ENIT 10 MG 20 MG 30 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ENIT 10 MG/20 MG 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ENIT 10 MG/20 MG 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • enalapril ve nitrendipine

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699587012869
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

ENİT ® 10mg/20mgTablet

Ağızdanalınır.

-Etkinmadde:Herbirtablet10mgenalaprilmaleatve20mgnitrendipiniçerir.

-Yardımcımaddeler:Sodyumhidrojenkarbonat,Mikrokristalinselüloz,Mısırnişastası,

Sodyumlaurilsülfat,PovidonK-25,Magnezyumstearat,Laktozmonohidrat,Safsu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. ENİTnedirveneiçinkullanılır?

2. ENİT’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ENİTnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. ENİT’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ENİTnedirveneiçinkullanılır?

ENİTanjiyotensindönüştürücüenziminhibitörüvekalsiyumkanalinhibitörüilaçlar

grubunadahil,enalaprilmaleatvenitrendipinetkinmaddeleriniiçeren,tablettir.

ENİTsarı,biryüzündeE/Nbaskısıbulunantablettir.Herkutuda30adettabletvardır.

ENİTtekbaşınaenalaprilveyanitrendipiniletedaviedilemeyenyüksektansiyonun

tedavisindekullanılır.

2.ENİT’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

CiddidamarrahatsızlığınızvariseENİT’ikullanmadanöncedoktorunuzabildiriniz.

Allopurilolveyaprokainamidgibiilaçlaralıyorsanızdoktorunuzabildiriniz.Doktorunuz

beyazhücrelerinizinsayımıiçintestyapmakisteyebilir.Beyazhücresayınızınazolması

durumundaENİTiletedavikesilmelidir.

Böbrekhastalığınızvarsadoktorunuzabildiriniz,doktorunuzböbrekişleyişiniziizleyecektir.

DiyalizmakinasınabağlıtedavigörüyorsanızENİTkullanmayınız.

Hafifyadaortaderecelikaraciğerhastalığınızvarsadoktorunuzabildiriniz.Doktorunuzun

kar/zararolasılıklarınıdeğerlendirdiktensonraENİTkullanmanızıtavsiyeeder.

CiddikaraciğerrahatsızlığınızvariseENİTkullanmayınız.

ENİT’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

Enalapril,nitrendipinyadayardımcımaddelerdenbirinekarşıhassasiyetinizvarsa

Ailevilaktoztahammülsüzlüğünüzvarsa

Diyaliztedavisigörüyorsanız

Ciddikaraciğerrahatsızlığınızvarsa

Ciddiböbrekbozukluğunuzvarsa

Dahaöncebutürbirtansiyonilacıkullandıktansonravücudunuzdaşişlikleroluştuysa

veyahalenşişliğinizvarsa

Hamileyseniz

Emziriyorsanız

ENİT’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Yüz,dudak,dilve/veyagırtlağınızdaşişlikvarise,

Böbrekrahatsızlığıçekiyorsanız

Tedavisırasındaateşveyaenfeksiyongörülürse

Kalpsorunlarınızolursa

Tedavininbaşlangıcındayanetkilergörülürse

Anidurumdeğişikliğindendolayıbaşdönmesi;ishalveyakusma,sıvıkaybı

durumlarında

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ENİT’inyiyecekveiçecekilekullanılması

ENİT’inyiyeceklerilebilinenetkileşimiyoktur.

ENİT’igreyfurtsuyuilebirliktealmayınız.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamileysenizENİTkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersinizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EmziriyorsanızENİTkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

ENİTtedavininbaşlangıcındaaraçveyamakinekullanmayeteneğinizietkileyebilir,bu

nedenlebuaşamadadikkatliolunmasıönerilir.

ENİT’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

ENİTlaktoziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

hassasiyetinizolduğusöylenmişsebuilacıkullanmadanöncedoktorunuzadanışınız.

Butıbbiürünhertablette1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;ancakiçerdiği

sodyummiktarınedeniyleherhangibiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

ENİT,

Yüksektansiyontedavisineyönelikdiğerilaçlarınetkisiniartırabilmektedir.

Potasyumtutucuidrarsöktürücüilaçlarile,potasyumtakviyeleriileveyakandaki

potasyumseviyesiniarttırabilecekdiğerilaçlarilekullanılmamalıdır.

