ENOX 2000 ANTI-XA IU/ 0, 2 ML KULL.HAZIR ENJEKTOR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ENOX 2000 ANTI-XA IU/ 0, 2 ML KULL.HAZIR ENJEKTOR
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ENOX 2000 ANTI-XA IU/0,2 ML KULL.HAZIR ENJEKTOR
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • enoksaparin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699717950016
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-11-2016
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/10

KULLANMA TALİMATI

ENOX10000 anti-Xa IU/1.0mlKullanıma Hazır Enjektör

Deri altına enjekteedilir.

Etkinmadde:enoksaparin sodyum

Yardımcımaddeler:Enjeksiyonluk su.

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza builacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz.İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.ENOXnedir veneiçinkullanılır?

2.ENOX’ukullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.ENOXnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.ENOX’unsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.ENOXnedir veneiçinkullanılır?

ENOX10000 anti-XaIU/1.0mlKullanıma Hazır Enjektör,1.0mlde100mgenoksaparin

sodyum içerir.Her birkutuda 2ve20adet1.0ml’lik kullanımahazır enjektörşeklinde

sunulmaktadır.Her 1 ml'lik steril solüsyon100 mgenoksaparin sodyum’aeşdeğer10000 anti-

XaIU içerir. 1 mg(0.01ml) enoksaparin sodyumyaklaşık 100 anti-XaIU'yakarşılık gelir.

ENOXdüşükmolekülağırlıklıheparinleradıverilenbirilaçgrubunadahildir.Vücudunuzdaki

toplardamarlariçinde,istenmeyenkanpıhtılarınınoluşmasınıönlemekiçinve/veyaoluşan

pıhtıları tedavi etmek için kullanılır.

DoktorunuzsizeENOX’u aşağıdaki nedenlerdenbiri veyabirkaçı dolayısıylareçetelemiş

olabilir:

Genel cerrahiyadaortopedik cerrahigirişimlerden sonratoplardamarlarınızda

(venlerinizde) istenmeyen kan pıhtılarının oluşmasınıengellemek için

2/10

Akut hastalıklarda(örneğin, kalpyetmezliği, solunumyetmezliği,enfeksiyonlarve

romatizmal hastalıklar)yatağabağlıkaldığınızdatoplardamarlarınızda(venlerinizde)

gelişen istenmeyen kan pıhtılarınınoluşmasınıengellemek için

Beraberindeakciğer damarlarınızın bir pıhtıiletıkanması mevcut olsun veyaolmasın,

Derin Ven Trombozu (DVT)adı verilengenelliklebacaktoplardamarlarının bir

pıhtıylatıkanmasıylaoluşan klinik durumu tedavi etmekiçin

Kararsızanjinayı (kalp damarlarının tıkanmasına işaret edenşiddetligöğüsağrısı) ve

belli bir tipteki kalp krizini (Qdalgasızmiyokard infarktüsü)tedavietmek için

aspirinlebirlikte kullanılmak üzere

Diyalizsırasında kanınızın cihazın tüplerinin içinden geçerken pıhtılaşmasınıönlemek

için (diyaliz; böbreklerinkanı temizlemeişleviniyerinegetirememesinedeniyle,

hastanın kanının belli aralıklarla özel bir cihaziçinden geçirilerektemizlenmesi

işlemidir.)

KendiniEKG’deST-segmentyükselmesişeklindeözel bir bulguylagösterenvekalp

kasınayeterincekangitmemesinden kaynaklanan; akut ST-yükselmesiolan miyokard

infarktüsü (STEMI)adı verilen klinik durumu tedavi etmek için(Sizetıbbi tedavi

uygulanmışolsa da,yadadahasonraPerkütanözKoronerGirişim(PCI) adı verilen

bir uygulamayapılmışolsa da;doktorunuzsizebuilacı reçetelemişolabilir.

