ENEAS 10/ 20 MG TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ENEAS 10/ 20 MG TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ENEAS 10/20 MG TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • enalapril ve nitrendipine

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 130/100
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 25-02-2011
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

ENEAS ® 10mg/20mgTablet

Ağızdanalınır.

-Etkinmadde:Herbirtablet10mgenalaprilmaleatve20mgnitrendipiniçerir.

-Yardımcımaddeler:Sodyumhidrojenkarbonat,Mikrokristalinselüloz,Mısırnişastası,

Sodyumlaurilsülfat,PovidonK-25,Magnezyumstearat,Laktozmonohidrat,Safsu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. ENEASnedirveneiçinkullanılır?

2. ENEAS’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ENEASnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. ENEAS’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ENEASnedirveneiçinkullanılır?

ENEASanjiyotensindönüştürücüenziminhibitörüvekalsiyumkanalinhibitörü

ilaçlargrubunadahil,enalaprilmaleatvenitrendipinetkinmaddeleriniiçeren,

tablettir.

ENEASsarı,biryüzündeE/Nbaskısıbulunantablettir.Herkutuda30adettablet

vardır.

ENEAStekbaşınaenalaprilveyanitrendipiniletedaviedilemeyenyüksektansiyonun

tedavisindekullanılır.

2.ENEAS’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

CiddidamarrahatsızlığınızvariseENEAS’ıkullanmadanöncedoktorunuzabildiriniz.

Allopurilolveyaprokainamidgibiilaçlaralıyorsanızdoktorunuzabildiriniz.Doktorunuz

beyazhücrelerinizinsayımıiçintestyapmakisteyebilir.Beyazhücresayınızınazolması

durumundaENEASiletedavikesilmelidir.

Böbrekhastalığınızvarsadoktorunuzabildiriniz,doktorunuzböbrekişleyişiniziizleyecektir.

DiyalizmakinasınabağlıtedavigörüyorsanızENEASkullanmayınız.

Hafifyadaortaderecelikaraciğerhastalığınızvarsadoktorunuzabildiriniz.Doktorunuzun

kar/zararolasılıklarınıdeğerlendirdiktensonraENEASkullanmanızıtavsiyeeder.

CiddikaraciğerrahatsızlığınızvariseENEASkullanmayınız.

ENEAS’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

Enalapril,nitrendipinyadayardımcımaddelerdenbirinekarşıhassasiyetinizvarsa

Ailevilaktoztahammülsüzlüğünüzvarsa

Diyaliztedavisigörüyorsanız

Ciddikaraciğerrahatsızlığınızvarsa

Ciddiböbrekbozukluğunuzvarsa

Dahaöncebutürbirtansiyonilacıkullandıktansonravücudunuzdaşişlikleroluştuysa

veyahalenşişliğinizvarsa

Hamileyseniz

Emziriyorsanız

ENEAS’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Yüz,dudak,dilve/veyagırtlağınızdaşişlikvarise,

Böbrekrahatsızlığıçekiyorsanız

Tedavisırasındaateşveyaenfeksiyongörülürse

Kalpsorunlarınızolursa

Tedavininbaşlangıcındayanetkilergörülürse

Anidurumdeğişikliğindendolayıbaşdönmesi;ishalveyakusma,sıvıkaybı

durumlarında

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ENEAS’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

ENEAS’ınyiyeceklerilebilinenetkileşimiyoktur.

ENEAS’ıgreyfurtsuyuilebirliktealmayınız.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamileysenizENEASkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersinizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EmziriyorsanızENEASkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

ENEAStedavininbaşlangıcındaaraçveyamakinekullanmayeteneğinizietkileyebilir,bu

nedenlebuaşamadadikkatliolunmasıönerilir.

ENEAS’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

ENEASlaktoziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

hassasiyetinizolduğusöylenmişsebuilacıkullanmadanöncedoktorunuzadanışınız.

