EPLEDAY

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EPLEDAY 25 MG 30 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EPLEDAY 25 MG 30 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • eplerenone

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680881093883
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 08-09-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA

iJRtIN

BiLGisi

BE$ERi

TrBBi

iintnriht

EPLEDAY

film

kaph

tablet

KALiTATiI'

KANTiTATiF

BiLEsiM

Etkin

madde:

Eplerenon

Yardrmcr maddeler:

Laliloz

D.C.

Sodyum

lauril

silfat

Koskarmelloz

sodpm

Lesitin

(soya) (E

322)

0.07

Yardrmo

maddeler

igin

baknlz,

FARMASdTiK

FORM

Film

kaph

tablet.

San,

mekik

$eklinde

bikonveks

tabletler.

KLiNiK

OZELLiIq,ER

4.1.

Terapiitik

endikasyotrlar

Hipertansiyon

Eplerenon, hipertansiyon tedavisinde

baqrna

veya

diler

anti-hipertansifler

kombine

olarak

kullamlr.

Miyokard

enfa

C0sii

sonrasr

geligen

kalp

yetrnezlili

Eplerenon,

standart

tedaviye

ek ola€k,

miyokard

enfarktiisii

sonrasrnda

kalp

yetmezlipi

geligen,

ventrikill

disfonksiyonu

(LVEF

olz't

stabil

hastalarda

kardiyovaskiiler

mortalite

morbidite

riskini

azaltmak

igin

kullan

NYHA

SLruf

(Kronik)

Kalp

Yetrnezligi

Eplerenon,

standart

tedaviye

olarak,

kronik kalp

yetrnezliEi

(NYHA

Srmf

ventriktil

sistolik

disfonksiyonu

(LVEF

olan

yetilkin

hastalarda

kardiyovaskiiler

mortalite

morbidite

dskinin

azaltrlrnaslnda

kullamlrr.

4.2.

Pozoloji

uygulama

tekli

Pozoloji/uygulama srklEr

s[resi:

Kigisel

ayarlamasr

igin

mg ve

mg'hk

dozlar

bulunmaLtadu.

Maksimum

doz;

kalp

yetmezligi

igin

giinde

hipe

ansiyon igin

giinde

mg'drr.

Hipertaosiyon

EPLEDAY'in

dnerilel

baqlangrg

dozu

giinde

kez 50

mg'dr.

EPLEDAY'in

tam terapdtik

etkisi,

haffa

igiDde ortaya

grkar.

Giinde

mg'a

yetersiz

basrncr

yamtl

olan

hastalarda

EPLEDAY

dozajr,

giinde

mg'a arhnlmahdrr.

Daha

yiiksek

dozlann kan

basrncr

llzerinde

mg'dan

daha

belirgin

etkisi

olmadrlr

igin

hiperkalemide

risk

arhsryla

iliikilendirildiEi

igin

itneriknemektedir.

Miyokard

enfarktiisii soffasr

geliFn

kalp

yetmezliEi

EPLEDAY

genellikte

standart

tedavilerle

birlikte

uygulamr. dnerilen

EPLEDAY

dozu

giinde

mg'drr. Tedavi

gilnde

kez 25

dozunda

ba;latrlmah

hasta

tarafindan

tolere

edilebilecek

gekilde

serum

potas)'um

diizeylerini

dikkate alamk

(bkz.

Tablo

tercihen

hafta iginde

gtinde

50 mg

hedef

dozuna

title

edilmelidir. Eplere[on

tedavisi

genellikle

akut miyokard

enfarldiisii

sonrasr

3-14

gtin

iginde

ba'latrlmalrdrr.

Doz,

Tablo

I'de

gdsterildiEi

gibi

serum

potas,'um

diizeyleri

esas

alnarak

ayarlanmahdrr.

NYHA

SLruf

(Kronik)

Kalp

Yelmezligi

Kronik

kalp

yetnezligi

NYIIA

Srmf

hastalan

igin,

tedavi

giinde

dozunda

ba5lat

maltdr

serum

potas,,um

seviyeleri dikkate

ahnarak

tercihen

haffa iginde

giinde

mg'Lk

hedefdoza

tite

edilmelidir

(bkz.

Tablo

Bdltim

4.4).

Serum

potas)'um

seviyeled

>5.0

mmoVl

olan

hastalara eplerenon

baglamlmamahdr

(bkz.

Bdliim

4.3).

Tedaviye

baqlamadan,

tedavinin

haftasrnda

tedavi

ba5ladrktan

sonra

veya doz

ayarlamasrnda

serum

potas)rum

seviyeled

itlgiilmelidir.

Serum

potas,'umu

daha

soma

gerektilinde periyodik

olarak

delerlendirilmelidir.

Baqlangrg sonrasr,

Tablo

l'de

gitsterildigi

gekilde

serum

potasyurn

seviyelerine

giirc

ayarlanmahdrr.

Tablo

Baslansrc

sonrasr

avarlama

tablosu

Serum

potasFm

(mmol/L

veya

mEq/L)

Yaprlacak

ayarr

<5.0

Artrrma

Giln A9m

mg'dan

giinde

mg'a

Giinde

mg'dan

gtinde

mg'a

Koruma

ayarlamasr

-5.9

Azaltma

Giinde

mg'dan

gtinde

ng'a

Giinde

mg'dan

giin

aSrn 25

mg'a

Giin

A$ln

mg'dan

b[akmaya

>6.0

Brrakma

Serum

potaq'um

diizelnin

)6.0

mmoVl

(veya

26.0

mEq/L)

olmasr

nedeniyle

EPLEDAY'in

brakrlmasmn

ardrndan,

potas),um

diizeyleri

mmol/L

(veya

mEqll)

alhna

diitffiEiinde

eplerenon

yeniden

gtin

a5m 25 mg

olarak

verilmeye baglanabilir.

Uygulama

gekli:

Agzdan

alm[.

EPLEDAY

veya

kamna

uygulanabilir

(bkz.

Bdlirn

5.2).

Ozel

popiilasyonlara

ilitkin

bilgiler:

Biibrek

yetmezliEi:

Hafif

bdbrek

yetnezligi

olan

hastalarda

ballangrg

dozu ayarlamasr

gerekmez.

Azalan

bdbrek

fonksiyonu

birlikte

hiperkalemi

oranlan

artai

Okz.

Bdliim

4.4).

Serum

potas)'umunun

dtlzenli izlenmesi

(bkz.

Bttltirn

4.4)

ijnedlir

Tablo

g6re

ayarlanr.

NYHA

Smrf

(konik)

kalp

yetmezliEi

orta

tiddette

bitbrek

yetrezliEi

(lceatinin

klerensi

30-60

mydak)

olan

hastalarda;

glin

atln

dozda

tedaviye

ballan

mahdu; ve

potas''um

seviyeledne

gatre

ayarlanrnahdrr

(bkz.

Tablo

Serum

potasyumunun

diizenli

olarak

izlenmesi

tinedlir

(bkz.

Bdliim

4.4).

Kreatinin klerensi

<

mUdak

olan miyokard

enfarktiis

sonrasl

kalp

yetmezliEi

olan

hastalarda deneyim

bulunmamaktadr.

hastalarda

eplerenon

dikkatli kullamlmahdr-

Kreatinin

klereisi

<

mydak

olan

hastalarda

mg'rn

iizerindeki

dozlar

gal$

mam$trr.

biibrek

yehnezliEi

olan

hastalarda

(keatinin

klerensi

<

mVdak)

eplerenon

kontendikedir

(bkz.

Bitliim

4.3).

Eplerenon

diyaliz

edilemez.

Orta

giddette

bdbrek

yetnezliEi

veya

mikoalbiirninilrili

diyabeti

olan

hipenansifhastalarda:

bkz.

Bitliir!

4.4.

KaraciEer

yetm€zliEi:

Hafif

orta

giddette

karaciger

yetmezligi

olan

hastalar

igin

baglangrg

dozunun ayarlanmasr

gelekmez.

