EPOBEL 3000 IU/ 0, 9 ML IV STERIL KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR, 6 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EPOBEL 3000 IU/ 0, 9 ML IV STERIL KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR, 6 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EPOBEL 3000 IU/0,9 ML IV STERIL KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR, 6 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • eritropoietin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 129/35
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 13-11-2009
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM’a bildirmeleri

beklenmektedir. Bakınız Bölüm 4.8. Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

EPOBEL 3000 IU/ 0.9mL I.V./ S.C. steril kullanıma hazır enjektör

Steril

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

0.9 mL enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör; 3000 uluslararası birim (IU)

epoetin zeta* (rekombinant insan eritropoietini) içerir.

*Rekombinant DNA teknolojisi ile Çin hamsteri yumurtalık hücre dizisi kullanılarak üretilmiş bir

biyobenzerdir.

Yardımcı maddeler:

Fenilalanin

0.45 mg

Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat

1.17 mg

Sodyum monohidrojen fosfat dihidrat

5.04 mg

Sodyum klorür

1.962 mg

Sodyum hidroksit 0.1 N

(pH ayarlayıcısı)

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1.’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör

Berrak, renksiz çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Antianemiktir.

Diyalize giren hastalarda kronik böbrek yetmezliği ile ilgili anemi (renal anemi) tedavisi,

Prediyaliz hastalarında semptomatik renal anemi tedavisi,

Hb ≤ 10 g/dL olan hastalarda ve myelodisplastik sendromların (MDS) alt grubu olan RA

(refrakter

anemi),

RARS

(refrakter

anemi

ringed-halkalı

sideroblastlarda

giden)

RCMD (refrakter sitopeni multilineage-birden fazla seride displazi ile giden) ve tedavi

öncesi bazal EPO düzeyi ≤ 500 MU/mL ve kemik iliğinde blast sayısı < %5 altında olan

hastalarda Eritropoezis Stimüle edici Ajanların (ESA) kullanılması endikedir.

ilaçların

kullanımında

hedef

hemoglobin

(Hb)

düzeyi

g/dL’nin

üzerinde

olmamalıdır. Bu ilaçlar Hb= 12 g/dL olunca kesilmelidir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

EPOBEL tedavisi, yukarıdaki hastalıklara sahip hastaların tedavisinde deneyim sahibi olan

hekimlerin denetiminde başlatılmalıdır.

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda semptomatik aneminin tedavisi:

EPOBEL, subkutan veya intravenöz yolla uygulanmalıdır.

Amaçlanan

hemoglobin

konsantrasyonunun

üst

limiti

g/dL

7.45

mmol/L)’dir;

ancak

pediyatrik hastalarda hemoglobin konsantrasyonu 9.5 ile 11 g/dL (5.9- 6.83 mmol/L) arasında

olmalıdır. Hemoglobin konsantrasyonunun üst limiti 12 g/dL (7.45 mmol/L)) aşılmamalıdır.

Anemi semptom ve sekelleri yaş, cinsiyet ve hastalığın durumuna göre değişebilir. Hekimin, her

hastanın

klinik

gelişimini

koşullarını

incelemesi

gereklidir.

EPOBEL,

hemoglobin

konsantrasyonlarını 12 g/dL (7.45 mmol/L)’den daha yüksek olmayacak şekilde arttırmak için

subkutan veya intravenöz yolla uygulanmalıdır.

Bireysel değişkenlikten dolayı, hastada bireysel hemoglobin değerleri, istenilen düzeylerin zaman

zaman altında veya üstünde gözlemlenebilir. Hemoglobin için en yüksek hedef düzey olan 12

g/dL

(7.45

mmol/L)

göz

önünde

bulundurularak,

ayarlaması

yoluyla

hemoglobin

değişkenliğinin kontrolü sağlanır.

Sürekli olarak 12 g/dL’den daha yüksek seyreden hemoglobin seviyelerinden kaçınılmalıdır: 12

g/dL

(7.45

mmol/L)’yi

geçen

hemoglobin

seviyeleri

için

uygun

ayarlaması

aşağıda

belirtilmiştir.

Hemoglobin seviyelerinde 4 haftalık süre zarfında 2 g/dL (1.25 mmol/L)’den yüksek bir artıştan

kaçınılmalıdır. Eğer böyle bir durumla karşılaşılırsa, uygun doz ayarlaması, belirtildiği gibi

yapılmalıdır.

Onaylanmış en düşük EPOBEL dozu ile anemi semptomlarının uygun şekilde kontrolünün

sağlandığından emin olmak için, hastalar yakından izlenmelidir.

Şu an ESA (eritropoez stimüle eden ilaçlar) ile tedavi gören hastalar için bu ilaca geçiş:

Tedavide, biyobenzer olduğu kanıtlanmış olan Epoetin zeta ile epoetin alfa’nın değiştirilmesi ve

diğer

jenerasyon

epoetinlerden

(alfa,

beta,

zeta)

EPOBEL’e

geçilmesi,

terapötik

olarak

uygundur. Ancak EPOBEL’den moleküler yapı bakımından tamamen farklı olan 2.jenerasyon

ürünlere (darbepoetin ya da PEG-Epoetin beta) geçiş ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Kronik böbrek yetmezliği ve klinik olarak belirgin iskemik kalp hastalığı veya konjestif kalp

yetmezliği

olan

hastalarda

idame

hemoglobin

konsantrasyonu

hedef

hemoglobin

konsantrasyonunun üst sınırını aşmamalıdır.

Erişkin hemodiyaliz hastaları:

EPOBEL, subkutan veya intravenöz yolla uygulanmalıdır.

