralığının artırılmasına (haftada bir kez 40000 IU ve iki haftada bir kez 80000, 100000 ve

120000 IU) yönelik çalışmalarda, kararlı durumda ortalama Cmaks ile doz arasında ve

ortalama

arasında,

doğrusal

dozla

orantılı

olmayan

ilişki

gözlemlenmiştir.

Farmakokinetik/Farmakodinamik ilişkiler:

Epoetin alfa, hematolojik parametreler üzerinde, uygulama yolundan bağımsız olarak dozla

ilişkili bir etki göstermektedir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Pediyatrik hastalar:

Kronik böbrek

yetmezliği bulunan pediyatrik hastalarda multipl intravenöz epoetin alfa

uygulamalarından sonra yaklaşık 6.2-8.7 saatlik bir yarılanma ömrü bildirilmiştir. Epoetin

alfanın çocuklar ve adolesanlardaki farmakokinetik profilinin erişkinlerdekine benzer olduğu

izlenimi edinilmiştir.

Böbrek fonksiyon bozukluğu:

İntravenöz yoldan uygulanan epoetin alfanın yarılanma ömrü, kronik böbrek yetmezliği

hastalarında sağlıklı insanlara kıyasla hafifçe, yaklaşık 5 saat kadar, uzamaktadır.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Köpek ve sıçanlar üzerinde yapılan (maymunlar hariç) bazı tekrarlayan doz toksikoloji

çalışmalarında, epoetin alfa tedavisi, subklinik kemik iliği fibrozisi ile ilişkilendirilmiştir.

Kemik iliği fibrozisi, insanlarda kronik böbrek yetmezliğinin bilinen bir komplikasyonudur;

sekonder hiperparatiroidizm ya da bilinmeyen etkenlerle ilişkili olabilir. Bir çalışmada, 3 yıl

boyunca epoetin alfa ile tedavi edilen hemodiyaliz hastaları ile epoetin alfa ile tedavi

edilmeyen hemodiyaliz hastalarında kemik iliği fibrozisi sıklığında fark bulunmamıştır.

Uzun dönemli karsinojenite çalışmaları gerçekleştirilmemiştir. Literatürdeki çelişkili raporlar,

insan tümör örneklerinden elde edilen in vitro bulgulara dayanarak eritropoietinlerin tümör

proliferatörü

gibi

oynayabileceğini

ifade

etmektedir.

Bunun,

klinik

şartlardaki

anlamlılığı belirsizdir.

Epoetin alfanın bakteriyel (Ames Testi) ve memeli hücre kültürü mutajenisite testlerini

(kromozomal aberasyon) uyarmadığı ve farelerde in vivo mikronükleus testinde herhangi bir

değişikliğe yol açmadığı gösterilmiştir.

15/17

İnsan kemik iliği hücre kültürlerinde, epoetin alfa spesifik olarak eritropoezi uyarmakta ve

lökopoezi etkilememektedir. Epoetin alfanın kemik iliği hücreleri üzerinde sitotoksik etkisi

saptanmamıştır.

Deneysel çalışmalarda, insanlar için tavsiye edilen haftalık dozun yaklaşık 20 katı haftalık

dozlar verildiğinde epoetin alfanın fötal vücut ağırlığını azalttığı, ossifikasyonu geciktirdiği ve

fötal

mortaliteyi

artırdığı

gösterilmiştir.

değişikliklerin

maternal

vücut

ağırlığında

azalmaya sekonder olduğu yorumu yapılmış olup, terapötik doz düzeyleri verilen insanlar için

anlamlılığı belirsizdir.

6.FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Polisorbat 80

Sodyum Klorür

Sodyum fosfat monobazik dihidrat

Sodyum fosfat dibazik dihidrat

Glisin

Enjeksiyonluk su(k.m.)

Azot Gazı

* Azot gazı akımında çalışılır.

6.2 Geçimsizlikler

Seyreltilmemeli veya başka bir kaba aktarılmamalıdır. Diğer ilaç çözeltileriyle birlikte veya

intravenöz infüzyon yolu ile verilmemelidir.