Hafif ila

orta

fiddette

karaciler

yetmezlili

olan

hastalarda

eplerenonun

sistemik

maruziyetinde artD nedeniyle,

hastalarda

dzellikle

yagh

serum

potasj,um

seviyelerinin

diizenli

olamk izlenmesi

doerilir

(bkz.

Bdlihn

4.4).

Pediyatrik

popiilasyon:

Yetiqkinlerdekilere

benzer

maruziyet iireten

mg'a

kadar

giinliik

dozlarda

eplercnon

tedavi

edilen,

yaglanndaki

hipertansif

pediyatrik

hastalann

dahil

oldupu

haftahk

gallfmad4

eplerenon kan

basrncrm

etkili

biqimde

ditqiirmemigtir.

gahgmada

hastanm

dahil

oldulu

yrlhk

pediyatrik

giivenlilik

gah;masmd4

rapor

edilen advers

olaylann

insidansr

yetiqkinlerinkine

benzerdir.

daha

biiyiik

pediyatdk

hastalarda

yaprlan

galDmann

etkililik

gitstermemesi

nedeniyle,

ya5mdan

kiigiik

hipertansif

hastalarda eplerenon

incelenmemigtir.

Eplercnonun

etkililifii

gtivenlilili,

kalp

yetmezligi

olan

pediyatrik

hastalarda

incelenmemittir.

Pediyatrik

popillasyonda

eplerenon

kullammrmn

dnerilmesi

igin

yeterli

veri

yoli:tur;

dolaysryla

pediyatrit

grubunda

kullammr

onedlmez.

Geriyatrik

popiilasyon:

Gedyatrik hastalada ba5langg

dozu

ayarlamasr

gerekmez

(bkz. Bdliirn 4.4).

Renal

fonksiyondaki

ya5a

balh

azalma nedeniyle

yath

hastalada hiperkalemi

dski

altar.

Aynca

artm$

sistemik

maruziyet

ko-morbiditenin

baglartrh

olduEu durumda,

iizellikle hafif

orta

piddette

karaciler

yetnezliEinde

daha

da fazla

artabilir.

Serum

potaspm

diizeyinin

diizenli

olamk

izlennesi dnerilir

(bkz.

Bdliim

4.4).

Diger

ilaclarla

birlikte

uygulama:

Hafif

orta

giigteki

CYP3A4 inhibitdrled

birlikte kullamm

durumunda

(amiodaron,

diltiazem

verapamil

gibi)

tedaviye

giinde

mg'Lk

ba5langrg dozu

baglamlmahdr.

giinde

kez 25

atmamalldr

(bkz.

Btiliim

4.5).

4.3.

Kontrendikasyonlar

Biitiin

hastalar

iQin:

Eplerelon

veya

yardrmcr

maddelerden herhangi

birine

karSr

aSrn

duyarhhlr

olan

hastalara

Klinik

olarak

iinemli

hiperkalemisi veya

hipe*alemiyle

iligkili

hastahlr

olan

hastalara

eplerenon

uygulanmamahdrr.

serum

potas,'um

diizeyi

baslangrgta

>5,0

mrnoVl-

(mEq/L)

olan

hastalara

$iddetli

derecede

renal

yetersizlili

olan

hastala&

(her

173 m2

igin

<

mUdakika)

giddedi

karaciler

yetersizlili

olan

hastalara

(Child-Pugh

SmrfC)

Eplerenon

potas''um

tutucu diiirctikler,

potaslum

takviyeleri veya

ketokonazol,

itrakonazol,

nefazodon,

trclendomisirq

telitrcmisin, klaritromisin, ritonavir,

nelfinavir

gibi gtiglii

CYP 3A4

inhibititdeli

birlikte

kullan

mamahdr

(bkz.

Bdlnm

4.5).

anjiyotensin

gtiriictl

enzim

iDhibititrii

anjiyotensin

reseptiir

blokeri

tiglu

kombinasyon

halinde

kullan

mamahdr.

Hipertansiyon

tedavisi

alan

hastalarda:

EPLEDAY,

a$agldakilere

sahip

hastalarda,

hipedansiyon

tedavisinde

kontrendikedir.

mikoalbiiminiiri

igeren

diyabet,

erkeklerde serum

krcatidn

>2.0

mg/dl

veya kadmlarda

>1.8

mg/dl,

kreatinin

klerensi

<50

mll/dak

veya

potas)'um

takviyeleri

veya

potasyum

tutucu

diiiretikledn

(drn.

amilodd'

spironolaLlon

veya

triamteren)

egzamanh

uygulamasr.

4.4.

6zel

kullanrm

uyanlarr

iinlemleri

Hiperkalemi

Eplerenon

kullammr

srrasrnda

hiperkalemi

riski

artar.

Bu risk,

hasta

segimi,

belirli

eqlik

eden

tedavilerden

kagmlmast

izlem

yoluyla

indirilebilir.

Tedavinin

ba5langrcmda

dozda

degitiklik

yapddrgrnda

fiim

hastalardaki serum

potas,'um

diizeyleri idenmelidir.

Ardrndan

hiperkalemi

geli;tirme

riski

bulunan

hastalann

(dzellikle

bdbrek

yetersizlili

olan

ya9h

hastalafln

Okz.

Biitiim

4.2) ve

mikroalbilminiidli

diyabetik

hastalann)

periyodik

olarak

izlenmesi

tinerilir.

Hiperkalemi

riskini

arhacagmdan,

eplerenon

tedavisine

batladd(an

sonra

potas,'um desteginin

kullamlmasr

linerilmez

(bkz.

Bitliim

4.3).

Eplerenon

dozunun

dii5iirttlmesinin

selum

potas,'um

diizeylerini

azalthF

gdsterilrni$ir (bkz.

Biiliim

4.2).

gahqmada,

eplerenon

tedavisine

hidroklorotiyazid

eklenmesinin

serum

potas,'um

diizeylerindeki

arhtlan

dengeledili

gdsterilmigtir.

Hiperkalemi

oranlan,

biibrek

fonksiyonunun

bozulmastyla

birlikte

artar'

Serum

kreatinin

diizeyled

>2.0

mg/tll

(erkeklerde)

veya

>1.8

mgldl-

(kadrnlarda)

kreatinin

klerensi

mUdak

olao

hipenansiyon

hastalan,

EPLEDAY

tedavi

edilrnemelidir

(bkz.

Bdliirn

4.3).

Serum

krcatinin

diizeyleri

>2.0

mg/dl

(erkeklerde)

veya

>1.8

mg/dl

ftadu

arda)

kreatinin

klerensi

lnUdak

olan

miyokad

enfarldiis

sonrasr

konjestif

kalp

yetersizlili

(KKY)

hastalan,

EPLEDAY

dikkatli

Sekilde

tedavi

edilmelidir.

Aynca

miyokard

enfarktiis

soffasl konjestif

kalp

yetmezliEi

ve ozellikle

proteiniidsi

olan

diyabetik

hastalar

diktatli

gekilde

tedavi

edilmelidtu.

EPIIESUS

gahqmasnd4 ba;langtq

idrar analizinde,

hem diyabeti

proteiniirisi

olan

hastalardan

oluFn

grupta,

sadece

diyabeti

veya

sadece

proteinildsi

olan

hastalara

kryasla

hiperkalemi

omnlannda

artlf

olmuttur.

inhibitiirleri

anjiyotensin

reseptdr

bloked

birlikte

kullanmda

hiperkalemi

riski

artabilir.

neder

iiqlii

kombinasyon

halinde

kullanllmamahdtlar.

Bttbrck

fonksiyon bozukluEu

Potasyum

diizeyleri,

diyabetik

mikoalbiiminfi

dahil

bobrek

fonksiyonlan

yetelsiz

olan

hastalarda

diizenli

olarak

izlenmelidir,

Azalan

renal

fonksiyonla

birlikte

hiperkalemi

riski

^rtar.'tip

diyabet

mikrcalbiiminiirisi

olan

hastalarda

EPHESUS

gahlmaslndan

elde

edilen

veriler

srmrltyken

konusu

saylda

hastada

hiperkalemi

gdrlilme

oranmn

arttgr

giizlenmiqtir. Dolay6ryla,

hastalann

dikkatle

tedavi

edilrnesi

gerekir.