Aşağıdakiilaçlarıkullanıyorsanız,ENİT’idikkatlikullanmalısınız.Builaçlarıkullanmadan

öncelütfendoktorunuzadanışınız;

Lityum

Kasgevşeticiler

Nonstreoidalanti-inflamatuvarlar

Ağızyoluylaşekerhastalığınakarşıalınanilaçlar

Baklofen

Psikolojiileilgilialınanilaçlar,

Allopurinol

Kansertedavisindekullanılanilaçlar

Bağışıklıksisteminibaskılayanilaçlar

Sistemikkortikoidler

Prokainamid

Amifostin

Simetidin

Ranitidin

Digoksin

Antikonvülzanlar

Rifampisin

Mantardanilerigelenenfeksiyonlarıntedavisineyönelikilaçlar.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.ENİTnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

ENİTgündebirtabletalınır.

Tabletbirmiktarsuilealınmalıdır.

Tabletiyutmadanönceparçalamayınızyadaçiğnemeyiniz.

Tabletihergünaynısaattealmayaçalışınız.

Uygulamayoluvemetodu:

ENİTağızyoluilealınır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

ENİTçocuklardakullanılmaz

Yaşlılardakullanımı:

Gündebirtablet,birmiktarsuilealınmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

Ciddikaraciğerrahatsızlığındakullanılmaz.

Hafifveortaderecelikaraciğerrahatsızlıklarındadikkatlikullanılmalıdır.

Ciddiböbrekrahatsızlığındakullanılmaz.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,butalimatlarıtakipediniz.

lacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzENİTiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierken

kesmeyinizçünküistenensonucualamazsınız.

EğerENİT’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaENİTkullandıysanız

ENİT’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ENİT’ikullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

ENİTiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Herhangibiretkibeklenmemektedir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiENİT’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Çokyaygınyanetkiler(≥≥≥≥1/10):

Başağrısı

Yüzkızarması

Öksürük

Ödem

Yaygınyanetkiler(≥≥≥≥1/100-<1/10)):

Başdönmesi

Kalbinhızlıçarpması

Hazımsızlık

Tansiyondüşmesi

Deridekızarıklık

Midebulantısı

Çokseyrekyanetkiler(<1/10.000):

Solunumzorluğu

Halsizlik

Üşüme

Elveayaklardasoğuklukvemorarma

İdrardakangörülmesi

Yutakiltihabı

Solukborusuiltihabı

Karındagerginlik

Uykudüzensizliği

Karıncalanmahissi

Titreme

Kramp

Bulanıkgörme

Kulakçınlaması

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.ENİT’insaklanması

ENİT’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

ENİT’insaklanmasıiçinözelgerekliliklerbulunmamaktadır.

ENİT’i25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

Ambalajdaki/kartondaki/sonkullanmatarihindensonraENİT’i

kullanmayınız/sonkullanma

tarihindenöncekullanınız.

Sonkullanmatarihininilkikirakamıayı,sondörtrakamıyılıgösterir.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizENİT’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No.88

55020–SAMSUN

Tel:(0362)4316045

(0362)4316046

Fax:(0362)4319672

ÜretimYeri:FerrerInternacionalS.A.İspanyaiçin;

LaboratoriosLesviS.L.

İspanya’daüretilmiştir.

Bukullanmatalimatı.......’daonaylanmıştır.

17-12-2018


Draft cabozantinib tablet 20 mg, 40 mg and 60 mg, capsule 20 4 mg and 80 mg product-specific bioequivalence guidance

Draft cabozantinib tablet 20 mg, 40 mg and 60 mg, capsule 20 4 mg and 80 mg product-specific bioequivalence guidance

Draft cabozantinib tablet 20 mg, 40 mg and 60 mg, capsule 20 4 mg and 80 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-12-2018


Draft ezetimibe tablet 10 mg product-specific bioequivalence guidance

Draft ezetimibe tablet 10 mg product-specific bioequivalence guidance

Draft ezetimibe tablet 10 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-12-2018

Risk to human health related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid and perfluorooctanoic acid in food

Risk to human health related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid and perfluorooctanoic acid in food

Published on: Thu, 13 Dec 2018 The European Commission asked EFSA for a scientific evaluation on the risks to human health related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) in food. Regarding PFOS and PFOA occurrence, the final data set available for dietary exposure assessment contained a total of 20,019 analytical results (PFOS n = 10,191 and PFOA n = 9,828). There were large differences between upper and lower bound exposure due to analytical methods with i...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