Tedavi iki aşama halindedir:

1. Düzeltme aşaması: Haftada 3 kez 50 IU/kg.

Doz ayarlaması gerekli olduğunda bu işlem en az dört hafta süren adımlarla

yapılmalıdır. Her adımda, dozdaki artış veya azalma haftada 3 kez 25

IU/kg olmalıdır.

2. İdame aşaması:

Hemoglobin

değerlerini

istenen

seviyelerde

idame

etmek

için

ayarlanması: maksimum hemoglobin seviyesi 12 g/dL ( 7.45 mmol/L).

İdame

dozu,

kronik

böbrek

yetmezliği

hastası

için

bireyselleştirilmelidir.

Önerilen toplam haftalık doz, 75 - 300 IU/kg arasındadır.

Mevcut klinik veriler, başlangıç hemoglobin seviyeleri çok düşük olan (< 6 g/dL veya < 3.75

mmol/L) hastaların, başlangıç anemisi daha az şiddetli olan (Hb > 8 g/dL veya > 5 mmol/L)

hastalara göre daha yüksek idame dozlarına ihtiyaç duyabileceklerini göstermektedir.

Erişkin periton diyalizi hastaları:

EPOBEL, subkutan veya intravenöz yolla uygulanmalıdır.

Tedavi iki aşama halindedir:

1. Düzeltme aşaması: Başlangıç dozu haftada 2 kez 50 IU/kg’dır.

2. İdame aşaması:

Hemoglobin

değerlerini

istenen

seviyelerde

tutmak

için

ayarı:

maksimum hemoglobin seviyesi 12 g/dL (7.45 mmol/L).

İdame dozu haftada 2 kez, 2 eşit dozda, 25 ile 50 IU/kg arasındadır.

Erişkin prediyaliz hastaları (Son dönem böbrek yetmezliği olan erişkin hastalar)

EPOBEL, subkutan veya intravenöz yolla uygulanmalıdır.

Tedavi iki aşama halindedir:

1. Düzeltme aşaması: Başlangıç dozu haftada 3 kez 50 IU/kg’dır.

Gerekli olduğunda, en az dört haftalık aralıklarla haftada 3 kez 25 IU/kg'lık

artışlarla doz ayarlaması yapılmalıdır (maksimum hemoglobin seviyesi 12

g/dL ( 7.45 mmol/L)).

2. İdame aşaması:

Hemoglobin

değerlerini

istenen

seviyelerde

tutmak

için

ayarı:

maksimum hemoglobin seviyesi 12 g/dL ( 7.45 mmol/L).

İdame dozu, haftada 3 kez, 17 ile 33 IU/kg arasında

Maksimum doz haftada 3 kez 200 IU/kg’ı aşmamalıdır.

Myelodisplastik sendromda (MDS) semptomatik anemi tedavisi

Çözelti subkutan yolla uygulanmalıdır ve haftalık doz 3-7 tek doza bölünebilir. Tavsiye edilen

başlangıç dozu haftada 30.000 IU’dir (ortalama vücut ağırlığındaki bir hasta baz alındığında,

yaklaşık haftada 450 IU/kg vücut ağırlığına karşılık gelir).

Hb ≤ 10 g/dL olan hastalarda ve myelodisplastik sendromların (MDS) alt grubu olan RA

(refrakter anemi), RARS (refrakter anemi ringed-halkalı sideroblastlarda

giden) ve RCMD

(refrakter sitopeni multilineage-birden fazla seride displazi ile giden) ve tedavi öncesi bazal EPO

düzeyi ≤ 500 MU/mL ve kemik iliğinde blast sayısı < %5 altında olan hastalarda EPOBEL’in

kullanılması endikedir.

Eğer dört haftadan sonra hastanın hemoglobin değerleri en az 1 g/dL (0,62 mmol/L) yükselirse

aynı doz ile devam edilmelidir. Eğer hemoglobin değeri en az 1 g/dL yükselmezse haftalık dozun

iki katına çıkarılması düşünülmelidir.

Myelodisplastik sendromu olan hastaların tedavisinin 8. haftasında hemoglobin en az 1 g/dL

(0,62 mmol/L) artmazsa daha ileri tedavinin yarar sağlaması olası değildir ve tedavi kesilmelidir.

Maksimum doz haftada 60.000 IU’yu aşmamalıdır.

Her bir hasta için terapötik hedefe ulaşıldığında, hemoglobini bu seviyede tutmak için doz %25-

50 azaltılmalıdır. Eğer gerekirse, hemoglobin seviyelerinin 12 g/dL’yi aşmamasını sağlamak için

daha fazla doz azaltımı uygulanabilir.

Hemoglobin artışı, 4 haftada 2 g/dL (1.3 mmol/L)’den fazla ise doz %25-50 azaltılmalıdır.

Uygulama şekli:

İntravenöz enjeksiyon:

Doz, toplam doza bağlı olarak en az 1-5 dakika boyunca verilmelidir.

Hemodiyaliz hastalarında diyaliz hattındaki uygun bir venöz kanaldan, diyaliz sırasında bir bolus

enjeksiyon verilebilir.

Alternatif olarak enjeksiyon, fistül iğnesi yoluyla diyaliz sonunda da verilebilir. Bunu takiben

tüpü temizlemek ve tıbbi ürünün sirkülasyona tam olarak ulaşmasını sağlamak için 10 mL

sodyum klorür (9 mg/mL (%0.9) enjeksiyonluk çözelti) verilmelidir.

Tedaviye “grip benzeri” semptomlarla tepki veren hastalarda daha yavaş bir enjeksiyon tercih

edilir.