Eplerenon

hemodiyalizle

atrlmaz.

Karaciger

foDksiyon

bozukluEu

Hafif

orta

giddette

karaciler

yetersidili

olan

hastalarda serum

potas)'um

diizeylerinin

mmol/L

iizerine

qrkmadlF

gdzlenmittir

(Child

Pugh Smrf

Hafif

ofta

giddene

kanciger

yetersizliEi

olan

hastalarda

elektrolit diizeylerinin

izlenmesi

gereklidir.

Ciddi

ka$ciEer

yetersizligi

olan

hastalarda

(Child

Pugh

Srnf

eplerenon

kullammr

delerlendirilmemigtir

ve bu nedenle

kontrendikedir

(bkz.

Bdlilm

4.2 ve

4.3).

Steroidal

Anti

Inflamatuvar

ilaglar

(NSAi

ilaglar)

DiEer

potaslum

tutucu

ajanlann

NSAI

ilaglarla

bidikte

uygulanmasrmn

bdbrek fonksiyonu

yetersiz

olan

hastalarda

hiperkalemiye

neden olduEu

gdstedlmipttu (bkz.

Bdliim

4.5).

Lio'um, siklospolin,

takolimus

eplerenon

birlikte kullamlmamahdrr

(bkz.

Bdltim

4.5).

CYP3A.4

indiikleyicileri

inhibitiirleri

EPLEDAY'in

giigli

CYP3A4 indtikleyicileri ile kullammr

dnerilmez

Bdliim

4.5).

Potasyum

tutucu

diiiretikler

Spironolakton,

amilodd,

triamteren

gibi

potas)'um

tutucu

ditiretiklerin

zamanh

kullammrndan

kagrmlmahdr

(bkz.

Biiliim

4.3).

Bu trbbi

iiriin

laktoz

D.C.

igerir.

Nadir

kalrtrmsal

galakloz

intoleransl,

Lapp

laktoz

yetmedigi

glukoz-galaktoz

malabsorbsiyon

problemi

olan

hastalann

ilacr

kullanmamalan

gerekir.

EPLEDAY

her dozunda

mmol

mg)'dan

daha

sodlrrm ihtiva

eder; bu dozda

sodluma

balh

herhangi

etki beklenmemektedir.

4.5.

Difer

trbbi

iirinler

etkilegimler

vc diEer

etkiletim

tekilleri

Farmakodinamik etkile5imler

Potas,'um

tutucu

ditirctikler

potas)'llm

destekled:

Hiperkalemi

riskini

artrmast

nedeniyle;

eplercnon,

potas)'um

tutucu

diiiretik

potas''um

desteEi

alan

hastalara

uygulanmamahdr

(bkz.

Bitliim

4.3 ve

bkz,

B6[iir[

4.4).

Potasyum

tutucu

ditirctikler;

antihipertansif ilaglar

diiiretiklerin

etkilerini

potansiyalize

edebilir.

ADE iDhibitdiled

anjiyotensin reseptiir

blokerled

(ARB):

anjiyotensin

ditniistiidicii

enzim

inhibititdi

(ADE)

anjiyotensin reseptiir

blokeri

(ARB)

kombinasyon halinde

eplerenon

kullamldrlrnda hiperkalemi

riski

artabilir.

YaSLlar

gibi

iizellikle

bozuk bdbrek fonksiyonu

igin risk

ta$ryan

hastalarda

serum

potas)'um

seviyeleri

ve biibrek fonksiyonlanmn

yakrndan

idenmesi

dnerilir.

anjiyotensin

diinii$titiicii

enzim

inhibitdrii

(ADE)

anjiyotensin

reseptiir

blokeri

(ARB)

eplerenonun

il9lii

kombinasyonu

kullan

mamahdr

(bkz.

Btiliim

4.3 ve

bkz.

Boltim

4.4).

Lit)'um:

Eplerenonun

litlumla

birlikte

kullamm

ilgili ilag

etkileqim

gahgmalan

gergekleftirilrnemiftir.

Diiiretikler

inhibitdrleriyle

zamanl

olarak

lit'um

alan

hastalarda

lityum

toksisitesi

npor

edilmiqtir. Eplerenon

liSumun birlikte

uygulanrnasndan

kagrmlmahdr,

Eler

kombinasyona

gereksinim

duplursa,

serum

lit'um

diizeyleri

izlenmelidir

(bkz.

Bdlilrn

4.4).

Siklosporin,

takrclimus:

Siklosporin

takrclimus; bitbrek fonksiyon

bozukluguna

neden

olabilir ve

hiperkalemi

riskini artrabilir.

SilJosporin

veya

takrolimus

eplerenonun

birlikte

kullanmmdan

kaglnllmalldll

Eler

gerekirse,

eplerenon

tedavisi

srrasrnda

siklosporin

veya

takrolimus

uygulanacaF

zaman, serum

potas}1rm

ve bdbrck

forksiyonunun

yalondan

izlenmesi

dnerilir

(bkz.

Bdliim

4.4).

Steroidal

Anti

inflamatuar

ilaqlar

(NSAi

llaglar)

NSAI

ilaglarla

tedavi,

dzellikle

risk

altndaki

hastalarda

direkt

glomediler

liltrasyon

iizerine

etki

ederck,

akut bitbrek

yetrnezligine

agabilir.

Eplerenon

NSAi

ilag alan

hastalar;

tedavi

dncesinde

uygun

t€kilde

hidrate

edilmeli

renal

fonksiyon

agrsmdan

izlenmelidir.

Trimetoprim:

Trimetoprimin

eplerenon

birlikte

uygulanmasr

hiperkalemi

riskini

artmr.

Ozellikle

biibrck

bozuklulu olan

hastalarda

yaghlarda

serum

potasJrumu

bitbrck

fonksiyonlan

izlenmelidir.

Alfa-l-blokerler

(dm.

prazosin,

alfuzosin):

Alfa-l-blokerler

eplerenon

kombine

edildifinde,

hipotansif

etki velveya

postural

hipotansiyonda

artlg

potansiyeli

bulunmaktadrr.

Alfa-1-blokerin

birlikte

uygulanmasr

srrasrnda,

posh.ral

hipotansiyonun

klinik

izlenmesi

6nerilrnektedir.

Trisiklik

antidepresanlar,

ndroleptikler,

amifostin,

baklofen:

Bu ilaglann

eplerenon

birlikte

uygulanmasr,

antihipedansif

etkilerde

poshral

hipotansiyon

riskinde

potansiyel

artr5a

rcden

olabilir.

Glukokortikoidler,

tetrakosaktid:

ilaglarla

eplercnonun

birlikte

uygulanmasr,

antihipertansif etkilerde

potansiyel

azalmaya

(soydum

srlr

retansiyonu)

oeden

olabilir.

Farmakokinetik etkileqimler

vitro

gahgmalarda

eplerenonun

CYP1A2,

CYP2CI9,

CYP2Cq,

CYP2D6

veya

Cyp3A4

izoenzimlerinin

inhibitdrU

olmadrgt

gdsterilmekledir,

Eplerenon

P-glikoproteinin

substatr

veya

inhibitatdi degildir.

Digoksin

Eplerenon

ile birlikle

uygulandlgmda,

digoksinin

sistemik maruziyeti

(e!ri

altrndaki

alan

EAA)

oramnda

(%90

ctiven

ArahF

yo4-yo30)

arrmaktadr.

Digoksin

terapdtik

arahEn

iist limitine

yakrn

dozda

uygulandrgnda;

dikkat

edilmesi

gerekir.

Varfarin

Varfarin ile birlikte

kullan

drlmda

klinik

olarak

anlamh

farmakokinetik

etkilegim

tespit

edilmemiqtir,

Varfarin

terapdtik

amhgn

iist limitine

yakrn

dozda uygulandrgnda;

dikkat

edilmesi

serekir.

CYP3A4

substratlan

Midazolam

sisapdd

gibi

CYP3A4

substratlafl

yaprlan

farmakokinetik

qal$malann

sonuglan,

ilaglar

eplerenon

birlikte

uygulandrgnda

higbir

anlamh farmakokinetik

etkiletim

olma&Em

giistemif

tir.

CYP3A4

inhibitdrleri

GiiglU

CYP3A4

inhibitlirleri:

Eplerenon,

CYP3A4

enzimini

inhibe

eden

ilaglarla

birlilte

uygulandrlmda, dnemli

famakokinetik etkilesin

er oriaya

grkabiltu.

ciiqlii

CYP3A4

inhibititrii

(giinde

kez 200 mg

ketokanazol)

eplerenonun

EAA'srnda

%441 oranmda

agmrStr

(bkz.

Bitlilm

4.3),

nedenle

eplerenonun

ketokonazol, itrakonazol,

ritonavir, nelfinavir, klaritromisin, telitromisin

nefadazon

gibi

giiqlil

CYP3A4

inhibitiirleri

eqzamanh

kullammr kontrendikedir

(bkz,

Bitliim

4.3),

Hafif

oria

CYP3A4

inhibitatrleri:

Eritromisin,

sakinavir,

amiodaron,

diltiazem,

verapamil ve

flukonazol

egzamanh

uygulama,

EAA'da

arasnda

degi$en

anlamh farmakokinetik

adr$lara neden

olmugtur.

nedenle, epletenon

dozlamasr,

CYP3A4'iin

hafif

orta

diizeyde

inhibitdrleri

birlikte

uygulandrgnda"

mg'r

gegmemelidir

(bkz.

Btiliim

4.2).

CYP3A4

indiikleyicileri

John's

Wort'un

(San

Kantaron)

(giiglii

CYP3A4

indiiklelcisi)

eplercnon

birlilde

uygulanmasr,

eplerenon

diteyinde

%30'luk bir

azalmaya

aqmlitr.

Eplerenon

diizeyindeki

daha

belirgin

azalma,

rifampisin

gibi

daha

giiglii

CYP3A4

indtiklelcileri

ortaya

grkabilir.

Eplerenon

etkisinde

azalma

dski

nedeni

giiglit

CYP3A4

indiikleyicilerinin

(rifampisin,

karbamazepin,

fenitoin,

fenobarbital,

St John's

Wort)

eplerenon

egzamanlr

kullanrmr

iinedlmez

(bkz,

Bdlilm

4.4).

Antiasitler

farmakokinetik

klinik

gahqmamn

sonuglanna

gdre,

eplerenon

antiasitler

birlikte

uygulandrlnda belirgin

etkiletim

beklenmemektedir.

4.6.

Gebelik

laktasyon

Genel

tavsiye

Gebelik kategorisi:

qocuk

doEurma

potansiyeli

bululatr

kadrnlar/DoEum

kontrolii

(Kontrasepsiyon)

Eplerenonun,

gebe

kadrnlarda

kullammr

igin

yetelli

veri

mevcut

defildir.

EPLEDAY'in,

gocuk

doguma

potansiyeli

bulunan kadrnlarda

kullan

masmrn

potansiyel yaran

fetusa

olan

potansiyel

karqrlaStrnlarak

ko[trasepsiyon

yiintemi

kullamhp

kullan

mayacaEma

karar

verilmelidir.

Gebelik

diinemi

Eplerenonun,

gebe kadrnlarda

kullammr

igin

yeterli

veri

mevcut

degildir'

EPLEDAY,

gebelikte

sadece

potansiyel

yarar

fetusa olan

potansiyel

riskten

fazla

kullarulmahdr.

Hayvanla! iizerinde

yaprlan

gahgmalar,

gebelik

embriyonal

fetal

geligim

dolum

dogum

sonrasr

geligim

ilgili

olarak

dolrudan

da dolayh

zararlt

e&iler

oldulunu

gdstermemektedir

(bkz.

Bitliim

5.3).

Gebe

kadrnlara

verilirken

tedbirli

olunmahd[.

Laktasyon

diinemi

Eplerenonun oral

uygulamadan

sonra anne

siitiine

geqip

gegmedili

bilinmemektedir.

Ancak,

klinik

dncesi

veriler,

eplerenon

velveya

metabolitlerin

fare siitilnde

olduEunu

yolla

maruz

kalan fare

yavmlanrun

normal

geligtilini

gitstermi$ir.

Birgok

ilag

insan

siitiine

gegtiginden

ernzirilen

bebek

Uzerindeki

advers

etkilerin

bilinmeyen

potansiyelinden

dolayr,

ilacrn

anne

agrsndan

dnemi dikkate

almamk, emzirmeye

verilmesi

veya

ilacrn kesilmesi

konusunda

karar

verilmelidir.

Oreme

yetenefi/Fertilite

Giivenlilik

farmakolojisi,

genotoksisite,

karsinojenik

potansiyel

iircme

toksisitesi

iizedne

yaprlan

lJinik

tincesi

gahgmalarda insanlara

iizel

bi! lisk

gitzlenmemi$ir.

4.7.

Arag

makine

kullanrmr

iizerindeki

etkiler

Epler€nonun

arag

ve makine

kullanma

becerisi

iizerindeki etkisiyle

ilgili

herhangi

galtgma

ge4ekleqtirilmemigtir.

Eplerenon

uyku

hali

veya

kognitif

fonksiyon

bozukluluna

neden

olmaz

ancak

arag

veya

makine

kullamrken,

tedavi

srrasnda

bag ddnmesi

gdriilebileceli

dikkate almmahdrr.

4.8,

istenmeyen

etkiler

Hipertallsiyon

Eplerenoq

hipertansiyon tedavisi

gdren

3091

hastada

giivenlilik

agrsmdan

deferlendirilmigtir.

Toplam

hasta,6

boyunca,

106 hasta

boylnca

tedavi

edilmigtir.

Plasebo

kontrollii

qahgmalarda,

advers

olay

gitriilrne

slkhgl

eplerenon

%47,

plasebo

7.45

olmultur.

Advers

olaylar

yag,

cinsiyet

veya

rrktan

baprmsrz

olamk

benzer

orar

axda

oltaya

g*mlttu.

Eplerenon kullanan

hastalann

%3'ii,

plasebo

vedlen

hastalann

9/o3'U

adven

olay

nedeniyle

tedaviyi

brakmrgtr.

Eplerenonun

kesilmesindeki

yaygrn

nedenler

aSrsr,

diinmesi,

angina

pektoris/miyokard

enfarktiisll,

artmr$

Gama-Glutamil-

Transferdz

(GGT)

arhmg

Alanin

Amino

Transferaz

(SGPT)

olmuqtur.

Eplerenon

tedavisinde

jinekomasti

anormal

vajinal

kanama

rupor

edilmil,

ancak

bunlar

plasebo

rapor

edilmemigtir.

Oranlar

tedavi

siiresinin

uzamasryla

hafif

ytikselme

gdstermi$tir.

Eplerenon

gahgmalanmn

aktif

kontrol

kollannd4

kadrnlarda

anormal

vajinal

kanama,

antihipertansif (spironolakton

drgrndaki)

ilaglar

kullanan hastalada

%0.8

oramnda

rapor

edilmi$tir.

Advers

reaksiyonlar

sistem organ

srmfr

srklk

gnrplandrrma

(qok

yaygn

(>Ul0);

yaygm

(-1/100

<1i

l0);

yaygm

olmayan (-111000

<l/100);

seyrek

Ql/10000

<l/1000);

segek

(<1/10000),

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle

talmin

edilemiyor)

agsrndan

ataErda

listelenmi$tir:

Metabolizma

beslenme

bozulduklarr:

Yaygrn

Hiperkolesterolemi,

hiperhigliseddemi,

hiperkalemi

Sinir

sistemi

bozukluldan:

Yaygrn

ddnmesi

Solutrum,

gdBiis

bozukluklan

mediastitral

bozultluldar:

Yaygm

oksiiriik

Gastrointestinal

bozukluklar:

Yaygm

ishal,

kann

a!1sr

BiibrekYe

idrar

yolu

bozukluklan:

Yaygm

Albiiminiid

Ureme sistemi ve

meme

bozukluklan:

Yaygrn

olmayan

Jinekomasti(e*eklerde),

mastodini(erkeklerde),

vajinal

kanama

ftadntarda)

Genel

bozukluklar

uygulama

b6lgesine

iliqkin

bozukluklar:

Yaygrn

Araghrmalar:

Yaygrn

Yorgunluk,

grip

benzed

bulgular

Garna-Glutamil-Transferaz

(GGT)

dtlzeyinde

art$,

Alanin

Amino

Trarsferaz

(SGPT)

diizeyinde

artli

Miyokard

enfarktiisii

sonrasr

geliqen

kalp

yetmezlipi

NYHA

(Kronik)

Kalp

yetmezli!i

gahgmada

@plerenone

Post-acute

Myocardial

Infarction

Heart

Failure

Survival

Study

EPHESUS

Eplerenone

in Mild

Patients

Hospitalization

Survival

Study

Heart

Failue

EMPHASIS-HF);

eplerenon

rapor edilen

etkilerin

toplam

insidansr

plasebo

benzer bulunmuptur.

