EMOCLOT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EMOCLOT DI FAKTOR VIII 1000 IU 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Turuncu
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EMOCLOT DI FAKTOR VIII 1000 IU 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • pıhtılaşma faktörü VIII

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699650981993
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

EMOCLOT1000IU/10mLIVinfüzyoniçinliyofilizetoziçerenflakon

Damariçineuygulanır.

Etkinmadde:DondurularakkurutulmuşinsanplazmakaynaklıpıhtılaşmaFaktörVIII1000

IU.EMOCLOT‘nınspesifikaktivitesiyaklaşık80IU/mgproteindir.

Yardımcımaddeler:Tribaziksodyumsitrat,sodyumklorür,glisin,kalsiyumklorür,

enjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizde,doktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. EMOCLOTnedirveneiçinkullanılır?

2. EMOCLOT‘ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. EMOCLOTnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. EMOCLOT‘ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.EMOCLOTnedirveneiçinkullanılır?

EMOCLOT kullanılmadanöncesulandırılanenjeksiyonlukçözeltidirve

antihemorajiklergrubundanolankankoagülasyonFaktörVIII’dir.

EMOCLOTenjeksiyoniçintozveçözücüiçerir.ToziçerentipIelastomerkapaklı

nötraltipIcamflakon;çözücüiçerentipIelastomerkapaklınötraltipIcamflakon;

pirojensiz,steril,tekkullanımlıkset,sulandırmaiçinüçyollutıbbicihaz,enjeksiyon

içinbirşırıngavePVCtüplükelebekiğnesiiçerir.

EMOCLOT,hemofiliAhastalarında(konjenitalfaktörVIIIyetmezliği)kanamanın

profilaksivetedavisinde,edinilmişfaktörVIIIyetmezliğinde,faktörVIII’ekarşı

antikorgelişmişhemofilihastalarınıntedavisindekullanılır.

2

2.EMOCLOT’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

EMOCLOTinsankanıplazmasındaneldeedilmektedir.Bunedenlepekçokinsanınkanı

toplanmaktavebukanlarınplazmasındanyararlanılmaktadır.Eğerkanıtoplanankişiler

yeterincearaştırılmazvebukişilerinkanındabazıvirüstestleriyapılmaziseeldeedilecek

ürünlerdehastalıkyapıcıetkenlerinbulunmasıihtimalibelirecektir.Butürürünlerinetkeni

taşımariskikanıtoplanankişileringözlenmesi,bazıvirüsetkenlerininyapılmasıvevirüslerin

plazmadanuzaklaştırılmasıylaazaltılabilmektedir.Ancaktümbuönlemlererağmen,insan

kanıplazmasındaneldeedilenürünlerenfeksiyonbulaştırmariskitaşıyabilmektedir.

nsanplazmasındanyapılanürünler,virüslerveteorikolarak,delidanahastalığı(Creutzfeldt-

Jacobhastalığı)gibi,çeşitlihastalıklarayolaçabilenenfeksiyonyapıcıajanlariçerebilirler.Bu

tipürünlerinenfeksiyonyapıcıajanlarıbulaştırmariski,plazmaverenlerinbelirlivirüslere

öncedenmaruzkalıpkalmadığınınizlenmesi,belirlivirüsenfeksiyonlarınınhâlihazırda

varlığınıntestedilmesivebelirlivirüslerinyokedilmesive/veyainaktivasyonuile

azaltılmıştır.Bütünbuönlemlererağmen,buürünlerhalapotansiyelolarakhastalık

bulaştırabilirler.Ayrıca,henüzbilinmeyenenfeksiyonyapıcıajanlarınbuürünleriiçerisinde

bulunmaihtimalimevcuttur.Kanveyaplazmaürünleriinfüzyonuuygulananbireylerdebaşta

HepatitColmaküzereHIV,HepatitB,HepatitCvirüsügibizarflıvirüsleriçinveHepatitA

virüsüveparvovirüsB19gibizarfsızvirüslerinviralenfeksiyonlarınınbelirtivesemptomları

gelişebilir.