2.ENOX’ukullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

ENOX’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

Enoksaparinsodyuma veyaheparinekarşıyadadiğer düşük molekülağırlıklıheparin

türevlerine karşı alerjinizvarsa

Aktif durumda olan kanamanızmevcutsa veyakontrolsüzkanama riskinizyüksekse

Yakın zamandakanamayabağlıfelçgeçirmişseniz

ENOX’uaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Kalbinizdeyapaykalp kapakçığı mevcutsa

Vücudunuzdaçarpmalar/sürtünmeler sonucundakolaycamorarmaoluyorsaveyakısa

sürededurmayan kanamameydanageliyorsa

Mideveyaon ikiparmakbarsağınızdaülservarsaveyadahaönceden vardıise

Böbreklerinizle ilgili ciddi problemlerinizvarsa

Dahaöncefelçgeçirdiyseniz

Kontrol altındaolmayan,ağır hipertansiyonunuzvarsa

Şeker hastalığına bağlıolarakgözünüzdebozukluk geliştiyse(retinopati)

Yakın zamandagözlerinizden veyabeyninizden ameliyat olduysanız

12yaşınaltında veya80yaşın üstündeiseniz

Aşırı zayıfsanız(50 kg’ın altında iseniz)

Vücudunuzdakanamanındurdurulması ile ilgili mekanizmalar üstündeetkiyapan

başkailaçlar kullanıyorsanız(ilacınızın etkisinideğiştirebilirlerveyaENOX bugibi

ilaçların etkisinideğiştirebilir).

ENOX’ukullandığınızsırada(spinal veyaepidural) anestezi almanızgerektiğinde

(böyle bir durumda uzun süreliveyakalıcı felçgörülen vakalarolmuştur).

3/10

Dahaönceheparin kullanımına bağlıolarak kanınızdatrombosit adı verilenhücrelerin

sayısındaciddidüşmeyaşadıysanız

Kalbinizi besleyen koroner damarları ilgilendirenpıhtıları ortadan kaldırmakve

yenidenyeterlikanakımınısağlamakamacıyla; sizeperkütan koroner

revaskülarizasyongirişimleri olarak adlandırılanuygulamayapıldıysa

Ameliyat olmanızveyasizeanestezi uygulanmasıgerekirse, doktorunuzaveyadiş

hekiminizeENOX kullandığınızı söyleyiniz, tedavinizin aldığınızilacauygunşekilde

değiştirilmesi gerekebilir.

Bu uyarılar,geçmişteki herhangi bir dönemdedahi olsasizin için geçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ENOX’unyiyecekveiçecekilekullanılması

ENOXağızyoluyla kullanılmaz. Deri altına enjekteedilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ENOXancak hekimin kesin bir gereksinim saptaması halindegebeliksırasında

kullanılmalıdır.

Mekanik kalp kapak protezi olan hamile kadınlardatoplardamarların pıhtı iletıkanması

(tromboembolizm) riskiyüksekolabilir.ENOX’ukullanılırkendikkatliolunmalıdır.

HamileysenizENOX’ukullanmamanızgerekir. Buyüzden tedaviyebaşlanmadan önce

hamilelik durumu değerlendirilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza ya da

eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EmzirmesırasındaENOXiletedavi edilmenizgerekiyorsa, bir önlem olaraksüt vermeyi

bırakmanızgerekir.

Araçvemakinekullanımı

ENOX’un araçvemakinekullanımı üzerindebilinen bir etkisiyoktur.

ENOX’uniçeriğindebulunanbazı maddelerhakkında önemlibilgiler

Özel önlem alınmasınıgerektiren herhangi biryardımcı maddeiçermez.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Bazı ilaçlarENOX’un kullanımınıetkileyebilir veyaENOXbazı ilaçların

kullanımınıetkileyebilir.

Eğerşu andaözellikleaşağıdaki ilaçlardan birinialıyorsanızveyason zamanlarda

aldınızsa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz:

Kan sulandırıcı tabletler(örneğin, varfarin) veyakanın pıhtılaşmasınıönleyenilaçlar

(aspirin, dipridamolgibi)

Eklemleri tutan iltihabi hastalıklar için kullanılan ilaçlar(sistemik salisilatlar,ketorolak

gibi)

4/10

Enjeksiyonyoluyla verilendekstran 40gibiilaçlar, tiklopidin, klopidogreliçeren

ilaçlarveyapotasyum tutucu idrar söktürücü ilaçlar

Sistemik glukokortikoidler

Kanın içinde bulunan vepıhtılaşmadarol oynayantrombosit adlı hücrelerüstüne etkili

ilaçlar(trombolitikler veantikoagülanlar)

Diğer antitrombosit ajanlar(glikoproteinIIb/IIIaantagonistlergibi)

Divalproex, plikamisin, valproik asit, sülfinpirazon içeren ilaçlar

GelecekteENOXtedavisi devam ederken başkabir ilaçalmanızgerekirsede,

bu durumdan doktorunuzuhaberdarediniz.