EMPIIASIS-HF

gahqmasrnda

raporlanan

gdriilen

etki,

eplerenon

plasebo

igin

srrasryla

o/o8.7

ve %4

olacak

qekilde

hiperkalemi

olmu9tur.

fualrda

rapor edilen

etkiler

tedavi

iligkisi

piipheli

olan ve

plaseboya

giire

daha

fazla

gdzlenen;

veya

ciddi

plaseboya

gdre

belirgin

olarak

daha

fazla

giizlenen;

reya

pazarlama

soruasl deneyimde

gddenen

etkilerdi!.

Advers reaksiyonlar sistem oryan

smfi

ve srkhk

gruplandrrma

(gok yaygm (>1/10);

yaygm

(21/100

<1/10);

yaygn

olmayan

e1/1000

<1/100);

sel,rek

()l/10000

<l/1000);

seyrek

(<l/10000),

bilinmiyor

(eldeki

vedleden

hareketle

tahmin

edilemiyor)

aqrsndan

ataErda

listelenmigtir:

Enfeksiyonlar

enfestasyonlarr

Yaygrn

Enfeksiyon

Yaygnolmayan

:Piyelonefrit,farenjit

lenf

sistemi

bozukluklan:

Yaygrnolmayan

:Eozinohli

Endokrin bozulduklarr:

Yaygrn

olmayan

Hipotiroidian

Metabolizma

ve beslenme

bozukluklan:

Yaygrn

Hiperkalemi

Yaygrn

olmayan

Dehidrasyon, hiperkolesterolemi,

hipertrigliseridemi,

hiponatremi

Psikiyatrik bozukluklar:

Yaygnolmayan

:Uykusuzluk

Sinir

sistemi

bozukluklan:

Yaygrn

Ba.t

ditnrnesi, ba),rlma

Yaygn

olmayan

agnsl, hipoestezi

Krrdiyak

bozukluklar:

Yaygm

:Miyokard

enfarktiisii

Yaygm

olmayan

Atdyal

fibdlasyon,

ventdkiiler

yetmezlik,

ta5ikardi

Vaskiiler

bozukluklar:

Yaygrn

Hipotansiyon

Yaygrn

olmayan

Uzuvlarda arteriyel homboz,

odostatik

hipotansiyon

Solullum,

giigiis

bozulduklan

mediastinal

bozukluklar:

Yaygn

Oksiidik

Gastrointcstinal

bozukluklari

Yaygrn

Ishal,

mide bulanhsr,

konstipasyon

Yaygn

olmayan

gigkinlik,

kusma

Hepato-bilier

bozulduklar:

Yaygrnolmayan

:Kolesistit

Deri

derialtr

doku

bozukhklan:

Yaygrn

Ditkiintii,

pruritus

Yaygrn

olmayan

Terlemede

art$

Bilinmiyor

Anjiyoitdem

Kas-iskelet

bozukluklan,

dokusu ve

kemik

bozukluklan:

Yaygm

spazmlan,

kas-iskelet

agnsr

Yaygmolmayan

agnsr

Bdbrekve

idrar

yolu

bozukluldan:

Yaygrn

: Renal

yetmezlik

tireme

sistemi

meme

bozukluklarr;

Yaygrn

olmayan

Jinekomasti

Genel

bozukluklar

uygulama

billgesine

iligkin bozukluldarr

Yaygnolmayan

Asteni,

krnklk

Arathrmalar:

Yaygrn

iirc nitrojeni (BUN)

diizeyinde

alhi

Yaygrn

olmayan

Kanda

keatinin

artqr,

epidermal

buyilme

faktiir

rcseptiir

azalmasr,

qekerinde

artrg

EPHESUS

gahgmasrnd4

yaSh

grupta

ya9)

saysal olamk

daha

fazla

inme

vakasr

gitzlenmiftir.

Ancak;

eplerenonla

(30)

karttlagmah

plasebo

(22)

gmbunda;

inme olugumu

arasmda

istatistiksel

olarak

belirgin

fark

giidilmemiitir.

EMPI{ASIS-HF

galgmasrnda;

gok

yaql

arda

(>

75

yat)

inme

vakast

saysl

eplerenon

grubunda

9

ve

plasebo

grubunda

8

olmugtur,

$iipheli

advers

reaksiyonlann

raporlanmasr

Ruhsatlandma

sonrasr

giipheli

i1a9 advers

reaksiyonlanmn

raporlanmasr

btiyiik

6nem

taqrmalladlr.

Raporlama

yaprlmasr,

ilacrn

yararlrisk

dengesinin

siirekli

olamk

izlenmesine

olanak

saglax,

SaEld<

meslegi

mensuplanmn herhangi

bir

qitpheli

advers

reaksiyonu

Ttirkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TUFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(wwwtitck.gov.tr;

e-

posta:

tufam@titck.gov.tr;

tel:

0 800 314 00 08;

faks:

0

312 218

35

99).

12

4.9.

Doz

agrmr ve

tedavisi

Insanlarda

eplerenon doz

aqrmr

vakas

rapor

edilmemigtir.

insanda

en

ola$

doz atrmr

belirtisinin

hipotansiyon

veya hiperkalemi

olacag

tahmin

edilmektedir.

Semptomatik

hipotansiyonun

olutabileceEi

durwnlarda

destekleyici

tedaviye

baglanmahdr.

Hipe*alemi

siiz

konusu

oldugunda,

standart

tedaviye

baSlanmahdrr.

Eplerenon hemodiyaliz

ile

uzaklagtlnlamaz. Eplerenomrn

aktif

k6miire

baglandtEr

gijsterilmittir.

5.

FARMAKOLOJiK

dZELLiKLER

5.1.

Farmakodinamik

dzellikler

Farmakoterapittik

grup:

Aldosteron antagonistleri

ATC

kodu: C03DA04

Eplerenon;

rekombinant insan

glukokortikoid,

progesteron

ve

androjen reseptdrleline

giire

rckombinant

insan

mineralokortikoid

reseptdrlerine

ballanmada daha

selektiftir.

Eplerenol

kan

basmcrmn

dilzelleffnesinde ve

kardiyovaskiller

hastahllann

patofizyolojisinde,

renin-

anjiyotensin-aldosteron-sisteminde

@AAS)

anahtar

bfu

hormon

olan

aldosteronun

baglanmasrru

iinler.

Eplerenonun,

aldosteronun

renin

salgrsr

ilzerindeki negatif inhibisyonu

ile

tutarh

olafak,

plazrna

renin

ve

serum aldosteron ditzeylerinde

devarn

eden

artqlar

meydana

getirdipi

gdsterilrlittir.

Artan

plazrna

renin aktivitesi

ve

aldosteron

seviyeled,

eplerenonun

kan

basmct

ilzerindeki

etkisini

gidermez.

Hipenansiyon

Eplerenon,

7o46's kadm,

%14'ii

siyahlar

ve

Yo22'si

>

65

yatndaki

hastalardan

olugan

3091 hipefiansif

hastada

incelenmiitir.