Tümbuönlemlererağmen,insankanıplazmasındaneldeedilenürünlerenfeksiyon

bulaştırmariskitaşıyabilmektedir.BunedenleEMOCLOT’ıkullandıktansonradabuürünün

serinumarasınıvekayıtlarınıdikkatlicesaklayınız.EMOCLOTflakonubirkezkullanınız.

Aynıflakonuikincibirkezkullanmayınızveyabaşkainsanlarakullandırmayınız.

EMOCLOT’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

EMOCLOT’ınetkinmaddesineveyaherhangibiryardımcımaddesinekarşıaşırı

duyarlılığınızvarsa

Builacıkullanmayınızvebudurumunuzudoktorunuzamutlakabildiriniz.

EMOCLOT’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

EMOCLOT’akarşıduyarlılıkveyaalerjişüphesivarsa

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

6yaşındandahaküçükçocuklardaEMOCLOTkullanımınınönerilmesiileilgiliyeterliveri

bulunmamaktadır.

EMOCLOT’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

Damariçineuygulandığındanaçveyatokkullanılabilir.

3

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EMOCLOThamilelikdönemindekesingereksinimolduğutakdirdekullanılabilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EMOCLOT,emzirmedönemindekesingereksinimolduğutakdirdekullanılabilir.

Araçvemakinekullanımı

EMOCLOT’ınaraçvemakinekullanımıüzerineetkisigözlenmemiştir.

EMOCLOT’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

EMOCLOT,66.0mgsodyumklorüriçerir.Budurumkontrollüsodyumdiyetindeolan

hastalariçingözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BugünekadarinsanplazmakaynaklıFaktörVIIIkonsantratınındiğerilaçlarlaetkileşimleri

bildirilmemiştir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.EMOCLOTnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

‘Doktorunuzhastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.’

Uygulamayoluvemetodu:

Damariçine(intravenöz)uygulanır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

EMOCLOT’ın6yaşındandahaküçükçocuklardakullanımınınönerilmesiileilgiliyeterli

veribulunmamaktadır.

Yaşlılardakullanımı:

EMOCLOT’ınyaşlılardakullanımınailişkinveribulunmamaktadır.

4

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

EMOCLOT’ınböbrek/karaciğeryetmezliğiolanhastalardakullanımınailişkinveri

bulunmamaktadır.

Eğeretkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuzveya

eczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaEMOCLOTkullandıysanız:

EMOCLOT’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

EMOCLOT’ıkullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

EMOCLOTiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Herhangibirveribulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiEMOCLOT’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,kullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuza

bildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kalpatımımınhızlanması

Hırıltılısolunum

Cilttedöküntülerveyakaşıntı

Göğüstesıkışmahissi

Titreme

Ateşyükselmesi

Bunlarhepsiçokciddiyanetkilerdir.Görülmesıklığıseyrektir.

-Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinkarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbi

müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizhemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Başağrısı

Karıncalanmahissi

5

Tansiyondüşüklüğü

Sıcakbasması

Alerjikreaksiyonlar

Huzursuzlukhissi

Bulantı

Kusma

Bunlarhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

Enjeksiyonyerindeyanmavekaşıntı

Bunlarhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.EMOCLOT’ınsaklanması

EMOCLOT ’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

Buzdolabındasaklayınız(2°C-8°C).Dondurmayınız.Donmuşürünüçözüptekrardan

kullanmayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

AmbalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraEMOCLOT ’ıkullanmayınız.

Eğerürünve/veyaambalajındabozuklukfarkedersenizEMOCLOT’ıkullanmayınız.

ÇevreyikorumakamacıylakullanmadığınızEMOCLOT ’ışehirsuyunaveyaçöpeatmayınız.

Bukonudaeczacınızadanışınız.

Ruhsatsahibi:

OnkoİlaçSan.veTic.A.Ş.

KoşuyoluCad.No:34,34718Kadıköy/İSTANBUL

Tel:(0216)5449000

Faks:(0216)5455992

e-mail:info@onkokocsel.com

ÜretimYeri:

KedrionS.p.A.Loc.AiConti,55051CastelvecchioPascoli,Barga(Lucca).