Eğer reçeteliyada reçetesizherhangibir ilacışu anda kullanıyorsanızveya son

zamanlarda kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında

bilgi veriniz

3.ENOXnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

KullanmanızgerekenENOXdozu, sizdevar olan hangi rahatsızlık için reçete

edildiğine bağlıolarak değişebilir.

Toplardamarlarda kanpıhtısı oluşmasınınönlenmesi için:

Sizdeki pıhtı oluşması riskinin derecesinegöre; birgündeverilecekENOX’un dozu

20 mgile40 mgarasındadeğişecektir. (Örneğin günde1 adetENOX2000 anti-Xa/0.2

mlKullanımaHazır Enjektör veyaENOX4000 anti-Xa/0.4 mlKullanımaHazır

Enjektör kullanacaksınız).Bu tedavigenellikle7-10gün devamedecektir.

Eğer sizebüyük bir ortopedik ameliyatyapıldıysabu ameliyat sonrasıENOX ile

yapılan tedavinin 3 haftayakadar uzatılmasıgerekebilir.

Eğer ameliyat olacaksanızvesizeönerilendoz20mgise; bu dozu ameliyattan2 saat

önceveyasizeönerilendoz40 mgise: bu dozu ameliyattan 12 saat öncealmanız

gerekecektir.

Bir hastalıknedeniyleyatağabağlıkaldığınızdurumlarda, birgündeverilecekENOX

dozu 40 mg(0.4 ml)olacaktır. Bu tedavi 6-14gün devam edecektir.

Toplardamarlarda oluşmuşkanpıhtılarınıparçalamakiçin:

Yaygın olarak, vücut ağırlığınızın kilogramıbaşına 1.5 mgdozdagündebirdefa

(örneğin vücut ağırlığınız80 kgise sizegerekengünlük doz120 mg’dır. Günde2

adet ENOX6000 anti-Xa/0.6mlKullanımaHazırEnjektör kullanılarak bu dozelde

edilebilir)yada

12 saate birvücutağırlığınızın kilogramıbaşına 1 mgdozdaverilecektir. Tedavi

süresi ortalama 10gündür.

5/10

Kararsız anjina veQ-dalgasız miyokardinfarktüsütedavisiiçin:

Yaygın olarak, vücut ağırlığınızın kilogramıbaşına 1 mgdozdaverilecek vebudoz

12 saat araylatekrarlanacaktır(örneğin vücutağırlığınız60 kgise sizegereken

günlük doz60 mg’dır.Bu doz12 saat arayla tekrarlanacağı için sizegünde2 adet

ENOX6000 anti-Xa/0.6mlKullanımaHazır Enjektörgerekecektir) .Bu tedavi

normalde 2 ile 8gün arasındadevam ettirilecektir.

Aynı zamandaağızdan (gündebirkez100-325 mg)aspirin almanızdagerekecektir.

Diyalizsırasında cihazıntüpleri içindepıhtı oluşmasını engellemekiçin:

Diyalizseansının başlangıcındavücudunuzdan çıkan hortumun içinehemşire

tarafından zerkedilecekdoz, genelliklevücut ağırlığınızın kilogramıbaşına1

mg’dır.Bu dozgenellikle4 saatlik bir diyalizseansı içinyeterli olacaktır.

Doktorunuzgereklibulursa, sizeilavedozverilebilir.

Akut ST-segment yükselmesi olanmiyokardinfarktüsünün(STEMI) tedavisi

için:

SizeSTEMIşeklindeadlandırılan tipte birmiyokard infarktüsü teşhisikonulursa

öncedamarınızın içine tek seferde30 mg’lık dozverilecektir.