Yilksek

baglangrg

serum

potas)rrmu (>5.0

mmol/L)

olan

veya

ytiksek

baSlangrg

serum

keatinin

seviyesi

(erkeklerde

>1.5

mg/dl ve

kadrnlarda

>

I

.3

mg/dl)

olan hastalar

gahqma

drgr

brakrlmrptu.

Hipertansif

hastalarda

yaprlan

sabit

dozlu,

plasebo

kontrollii,

S

ila

12

haftahk,2

monoterapi

gahqmasrnda,

eplercnona

611 hasta

(gunhlk

tek

doz veya

giinliik

iki

doz

olarak

gtinde

25 mg

ila

400

mg

arasrnda

deligen dozlar)

ve

plaseboya

140 hasta

randomize

edilmigtir.

50

-

200

mg

ile tedavi

edilen

hastalarda,

oturur

durumda

iilgiilen kan

basmglannda

plasebodan

sistolik

kan

basrncrnda

6

-

13

mmHg,

diyastolik

kan basmcmda

3

-

7

mmHg'hk

fa*larla beligin

dtitiigler

gdzlenmiqtir.

Bu

etkiler

24 saatlik

ambulatuvai

kan

basmcl

iilgiimled

ile

dogrulanmrgtrr.

Kan basncrnda

azalma,

2

haftalk

tedavi ve maksimum

etki

ise

4

haftahk

tedavi

ile

belirgin

hale

gelmigtir.

6

gahqmada,

8-24 haffahk

tedaviden

sonm eplerenon,

plasebo

veya

aktif

kontroliln

kesilmesi,

tedavi

kesildikten

sonraki

haftada

benzer advers

olay

oranlanna

yol

agmrgr.

Eplerenon

ile

tedavi edilen

hastalarda,

eplerenonun

etkisinin

8

ila

24 hafta

bolrrnca

devam

ettigini

gdsterir

$ekilde;

diger

antihipertansifleri

almayan

hastalarda

kan

basrncr

l3

yiikselmigtir.

Genel olarak,

eplelenonur

etkileri,

dltqtik

rcnin

hipertansiyonu

olan

hastalar

harig

yaq,

cinsiyet veya

lrktan

etkilenmemigtir;

tek

bir

gahgmada,

ilk

titrasyon

ddneminde

eplercnon

ile

siyah

rktan

hastalann

kan

basrncnda beyaz

hastalardan

daha

az

dusutler

gitsterilmi$tir.

Eplerenon;

ACE

inhibititrleri,

anjiyotensin

II

reseptiir

antagonistleri,

kalsirum

kanal

blokerleri,

beta

blokerler

ve

hidroklorotiazid

ile

tedaviyle

birlikte

egzamanh

olarak

incelenniqtir.

Bu

ilaglardan

biriyle

egzamanh

olarak

uygulandrlmda,

genelde

belJenen

antihipenansif

etkilerini

iiretrniqtir.

Pediyatrik

popiilasyon:

Hipena4siyonlu pediatrik

hastalarda

(yal

a.ahg

4

ila

17,

rr304)

yap

an

l0

haftahk

bir

gahqmad4

eriqkinlerdekine

benzer

maruziyet olu$twan

dozlarda

(giinde

25

mg'dan

100

mg'a)

eplerenon

kan

basrncrm

e&ili

gekilde

dii5iirnemiqtir,

Bu

gahqmada

ve

149

hastada

yaprlan

I

ytlltk

pediatdk

giivenlilik

gahqmasrnda,

giivenlilik

profili

erigkinlerdekine

benzer

olmuttur.

Eplerenon

4

ya5ndan

kilgtik

hipertansif

hastalarda

incelenmemittir

gilnkii

daha

btf'tlk

pediatrik

hastalarda

yap

an

9al$mada,

etkinligi

ohnadrgr

gitsterilmiftir

(bkz.

Bitliim

4.2).

Miyokard

enfa*ttisii

sonrasr

geliqen

kalp

yetmezlili

Kronik

kalp

yetmezliline

(NYIIA

srmflandtmasl

UIV)

ilitkin

doz

amh$

gahgmalannda

standart

tedaviye

eplerenon

eklenmesi,

aldosteronda

beklenen

doza

baElmh

adltlara

yol

agmrttrr. Benzer

tekilde,

EPHESUS'un kardiyorenal

alt

gahqmasmda

eplerenon

ile

tedavi

aldostercnda

anlamh

afirp

neden

olmugur.

Bu

bulgular,

bu

popiilasyonlarda

mineralokortikoid

reseptiir

blokaj rnr

dotsulamaktadrr.

Eplerenon,

alut

miyokad

enfarktiisil

so

asr

kalp

yetersizliEi

etkinlik

ve

sagkallm

gahqmasrnda

(EPHESUS)

incelenmigtir.

EPHESUS

akut miyokard enfarkfiisii

gegiren,

sol

ventrikiil

disfonksiyonu

(sol

ventrikiiler

ejeksiyon

fraksiyonuyla

ILVEF]

iilgiildnlii

iizerc

</o40)

olan

ve

kalp

yetersizliline

ilipkin

klinik

belirtiler

sergileyen

6632

hasta

iizerinde

gergekle$tirilen

biiyiik,

gok

merkezli,

gift-kiir,

plasebo

kontrollii

bir

Qahtmadrr.

Diyabetle

baglantft

altmri

kardiyovaskliler

dskten dolayr,

diyabetli

ve sol

ventrikiil

disfonksiyonu olan

hastalar

kalp

yetersizliEi

semptomlannln

bulunmamasr

durumunda

nndomizasyon

iqin uygun

bulunmu$hr,

popiilasyonun

0Zl0'u

bu

loited ka$rlamtstr.

Hastalar,

akut

miyokard

enfarllusu

soffasr

3-14

gtin

(medyan

7

gtin)

iginde

standart

tedavilere

ek

olarak,

giinde

bir

kez 25

mg'hk

baglangrg

dozunda eplerenon

veya

plasebo

almitr

ve

serum

potaslum

diizel

<

5.0

mmol/L

ise

4

hafta

sonm

giinde

bir

kez

50

mg hedef

dozuna

titre edilmittir.

Qahgma

srrasmda

hastalar

asetilsalisilik

asit

(%92),

ACE

inhibitttrled

(%90),

beta

blokerler

(%83),

nitratl[

(%72),

kvflm

ditiretikler

(%.66)

veya

HMG

CoA

rediillaz

inhibititrleri

(%60)

dahil olmak

tizere

standart bakrm

giirmiiftiir.

EPHESUS

gahqmasnda,

ortak

birincil

son

noktalar,

tiim

nedenlerden

kaynaklanan

mortalite

ve

Kardiyovaskiiler

(KV)

6ltm

veya

KV

sebeplerden

hastaleye

yatrgn

birle$ik

son

noklasrdr4

eplerenon

koluna

dahil edilen

hastalann

%14.4'ii

ve

plasebo

koluna

dahil

edilen

t4

hastalann

%16.7'si

atlm$tiir

(tiim

nedenlerden

kaynaklanan);

iite

yandan,

eplerenon

kolundaki

hastalann

o/o26.7'si

ve

plasebo

kolundaki

hastalann

%30.0'u,

KV

6liimiin

veya

hastaneye

yahsn

birleSik

son noldasna

ula;m6tlr.

EPI{ESUS

qalgmasrnda,

eplerenon

herhangi

bir

nedenle

dliirn

riskini

o/ol5

oramnda

azaltmrgtr

@R

0.85;

%95

GA,0.75-0.96:

p=

0.008).

Kardiyovaskiiler

(KV)

6ltln

veya

KV

nedenlerle

hastaneye

yatma

riski

(kardiyovaskiller

nedenlerle

hastaneye

yatna

fel9, akut miyokard

enfarktiisii,

venhikiiler

aritrni

ve

kalp

yetersidili

nedeniyle

gergeklegir)

eplerenonla

Yol3

oraunda

azalt

mr9tr

(RR

0.87;

%95

GA,

0.79-0.95;

p=0.002).

Eplerenon

alan hastalann

biiyiik

oramnda

plaseboya

klyasla

NYHA

fonksiyonel

srmflandrmasr iyileqmiq

veya

stabil

kalmrgtrr,

Hiperkalemi

insidansr,

plasebo

gmbunda

7o2.0'ye kryasla,

eplerenon

gubunda

%3.4'tiir

(p

<

0.001).

Hipokalemi

insidansr,

plasebo

gubunda

%1.5'a kryasla,

eplerenon

grubuda

%0.5'tk

o

<

0.001).

Fannakokinetik

gal4malar

suaslnda

elektrokardiyografik

deligimler

agrsndan

delerlendirilen

147

normal

olguda

eplerenonun

kalp

hrzr,

QRS

silresi veya

PR

ya

da

QT

arah$

iizerinde

anlamh

etkisi

gdzlenmemiqtir.

NYI{A

Smf II

(IGonik)

Kalp

Yetmezligi

EMPHASIS-HF

(Hafif

Kalp

Yetrnedili

Hastalanmn

Hastaneye

YatD

ve

SaEkahmrnda

Eplercnon)

gahqmasrnda,

sistolik kalp

yehnezliEi

ve

hafif

semptomlan

(NY[{A

fonksiyonel

smrf

II)

olan hastalarda

standart

tedaviye

eklendifinde

eplerenonun

klinik

sonuglar

iizerindeki

etkisi incelenrniqtir,

Er

az 55

yagurd4

sol

ventrikiil

ejeksiyon

fiaksiyonu

(LVEF)

g/o30

olan

veya

>130

milisaniye

(msn)

QRS

siircsine

ilaveten

LVEF:9/o35

olan

ve

dahil

edilmeden tince

6

ay

iginde

kardiyovaskiiler

(KV)

nedenlerle

hastaneye

yahnlm$

ya

da

en

az

250

pglml,

B

tipi

natriiiretik

peptid

(BNP)

plazna

diizeyi

veya

erkeklerde

en az

500

pg/ml

(kadrnlarda

750

pglml)

N-terminal

pro-BNP

plazma

dtizeyi bulunan hastalar

dahil edilmigtir.

Eplerenon

gtinde

bir

kez

25

mg

dozda baglanmrg

ve

serum

potas''um

dlizeyinin

<5.0

mrnoVl,

olmasr

halinde

4

hafta

soffa

gtinde

bir

kez

50 mg'a

artrnlmltttr.

Altematif

olarak,

tahmini

GFR

3049

mL/dakll-73

m2

ise,

eplerenon

iki

giinde

bir

25

mg

ba$lanmrq

ve

giinde

bir

kez

25

mg'a

artrnlm$tr.

Toplamda

273'1

hast4

baSlangrgta

diiiretiklerle

(%85),

ADE

inhibitttrleriyle

(%78),

anjiyotensin

II

rcseptdr

blokerleriyle

(o/o19),

beta

blokerlerle

(%87),

anti-rrombotik

ilaglarla

(%88),

lipid

diijitiicti

ajanlarla

(%63)

ve

dijital

glikozidlerle

(/o27)

tedavi

dahil, eplerenon

tedavisine veya

plaseboya

randomize

edilmiqtir

(9ift

kdr).

Ortalama

LVEF

-%26

ve

ortalama

QRS

siiresi

-122

msn

olmuttu.

Hastalann

biiytlk

bdltmn

(%83.4),

randomizasyondan

6nceki

6 ay

iginde

KV

nedenlerle

hastaneye

yahnlm$

ve

yaklatrk

%50'si kalp

yetmezligine

baEh

hastaneye

yahnkm$tlr.

Hastalann

yaklaqrk

%20'sine implante defibrilatdr

veya

kardiyak

resenkronizasyon

tedavisi

uygulanmlthr.

l5

Birincil

sonlamm

noktasr

olan

kardiyovasktiler nedenlerle

dltlm

veya

kalp

yetmezlili

nedeniyle

hastaneye

yat$,

eplerenon

grubunda

249

hastada

(%18.3)

ve

plasebo grubunda

356

hastada

(%25.9)

gergekleqmigir

(RR

0.63,

%"95

GA,

0.54-0.'14;

p<0.001).

Eplerenonun

birincil

sonlamn

noktasr

sonuglan

iizerindeki

etkisi

dnceden

belirlenmig

tiirn

alt

gruplarda

tutarh

olrnu$tur.

Ikincil

sonlamm

noktasr

olan

tiim

nedenlere

bafh

mortalite

eplerenon

grubunda

l7l

hastada

(%12.5)

ve

plasebo grubunda

213

hastada

(%15.5)

gitriiknU$tt (RR

0.76;

yo95

cA,

0.62-0.93;

p=0.008).

KV

nedenlerle

dliim,

eplerenon

grubunda

147 hastada

(%10.8)

ve

plasebo

grubunda

185

hasta<ia

(%13.5)

bildirilrniqtir

(RR

0.76;

%95

GA,

0.61-0.94;

p=0.01).

Qahgma

srasrnd4

eplerenon

grubunda

158

hastada

(%11.8)

ve

plasebo

grubunda

96

hastada

(%7.2)

hipE,rkalemi

(serum potasyum

dtizeyi

>5.5

mmol/L)

bildirilmiqtir

(p<0.001).

Serum

potas)'um

diizeylerinin

<4.0

mmol/L

olmasr

geklinde

tanlmlanan

hipokalemi,

plasebo

ile

karylaghnldrlmda

eplerenon

ile

istatistiksel

olarak

anlaml

gekilde

daha

dUtiik

olmugtur

@lasebo

igin 7'48.4'e

loyasla

eplereron

igin

%38.9,

p<0.0001).

5,2.

Farmakokinetik

ozellikler

Emilim:

Eplerenonun

mutlak

biyoyalarlanmr,

100

mg

oral

tablet

uygulamasmdan

sonra

oz69'dur.

Eplerenon

oialama

doruk

plazma

konsanhasyonlanna

oral

uygulamadan

yaklatlk

1.5

saat

soffa ula$r.

Kararh

durum

konsantrasyonwra

2

giin

iginde

ulagr,

Grda

allmr

absorpsiyonu

etkilemez.

Dadrhm:

Eplerenonun

plazna

proteinlerine

baglanmasl

yakla5rk

%50

ommndadrr

ve

dncelikle

alfa

l-asitglikoproteinlere

baflamr. Kararh

durumda

gdriinen

dagrllm

hacmi 50(+7)

L'dir.

Eplerenon

tercihen alyuvarlara baflanmaz.

Bivotransfomasyon:

Eplercnon metabolizmasrna

baShca

CYP3A4

amcrhk

eder.

insan

plazmasrnda

herhangi

bir

allif

eplerenon

metaboliti

tespit edilmemittir.

CYP3A4 inhibitttrleri

(dm.

ketokonazol,

sakinavir)

kandaki

eplerenon

dilzeylerini

adrnr.

Eliminasvon:

Eplereno[

dozunun

o/os'inden

azr

idra!

ve

dDkrda deEitmeyen

ilag olarak

at

lr.

Radyoaktif

olarak

itarctlenmil

ilacrn

tek

bir

oral

dozunun

ardrndarl,

dozun

yaklaqrk

%32'si

drglc

ve

yaklag*

%67'si idrar

yoluyla

atllr.

Eplerenonun

eliminasyon

yan

ttmlti

yaklaflk

3

ila

5

saattir.

Giidinen

plazma

klerensi

yakla5rk

l0

L/saattir.

t6

DoErusalhk/

DoErusal

OlmaYan

Durum:

Hem doruk

plazrna

diizeyleri

(C'.6)

hem

de

egri

alttndaki

alan

(EAA)

25

ile

100

mg

arasrndaki

dozlar

iain

dozla

orantrlldr

ve

100

mg'n

iistilndeki

dozlarda

orantrmn

altmda

seyreder.

Hastalardaki

karakteristik

dzellikler

Yas.

Cinsivet

ve

Irk:

Gtinde

bir kez

100

mg

dozundaki

eplerenonun

farmakokinetigi,

ya5hlarda

(>65

ya5)

erkek

ve

kadrnlardavesiyahrrktaincelenmi$ir.Eplerenonunfarmakokinetilierkekvekadrnlarda

belirgin

bir

Fkilde

farkl

rk

gostermez.