Bukullanmatalimatı14/11/2011tarihindeonaylanmıştır.

6

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUÜRÜNÜUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİ

ÇİNDİR

Tedavihemofilitedavisindedeneyimlibiruzmantarafındanbaşlatılmalıdır.Ürün,intravenöz

yoldanenjeksiyonveyayavaşinfüzyonşeklindeuygulanır.Yerinekoymatedavisinindozuve

süresi;FaktörVIIIeksikliğininşiddetine,kanamanınyeriveönemiilehastanınklinik

durumunabağlıdır.

UygulananFaktörVIIIünitesininsayısı,faktörVIIIürünleriiçinGüncelolanWHO

standartlarınabağlıolarakUluslararasıBirimler’debelirtilmiştir.PlazmadakiFaktörVIII

aktivitesiyüzdeolarak(normalinsanplazmasınagöre)yadaUluslararasıBirimde

(PlazmadakifaktörVIIIiçinUluslararasıStandart’agöre)belirtilmiştir.Birünite(IU)Faktör

VIIIaktivitesi1mLnormalinsanplazmasındabulunanFaktörVIIImiktarınaeşdeğerdir.

GerekliFaktörVIIIdozu1IU/kgFaktörVIII’inplazmaFaktörVIIIdüzeyini%1.5-2

yükselttiğişeklindekiampirikbilgiesasalınarakhesaplanır.

Gereklidozaşağıdakiformülkullanılaraktayinedilir:

GerekliÜnite=Vücutağırlığı(kg)xistenenFaktörVIIIartışı(%)x(karşılıklıgözlenengeri

alınım)

Uygulanacakmiktarveuygulamasıklığıhervakadadaimakliniketkinliğegöreizlenmelidir.

AşağıdakikanamaşekillerindeFaktörVIIIaktivitesi,ilgilidönemsüresincebelirtilenplazma

aktiviteseviyelerinin(normalinyüzdesiolarak)altınadüşmemelidir.

Aşağıdakitabloepisodlarveameliyatkanamalarındadozlamakılavuzuolarakkullanılabilir.

KanamaDerecesi/ Gerekli Dozlarınsıklığı(saat)/

CerrahiprosedürplazmaFaktörVIIITedavininsüresi(gün)

tipi aktivitesi(%)(IU/dL)

Kanama

Erkenhemartrozis, Her12-24saattetekrarlanır.Enaz1gün,

Kaskanamasıyadaoralkanama 20-40 ağrıileoluşankanamaçözülünceyeyada

iyileşmesağlanıncayakadar

Dahabüyükhemartrozis, 30-60 İ nfüzyon3-4günyadadahafazla

Kaskanamasıyadahematom süreyle, ağrı ve akut yetersizlik

çözülünceye kadarher12-24saattebirtekrarlanmalı

Hayatıtehditedenkanamalar60-100 İ nfüzyonher8-24saattebirtehlike

geçinceyekadartekrarlanmalıdır.

Ameliyat

Minör

Dişçekimidahil30-60 24saattebir,iyileşmegerçekleşinceye

kadar,enaz1günsüresince.

7

Majör 80-100

nfüzyon,yeterliyaraiyileşmesioluncaya

(prevepostoperatif)kadarher8-24saattebirtekrarlanmalıdır,

dahasonrafaktörVIIIaktivitesi%30dan

%60(30IU/dL–60IU/dL)değişinceye

kadarenaz7günsüresincetedaviye

devamedilir.

Tedavisüresince,uygulanacakdozunvetekrarlayaninfüzyonlarınsıklığınınbelirlenmesi

içinyeterliFaktörVIIIseviyesininbelirlenmesiönerilir.Majörameliyatdurumunda,yerine

koymatedavisininpıhtılaşmaanalizi(plazmafaktörVIIIanalizi)yoluylatamolaraktakibi

arttır.Herbirhastanınfarklıseviyelerdeinvivogerialınımvefarklıyarı-ömürler

gösterecekşekildefaktörVIII’ecevabıfarklıolabilir.