EPOBEL intravenöz infüzyonla uygulanmamalıdır.

EPOBEL başka tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır (bkz. 6.2 Geçimsizlikler).

Subkutan enjeksiyon

Genellikle bir enjeksiyon bölgesinde maksimum volüm, 1 ml’lik hacmi aşmamalıdır. Daha büyük

hacimlerde enjeksiyon için birden fazla bölge seçilmelidir.

Enjeksiyonlar ekstremitelere veya karın ön duvarına yapılmalıdır.

EPOBEL için kullanım talimatları:

Enjektör blisterden çıkarılır.

Enjeksiyonluk çözelti, berrak, renksiz olduğunu ve görünebilir partiküller içermediğini

garantilemek için kontrol edilmelidir.

Koruyucu tıpa, enjeksiyon iğnesinden çıkarılır. Enjektör dikey tutularak ve piston hafifçe

yukarı doğru bastırılarak hava çıkarılır.

Enjektör artık kullanıma hazırdır.

EPOBEL aşağıdaki koşullarda kullanılmamalıdır:

Blister yapışmamışsa veya başka bir biçimde hasarlıysa,

Sıvı, renkliyse veya içinde partiküllerin yüzdüğünü görürseniz,

Açılmamış

blisterde

kullanıma

hazır

enjektörden

sıvı

sızması

veya

yoğunlaşma

görülüyorsa,

Kazayla dondurulmuşsa,

Bu tıbbi ürün yalnızca tek kullanımlıktır.

Çalkalamayınız.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

EPOBEL

kronik

böbrek

hastalarında,

görülen

semptomatik

aneminin

tedavisinde

kullanıldığından, kısa ürün bilgisi bu hasta grubuna yönelik bilgiler içermektedir.

Bu sebeple, bu bölümde böbrek yetmezlikli hastalar için ayrıca özel bir bilgi verilmemektedir.

Kronik karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

- Pediyatrik hemodiyaliz hastaları:

Tedavi iki aşamada yapılır:

1. Düzeltme aşaması: İntravenöz yoldan haftada 3 kez 50 IU/kg.

Gerekli olduğunda, hedef hemoglobin konsantrasyonuna (9.5- 11 g/dL

(5.90-

6.83

mmol/L))

ulaşılıncaya

kadar,

haftalık

aralıklarla,

haftada 3 kez, 25 IU/kg’lık artışlarla doz ayarlaması yapılmalıdır.

2. İdame aşaması:

Hemoglobin (Hb) değerlerini istenen seviyelerde idame ettirmek için doz

ayarı: Hb 9.5 ile 11 g/dL (5.9- 6.83 mmol/L) arasında.

Genel olarak vücut ağırlığı 30 kg’ın altındaki çocuklar ve ergenler, 30 kg’ın üstündeki erişkinler

ve çocuklardan daha yüksek idame dozlarına ihtiyaç duyarlar. Aşağıdaki idame dozları klinik

deneylerde 6 aylık tedaviden sonra gözlenmiştir.

Doz (haftada 3 kez verilen IU/kg)

Ağırlık (kg)

Ortalama

Olağan idame dozu

< 10

75-150

10-30

60-150

> 30

30-100

Mevcut klinik veriler, başlangıç hemoglobin seviyeleri çok düşük olan (< 6.83 g/dL veya < 4.25

mmol/L) hastaların, başlangıç hemoglobini daha yüksek olan (Hb > 6.83 g/dL veya > 4.25

mmol/L) hastalara göre daha yüksek idame dozlarına ihtiyaç duyabileceklerini göstermektedir.

yaşın

altındaki

bebeklerde

kronik

böbrek

hastalığına

bağlı

gelişen

anemi

belirtilerinde

EPOBEL kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

EPOBEL’in geriyatrik hastalar üzerindeki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir. Geriyatrik

hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

4.3

Kontrendikasyonlar

Etkin madde ya da yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılık

Herhangi bir eritropoietinle tedaviden sonra Saf Eritrosit Aplazisi (PRCA) gelişen hastalar

EPOBEL veya herhangi başka bir eritropoietin almamalıdır.

Kontrol edilemeyen hipertansiyon

Otolog kan veriminde artış tedavisi öncesindeki ayda miyokardiyal infarktüs veya inme,

unstabil angina pektoris, venöz tromboembolik hastalık geçmişi olanlar gibi derin ven

trombozu riski artmış olan hastalar

Herhangi bir nedenle yeterli antitrombotik profilaksi alamayacak hastalar

Kanser ve kansere bağlı anemilerde ve kanser kemoterapisine bağlı anemilerde ESA

(Eritropoezis Stimüle edici ajanlar) ın kullanılmasının morbitide ve mortaliteyi arttırdığı

gözlenmiştir. Bu nedenle; kanser, kansere bağlı ve kanser kemoterapisine bağlı anemilerde

ESA (epoetin alfa, epoetin beta, darbepoetin alfa ve benzeri ajanlar) kontrendikedir.

4.4

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

UYARI:

ESA’LAR

ÖLÜM,

MİYOKARD

INFARKTÜSÜ,

İNME,

VENÖZ

TROMBOEMBOLİZM,

VASKÜLER

GİRİŞ

YOLU

TROMBOZU

VE

TÜMÖR

PROGRESYONU VEYA NÜKSETMESİ RİSKİNİ ARTIRIR.

Kronik böbrek hastalarında eritropoezis-stimüle edici ajanlar ile tedaviye hemoglobin düzeyi 10

g/dL’nin altında başlanması düşünülmeli ve 12 g/dl nin üzerinde tedavi kesilmelidir.

Doz bireyselleştirilmesi ve kırmızı kan hücreleri transfüzyonu ihtiyacını azaltmak için yeterli

olan en düşük doz kullanılmalıdır.

Özellikle tedaviye yeterli cevap vermeyen hastalarda hedef hemoglobin düzeyine (10-12 g/dl)

ulaşmak için yapılacak doz artışında dikkatli olunmalıdır.

Tüm terapötik proteinlerde olduğu gibi EPOBEL için de potansiyel immunojenite riski söz

konusudur.

Genel:

Eritropoietin alan tüm hastalarda olduğu gibi kan basıncı EPOBEL ile tedavi sırasında artabilir.

Kan basıncı EPOBEL ile tedaviden önce, tedavi başlangıcında ve sırasında; önceden epoietin ile

tedavi edilmiş olan veya olmayan tüm hastalarda yakından izlenmeli ve yeterli biçimde kontrol

edilmelidir. Antihipertansif tedaviyi eklemek veya artırmak gerekli olabilir. Kan basıncı iyi

kontrol edilemezse EPOBEL tedavisi kesilmelidir.

Hemoglobinopatileri

bulunan,

felçli,

kanamalı

veya

yakın

geçmişte

transfüzyon

gerektiren

kanama hikayesi olan veya trombosit düzeyi 500 x 10

/L üzerinde olan hastalarda EPOBEL

tedavisinin

güvenliliği

etkililiği

belirlenmemiştir.

nedenle,

hastalarda

dikkatli

olunmalıdır.

Epoetinlerin sağlıklı insanlar tarafından suistimali hemoglobin değerinin aşırı yükselmesine yol

açabilir. Bu yaşamı tehdit edici kardiyovasküler komplikasyonlara neden olabilir.

EPOBEL epilepsi ve kronik karaciğer yetmezliği varsa dikkatli kullanılmalıdır.

Eritropoietin ile tedavi sırasında normal aralık içindeki trombosit sayımında doza bağlı ortalama

bir artış olabilir. Bu artış tedavi devam ederken geriler. Trombosit sayısının tedavinin ilk 8 haftası

boyunca düzenli olarak izlenmesi önerilir.

EPOBEL tedavisi başlamadan önce ve tedavi

sırasında tüm diğer anemi nedenleri (demir

eksikliği, hemoliz, kan kaybı, B

vitamini veya folik asit eksiklikleri) düşünülmeli ve tedavi

edilmelidir. Çoğu durumda serumdaki ferritin değerleri hematokritteki artışla eş zamanlı olarak

düşer. Eritropoietin tedavisine en iyi yanıtı alabilmek için yeterli demir stoklarının olması

garantilenmelidir:

Serum ferritin seviyeleri 100 ng/mL altında olan kronik böbrek yetmezliği hastaları veya

transferrin doygunluğu %20’nin altında olan tüm hastalar için destekleyici demir tedavisi

önerilir (örn. oral yolla 200-300 mg/gün (pediyatrik hastalar için 100-200 mg/gün)). Etkili

eritropoiezin sağlanması için, tedaviden önce ve tedavi sırasında tüm hastaların demir

durumu değerlendirilmelidir.

Cerrahi ortamda iyi kan yönetimi uygulamaları da her zaman kullanılmalıdır.

Hemoglobin düzeyinde paradoksal bir azalma ve düşük retikülosit sayıları ile ilişkili şiddetli

anemi gelişimi, epoetinler ile tedavinin derhal kesilmesini ve anti-eritropoietin antikor testinin

yapılmasını gerektirir. İnterferon ve ribavirin ile tedavi edilen hepatit C hastalarında epoetinin

eşzamanlı kullanımı durumunda vakalar bildirilmiştir. Epoetinler hepatit C ile ilişkili aneminin

tedavisinde onaylanmamıştır.

Kronik böbrek yetmezliği hastaları:

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda idame hemoglobin konsantrasyonu 4.2’de önerildiği

gibi hedef hemoglobin konsantrasyonunun üst sınırını aşmamalıdır. Kronik böbrek hastaları ile

yapılan kontrollü araştırmalarda, eritropoezis-stimüle edici ajanlar hedef hemoglobin seviyesi 12

g/dL’nin üzerinde uygulandığında hastalarda ölüm, ciddi kardiyovasküler reaksiyonlar ve inme

riskinde artış görülmüştür. Kronik böbrek hastalarında ESA (eritropoez stimüle edici ajan)

tedavisi

hemoglobin

düzeyi

g/dl’

altında

olduğu

zaman

düşünülmelidir.

bireyselleştirilmeli ve kırmızı kan hücreleri transfüzyon ihtiyacını azaltmak için yeterli olan en

düşük dozda kullanılmalıdır. Hedef hemoglobin düzeyi 10-12 g/dl arasındadır. Özellikle tedaviye

yeterli cevap vermeyen hastalarda hedef hemoglobin düzeyine ulaşmak için

yapılacak doz

artışında dikkatli olunmalıdır.

Kontrollü klinik araştırmalar, hemoglobin konsantrasyonları anemi semptomlarının kontrolü için

ve kan transfüzyonundan kaçınmak için gerekli seviyeye arttırıldığında, epoetinlerin kullanımının

anlamlı yararları olduğunu göstermemiştir.

Hemoglobin seviyeleri, istikrarlı bir seviye elde edilinceye kadar ve sonrasında da periyodik

olarak düzenli bir biçimde ölçülmelidir. Hemoglobindeki artış oranı ayda yaklaşık olarak 1 g/dL

(0.62 mmol/L) olmalı ve hipertansiyon geliştirme veya kötüleşme riskini en aza indirgemek için

ayda 2 g/dL’yi (1.24 mmol/L) aşmamalıdır.

EPOBEL ile subkutan yoldan tedavi edilen kronik böbrek yetmezliği hastaları; düzenli olarak;

önceden bu tedaviye yanıt veren hastalarda, EPOBEL tedavisine yanıt alamama ya da yanıtta

azalma

gibi

tanımlanan

etkinlik

kaybı

açısından

düzenli

olarak

kontrol

edilmelidirler.

hemoglobinde devamlı azalmaya karşılık, EPOBEL dozunda artış ile karakterizedir.

Eritropoietin tedavisine yanıt yoksa, neden olabilecek etkenler aranmalıdır. Bu etkenler şunlardan

oluşmaktadır: demir, folat veya B

vitamini eksikliği, alüminyum zehirlenmesi; araya giren

enfeksiyonlar;

enflamatuar

veya

travmatik

epizotlar;

gizli

kaybı;

hemoliz

herhangi

nedenle kemik iliği fibrozu.

Antikorların aracılık ettiği PRCA vakaları, subkutan yolla uygulanan eritropoietin alan kronik

böbrek yetmezliği olan hastalarda çok nadir bildirilmiştir. Artan transfüzyon ihtiyacıyla birlikte

hemoglobinde bir düşüşle (ayda 1-2 g/dL) tanımlanan ani etkinlik eksikliği gelişen hastalarda

retikülosit sayımı yapılmalı ve tedaviye cevapsızlığın tipik nedenleri (örn. demir, folat veya B

vitamini

eksikliği,

alüminyum

zehirlenmesi,

enfeksiyon

veya

enflamasyon,

kaybı

hemoliz) araştırılmalıdır. Bir neden bulunmazsa PRCA tanısı için bir kemik iliği incelemesi

düşünülmelidir.

PRCA

tanısı

konursa

EPOBEL

tedavisi

hemen

kesilmelidir

eritropoietine

karşı

oluşan

antikorlar için test yapılması düşünülmelidir. Hastalar başka bir tıbbi ürüne geçirilmemelidir

çünkü

anti-eritropoietin

antikorları

diğer

eritropoietinlerle

çapraz

reaksiyona

girerler.

Diğer

PRCA nedenleri dışlanmalı ve uygun terapi başlatılmalıdır.

Kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda,

etkinlik

eksikliğinin

meydana

geliş

olasılığını

saptamak için retikülosit sayımının düzenli olarak izlenmesi önerilir.

Yüksek kümülatif epoetin dozları artmış mortalite riski, ciddi kardiyovasküler ve serebrovasküler

durum

riskiyle

ilişkili

olabileceğinden,

kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

epoetin

dozlarının artırılmasında dikkatli olunmalıdır. Epoetine zayıf hemoglobin yanıtı veren hastalarda,

zayıf yanıt için alternatif açıklamalar düşünülmelidir.

Nadir vakalarda hiperkalemi gözlenmiştir. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda aneminin

düzeltilmesi, iştahın artmasına, potasyum ve protein alımına yol açabilir. Diyaliz reçetelerinin,

üre,

kreatinin

potasyumun

istenen

aralıkta

kalmasını

sağlamak

için

periyodik

olarak

ayarlanması

gerekebilir.

Kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

serum

elektrolitleri

izlenmelidir. Serum potasyum seviyesinde yükselme saptanırsa hiperkalemi düzeltilinceye kadar

eritropoietin uygulamasının kesilmesi düşünülmelidir.

Hemodiyaliz hastalarında, eritropoietin tedavisi sırasında, hematokrit değerlerinin artması sonucu

heparin dozunun sık sık arttırılması gerekebilir. Heparinizasyon optimumda değilse diyaliz

sisteminde tıkanma mümkündür.

Bugüne kadar mevcut olan bilgilere dayanarak, henüz diyalize girmeyen böbrek yetmezliği olan

erişkin hastalarda, aneminin eritropoietinle düzeltilmesi böbrek yetmezliğinin ilerleme hızını

artırmaz.

Bu ilaç, fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilecek fenilalanin içerir.

ilaç,

başına

mmol’den

sodyum

içermektedir,

yani

aslında

sodyum

içermediği kabul edilebilir.

Biyolojik tıbbi ürünlerin takip edilebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari ismi ve

seri numarası mutlaka hasta dosyasına kaydedilmelidir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Eritropoietinle tedavinin diğer tıbbi ürünlerin metabolizmasını değiştirdiğini gösteren bir kanıt

yoktur.

Ancak

siklosporin

eritrositlere

bağlandığından,

diğer

tıbbi

ürünlerle

etkileşimde

bulunma

potansiyeli vardır. Bu yüzden eritropoietin siklosporinle eşzamanlı olarak verilirse siklosporinin

kan seviyeleri izlenmelidir ve hematokrit yükseldikçe siklosporin dozu ayarlanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlarda etkileşim çalışmaları yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda gebelik sonucu böbrek fonksiyonlarında azalma

basıncında

artma

eğilimi

görüleceğinden,

EPOBEL

kullanımı

sırasında

dikkatli

olunmalıdır.

Doğum

kontrolünde

kullanılan

oral

kontraseptif

ilaçların

hipertansiyona

eğilimi

arttırması

nedeniyle, bu gibi hastalarda EPOBEL kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

Gebelik dönemi

Epoetin zeta’nın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, üreme toksisitesi göstermiştir. Ancak, fetal ağırlıkta bu

sınıf ilaçlara bağlı olan geri dönüşlü bir azalma göstermektedir (bkz. bölüm 5.3). İnsanlara

yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Bu yüzden gebelik sırasında ilaç tedavisinin faydaları

fetusda meydana gelebilecek muhtemel riske karşı incelenerek, gebelik döneminde kullanımında

dikkatli olunmalıdır.

Laktasyon dönemi

Epoetin zeta’nın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Emzirmenin

durdurulup

durdurulmayacağına

EPOBEL

tedavisinin

durdurulup

durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve EPOBEL

tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar üreme toksisitesi göstermiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur veya ihmal edilebilir düzeydedir.

4.8. İstenmeyen etkiler

EPOBEL biyolojik bir tıbbi üründür. EPOBEL ile yapılan klinik çalışmalardan elde edilen

veriler, diğer onaylanmış eritropoietinlerin güvenlilik profiline uygundur. Diğer onaylanmış

eritropoietinlerle

yapılan klinik deneylerden elde edilen sonuçlara dayanarak eritropoietinle

tedavi edilen hastaların yaklaşık % 8’inin advers olay yaşaması beklenmektedir.

Özellikle tedavi başlangıcında, baş ağrıları, eklem ağrıları, zayıflık duygusu, baş dönmesi ve

yorgunluk gibi “grip benzeri” semptomlar meydana gelebilir.

Eritropoietik

ajanları

kullanan

hastalarda;

miyokard

iskemisi,

miyokard

enfarktüsü,

serebrovasküler olaylar (serebral hemoraji ve serebral enfarktüs), geçici iskemik ataklar, derin

ven trombozu, arteriyel tromboz, pulmoner emboli, anevrizmalar, retina trombozu ve suni

böbreğin pıhtılaşması gibi trombotik/vasküler olaylar bildirilmiştir.

Eritropoietinle tedavi sırasında, özellikle kronik böbrek yetmezliği veya altta yatan malignitesi

olan hastalarda bu istenmeyen etkiler gözlenmiştir. Bu istenmeyen etkiler arasında genellikle baş

ağrısı (yaygın olmayan) ve kan basıncında doza bağımlı artış sayılabilir (yaygın). Ensefalopati

benzeri semptomlar gösteren hipertansif kriz meydana gelebilir. Olası bir uyarı sinyali olarak ani

saplanan migren benzeri baş ağrılarına dikkat edilmelidir.

Advers ilaç reaksiyonları aşağıda tanımlanan sıklığa göre listelenmiştir:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ile <1/10), yaygın olmayan (≥1/1.000 ile <1/100); seyrek

(≥1/10.000 ile <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin

edilemiyor).

Sistem/Organ Sınıflandırması

Sıklık

İstenmeyen etki

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

çok seyrek

trombositoz

bilinmiyor

antikor kaynaklı eritroblastopeni (PRCA)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

seyrek

aşırı duyarlılık reaksiyonları

çok seyrek

anafilaktik reaksiyon

Sinir sistemi hastalıkları

çok yaygın

baş dönmesi (kronik böbrek yetmezliği

hastaları)

baş ağrısı (kanser hastaları)

yaygın

inme

baş dönmesi (kanser hastaları)

baş

ağrısı

(kronik

böbrek

yetmezliği

hastaları)

yaygın olmayan

serebral hemoraji

bilinmiyor

serebral enferktüs

hipertansif ensefalopati

geçici iskemik ataklar

Göz hastalıkları

bilinmiyor

retina trombozu

Kalp hastalıkları

bilinmiyor

miyokard enfarktüsü

miyokard iskemisi

Vasküler hastalıklar

yaygın

derin ven trombozu (kanser hastaları)

kan basıncında artış

bilinmiyor

anevrizmalar

arteriyal tromboz

derin

trombozu

(kronik

böbrek

yetmezliği hastaları)

hipertansif krizler

Solunum,

göğüs

bozuklukları

ve mediastinal hastalıklar

yaygın

pulmoner emboli (kanser hastaları)

bilinmiyor

pulmoner

emboli

(kronik

böbrek

yetmezliği hastaları)

Deri ve deri altı doku

hastalıkları

yaygın

spesifik olmayan kızarıklıklar

çok seyrek

anjiyoödem

bilinmiyor

kaşıntı

Kas-iskelet bozuklukları,

bağdoku ve kemik hastalıkları:

çok yaygın

eklem ağrıları (kronik böbrek yetmezliği

hastaları)

yaygın

eklem ağrıları (kanser hastaları)

grip benzeri semptomlar (kronik böbrek

Genel bozukluklar ve uygulama

bölgesine ilişkin hastalıklar:

çok yaygın

yetmezliği hastaları)

güçsüzlük

hissi

(kronik

böbrek

yetmezliği hastaları)

yorgunluk

(kronik

böbrek

yetmezliği

hastaları)

yaygın

grip

benzeri

semptomlar

(kanser

hastaları)

güçsüzlük hissi (kanser hastaları)

yorgunluk (kanser hastaları)

Yaralanma,

zehirlenme

prosedürel komplikasyonlar

yaygın

suni böbrek pıhtılaşması

Erişkin ve pediyatrik hemodiyaliz hastaları, erişkin periton diyalizine giren hastalar ve henüz

diyaliz görmeyen böbrek yetmezliği olan erişkin hastalar:

EPOBEL ile tedavi sırasında en sık advers reaksiyon kan basıncında doza bağımlı bir artış veya

mevcut

hipertansiyonun

ağırlaşmasıdır.

basıncındaki

artışlar

tıbbi

ürünlerle

tedavi

edilebilir. Kan basıncının izlenmesi özellikle tedavi başlangıcında önerilmektedir.

Aşağıdaki reaksiyonlar da normal veya kan basıncı düşük olan az sayıda hastada meydana

gelmiştir:

Sinir sistemi hastalıkları

Seyrek: Ensefalopati benzeri semptomlarla seyreden (örn. baş ağrıları ve konfüzyon) hipertansif

kriz ve yaygın tonik-klonik nöbetler.

Olası

uyarı

sinyali

olarak,

ani–keskin

migren

benzeri

baş

ağrılarına

özellikle

dikkat

edilmelidir.

Özellikle

hipotansiyona

eğilimi

olan

veya

arteriyovenöz

fistüler

komplikasyonlar

(örn.

stenozlar, anevrizmalar, vs.) gösteren hastalarda şant trombozları ortaya çıkabilir. Bu hastalarda

asetilsalisilik asit uygulaması gibi yöntemlerle tromboz profilaksisi ve erken şant revizyonu

önerilmektedir.

Şüpheli advers reakiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak

sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr;

e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Eritropoietinin tedavi aralığı çok geniştir. Eritropoietinin aşırı dozu, hormonun farmakolojik

etkilerinin uzantıları olan etkiler üretebilir. Aşırı yüksek hemoglobin seviyeleri meydana gelirse

flebotomi

yapılabilir.

Gerektiğinde

ilave

destekleyici

bakım

sağlanmalıdır.

Hemoglobin

düzeylerinin aşırı olması durumunda, geçici olarak EPOBEL verilmemelidir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antianemik preparatlar, eritropoietin

ATC kodu: B03XA01

Etki mekanizması:

Eritropoietin, mitoz stimüle edici bir faktör ve farklılaştırıcı bir hormon olarak, kök hücre

prekürsörlerinden alyuvar oluşumunu stimüle eden bir glikoproteindir.

Eritropoietinin moleküler ağırlığı 32.000-40.000 dalton’dur. Molekülün protein kısmı, toplam

moleküler ağırlığa yaklaşık %58 katkıda bulunur ve 165 amino asitten oluşur. Dört karbonhidrat

zinciri üç N-glikosidik bağ ve bir O-glikosidik bağ üzerinden proteine bağlanmıştır. Epoetin zeta,

anemik hastaların idrarından izole edilmiş endojen insan eritropoietin ile aminoasit diziliminde

özdeş bulunmuş olup, karbonhidrat bileşimi bakımından da benzerdir.

Eritropoietinin biyolojik etkililiği, çeşitli

in vivo

hayvan modellerinde gösterilmiştir (normal ve

anemik sıçanlarda, polisitemik farelerde). Eritropoietin uygulamasından sonra hem Hb değerleri

hem de retikülosit sayımları

Fe-inkorporasyon hızı ile birlikte artmaktadır.

In vitro

olarak eritropoietinle inkübasyondan sonra (fare dalak hücresi kültürü), eritroid nüveli

dalak hücrelerinde

H-timidin inkorporasyonunun arttığı bulunmuştur. Eritropoietinin spesifik

olarak eritropoiezisi stimüle edip, lökopoezisi etkilemediği, insan kemik iliği hücrelerinin hücre

kültürü çalışmalarıyla gösterilebilir. Eritropoietinin kemik iliği hücreleri üzerine sitotoksik etkisi

saptanamamıştır.

Eritropoietin, diğer hematopoietik büyüme faktörlerinde olduğu gibi, insan endoteliyal hücreleri

üzerinde

in vitro

stimüle edici özellikler göstermiştir.

Klinik araştırmalar:

Epoetin’in IV uygulamasını takiben, farmakodinamiği ilk 2 hafta içinde retikülosit sayısında bir

artış gösterir. Bu artış, 2-6 hafta içinde hematokrit ve hemoglobin tayininin ortaya çıkardığı gibi

kırmızı kan hücrelerinde bir yükselmeyi izlemiştir. Epoetin’in SC yolla uygulanmasının ardından,

3-4 gün içinde retikülosit sayısında artış izlenmiştir. Bu artışın, 8-11(13) günler civarında pik

yaptığı ve 22. gün itibariyle taban seviyesine döndüğü belirtilmiştir. 1800 IU/kg’a kadar tek doz

kullanımı için, retikülositin eğri altındaki alanı (EAA) ve epoetin maruz kalımı arasında doğrusal

bir ilişki bulunmaktadır. Epoetin’e verilen retikülosit yanıtında bireyler arası yüksek değişkenlik

mevcuttur.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler:

Protein yapısında olmasından dolayı, gastro-intestinal sistemde bozulması nedeniyle, parenteral

yolla uygulanmalıdır.

Emilim:

Subkutan enjeksiyondan sonra epoetinin serum seviyeleri, intravenöz enjeksiyondan sonra elde

edilen seviyelerden çok daha düşüktür, seviyeler yavaş yavaş artmakta ve dozdan 12 ile 18 saat

sonra bir pik noktasına ulaşmaktadır. Subkutan enjeksiyondan sonra erişilen doruk noktası, her

zaman intravenöz yol kullanılırken elde edilen doruğun çok altındadır (değerin yaklaşık 1/20'si).

Dağılım:

Epoetinin, plazma volümüne yaklaşan ya da geçen, dağılım hacmi (vücut ağırlığının %4-5’i

kadar) ile tek kompartımana dağıldığı izlenmiştir. Birikim olmamıştır. İlk enjeksiyondan 24 saat

sonra ve son enjeksiyondan 24 saat sonra belirlenen seviyeler aynı kalmıştır.

Biyotransformasyon:

Protein metabolizması genel olarak anlaşıldığından (ör. daha küçük peptitlere ve amino asitlere

enzimatik

olarak

degradasyon),

sitokrom

P450’nin

katıldığı

biyotransformasyon

beklenmemektedir.

Eliminasyon:

Multipl doz intravenöz uygulamadan sonra yapılan eritropoietin ölçümleri, sağlıklı gönüllülerde

yaklaşık 4 saatlik bir yarılanma ömrü ve böbrek yetmezliği olan hastalarda yaklaşık 5 saatlik bir

yarılanma ömrü olduğunu göstermiştir.

Subkutan yol için yarılanma ömrünü değerlendirmek zordur ve yaklaşık 24 saat olduğu tahmin

edilmektedir.

Subkutan

enjekte

edilen

eritropoietinin

biyoyararlanımı,

intravenöz

tıbbi

ürününkinden çok daha düşüktür ve yaklaşık olarak %20’dir.

Doğrusal/ doğrusal olmayan durum:

1800 IU/kg’a kadar tek doz kullanımı için, retikülositin eğri altındaki alanı (EAA) ve epoetin

maruz kalımı arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Cinsiyet:

Kadınlarda kullanımı esnasında 4.6. Gebelik ve laktasyon bölümündeki uyarıların göz önünde

bulundurulması gerekmektedir.

Böbrek yetmezliği:

EPOBEL,

kronik

böbrek

hastalarında

görülen

semptomatik

aneminin

tedavisinde

kullanıldığından, kısa ürün bilgilerinin tamamı bu hasta grubuna yönelik bilgiler içermektedir. Bu

sebeple, bu bölümde böbrek yetmezliği olan hastalar için ayrıca özel bilgi verilmemektedir.

Karaciğer yetmezliği:

Kronik

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

metabolizma

yavaşlamış

olduğu

için

dikkatli

kullanılması gerektiği bildirilmiştir.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda dozun ayarlanması gerekmektedir. 4.2. Pediatrik popülasyon bölümüne bakınız.

Çocuklarda yaklaşık 6 saatlik bir yarılanma ömrü bildirilmiştir.

Geriyatrik popülasyon:

EPOBEL’in geriyatrik hastalar üzerindeki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir. Geriyatrik

hastalarda

dikkatli

kullanılmalıdır.

Epoetin

alfanın

yarı-ömrü,

erişkin

yaşlı

hastalarda

benzerdir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Köpekler ve sıçanlarda (maymunlarda yapılmamıştır) yapılan bazı klinik öncesi toksikoloji

çalışmalarında, eritropoietin tedavisinin, subklinik kemik iliği fibrozisi ile ilişkili olabileceği

düşünülmüştür

(kemik

iliği

fibrozisi

insanlarda

kronik

böbrek

yetmezliğinin

bilinen

komplikasyonudur ve sekonder hiperparatiroidizm veya bilinmeyen etkenlerle ilişkilendirilebilir.

Epoetinle 3 yıl boyunca tedavi edilen diyaliz hastalarında yapılmış bir çalışmada, kemik iliği

fibrozisi sıklığının eritropoeitinle tedavi edilmemiş, eşleştirilmiş hemodiyaliz hasta grubuna göre

artmadığı gösterilmiştir).

Deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda, epoetin önerilen haftalık insan dozunun yaklaşık

20 katı haftalık dozda verildiğinde, fetal vücut ağırlığını azalttığı, kemikleşmeyi geciktirdiği ve

fetal mortaliteyi arttırdığı gösterilmiştir. Bu değişiklikler, annenin vücut ağırlığının artışındaki

azalma açısından sekonder olarak değerlendirilmiştir.

Eritropoietin, bakteriyel ve memeli hücre kültürü mutajenisite testlerinde ve farelerde yapılan bir

in vivo

mikronükleus testinde herhangi bir değişiklik göstermemiştir. Uzun dönem karsinojenite

çalışmaları yapılmamıştır. Literatürde, eritropoietinin tümör proliferasyonunda majör bir rol

oynayabileceğine dair çelişkili raporlar bulunmaktadır. Bu raporlar, insan tümör örneklerinden

in

vitro

bulgulara dayanarak hazırlanmıştır fakat klinik açıdan önemi belirsizdir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum monohidrojen fosfat dihidrat

Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat

Sodyum klorür

Kalsiyum klorür dihidrat

Polisorbat 20

Glisin

Lösin

İzolösin

Treonin

Glutamik asit

Fenilalanin

Enjeksiyonluk su

Sodyum hidroksit (pH ayarlayıcısı)

Hidroklorik asit (pH ayarlayıcısı)

6.2. Geçimsizlikler

Bu tıbbi ürün diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

30 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Buzdolabında muhafaza ediniz (2°C ile 8°C arasında).

Dondurmayınız. Donmuş ürünü çözüp kullanmayınız.

Işıktan korumak için ambalajında saklayınız.

Ambulatuvar amaçlı kullanım için, hasta ürünü buzdolabından çıkarabilir ve 3 güne kadar süren

tek bir periyot boyunca oda sıcaklığında saklayabilir (25°C’nin üstünde olmamalı).

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Sabit çelik enjeksiyon iğneli ve PTFE kaplamalı piston tıpalı kullanıma hazır Tip 1 cam enjektör

Her kullanıma hazır enjektör 0.9 mL enjeksiyonluk çözelti içerir.

Ürün 1 ve 6 adet kullanıma hazır enjektör içeren iki farklı ambalajda sunulmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

NOBEL İLAÇ PAZARLAMA VE SANAYİİ LTD. ŞTİ.

Ümraniye 34768 İSTANBUL

8. RUHSAT NUMARASI

129/35

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 13.11.2009

Ruhsat yenileme tarihi:

10.KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