Kararh

durumda,

genq

goniilliilere

kryasla

(18

ile

45

yat

arasl)

yash

gitniilliilerde

Cnoo

(7o22)

ve

EAA(%45)

delerlerinde

artrqlar

giirtilmii5tiir'

Kararh

durumda,

siyah

rkta

C.us

%19,

EAA

diizeyi

ise

%o26

daha

diigiiktilr'

Biibrek

YetmezliEi:

Eplerenonun

farmakokinetili

deli$en

derecelerde

bitbrck

yetmezliEi

olan

hastalarda

ve

hemodiyalize

giren

hastalarda

deferlendirilmigtir.

Kontrol

grubuna kryasla,

ciddi

bitbrek

yetersizliEi olan

hastalarda

kararh

durumdaki

EAA

ve

Cnnrc

deferleri

srrastyla

oZ38

ve

Vo24

oranlannda

artm6

ve

hemodiyalize

giren

hastalarda

s:u:astyla

0/o26

ve

0/o3

oranlarurda

azalmrqtrr.

Eplerenonun

plazma

klerensi

ve

keatininin

klerensi

arasmda

heihangi

bir

korelasyon

giizlenmemittir.

Eplerenon

hemodiyalizle

ahlmaz

(bkz' Bdliirn

4'47'

KaraciEer

YetmezliEi:

fplerenon

+00

mg'rn

famakokinetigi

orta

tiddette

(Child-Pugh

SmrfB)

karaciler

yetersizlifi

oian

hastalarda

normal

gtjniilliilerc

kryasla

incelenmi;tir.

Eplerenonun

kararh

durumdaki

CmatG

ve

EAA

deEerteri

srrasryla

%3.6 ve

%42 oramnda

artmDtlr

(bkz' Bdliim

4'2)'

Eplerenon

kullammr

ciddi

karacifier

yetenizlili

olan

hastalarda

aragtrnlmadlgrndan,

eplerenon

bu hasta

gubunda

kontrendikedir

(bkz.

Bdliim

4.3).

Kalp

YetmezliEi:

Eplerenon

50

mg'rn

farmakokinetiEi

kalp

yetrnezliEi

olan

hastalarda

delerlendirilmigtir

(NYHA

Afew

York

Kalp

Cemiyeti)

srnifl8lIdrttr'masr

IIJV).

Ya5,

afrhk

ve

cinsiyete

giire

eqlegtirilen

saghkh

gdtriilliilere kryasl4

kalp

yetersizliEi

olan

hastalarda

kararh

durumdaki

EAA

ve

C',r*

deEerleri

srraslyla

Yo38

ve

o/o30

daha

yiiksektir'

Bu

sonuglarla

tutalh,

EPHESUS

qalgmasrndaki

hastalann

bir

alt

kiimesine

dayanarak

eplerenonun

poplilasyon

farmakokinetik

analizinde,

kalp

yetersizlili

olan

hastalarda

eplerenonun

klerensinin

salhkh

yaqh

hastalardakine

benzer

oldu$u

gilsterilmektedir.

Pedivatrik

popiilasvon:

4-17

yaglanndaki

51

pediatrik

hipertansif

hastada

yaprlan

iki

gah$maya

ait

eplelenon

konsantasyonlanla

iligkin

bir

popiilasyon

farmakokinetik

modeli,

hasta

viicut

aElrhgmm

eplerenon

daE

lm

hacmi

tizerinde

istatistiksel

anlaml

bir

etkisi

oldulunu

fakat

klerensi

iterinde

e&isi

bulunmadlgm

gdstermigtir.

Daha

alr

bir

pediatrik

hastada

eplerenon

dag

rm

hacminin

ve

pik

maruziyetin

benzer

viiaut

aElrhgna

sahip

bir

erigkindekine

benzer

oldugu

t7

tahmin

edilrnektedir;

daha

hafif

45

kg'hk

bir

hastada

dag

rm

hacmi

yaklaSrk Yo40

daha

au9,rta,r.

o"

pik

maruziyetin

tipik

erigkinlerdekinden

yiiksek

olduEu

tahmin

edilmektedir'

ffi"."non

t"iuuiri

peaiatrit

hastahraa

gilnde

bir

kez

25

mg

olarak

baslatllmiqfir

ve 2

hafta

sonra

gilnde

iyr

kez

25

mg'a

ve

sonunda,

klinik

olarak

endike

ise

giinde

iki

kez

50

mg'a

artrntrirgtu;

pediatrik

hastalada

bu

dozlarda

en

yiiksek

gdzlenen eplerenon

konsantrasyonlan

giinae

bir

kez

50 mg

ile

batlayan

erigkinlerde

giizlenenden

belirgin

gekilde

yitksek

olmamrshr.

5.3.

Klinik

iincesi

givenlilik

verileri

l(arsiDojenez.

mutajenez,

doguganllgm

zarar

gdrmesi

Giiventilik

farmakolojisi,

genotoksisite,

karsinojenik

potansiyel

ve tireme

toksisitesiyle

ilgili

klinik

dncesi

qalltmalarda

insanlara

ydnelik

ozel

bir

telrtike

giisterilmemigtir'

Tekmrh

doz

toksisite

gahqmalannda,

prostat

atrofisi,

srqanlarda

ve

ktipeklerde'

klinik

maruziyet

diizeylednin

birkaq

kat

maruziyet

diizeylerinde

gttzlenmiftfu'

Prostatik

degigiklikler,

advers

fonksiyonel

sonuglarla

iligkili

defildir'

Bu bulgulann

klinik

aqrdan

ilgisi

bilinmemelrtedir.

Uygulanan

en

)'liksek

dozajda

anne

tav$anlann

viicut

agrllEmda

azalD.],?.

ve

tav;an

fetal

r#rpsiyonlannda

ve

implantasyon

soffasl

kaylpta

art$

gddendiEi halde'

fare

ve

tavqanlar

iizerinde

gergekleqtirilen

galtgmalarda

teratojenik

bir

e&i

giiriilmemiftir'

6.

FARMASOTiK

OZELLiKLER

6.1.

Yardrmcr

maddelerin

listesi

Laktoz

D.C.

Mikrokistalin

selflloz

Kroskarrnelloz

sodlum

Sodlum

lauril

siilfat

Tdk

Magnezyum

stearat

Opadry

II

Yetlow

85G32342

i?en91

-

Polivinil

alkol

-

Talk

Titan}1lm

dioksit

171)

MakogoVpeg

Lesitin

(soya)

322)

demir

oksit

iii)

Kinolin

sansr

aluminlum

104)

Siyah

demir

oksit

6.2.

Gegimsizlikler

Bulunmamaktadlr-

6.3.

iimrn

6.4.

Saklamaya

yiinelik

iizcl

tedbirler

oC'nin

altrndaki

srcakllnda

saklanmahdr.

6.5.

Ambalajrn

nitelifi

igeriEi

Film

Kaph

Tablet

Alu/Alu

blister

igerisinde

ambalajlaDmrgtr'

6.6.

Beieri

hbbi

iiriinden

arta

kalan

maddelerin

imhasr

difer

iizel

dnlemler

Kullamlmarmq

olan

iiriinler

atrk

materyaller

"Tlbbi

Atftlann

Kontrclii

Yitnetneligi"

"Ambalaj

Ambalaj

Atlklannn

Kontrolii

Ydnetmelikled"ne

uygun

olarak

imha

edilmelidir'

RUHSAT

SAHiBi

Neutec

llag

San.

Tic. A.$.

Yrldrz

Teknik

Universitesi

Davutpa5a

Kampiistl

Teknoloji

Geligtirme

Bitlgesi

Blok Kat:3

Esenler

ISTANBUL

Telefon:

Faks:

e-mail:

bilgi@neutec'com.tr

RUHSAT

NUMARASI

22913'1

RUHSAT

TARiHI/RUHSAT

YENiLEME

TARiHi

ruhsat

tarihi:

24.01.2011

Ruhsat

yenileme

tarihi:

KTB'UN

YEMLENME

TARiHi

02.10.20\4