6.3 Raf ömrü

18 ay.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

C -8

C arasında saklanır. Dondurulmamalı ve çalkalanmamalıdır. Işıktan korunmalıdır.

Ayaktan tedavide kullanım amacıyla, bir sefere mahsus 3 güne kadar olan bir süre boyunca,

hasta

EPREX

®

’i

buzdolabından

çıkartıp,

C’yi

geçmeyecek

sıcaklıkta

muhafaza

edebilir.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

adetlik

ambalajlarda,

şırıngaya

eklenmiş

iğne

koruyucu

düzenek

(kopolister

polikarbonat), kılıfıyla (propilen kaplı kauçuk) birlikte bir iğne ve pistonla (Teflon kaplı

kauçuk) birlikte 0.5 ml (1000IU), 0.5 ml (2000 IU), 0.3 ml (3000 IU), 0.4 ml (4000 IU), 1 ml

(10.000 IU) kullanıma hazır enjeksiyonluk çözelti (Tip I cam).

16/17

6.6 Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ’’Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’’

ve ’’Ambalaj Atıklarının Kontrolü’’ yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.

Şekil 1 kullanıma hazır şırıngayı göstermektedir.

Figure 1

EPREX

®

’i kendinize nasıl enjekte edeceğinize ilişkin talimatlar

Tedavi

başladığında,

EPREX

enjeksiyonu

genellikle

tıbbi

tedavi

bakım

ekibi

tarafından uygulanır. Doktorunuz daha sonra EPREX

’i deri altına (subkutan yolla) nasıl

enjekte edeceğinizi öğrenmenizi ya da bakıcınızın öğrenmesini önerebilir.

Doktorunuz ya da hemşirenizden bunu nasıl yapacağınızı öğrenmeden kendinize

enjeksiyon uygulamayı denemeyiniz.

EPREX

®

’i

her

zaman

kesin

olarak

doktorunuz

ya

da

hemşirenizin

talimatları

doğrultusunda kullanınız.

EPREX

®

’i

yalnızca

doğru

biçimde

saklanmış

olması

halinde

kullanınız

“5.

EPREX

®

’in saklanması” bölümüne bakınız.

Kullanmadan önce, EPREX

®

şırıngayı oda sıcaklığına ulaşıncaya kadar beklemeye

bırakınız. Bu sıcaklığa ulaşması genellikle 15 ila 30 dakika sürmektedir.

Her bir şırıngadan yalnızca bir doz EPREX® alınız.

EPREX

deri altına (subkutan yolla) enjekte ediliyorsa, enjekte edilen miktar normal olarak

tek bir enjeksiyonda en fazla bir mililitredir (1 ml).

EPREX

, tek başına uygulanmalı ve diğer enjeksiyonluk sıvılarla karıştırılmamalıdır.

EPREX

®

şırıngayı çalkalamayınız. Uzun süre hızlı bir biçimde çalkalama ürüne zarar

verebilir. Hızlı bir biçimde çalkalanmışsa, bu ürün kullanılmamalıdır.

Kullanıma hazır şırınga kullanarak enjeksiyonu kendinize nasıl uygulayabilirsiniz?:

Kullanıma hazır şırıngalar, kullanım sonrası iğne ucu yaralanmalarını önlemeye yardımcı

olmak amacıyla, PROTECS

iğne koruma düzeneği ile donatılmıştır. Bu, ambalaj üzerinde

belirtilmiştir.

Buzdolabından

bir

şırınga

alınız.

Sıvının

sıcaklığına

gelmesi

gereklidir.

sıcaklığına ulaşmasını beklerken enjektör iğnesinin kapağını çıkarmayın.

Şırıngayı

kontrol

ederek

doğru

olduğundan,

kullanım

tarihinin

geçmemiş

olduğundan, hasar

görmediğinden ve sıvının

berrak ve donmamış olduğundan

emin

olunuz.

Bir

enjeksiyon

yeri

seçiniz.

Uygun

yerler

uyluğun

üst

kısmı

karın

(abdomen)

çevresidir; ancak göbekten uzakta olmalıdır. Her uygulama gününde enjeksiyon yerini

değiştiriniz.

