ENCEF 300 MG KAPSUL, 10 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ENCEF 300 MG KAPSUL, 10 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ENCEF 300 MG KAPSUL, 10 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sefiksim

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 239/93
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-02-2012
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALĐMATI

ENCEF300mgKapsül

Ağızdanalınır

Etkinmadde:Sefdinir300mg

Yardımcı maddeler: Karboksimetilselüloz kalsiyum, polioksil 40 stearat,

kroskarmelozsodyum,kolloidalsilikondioksit,magnezyumstearat.titanyumdioksit,

indigotinFD&CBlue#2,sarıdemiroksit,jelatin

BuKullanmaTalimatında:

1.ENCEFnedirveneiçinkullanılır?

2.ENCEF’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ENCEFnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.ENCEF'insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. ENCEFnedirveneiçinkullanılır?

ENCEF300mgkapsüldekietkinmaddesefdinirdir.Sefdinir,üçüncükuşaksefalosporin

grubuolarakadlandırılanantibakteriyelbirilaçgrubundayeralır.

ENCEF,10ve20kapsüliçeren,opakPVC-Aklar/Alüminyumblisterambalajlarda

sunulmaktadır.

ENCEF,ilacınaktifolduğubakterilerinnedenolduğuenfeksiyonlarıntedavisindekullanılır.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

2

unlardır:Akciğeriltihabı(pnömoni),uzunsürelinefesalmagüçlüğüolanhastalardagöğüs

enfeksiyonları,sinüsenfeksiyonları,boğaz/bademcikenfeksiyonları,ciltenfeksiyonları.

Çocuklardailacınkullanılabileceğibazıenfeksiyonlarşunlardır:Ortakulakiltihabı,

boğaz/bademcikenfeksiyonları,ciltenfeksiyonları.

2. ENCEF'ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ENCEF'iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

SefalosporingrubuantibiyotiklerekarşıalerjiksenizENCEF'ikullanmayınız.

ENCEF'iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer;

Sefdinire,sefalosporingrubuantibiyotiklere,penisilinlereveyadiğerilaçlarakarşı

alerjikseniz,

lacıkullandığınızsüreiçerisindedirençlimikroorganizmalarınnedenolduğu,tedavi

gerektirecekbirenfeksiyongelişirse,

Dahaöncekolit(bağırsakiltihabı)geçirdiyseniz,

Ciddiböbrekhastalığınızvarsadoktorunuzadanışınız.

lacıkullandığınızsüreiçerisindeveyatedavisonrasındaishalinizvarsa,doktorunuza

söyleyiniz.Budurum,antibiyotiktedavisinitakibenortayaçıkabilenvetedavinin

durdurulupözelbirtedaviyebaşlanmasınıgerektirebilecek,ciddibirbağırsak

iltihaplanmasının(psödomembranözkolit)belirtisiolabilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ENCEF'inyiyecekveiçecekilekullanılması

ENCEF'iyiyeceklerdenbağımsızolarakkullanabilirsiniz.

Hamilelik

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileysenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emzirmedönemindeysenizdoktorunuzasöyleyiniz.

3

Araçvemakinekullanımı

lacınaraçvemakinekullanımıüzerineetkisibildirilmemiştir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

ENCEFileaynızamandaherhangibirilaçözellikledeaşağıdabelirtilenlerialmadanönce

doktorveyaeczacınızadanışmalısınız.

Alüminyumveyamagnezyumiçerenantasitleri(mideyanmasıvemideağrısıiçin

kullanılanilaçlar)ENCEFileaynıandaalmayınız.Builaçlarıkullanmanız

gerekiyorsaENCEF'ibuilaçlarıalmadanenaz2saatönceveya2saatsonraalınız.

Probenesidböbreklerinizinilacıatmayeteneğiniazaltabilir.

DemirdesteklerivedemirlegüçlendirilmişbesinleriENCEFileaynıandaalmayınız.

BuilaçlarıkullanmanızgerekiyorsaENCEF'ibuilaçlarıalmadanenaz2saatönce

veya2saatsonraalınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3. ENCEFnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

lacınızıdoktorveyaeczacınızınanlattığışekildealınız.

ENCEF'in13yaşveüzeriyetişkinlerveergenlikçağındakigençlerdekullanımıaşağıda

belirtildiğigibidir:

Tümenfeksiyonlariçintoplamgünlükdoz600mg'dır.

Akciğeriltihabı(pnömoni):Gündeikikez300mg(10günsüreile)

Uzunsürelinefesalmagüçlüğüolanhastalardagöğüsenfeksiyonları:Gündeikikez300mg

(5-10günsüreile)veyagündebirkez600mg(10günsüreile)

Sinüsenfeksiyonları:Gündeikikez300mg(10günsüreile)veyagündebirkez600mg(10

günsüreile)

Boğaz/bademcikenfeksiyonları:Gündeikikez300mg(5-10günsüreile)veyagündebirkez

600mg(10günsüreile)

Ciltenfeksiyonları:Gündeikikez300mg(10günsüreile)

Uygulamayoluvemetodu:

Kapsülleribirbardaksuileağızdanalınız.

Değişikyaşgrupları:

Yaşlılardakullanımı:

Böbrekrahatsızlığıolmayanyaşlıhastalardadozayarlamasıgerekmemektedir.

4

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

BöbreklerindesorunolanyetişkinbirhastaysanızalmanızgerekenENCEFdozugündetek

doz300mg'dır.

Hemodiyalizuygulananbirhastaisenizalmanızgerekenbaşlangıçdozuikigündebir300mg

veya7mg/kg'dır.Hemodiyalizuygulamasıbittiktensonra300mgveya7mg/kg

uygulanmalıdır.Bunuizleyendozlarikigündebir300mgveya7mg/kgolmalıdır.

EğerENCEF'inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaENCEFkullandıysanız:

ENCEF'denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ENCEF'ikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

ENCEFiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

ENCEFiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkilerileilgiliherhangibirbilgiyoktur.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ENCEF'iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

%1hastadaveyadahafazlasındagörülebilenyanetkiler

shal

Vajinalmoniliyazis(Moniliacinsimantarlarınvajinadaoluşturduğumantarhastalığı)

Bulantı

Başağrısı

Karınağrısı

Vajinailtihabı

%1hastadandahaazındagörülebilenyanetkiler

Döküntü

Hazımsızlık

Gazabağlımide-bağırsaktaşişkinlik

Kusma

Dışkılamabozukluğu

Đş tahsızlık

5

Kabızlık

Sersemlik

Ağızkuruluğu

Kuvvetsizlik

Uykusuzluk

Vajinalakıntınınartışı

Moniliyazis(Moniliacinsimantarlarınoluşturduğumantarhastalığı)

Kaşıntı

Uykuhali

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"ĐlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. ENCEF'insaklanması

ENCEF'içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C'ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraENCEF'ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece-Đstanbul

Tel:02126929292

Faks:02126970024

6

Đ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKĐRDAĞ

Bukullanmatalimatıtarihindeonaylanmıştır.