Bununla birlikte derialtıyoluyla vücutağırlığınızın kilogramıbaşına 1 mg’lıkdozda

ENOX verilecektir.Bunun ardından 12 saattebirvücut ağırlığınızınkilogramıbaşına

1 mg’lık dozdaENOX verilmesi önerilmektedir.

Doktorunuzsizeek olarak aspirin (asetilsalisilik asit) deverebilir. Aspirinindozu

gündebirkez75 ile325 mgarasında değişebilir.Doktorunuzsiziniçinuygun olan

dozu belirleyecektir.

Yetmişbeşyaşın üzerindeisenizvesizeSTEMIolarak adlandırılantipte bir

miyokard infarktüsü teşhisikonulursabaşlangıçdozu olarak deri altıyoluyla12

saattebir vücut ağırlığınızın kilogramıbaşına 0.75mg’lık dozdaENOX verilecektir

(örneğin vücut ağırlığınız80 kgise sizegerekengünlük doz60 mg’dır. Budoz12

saat araylatekrarlanacağıiçin sizegünde2 adet ENOX6000 anti-Xa/0.6ml

KullanımaHazır Enjektörgerekecektir) .

PerkutanözKoronerGirişim(PCI)uygulananhastalariçin:

Kalbibesleyen koroner damarlarınızdaki bir pıhtıyı tedavi etmek üzeresize

kasığınızdan küçük bir kesiyapılarak birgirişimuygulandıysa, bu durumdaenson

ENOX dozunun zamanınagöredoktorunuzsizeek dozverilipverilmeyeceğine karar

verecektir.

Deri altıyoluyla uygulanan son ENOX dozunun balonunşişirilmesinden 8saatten

dahauzun bir süreönceverilmişolması durumunda, damariçinetekseferde

vücudunuzun ağırlığının kilogramıbaşına 0.3 mg’lık dozdaENOX verilecektir.

Böbrekfonksiyonlarınızdabozukluk varsa, doktorunuzkanınızdabazı testleryaparak

yetmezliğin derecesinitespitedecektir vebunagöregereken dozayarlamasınıyapacaktır.

6/10

Uygulama yoluvemetodu:

ENOX derinizin altına(subkütan enjeksiyon) enjekte edilir.

ENOX kas içi enjeksiyon(intramüsküler)yoluylauygulanmamalıdır.

Hastanedeyseniz, sizeENOX’udoktorunuzveyahemşirenizenjekteedecektir.Eve

döndüğünüzdetedavinizi sürdürmek için kendi enjeksiyonunuzu kendinizyapmanız

gerekebilir.Bunuyapabilmeniziçin doktorunuzveyahemşirenizsizebuişlemiyapmayı

öğretecektir.

Aşağıdaki talimatlar almışolduğunuzbu tip bir eğitimdeöğrendiklerinizihatırlamanızı

kolaylaştıracak talimatlardır.

ENOX flakonu nereyeenjekteedeceksiniz?

ENOX’ukarın bölgenizdederinizin altınaenjekteetmelisiniz.

ENOX’ukesinliklekas içine enjekteetmeyiniz. Kasta kanamayanedenolabilir.

Derinizi nazik birşekildeparmaklarınızın arasınasıkıştırınızveenjeksiyon

boyuncabuşekildetutunuz. Böyleceilaçkas içinedeğil, karın cildinizdeki yağ

dokusu içine verilecektir.

Enjeksiyonyeri, karnınızın sağveyasoltarafında;göbek deliğinizden enaz5 cm.uzakta

kenarlaradahayakın olmalıdır.

Enjeksiyonyerini seçerkenşunlaradikkatediniz:

Bu noktayakolaycaulaşabilmelisiniz.

Göbek deliğinizeçokyakın olmamalıdır, var olan biryaraiziyadamorartınınüstünde

olmamalıdır.

Enjeksiyonu karnınızın sağvesolyanı arasında dönüşümlü olarakyapmalısınız.