Butıbbiürünhertablette1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;ancakiçerdiği

sodyummiktarınedeniyleherhangibiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

ENEAS,

Yüksektansiyontedavisineyönelikdiğerilaçlarınetkisiniartırabilmektedir.

Potasyumtutucuidrarsöktürücüilaçlarile,potasyumtakviyeleriileveyakandaki

potasyumseviyesiniarttırabilecekdiğerilaçlarilekullanılmamalıdır.

Aşağıdakiilaçlarıkullanıyorsanız,ENEAS’ıdikkatlikullanmalısınız.Builaçlarıkullanmadan

öncelütfendoktorunuzadanışınız;

Lityum

Kasgevşeticiler

Nonstreoidalanti-inflamatuvarlar

Ağızyoluylaşekerhastalığınakarşıalınanilaçlar

Baklofen

Psikolojiileilgilialınanilaçlar,

Allopurinol

Kansertedavisindekullanılanilaçlar

Bağışıklıksisteminibaskılayanilaçlar

Sistemikkortikoidler

Prokainamid

Amifostin

Simetidin

Ranitidin

Digoksin

Antikonvülzanlar

Rifampisin

Mantardanilerigelenenfeksiyonlarıntedavisineyönelikilaçlar.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.ENEASnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

ENEASgündebirtabletalınır.

Tabletbirmiktarsuilealınmalıdır.

Tabletiyutmadanönceparçalamayınızyadaçiğnemeyiniz.

Tabletihergünaynısaattealmayaçalışınız.

Uygulamayoluvemetodu:

ENEASağızyoluilealınır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

ENEASçocuklardakullanılmaz

Yaşlılardakullanımı:

Gündebirtablet,birmiktarsuilealınmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

Ciddikaraciğerrahatsızlığındakullanılmaz.

Hafifveortaderecelikaraciğerrahatsızlıklarındadikkatlikullanılmalıdır.

Ciddiböbrekrahatsızlığındakullanılmaz.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,butalimatlarıtakipediniz.

lacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzENEASiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierken

kesmeyinizçünküistenensonucualamazsınız.

EğerENEAS’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaENEASkullandıysanız

ENEAS’tankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ENEAS’ıkullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

ENEASiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Herhangibiretkibeklenmemektedir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiENEAS’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Çokyaygınyanetkiler(≥≥≥≥1/10):

Başağrısı

Yüzkızarması

Öksürük

Ödem

Yaygınyanetkiler(≥≥≥≥1/100-<1/10)):

Başdönmesi

Kalbinhızlıçarpması

Hazımsızlık

Tansiyondüşmesi

Deridekızarıklık

Midebulantısı

Çokseyrekyanetkiler(<1/10.000):

Solunumzorluğu

Halsizlik

Üşüme

Elveayaklardasoğuklukvemorarma

İdrardakangörülmesi

Yutakiltihabı

Solukborusuiltihabı

Karındagerginlik

Uykudüzensizliği

Karıncalanmahissi

Titreme

Kramp

Bulanıkgörme

Kulakçınlaması

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.ENEAS’ınsaklanması

ENEAS’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

ENEAS’ınsaklanmasıiçinözelgerekliliklerbulunmamaktadır.

ENEAS’ı25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

Ambalajdaki/kartondaki/sonkullanmatarihindensonraENEAS’ıkullanmayınız/son

kullanmatarihindenöncekullanınız.

Sonkullanmatarihininilkikirakamıayı,sondörtrakamıyılıgösterir.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizENEAS’ıkullanmayınız.

RuhsatSahibi:InnogensİlaçSanayiveTicaretAnonimŞirketi

4.LeventSelviliSokakNo1/2Beşiktaşİstanbul

ÜretimYeri:FerrerInternacionalS.A.İspanyaiçin;

LaboratoriosLesvi,S.L.

spanya’daüretilmiştir.

Bukullanmatalimatı07.03.2012’deonaylanmıştır.