4-12-2018

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

– Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is expanding its consumer-level voluntary nationwide recall to include all lots of Valsartan-containing products within expiry. The 104 additional lots include 26 lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, 5mg/320mg and 10mg/320mg strengths), 51 lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strengths), and 27 lots of Valsartan and Hydrochloroth...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food

Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food

Published on: Tue, 20 Nov 2018 The European Commission asked EFSA for a scientific opinion on the risks for animal and human health related to the presence of dioxins (PCDD/Fs) and DL‐PCBs in feed and food. The data from experimental animal and epidemiological studies were reviewed and it was decided to base the human risk assessment on effects observed in humans and to use animal data as supportive evidence. The critical effect was on semen quality, following pre‐ and postnatal exposure. The critical s...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-10-2018

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of thermally oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (TOSOM) (E 479b) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) and the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) derived an acceptable daily intake (ADI) of 25 and 30 mg/kg body weight (bw) per day, respectively. There was n...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2018

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC is voluntarily recalling all lots, within expiry, of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) 15 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg, & 120 mg to the wholesale level. These products are being recalled as a precaution because they were manufactured using active pharmaceutical ingredients that were sourced prior to the FDA’s Import Alert of Sichuan Friendly Pharmaceutical Co., Ltd., which as a result of a 2017 inspection were found to have deficiencies with Current Good Ma...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-5-2018

Viibryd Starter Kit (10 & 20 mg)

Viibryd Starter Kit (10 & 20 mg)

Health Canada

19-4-2018

March 30, 2018: Lynn Man Sentenced to Over 10 Years in Prison for Role in Counterfeit Steroid Conspiracy

March 30, 2018: Lynn Man Sentenced to Over 10 Years in Prison for Role in Counterfeit Steroid Conspiracy

March 30, 2018: Lynn Man Sentenced to Over 10 Years in Prison for Role in Counterfeit Steroid Conspiracy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-1-2014

Revocation of wholesale distribution and manufacturing authorisations granted to Singad Pharma ApS

Revocation of wholesale distribution and manufacturing authorisations granted to Singad Pharma ApS

On 20 December 2013 and on 10 January 2014, the Danish Health and Medicines Authority decided to revoke the section 39 authorisations for wholesale distribution and manufacturing of medicinal products with the authorisation IDs 25081 and 25082 granted to Singad Pharma ApS (company number 255894).

Danish Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Pixuvri,pixantrone (dimaleate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0227/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Pixuvri,pixantrone (dimaleate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0227/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Pixuvri,pixantrone (dimaleate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0227/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-11-2018

Data show that nearly 20% of current 510(k)s are cleared based on a predicate that’s more than 10 years old. That doesn’t mean the products are unsafe. But it does mean that some devices may not be continually improving, which is the hallmark of health te

Data show that nearly 20% of current 510(k)s are cleared based on a predicate that’s more than 10 years old. That doesn’t mean the products are unsafe. But it does mean that some devices may not be continually improving, which is the hallmark of health te

Data show that nearly 20% of current 510(k)s are cleared based on a predicate that’s more than 10 years old. That doesn’t mean the products are unsafe. But it does mean that some devices may not be continually improving, which is the hallmark of health technologies.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-10-2018

EU/3/18/2073 (Fondazione Telethon)

EU/3/18/2073 (Fondazione Telethon)

EU/3/18/2073 (Active substance: Autologous CD34+ haematopoietic stem and progenitor cells genetically modified with the lentiviral vector IDUA LV, encoding for the alpha-L-iduronidase cDNA) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7274 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/113/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Esmya (Gedeon Richter Plc.)

Esmya (Gedeon Richter Plc.)

Esmya (Active substance: ulipristal) - Referral - Commission Decision (2018)5101 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2041/A-20

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Active substance: Oclacitinib maleate) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5153 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2688/R/13

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (Active substance: Allogeneic T cells genetically modified with a retroviral vector encoding for a truncated form of the human low affinity nerve growth factor receptor (?LNGFR) and the herpes simplex I virus thymidine kinase (HSV-TK Mut2)) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5118 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2801/R/10

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/07/522 (Best Regulatory Consulting Ltd)

EU/3/07/522 (Best Regulatory Consulting Ltd)

EU/3/07/522 (Active substance: (manganese, dichloro [(4aR, 13aR, 17aR, 21aR)-1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 21a-eicosahydro-11, 7-nitrilo-7H-dibenzo[ b,h] [1,4,7,10] tetraazacycloheptadecine-?N5, ?N13, ?N18, ?N21, ?N22]-)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3136 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/089/07/T/01

Europe -DG Health and Food Safety