Profilaksi

AğırhemofiliAhastalarındakanamayakarşıuzunvadeliprofilaksiiçinvücutağırlığı

kilobaşına20-40IUFaktörVIIIdoz,2-3günaraylaverilmelidir.Bazıvakalardavebilhassa

gençhastalarda,aralarındahakısayadadozlarındahayüksektutulmasıgerekebilir.

EMOCLOT’ın6yaşındanküçükçocuklardakullanımınadairmevcutverileryeterlideğildir.

FaktörVIII’ekarşıantikoru(inhibitör)gelişmişhastalartakipedilmelidir.Eğerbeklenen

FaktörVIIIaktivitesiplazmaseviyelerineulaşılmazsa,yadakanamauygunbirdozile

kontrolaltınaalınamazsa,birFaktörVIIIinhibitörününolupolmadığınısaptamakiçinbirtest

yapılmalıdır.YüksekinhibitörseviyelihastalardafaktörVIIItedavisietkiliolmayabilirve

diğerterapötiktercihlerdüşünülmelidir.Bugibihastalarıntedavisihemofilihastaların

tedavisindedeneyimliuzmanlarayönlendirilmelidir.

Uygulamaşekli:

Flakoniçeriğindekitozhaldekietkenmaddeaşağıdaanlatıldığışekildeçözündürülür.

Ürün,intravenözyoldanenjeksiyonveyayavaşinfüzyonşeklindeuygulanır.

ntravenözenjeksiyonyapılıyorsa,nabızhızlandığıtakdirdeenjeksiyonuyavaşlatmakyada

durdurmaksuretiyleuygulamanınbaşında3-5dakikasüreilehastanınnabzınıntakipedilmesi

önerilir.

Uygulamanınhızıherbirhastaiçindeğerlendirilmelidir.

Tozunçözücüilerekonstitüeedilmesi,

Tozhaldeetkenmaddeiçerenflakonveçözücüyüodasıcaklığınagetirin;

Tozetkenmaddeiçerenflakonveçözücüflakonunkabınıçıkartın;

İkiflakontıpasınınyüzeyinialkoliletemizleyin;

Başlığısıyırarakaparatınambalajınıaçın;içkısmadokunmamayadikkatedin(Şekil

A);

Aparatıambalajındançıkarmayın;

8

Aparatkutusunubaşaşağıçevirinveçözücüflakontıpasınadoğruplastiksivriucu

yerleştirin(ŞekilB);

Aparatıserbestbırakmakiçinaparatkutusununkenarınıtutunveçekin(ŞekilC);

Aparatıçözücüflakonunabağlıbırakın;sistemitersçevirinböyleceçözücüflakonu

aparatınüstündeolur;

Tozflakontıpasınadoğrudiğersivriuçluplastiğiyerleştirin;tozflakondakivakum,

çözücüyütozflakonuniçineçekecektir(ŞekilD);

Çözünmetamamlanıncayakadaryavaşçaçalkalayınız(ŞekilE);ürününtamamen

çözündüğündeneminolun,diğertürlüetkenmaddeaparatınfiltresinden

geçmeyecektir.

ekilA ŞekilB

ekilC

ekilD

ekilE

Sulandırmasüresi3dakikadandahakısadır.

Çözücüsıcaksubanyosuiçindeısıtılarak,flakonusulandırdıktansonra37 o

C’ninüstünde

olmamakkaydıylaısıtmayadevamederekliyofilizemaddenindahaçabukçözülmesi

sağlanabilir.

Eğertoztamamençözülmezsefiltrasyonsırasındaaktivitekaybıolur.Flakonuniç

yüzeylerineçözücününyavaşçaakmasısağlanarakköpükoluşumuönlenir.

Çözeltininuygulanması

Çözeltiberrakveyahafifopelesan.

Ürünsulandırmadansonraazmiktardaküçüktanecikveyapartiküliçerebilir.

Çözeltidekatıparçacıkolupolmadığınıveyauygulamadanöncerenginindeğişip

değişmediğiniinceleyin.Bulanıkveyatortuolançözeltilerikullanmayınız.

Rekonstitüeçözeltiyiiçerentozflakonadoğruaparatkapağınıçekinveonukaplayan

kabıuzaklaştırın(ŞekilF);

Şırıngayıhavailedoldurun,pistonugeriçekin,aparatatutturunvehavayırekonstitüe

çözeltiyiiçerentozflakonuniçineenjekteediniz(ŞekilG);

Pistonubırakın,sistemitersçevirinböylecetozflakonuaparatınüstündedirve

yavaşçapistongeriçekilerekkonsantreşırınganıniçineçekilir(ŞekilH);

Kapağıyavaşçaorijinaldurumunaçevirinveşırıngayıçıkartın.

Şırıngayakelebekiğnesiniyerleştirinveintravenözolarakinfüzeveyayavaşçaenjekte

edilir.

9

ekilF ŞekilG ŞekilH

Flakonlarbirkereaçıldıktansonra,içerikderhalkullanılmalıdır.

Sulandırılançözeltiveşırınganıniçinetransferedilenderhalkullanılmalıdır.

Flakoniçeriğitekbiruygulamaiçinkullanılmalıdır.

Etiketüzerindebelirtilmişolansonkullanmatarihigeçmişürünkullanılmamalıdır.Artakalan

kullanılmamışçözeltiuygunbirşekildeyokedilmelidir.

30-11-2018

Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until November 2018)

Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until November 2018)

Published on: Thu, 29 Nov 2018 This update on the African swine fever (ASF) outbreaks in the EU demonstrated that out of all tested wild boar found dead, the proportion of positive samples peaked in winter and summer. For domestic pigs only, a summer peak was evident. Despite the existence of several plausible factors that could result in the observed seasonality, there is no evidence to prove causality. Wild boar density was the most influential risk factor for the occurrence of ASF in wild boar. In th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-11-2018

EFSA Scientific Colloquium 24 – 'omics in risk assessment: state of the art and next steps

EFSA Scientific Colloquium 24 – 'omics in risk assessment: state of the art and next steps

Published on: Tue, 27 Nov 2018 In recent years, the development of innovative tools in genomics, transcriptomics, proteomics and metabolomics (designated collectively as 'omics technologies) has opened up new possibilities for applications in scientific research and led to the availability of vast amounts of analytical data. The interpretation and integration of 'omics data can provide valuable information on the functional status of an organism and on the effect of external factors such as stressors. T...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

27-11-2018

Database of processing techniques and processing factors compatible with the EFSA food classification and description system FoodEx 2 Objective 1: Compendium of Representative Processing Techniques investigated in regulatory studies for pesticides

Database of processing techniques and processing factors compatible with the EFSA food classification and description system FoodEx 2 Objective 1: Compendium of Representative Processing Techniques investigated in regulatory studies for pesticides

Published on: Mon, 26 Nov 2018 EFSA is conducting pan‐European dietary exposure and risk assessments related to actual levels of pesticide residues in food commodities. These assessments use the pesticide occurrence data generated under the official monitoring programs of Member States, the consumption data from EFSA's comprehensive food consumption database and pesticide‐specific information such as processing factors. Currently no harmonised list of processing factors is available within Europe and wo...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

27-11-2018

Database of processing techniques and processing factors compatible with the EFSA food classification and description system FoodEx 2 Objective 3: European database of processing factors for pesticides in food

Database of processing techniques and processing factors compatible with the EFSA food classification and description system FoodEx 2 Objective 3: European database of processing factors for pesticides in food

Published on: Mon, 26 Nov 2018 EFSA is conducting pan‐European dietary exposure and risk assessments related to actual levels of pesticide residues in food commodities. These assessments use the pesticide occurrence data generated under the official monitoring programs of Member States, the consumption data from EFSA's comprehensive food consumption database and pesticide‐specific information such as processing factors. Currently no harmonised list of processing factors is available within Europe and wo...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

27-11-2018

Database of processing techniques and processing factors compatible with the EFSA food classification and description system FoodEx2 related to pesticide residues Objective 2: Linking the processing techniques investigated in regulatory studies with the E

Database of processing techniques and processing factors compatible with the EFSA food classification and description system FoodEx2 related to pesticide residues Objective 2: Linking the processing techniques investigated in regulatory studies with the E

Published on: Mon, 26 Nov 2018 In the framework of the project ‘Database of processing techniques and processing factors compatible with the EFSA food classification and description system FoodEx2’ a compendium of representative processing techniques was prepared as a result of Objective 1. In Objective 2 the food / feed items and processes as described in the compendium of Objective 1 were coded using the FoodEx2 coding system. The coding covers the raw agricultural commodities and the food / feed item...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for chickens for fattening

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for chickens for fattening

Published on: Tue, 20 Nov 2018 The feed additive Monteban® G100, containing the active substance narasin, an ionophore anticoccidial, is intended to control coccidiosis in chickens for fattening at a dose of 60–70 mg/kg complete feed. Narasin is produced by fermentation. Limited data on the taxonomic identification of the production strain did not allow the proper identification of strain NRRL 8092 as Streptomyces aureofaciens. The FEEDAP Panel cannot conclude on the absence of genetic determinants for ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food

Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food

Published on: Tue, 20 Nov 2018 The European Commission asked EFSA for a scientific opinion on the risks for animal and human health related to the presence of dioxins (PCDD/Fs) and DL‐PCBs in feed and food. The data from experimental animal and epidemiological studies were reviewed and it was decided to base the human risk assessment on effects observed in humans and to use animal data as supportive evidence. The critical effect was on semen quality, following pre‐ and postnatal exposure. The critical s...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-11-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for picolinafen

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for picolinafen

Published on: Fri, 16 Nov 2018 The applicant BASF Agro B.V. submitted a request to the competent national authority in Germany to evaluate the confirmatory data that were identified for picolinafen in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the data gaps, a new validated analytical method for enforcement of the residue in dry/high starch‐, high water content‐, high acid content‐ and high oil content commodities ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-11-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin

Published on: Thu, 15 Nov 2018 The applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in Germany to evaluate the confirmatory data that were identified for pyraclostrobin in the framework of the MRL review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the data gaps, residues trials supporting the existing use of pyraclostrobin on table grapes authorised in southern EU Member States and an analytical method for analysing residues of pyraclostrobin in ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

14-11-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for cyazofamid

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for cyazofamid

Published on: Tue, 13 Nov 2018 The applicant ISK Biosciences Europe N.V. submitted a request to the competent national authority in France to evaluate the confirmatory data that were identified in the framework of the MRL review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. The data gap which was related to information on freezer storage conditions for the residue trials reported on potatoes, tomatoes and cucurbits with edible and inedible peel was considered satisfactorily addressed...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

13-11-2018

The importance of vector abundance and seasonality

The importance of vector abundance and seasonality

Published on: Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0100 This joint ECDC‐EFSA report assesses whether vector count data (abundance) and the way these change throughout the year (seasonality) can provide useful information about vector‐borne diseases epidemiological processes of interest, and therefore, whether resources should be devoted to collecting such data. The document also summarises what measures of abundance and seasonality can be collected for each vector group (mosquitoes, sandflies, midges and ticks), ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

8-11-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new efforts to strengthen FDA’s expanded access program

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new efforts to strengthen FDA’s expanded access program

The FDA is committed to the expanded access program which provides a pathway for patients to gain access to investigational drugs, biologics and medical devices for serious diseases and life-threatening conditions outside of clinical trials when no comparable or satisfactory approved alternative therapy options are available.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-11-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim‐methyl

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim‐methyl

Published on: Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0100 The applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in Belgium to evaluate the confirmatory data that were identified for kresoxim‐methyl in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the confirmatory data requirement, a new study on the storage stability of kresoxim‐methyl residues in animal matrices was submitted. The data gap was considered ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

23-10-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pendimethalin

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pendimethalin

Published on: Mon, 22 Oct 2018 00:00:00 +0200 The applicant BASF Agro BV submitted a request to the competent national authority in the Netherlands to evaluate the confirmatory data that were identified in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the data gaps, residue trials on strawberries, onions, garlic, tomatoes, peppers, cucumbers, artichokes, leeks and rape seeds were submitted. The data gaps are considere...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-10-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for dimethomorph

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for dimethomorph

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 The applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in Germany to evaluate the confirmatory data that were identified for dimethomorph in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. The submitted residue data on raspberries were satisfactorily addressing the data gaps on raspberries and blackberries. Considering the new information provided, it is appropri...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-10-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen‐ethyl

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen‐ethyl

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 The applicant, Nichino Europe Co. Ltd., submitted application request to the competent national authority in the Netherlands to evaluate confirmatory data that were identified for pyraflufen‐ethyl in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. The submitted data were sufficient to confirm the MRLs for citrus fruits, tree nuts, pome fruits, stone fruits, table and wine grapes, curra...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-10-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for teflubenzuron

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for teflubenzuron

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 The applicant BASF Agro BV submitted a request to the competent national authority in United Kingdom to evaluate the confirmatory data that were identified for teflubenzuron in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the data gaps, a new metabolism study on leafy crops, a study investigating the nature of residues under standard hydrolytic conditions and a validated ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-9-2018

Spodoptera frugiperda partial risk assessment

Spodoptera frugiperda partial risk assessment

Published on: Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0200 EFSA was asked for a partial risk assessment of Spodoptera frugiperda for the territory of the EU focussing on the main pathways for entry, factors affecting establishment, risk reduction options and pest management. As a polyphagous pest, five commodity pathways were examined in detail. Aggregating across these and other pathways, we estimate that tens of thousands to over a million individual larvae could enter the EU annually on host commodities. Instigat...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Explanatory note on the determination of newly expressed protein levels in the context of genetically modified plant applications for EU market authorisation

Explanatory note on the determination of newly expressed protein levels in the context of genetically modified plant applications for EU market authorisation

Published on: Mon, 20 Aug 2018 00:00:00 +0200 Genetically modified organisms are subject to a risk assessment and regulatory approval before entering the European market. According to legislation (Directive 2001/18/EC, Regulation (EC) No 1829/2003 and Regulation (EU) No 503/2013) and the EFSA guidance documents on the risk assessment of food and feed from genetically modified (GM) plants and on the environmental risk assessment of GM plants, applicants need to perform a molecular characterisation of any...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

8-5-2018

Neurovascular Stents Used for Stent-Assisted Coiling (SAC): Letter to Health Care Providers - Recommendations Associated With the Use of These Devices in the Treatment of Unruptured Brain Aneurysms

Neurovascular Stents Used for Stent-Assisted Coiling (SAC): Letter to Health Care Providers - Recommendations Associated With the Use of These Devices in the Treatment of Unruptured Brain Aneurysms

The FDA has received reports associated with the use of these devices in the treatment of unruptured brain aneurysms that suggest some events of peri-procedural stroke and/or death may have been related to procedural risks or patient selection related factors. These factors include patients who had serious co-morbidities resulting in a reduced life expectancy, or who were intolerant to required anticoagulation or anti-platelet therapy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

EU/3/18/2085 (Rigenerand S.r.l.)

EU/3/18/2085 (Rigenerand S.r.l.)

EU/3/18/2085 (Active substance: Autologous human adipose perivascular stromal cells genetically modified to secrete soluble tumour necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7794 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/110/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2080 (Freeline Therapeutics Ltd)

EU/3/18/2080 (Freeline Therapeutics Ltd)

EU/3/18/2080 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector serotype S3 containing codon-optimised expression cassette encoding human coagulation factor IX variant) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7281 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/127/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2079 (Spark Therapeutics Ireland Ltd)

EU/3/18/2079 (Spark Therapeutics Ireland Ltd)

EU/3/18/2079 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector containing a bioengineered capsid and a codon-optimised expression cassette to drive the expression of the SQ form of a B-domain deleted human coagulation factor VIII) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7280 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/104/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Coagadex (Bio Products Laboratory Ltd)

Coagadex (Bio Products Laboratory Ltd)

Coagadex (Active substance: human coagulation factor X) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5772 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3855/II/07

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2061 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2061 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2061 (Active substance: Autologous glioma tumour cells treated with antisense molecule directed against the insulin-like growth factor type 1 receptor) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5739 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/049/18

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (Active substance: Tasonermin (Tumor Necrosis Factor alfa-1a)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5699 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/206/T/40

Europe -DG Health and Food Safety

23-8-2018

EU/3/18/1979 (Bayer AG)

EU/3/18/1979 (Bayer AG)

EU/3/18/1979 (Active substance: Human monoclonal IgG2 antibody against tissue factor pathway inhibitor) - Corrigendum - Commission Decision (2018)1246 of Thu, 23 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

15-8-2018

Scientific guideline: Draft guideline on similar biological medicinal products containing recombinant granulocyte-colony stimulating factor (rG-CSF) - Revision 1, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on similar biological medicinal products containing recombinant granulocyte-colony stimulating factor (rG-CSF) - Revision 1, draft: consultation open

The proposed guideline will replace annex to guideline on similar medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: Non-Clinical and Clinical Issues - Guidance on similar medicinal products containing recombinant granulocyte-colony stimulating factor, EMEA/CHMP/BMWP/31329/2005

Europe - EMA - European Medicines Agency

2-8-2018

EU/3/14/1351 (Kyowa Kirin Holdings B.V.)

EU/3/14/1351 (Kyowa Kirin Holdings B.V.)

EU/3/14/1351 (Active substance: Recombinant human monoclonal IgG1 antibody for fibroblast growth factor 23) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5289 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/133/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (Active substance: Allogeneic T cells genetically modified with a retroviral vector encoding for a truncated form of the human low affinity nerve growth factor receptor (?LNGFR) and the herpes simplex I virus thymidine kinase (HSV-TK Mut2)) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5118 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2801/R/10

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2040 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2040 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2040 (Active substance: Recombinant human placental growth factor) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4185 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/035/18

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/17/1874 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1874 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1874 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector serotype 6 encoding the B-domain-deleted human factor VIII) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4099 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

2-6-2018

EU/3/14/1350 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/14/1350 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/14/1350 (Active substance: Recombinant human monoclonal antibody of the IgG1 kappa class against human macrophage colony-stimulating factor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3630 of Sat, 02 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/107/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2015 (Baxalta Innovations GmbH)

EU/3/18/2015 (Baxalta Innovations GmbH)

EU/3/18/2015 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 8 containing a functional copy of the codon-optimised F8 cDNA encoding the B-domain deleted human coagulation factor VIII) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3382 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/18

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/16/1817 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1817 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1817 (Active substance: Human donor haematopoietic stem and progenitor cells that have been treated ex vivo with the protein transduction domain of the HIV-1 transactivation protein fused to MYC transcription factor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3143 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/191/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/14/1305 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/14/1305 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/14/1305 (Active substance: Humanised recombinant monoclonal antibody against epidermal growth factor receptor conjugated to maleimidocaproyl monomethylauristatin F) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3022 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/065/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

6-4-2018

EU/3/12/1072 (Le4D Limited)

EU/3/12/1072 (Le4D Limited)

EU/3/12/1072 (Active substance: Encapsulated human retinal pigment epithelial cell line transfected with plasmid vector expressing human ciliary neurotrophic factor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2008 of Fri, 06 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/160/11/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1999 (uniQure Biopharma B.V.)

EU/3/18/1999 (uniQure Biopharma B.V.)

EU/3/18/1999 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector containing a codon-optimized Padua derivative of human coagulation factor IX cDNA) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1888 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/232/17

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/15/1595 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/15/1595 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/15/1595 (Active substance: Live attenuated Listeria monocytogenes bioengineered with a chimeric human epidermal growth factor receptor 2 fused to a truncated form of the Lm protein listeriolysin O) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1819 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/162/15/5T/01

Europe -DG Health and Food Safety

8-3-2018

Human coagulation factor VIII

Human coagulation factor VIII

Human coagulation factor VIII (Active substance: Human coagulation factor VIII) - Corrigendum - Commission Decision (2017)7630 of Thu, 08 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety