EMULID

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EMULID PLUS JEL 50 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EMULID PLUS JEL 50 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Antiinflamatuar hazırlıkları, topikal kullanım için non-steroid

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699844341183
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-05-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

EMULİD PLUS jel

Cilt üzerineuygulanır.

Etkinmadde:Her birroll-on tüp %1 nimesulid ve%5 lidokain içerir.

Yardımcımadde(ler):Makrogol400,hidroksipropilselüloz,izopropilalkol,

kaprilokaproilmakrogolgliseridler.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksiziniçinreçete edilmiştir,başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. EMULİDPLUSnedir veneiçinkullanılır?

2. EMULİDPLUS’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. EMULİDPLUSnasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. EMULİDPLUS’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.EMULİD PLUSnedir veneiçinkullanılır?

EMULİDPLUS,etkinmaddeolaraknimesulidvelidokainiçermekteolup,topikal(deriye

sürülmeksuretiyleuygulanan)kullanılannonsteroidalantienflamatuvarilaçlarolarak

adlandırılan ilaçgrubunadahildir.

JelformundabirürünolanEMULİD

PLUSherbirroll-ontüpte%1nimesulidve%5

lidokain içerir.

EMULİDPLUS,50gramjeliçerenpolietilenroll-ontüpler(ucundadönentopolantüp)

içindekullanımasunulmaktadır.

EMULİD PLUS, aşağıdakihastalıklarıntedavisindeetkilidir;

Belağrısı(lumbago),eklemkireçlenmesi(osteoartrit),eklemiçevreleyenyumuşak

dokununiltihabı(periartrit),kaskirişiltihabı(tendinit),kas,kirişkılıfınıniltihabı

(tenosinovit),eklemçevresindekikeseleriniltihabı(bursit)vesporyaralanmalarıgibi

burkulmaveezilmenineşlikettiğiyumuşakdokuveeklemlerintravmatik,dejeneratifve

romatizmal hastalıkları

2.EMULİD PLUS’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

EMULİD PLUS’ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

EMULİDPLUS’ıniçeriğindebulunanetkinve/veyayardımcımaddelerdenherhangi

birinekarşı alerjinizvar ise,

Asetilsalisilikasitiçeren(aspirinvb.)ilaçlarveyanonsteroidalantienflamatuvarilaçlar

(NSAİİ)olarakadlandırılanilaçgrubunadahilolandiğerilaçlarsizdeastım,alerjikburun

akıntısı(rinit),cilttekızarıklıkvekaşıntı(ürtiker),gözkapakları,dışüremeorganları,

dudaklarvedilgibiyumuşakdokulardaşişme(anjiyoödem)veburuniçindeetoluşumuna

(nazal polip) neden oluyorsa,

Hamileliğinizin ilk veyason 3 aylık dönemindeisenizEMULİD PLUS’ı kullanmayınız.

EMULİD PLUS çocuklardakullanılmamalıdır.

EMULİD PLUS’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

EMULİDPLUS’ıgözlere,mukozalara(ağız,burungibibazıorganlarıniçyüzeylerini

kaplayandokular),enfeksiyonluciltbölgelerine,koltukaltınayadaderidekiaçıkyaralara

uygulamayınız. Kazaratemas ettiği takdirdederhal bolsu ileyıkayınız.

EMULİDPLUSkullanımınabağlıolarakuygulamabölgesindetahriş,kızarıklıkveya

kaşıntımeydanagelirseilacıkullanmayıdurdurunuzvedoktorunuzaveyabirhastaneye

başvurunuz.

EMULİD PLUS’ı gerektiğinden dahageniş alanlara, uzun süreileuygulamayınız.

EMULİDPLUS’ıuygulamaesnasındagiysilerinizletemasettirmeyiniz.Aksitakdirde

giysilerinizi boyayabilir. Bu durumgiysilerinyıkanmasıyla ortadan kalkar.

EMULİDPLUS’ısürdüktensonrauygulamabölgesinibandajlaveyaherhangibaşkabir

materyallekapatmayınız.

EMULİDPLUS’ı,deriyesürülmeksuretiyleuygulanan(topikal)diğerilaçlarileaynı

andakullanmayınız.

Lidokainözelliklegenişderiyüzeylerinevebilhassadaoklüzyonaltındauygulandığında

kalpritimbozukluktan,nefesalmazorluğu,komavehattaölümesebebiyetverebilir.

EMULİDPLUS’ı“Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar”kısmında

belirtildiğişekildekullandığınızdabuetkilerinoluşmasımuhtemeldeğildir.Doktorunuz

tarafından önerilendozvetedavi süresine harfiyen uyunuz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

EMULİD PLUS’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

EMULİD PLUS’ın uygulamayolu itibariyleyiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileliğinizinilkveson3aylıkdönemindeisenizEMULİDPLUS’ıkullanmayınız.

HamileliğinizindiğerdönemlerindeEMULİDPLUS’ıkullanıpkullanmayacağınızaancak

doktorunuzkararverebilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EMULİDPLUS’ınetkinmaddelerindenbiriolanlidokainannesütüneazmiktarda

geçmektedir.Diğeretkinmaddeolannimesulidinannesütünegeçipgeçmediği

bilinmemektedir. Bu nedenle emzirmedönemindekullanılması tavsiyeedilmemektedir.

EmzirmedönemindeEMULİD PLUS kullanımıkonusundadoktorunuzadanışınız.

EMULİD PLUS’ı emzirmeden öncegöğüs bölgesi üzerineuygulamayınız.

Araçvemakinekullanımı

EMULİD PLUS’ın araçvemakinekullanmayeteneğinizüzerindebilinen biretkisiyoktur.

EMULİD PLUS’ıniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

EMULİDPLUSiçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınızyoksabu

maddelerebağlıolumsuz bir etkibeklenmez.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Özellikleaşağıdabelirtilenilaçlardanherhangibirinikullanıyorsanızdoktorunuzuveya

eczacınızımutlakabilgilendiriniz.EMULİDPLUS’ıtopikalolarakkullanılandiğerilaçlarile

aynıandakullanmayınız.

Yüksektansiyon(hipertansiyon)vekalphastalıklarınıntedavisindekullanılanveetkin

maddeolarak propranolol isimlimaddeyi içeren ilaçlar

Mideveonikiparmakbağırsağıülserlerinintedavisindekullanılanveetkinmaddeolarak

simetidin isimlimaddeyiiçeren ilaçlar

Kalp ritim bozukluklarının tedavisindekullanılan ilaçlar(antiaritmik ilaçlar)

Epilepsi(sara)tedavisindekullanılanveetkinmaddeolarakfenitoinisimlimaddeyiiçeren

ilaçlar

Sakinleştiriciolarakkullanılanvebarbitüratlarolarakadlandırılanilaçgrubunadahilolan

ilaçlar

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.EMULİD PLUSnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

DoktorunuztarafındanbaşkabirşekildetavsiyeedilmediğitakdirdeEMULİDPLUS’ı

etkilenenbölgeyegünde3veya4kezuygulayınız.Uygulamasüresiiçindoktorunuza

danışınız.

Uygulama yoluvemetodu:

EMULİDPLUSyalnızcatopikalkullanımiçindir.EMULİDPLUS’ıetkilenenbölgeye

nazikçeuygulayınız.Tedavisırasındabandajlamaveyakapatma(oklüzyon)uygulamayınız.

Etkilenen bölgeyeEMULİDPLUS’ı kuvvetli bir şekildeovarak sürmeyiniz.

EMULİD PLUS koltuk altınauygulanmamalıdır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

EMULİD PLUS 12yaşından küçük çocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılariçin özel kullanım önerisiyoktur.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:Ağırböbrekvekaraciğeryetmezliğinizvarise,EMULİD

PLUS dikkatlicevedoktorunuzun gözetimialtındakullanılmalıdır.

EğerEMULİDPLUS’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaEMULİD PLUSkullandıysanız:

EMULİDPLUS’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

EMULİD PLUS’ıkullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

EMULİD PLUSiletedavi sonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

EMULİD PLUS tedavisisonlandırıldığında herhangi bir olumsuzetkioluşması beklenmez.

4.Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiEMULİDPLUS’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,EMULİDPLUS’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ciddideri döküntüleri

Yüz, dudaklar, dilveboğazdaşişme, nefes almagüçlüğü

Kalpritmindebozuklukvekalbegelenkanakımınınortadankalmasısonucukalbin

durması (kardiyovasküler kollaps)

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinEMULİDPLUS’akarşıciddialerjinizvar

demektir. Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Bilinç kaybı

Zaman,yervekişilerleilgiliolarakçevreyialgılamavedeğerlendirmeyeteneğinin

bozulması (konfüzyon)

Kan basıncındadüşme, kalp atışınınyavaşlaması (bradikardi)

Kulak çınlaması

Bulanık veyaçiftgörme

Üşüme, titreme

Sinirlilik,tedirginlik, öfori

Uyku hali

Bunlarınhepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Uygulamabölgesinde;

Hafifveyaortaşiddettecilt tahrişi

Kızarıklık(eritem)

Kaşıntı

Pullanma

Deri döküntüsü

BunlarEMULİD PLUS’ın hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.EMULİD PLUS'ınsaklanması

EMULİDPLUS’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonraEMULİDPLUS’ıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizEMULİDPLUS’ı

kullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

VEMİlaçSan. veTic.A.Ş.

Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok. No: 3/2

Çankaya/ Ankara

Telefon : (0312)42743 57-58

Üretimyeri:

VEMİlaçSan. veTic.A.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi

KaraağaçMah.Fatih Blv.No:38

Kapaklı/ TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı20/10/2015tarihindeonaylanmıştır.

Bu ürünle ilgili güvenlik uyarısı bulunmamaktadır.