Dahaönceki enjeksiyonuyaptığınıznoktayı kızarıklık, ağrı, sıcaklık,şişkinlik,deride

renk değişikliği, sızıntı, bir iltihap veyaderi reaksiyonunugösterecek birişaretin varlığı

açısından inceleyiniz. Eğer bu işaretlerden herhangi birinigörürsenizhemen doktorunuza

haber veriniz.

ENOX’ukullanarak kendi kendinizenasılderi altı enjeksiyonyapacaksınız?

ENOXbaşkaenjeksiyonluk sıvılarlakarıştırılmamalıdır.

KendinizeENOX enjeksiyonuyapmak için uygunteknik konusundaöncedeneğitilmeniz

gerekir. Eğitimle ilgili talimatlarıyetkin bir sağlıkçalışanından veyadoktorunuzdan

almalısınız. İlacınızla veyakendinizeenjeksiyonyapmanızla ilgilisorularınızvarsa,

lütfen doktorunuzasorunuz.

Uygulamaiçin aşağıdaki9adımı izleyiniz:

1.Sabunla elleriniziyıkayınızvekurulayınız.

7/10

2.Rahat bir pozisyondaoturunuzveyayatınız. Karın bölgenizdeenjeksiyonyapacağınız

noktayakolaycaulaşabilmelisiniz. Bir kanepeyeveyayastıklarladesteklenmişbir

yatağaboylu boyuncauzanabilirsiniz.

3.Karnınızın sağveyasoltarafındayanlarınadoğruvegöbeğinizden en az5 cmuzakta

bir bölgeseçiniz.

UNUTMAYINIZ:

Enjeksiyonugöbeğinizden en az5 cm uzak olacakbir noktayayapmalısınız.Mevcut

morluklar veyayaraizlerininüstüneenjeksiyonyapmamalısınız.Enjeksiyon noktasını

karnınızın sağvesolyanındadönüşümlü olarakdeğiştirmelisiniz.

4.Enjektörü bir kalem tutuyormuşgibielinizealınız. Diğer elinizle, karnınızda

enjeksiyon için seçtiğinizbölgenin derisininazikçeyakalayınızvebaşileişaret

parmaklarınızın arasındahafifçesıkarak bir deri kıvrımı oluşturunuz.

5.Bütün enjeksiyon boyuncaderi kıvrımını tutmayadevam ediniz.

6.İğneyi dik olarak (90°’lik açıyla) deri kıvrımınasonunakadar batırınız.

8/10

7.Parmağınızlaenjektörünpistonunu itiniz. Bu sayedeilaçkarıncildinizdekiyağ

dokusu içine verilecektir.Enjeksiyon süresincederi kıvrımını tutmayadevamediniz.

8.İğneyi dik olarak vebir seferdedışarı doğruçekiniz.Şimdideri kıvrımını

bırakabilirsiniz.Çürüme olmasınıengellemek için, uygulamabittikten sonra

enjeksiyon bölgesiniovuşturmayınız.

9.Kullandığınızenjektörügüvenlibirşekildeatınız.Enjektörü içineattığınızkabın

kapağınısıkıcakapatınızveçocukların erişemeyeceği biryerdedurmasınadikkat

ediniz. Normal ev çöpü için kullanılan bidonlaraatmayınız.

ENOX’un damar içine tek seferdeyapılacak bir enjeksiyonla verilmesigerektiğinde; bu

işlem hastanedegerçekleştirilecektir vetekniği bilen birhemşireveyadoktortarafından

uygulanacaktır.

Doktorunuz, ilacınızı nasılvehangi dozdakullanmanızgerektiğinisizesöyleyecektir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

ENOX’un çocuklardakigüvenilirlik veetkinliği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yetmişbeşyaşın üzerindeisenizvesizeSTEMIolarak adlandırılantipte birmiyokard

infarktüsü (STEMI)teşhisikonulursatedavinin başlangıcındasizedamar içine tek

seferdeilaçverilmesi önerilmemektedir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbreklerinizdesorun varsa,doktorunuzyapacağı tetkiklerleyetmezliğinderecesini

tespitettikten sonra, siziniçin uygun olacak dozu kararlaştıracaktır.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliği olan hastalardadikkatli olunmalıdır.

Eğer ENOX’un etkisininçokgüçlü veya zayıfolduğuna dairbir izleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

9/10

Kullanmanız gerekendenfazla ENOX kullandıysanız:

ENOX’dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veyaeczacı ile

konuşunuz.

Tedavinizle ilgili olarakuygun kararı doktorunuzverecektir.

ENOX’ukullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

Bir dozu atlarsanızhatırlar hatırlamazunuttuğunuzdozu enjekteediniz. Dozatlamayı

veyafazladan bir dozalmayı önlemek için, hergünyaptığınızenjeksiyonları birgünlüğe

kaydedebilirsiniz.

ENOX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

ENOX tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, ilacınyaptığıkoruyucu ve

tedavi edici etkiler ortadan kalkabilir. Toplardamarlarınıziçindeoluşan pıhtı ile ilgili

rahatsızlıklarmeydanagelebilir.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi, ENOX’un içeriğinde bulunan maddelereduyarlı olankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiri olursa, ENOX’ukullanmayı durdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Zorluklavehırıltılı birşekildenefes alma

Yüz, dilveyaboğazınızda,yutmayı veyanefes almayı zorlaştıracak birşişme

Derinizdeözelliklebacaklardavekalçabölgesindekırmızı döküntülerileberaberinde

ateş, kas ağrısı, eklem ağrısı ve halsizlik

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir. Eğer bunlardan biri sizdemevcut ise, sizin

ENOX’akarşı ciddi alerjinizvar demektir. Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, hemendoktorunuzabildiriniz veya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Derinizdedahagenişmorarmalar, karın bölgenizdehassasiyet veyaşiddetlibaş

ağrıları

Vücudunuzaserum takılan veyaherhangi bir cerrahi girişimyapılan noktadanaşırı

kanama olması

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

10/10

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Enjeksiyonyapılanyerdemorlukoluşması, hassasiyet ve dokununcaağrıverebilen

şişliklermeydanagelmesi

Bulantı, kusma, ateş, sersemlik, ishal.BunlarENOX’un hafifyan etkileridir.

ENOX bazı hastalardakaraciğer işlevlerini bozabilir. Doktorunuzkaraciğerinizin düzgün

çalışıp çalışmadığı kontrol etmek için sizebazı testleryapabilir.

ENOX bazı hastalardakanın içinde bulunan bazı hücrelerin sayısındaazalmayayol

açabilir (trombositopeni).Doktorunuzbu durumu kontrol altındatutabilmek için ENOX

iletedaviyebaşlamadanöncevetedavi sırasında sizinkan bileşiminizi bazıtestlerle

sürekliizleyebilir.

ENOX tedavisisırasındaepidural veyaspinal anestezi uygulanan bazıhastalarda

omurilik içinde kanamameydanagelmiştir. Sizeböyle biruygulamayapıldıysaveENOX

kullanıyorsanız; özelliklevücudunuzun altkısmındavebacaklarınızdakarıncalanma, his

kaybı, kasgüçsüzlüğü, idrar veyadışkı tutamamagibibir belirti olursahemen

doktorunuzahaber veriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsigeçmeyen herhangibir yan etki ilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. ENOX’unsaklanması

ENOX’uçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklığındaveorijinal ambalajında saklayınız.

ENOX’u, enjeksiyon veyainfüzyon için kullanılan başkasıvılarlakarıştırmayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraENOX’ukullanmayınız. Sonkullanma tarihi

geçmişilaçlarınızı, gerektigişekildeimhaedilebilmesi içineczacınızagötürünüz.

Çevreyi korumakamacıyla kullanmadığınızENOX’uşehir suyunaveyaçöpeatmayınız.

Bu konudaeczacınızadanışınız.

Ruhsat sahibi:AtabayKimyaSan. veTic. A.Ş.

Acıbadem, Köftüncü Sok. No: 1

34718 Kadıköy/İSTANBUL

İmal yeri:MefarİlaçSanayiiA.Ş.

Ramazanoğlu Mah. Ensar Caddesi, No. 20,

34906 Kurtköy-Pendik/İstanbul

Bukullanmatalimatı11.09.2013tarihindeonaylanmıştır.