Ellerinizi yıkayınız. Dezenfekte etmek için enjeksiyon bölgesinin üzerine antiseptikli

bir pamuk ya da sargı bezi uygulayınız.

PİSTON

İĞNE KORUMA

AKTİVASYON

KLİPLERİ

GÖVDE

GÖZETLEME

PENCERESİ

İĞNE

KAPAĞI

PİSTON

KAFASI

İĞNE KORUMA

KANATLARI

ETİKET

İĞNE

17/17

Kullanıma hazır dolu enjektörü, kapaklı iğne yukarı bakacak şekilde enjektörün

gövdesinden tutun.

Piston kafası, piston, iğne koruma kanatları veya iğne kapağını tutmayın.

Hiç bir zaman pistonu geri çekmeyin.

EPREX

®

’inizi enjekte etmeye hazır olana kadar, iğne kapağını kullanıma hazır dolu

enjektörden çıkarmayın.

Şırınga gövdesini tutarak ve kapağı çevirmeden dikkatle çekerek şırınganın kapağını

çıkarınız. Pistonu itmeyiniz, iğneye dokunmayınız ya da şırıngayı çalkalamayınız.

İğneyi

iğne

koruyucu

ile

vaktinden

önce

kapatmayı

önlemek

için

(Şekil

1'de

gösterilen) iğne aktivasyon kliplerine dokunmayın.

Bir deri katmanını başparmağınızla işaret parmağınız arasında tutunuz. Sıkıştırmayınız.

İğneyi tam olarak içeri itiniz. Doktorunuz ya da hemşireniz bunu nasıl yapacağınızı size

göstermiş olabilir.

Pistonu başparmağınızla sıvının tamamının enjekte edilebileceği kadar itiniz. Deri

katmanını sıkıca tutmaya devam ederek yavaşça ve sabit bir hızla itiniz. PROTECS

TM

iğne koruma düzeneği tüm doz verilmedikçe harekete geçmeyecektir. PROTECS

TM

iğne koruma düzeneği aktive edildiğinde bir tık sesi duyabilirsiniz.

Piston gidebileceği kadar itildiğinde, iğneyi yerinden çekiniz ve deriyi bırakınız.

Başparmağınızı yavaşça pistondan çekin ve iğnenin tamamı PROTECS

iğne koruma

düzeneği ile çevrilene kadar şırınganın yukarıya doğru ilerlemesine izin verin.

İğne

cildinizden

çekildiğinde,

enjeksiyon

yerinde

biraz

kanama

olabilir.

Bu

normaldir. Enjeksiyondan sonra birkaç saniye boyunca enjeksiyon bölgesinin üzerine

antiseptikli bir pamuk ya da sargı bezini bastırabilirsiniz.

Kullandığınız şırıngayı güvenli bir muhafazaya atınız - “6.4 Saklamaya yönelik özel

tedbirler” bölümüne bakınız.

7. RUHSAT SAHİBİ

Janssen-Cilag AG (İsviçre) Lisansı ile,

Gürel İlaç Ticaret A.Ş.

Okmeydanı, Boru Çiçeği Sok.

No. 16, 34382 Şişli -İstanbul

Tel : 212 220 64 00

Faks : 212 222 57 59

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

115/21

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 26.12.2003

Ruhsat yenileme tarihi: ---

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

----

21-9-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-9-2018

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

On 21 March 2012, orphan designation (EU/3/12/973) was granted by the European Commission to NDA Regulatory Science Ltd, United Kingdom, for recombinant human beta-glucuronidase for the treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome).

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-7-2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP):  -, Andexanet alfa, Therapeutic area: Other

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): -, Andexanet alfa, Therapeutic area: Other

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

29-6-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-11-2018

Jivi (Bayer AG)

Jivi (Bayer AG)

Jivi (Active substance: damoctocog alfa pegol) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)7987 of Mon, 26 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004054/0000

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Brineura (BioMarin International Limited)

Brineura (BioMarin International Limited)

Brineura (Active substance: cerliponase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7885 of Thu, 22 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

NovoSeven (Novo Nordisk A/S)

NovoSeven (Novo Nordisk A/S)

NovoSeven (Active substance: Eptacog alfa (activated)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7877 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000074/II/0104

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2018

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonthpic.twitter.com/DpNpz8NCDe

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonthpic.twitter.com/DpNpz8NCDe

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonth pic.twitter.com/DpNpz8NCDe

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-11-2018

Ruconest (Pharming Group N.V.)

Ruconest (Pharming Group N.V.)

Ruconest (Active substance: Conestat alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7548 of Mon, 12 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Eporatio (ratiopharm GmbH)

Eporatio (ratiopharm GmbH)

Eporatio (Active substance: epoetin theta) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7336 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

Replagal (Shire Human Genetic Therapies AB)

Replagal (Shire Human Genetic Therapies AB)

Replagal (Active substance: Agalsidase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7250 of Mon, 29 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Retacrit (Pfizer Europe MA EEIG)

Retacrit (Pfizer Europe MA EEIG)

Retacrit (Active substance: epoetin zeta) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6481 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/872/T/86

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

PegIntron (Merck Sharp and Dohme B.V.)

PegIntron (Merck Sharp and Dohme B.V.)

PegIntron (Active substance: Peginterferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6484 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/280/T/135

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (Active substance: elosulfase alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6491 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002779/T/0026

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

ViraferonPeg (Merck Sharp and Dohme B.V.)

ViraferonPeg (Merck Sharp and Dohme B.V.)

ViraferonPeg (Active substance: Peginterferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6477 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/329/T/128

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

IntronA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

IntronA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

IntronA (Active substance: Interferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6487 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/281/T/116

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Kanuma (Alexion Europe SAS)

Kanuma (Alexion Europe SAS)

Kanuma (Active substance: sebelipase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6245 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Active substance: Choriogonadotrophin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6220 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/320/T/75

Europe -DG Health and Food Safety

10-9-2018

Retacrit (Hospira UK Limited)

Retacrit (Hospira UK Limited)

Retacrit (Active substance: epoetin zeta) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5946 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-9-2018

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (Active substance: epoetin zeta) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5944 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5857 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/726/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Abseamed (Medice Arzneimittel PUtter GmbH and Co KG)

Abseamed (Medice Arzneimittel PUtter GmbH and Co KG)

Abseamed (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5860 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/727/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

VEYVONDI (Baxalta Innovations GmbH)

VEYVONDI (Baxalta Innovations GmbH)

VEYVONDI (Active substance: vonicog alfa) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5866 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4454

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Mepsevii (Ultragenyx Germany GmbH)

Mepsevii (Ultragenyx Germany GmbH)

Mepsevii (Active substance: vestronidase alfa) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5714 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4438

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (Active substance: Tasonermin (Tumor Necrosis Factor alfa-1a)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5699 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/206/T/40

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Aranesp (Amgen Europe B.V.)

Aranesp (Amgen Europe B.V.)

Aranesp (Active substance: darbepoetin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5707 of Mon, 27 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Luveris (Merck Europe B.V.)

Luveris (Merck Europe B.V.)

Luveris (Active substance: Lutropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5631 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000292/T/0077

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Pergoveris (Merck Europe B.V.)

Pergoveris (Merck Europe B.V.)

Pergoveris (Active substance: follitropin alfa / lutropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5629 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000714/T/0059

Europe -DG Health and Food Safety

8-8-2018

GONAL-f (Merck Europe B.V.)

GONAL-f (Merck Europe B.V.)

GONAL-f (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5445 of Wed, 08 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/71/T/140

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

ReFacto AF (Pfizer Europe MA EEIG)

ReFacto AF (Pfizer Europe MA EEIG)

ReFacto AF (Active substance: Moroctocog alfa ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5374 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/232/T/146

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Active substance: turoctocog alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5093 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2719/II/23

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

Bemfola (Gedeon Richter Plc.)

Bemfola (Gedeon Richter Plc.)

Bemfola (Active substance: follitropin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4989 of Wed, 25 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Active substance: Nonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3778 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

ALPROLIX (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

ALPROLIX (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

ALPROLIX (Active substance: eftrenonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3776 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety