EMETRIL 1 MG FILM TABLET, 10 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EMETRIL 1 MG FILM TABLET, 10 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EMETRIL 1 MG FILM TABLET, 10 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • granisetron

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 229/95
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 11-03-2011
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

000253-TR-EMT-09-1-02

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

EMETRİL

1 mg Film Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin

madde:

film

tablet

granisetrona

eşdeğer

miktarda

granisetron

hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat

71.18 mg

Sodyum nişasta glikolat

2 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film tablet.

Beyaz renkli, oblong, film kaplı tabletler.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

EMETRİL, sitostatik tedaviye (radyoterapi veya kemoterapi) bağlı olarak ortaya çıkan

akut ve gecikmiş bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Kemoterapiye bağlı bulantı ve

kusma

- Yetişkinler: Kemoterapiyi takiben günde iki kez bir tablet (1 mg) veya 2 mg günde bir

kez bir haftaya kadar kullanılır. Başlangıç EMETRİL dozu terapiye başlamadan bir

saat içinde alınmalıdır.

Radyoterapiye bağlı bulantı ve kusma

-

Yetişkinler: Radyoterapiyi takiben bir haftaya kadar günde bir kez 2 mg. Başlangıç

EMETRİL dozu terapiye başlamadan bir saat içinde alınmalıdır.

-

Çocuklar:

Çocuklarda

radyoterapi

kaynaklı

bulantı

kusmaların

önlenmesi

tedavisinde EMETRİL kullanımını önermek için yeterli bilgi bulunmamaktadır.

000253-TR-EMT-09-1-02

Uygulama şekli:

Ağızdan alınan tabletler bir miktar suyla bütün olarak yutulur.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği:

Hepatik yetmezliği olan hastalarda, yükselen bir yan etki insidansı olduğuna dair kanıt

bulunmamaktadır. Kinetiği baz alınarak, doz ayarlamasına gerek yokken, granisetron bu

hasta

grubunda

belli

dikkatle

kullanılmalıdır

(Bkz.

Bölüm

Farmakokinetik

özellikler).

Pediyatrik popülasyon:

Granisetronun

çocuklarda

kullanımına

ilişkin

güvenlilik

etkililik

verileri

bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

Doz ayarlaması gerekmez.

4.3 Kontrendikasyonlar

Granisetron veya diğer yardımcı maddelerden (Bkz. Bölüm 6.1

Yardımcı maddelerin

listesi)

herhangi

birine

karşı

aşırı

duyarlılığı

olduğu

bilinen

hastalarda

kullanımı

kontrendikedir.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Diğer

5-HT

antagonistlerde

olduğu

gibi,

granisetron

kullanan

hastalarda

değerlerinde QT uzamasını da içeren değişiklikler rapor edilmiştir. Bu değişiklikler,

önceden

aritmisi

veya kardiyak

ileti bozuklukları

olan hastalarda klinik sonuçlara

sebep olabilmektedir. Bu nedenle, kardiyotoksik kemoterapi alan ve/veya eş zamanlı

elektrolit anormallikleri olan kardiyak komorbiditeli hastalarda dikkatli olunmalıdır.

5-HT

antagonistlerde

(örneğin;

dolasetron,

ondansetron)

çapraz

duyarlılık

raporlanmıştır.

Uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş

veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında

kullanılmamalıdır.

EMETRİL

bağırsak

hareketlerini

azaltabileceğinden,

subakut

intestinal

obstrüksiyon

belirtileri olan hastalar, EMETRİL uygulamasını takiben izlenmelidir.

000253-TR-EMT-09-1-02

5-HT

antagonistlerinin tek başına, veya çoğunlukla diğer serotonerjik ilaçlarla (seçici

serotonin

geri

alım

inhibitörleri

selective

serotonin

reuptake

inhibitors:

SSRI

serotonin

noradrenalin

geri

alım

inhibitörleri

serotonin

noradrenaline

reuptake

inhibitors:

SNRI

dahil)

kombinasyon

halinde

kullanımında

serotonin

sendromu

raporlanmıştır.

Serotonin

sendromu

benzeri

semptomları

olan

hastalarda,

uygun

gözlemin yapılması tavsiye edilmektedir.

Yardımcı

madde

olarak

laktoz

monohidrat

içermektedir.

Nadir

kalıtımsal

galaktoz

intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan

hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Bu tıbbi ürün her film tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir; bu dozda

herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:

Granisetron

tabletin

pediyatrik

popülasyonda

kullanımına

ilişkin

yeterli

klinik

veri

yoktur.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer

5-HT

antagonistlerde

olduğu

gibi,

granisetron

kullanan

hastalarda

değerlerinde QT uzamasını da içeren değişiklikler rapor edilmiştir. Bu değişiklikler, QT

aralığını uzattığı ve/veya aritmojenik olduğu bilinen ilaçlarla aynı zamanda tedavi edilen

hastalarda klinik sonuçlara sebep olabilir.

İlave olarak, emetojenik kanser ilaçları ile

herhangi bir ilaç etkileşmesi görülmemiştir.

Sağlıklı gönüllülerle yapılan çalışmalarda, granisetronun; benzodiazepinler (lorazepam),

nöroleptikler

(haloperidol)

anti-ülser

ilaçları

(simetidin)

etkileşiminin

bulunmadığı görülmüştür. İlave olarak, emetojenik kanser ilaçları ile herhangi bir ilaç

etkileşmesi görülmemiştir.

Anestezi hastaları ile etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Serotonerjik

ilaçlar

(örneğin

SSRI

SNRI’ler):

5-HT

antagonistleri

diğer

serotonerjik ilaçlarla (SSRI ve SNRI’ler dahil) eş zamanlı kullanımı takiben serotonin

sendromu vakaları raporlanmıştır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Uygulanabilir değildir.

Pediyatrik popülasyon:

Uygulanabilir değildir.

000253-TR-EMT-09-1-02

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlarda

kullanıldığında

üreme

kapasitesini

etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

Granisetron için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da

doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu

göstermemektedir.

EMETRİL

gebelik sırasında, anneye sağlayacağı faydalar fetusun

maruz kalacağı potansiyel riski karşıladığı takdirde kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Gebe

kadınlarda

yapılmış

çalışma

yoktur

EMETRİL’in

anne

sütüne

geçip

geçmediği bilinmemektedir. EMETRİL’in olası etkilerine karşı önlem almak amacıyla,

emzirme döneminde kullanılması önerilmemelidir.

Üreme yeteneği /Fertilite

Sıçanlarda yapılan deneysel çalışmalarda, üreme performansı veya verimliliğe karşı hiçbir

istenmeyen etki görülmemiştir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Yapılan çalışmalarda, granisetronun araç ve makine kullanımı üzerine etkisini gösteren

hiçbir veri bulunmamaktadır.

4.8 İstenmeyen etkiler

Aşağıda granisetron ve diğer 5-HT

antagonistleri ile ilişkili klinik çalışmalardan ve

pazarlama sonrası verilerden elde edilen advers reaksiyonlar listelenmektedir.

Sıklık kategorileri aşağıdaki şekildedir:

Çok yaygın (≥1/10)

Yaygın (≥1/100 ile <1/10)

Yaygın olmayan (≥1/1.000 ile <1/100)

Seyrek (≥1/10.000 ile <1/1.000)

000253-TR-EMT-09-1-02

Çok seyrek (<1/10.000)

Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Yaygın olmayan: Anafilaksi gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları, ürtiker

Psikiyatrik hastalıklar:

Yaygın: İnsomnia

Sinir sistemi hastalıkları:

Çok yaygın: Baş ağrısı

Yaygın olmayan: Ekstrapiramidal reaksiyonlar,

Serotonin sendromu (Bkz. Bölüm 4.4

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri ve Bölüm 4.5

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve

diğer etkileşim şekilleri)

Kardiyak hastalıklar:

Yaygın olmayan: QT uzaması

Gastrointestinal hastalıklar:

Çok

yaygın:

Konstipasyon

Yaygın: Diyare

Hepato-bilier hastalıklar:

Yaygın: Karaciğer transaminazlarında artışlar

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Yaygın olmayan: Döküntü

Karşılaştırıcı tedavi alan hastalarda benzer sıklıkta görülmüştür.

Diğer

5-HT

antagonistlerde

olduğu

gibi,

granisetron

kullanan

hastalarda

değerlerinde QT uzamasını da içeren değişiklikler rapor edilmiştir. (Bkz. 4.4 Özel

kullanım uyarıları ve önlemleri, 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim

şekilleri).

Granisetron ve diğer serotonerjik ilaçların eş zamanlı kullanımını takiben, diğer 5-HT

antagonistleriyle olduğu gibi, serotonin sendromu vakaları (bozulmuş mental durum,

otonom disfonksiyon ve nöromüsküler anormallikler) raporlanmıştır.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yarar/risk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers

000253-TR-EMT-09-1-02

reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

e-posta:

tufam@titck.gov.tr;

tel:

faks: 0 312 218 35 99).

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

EMETRİL

için

spesifik

antidot

yoktur.

aşımında

semptomatik

tedavi

uygulanmalıdır. 38.5 mg’a kadar aşırı dozda granisetron hidroklorürün tek bir enjeksiyon

şeklinde

uygulanması

semptomsuz

bildirilmiştir

veya

yalnızca

hafif

baş

ağrısı

bildirilmiştir.

5.

FARMAKOLOJİK

ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Antiemetikler ve Bulantıya Karşı Kullanılan İlaçlar,

Serotonin (5-

) antagonistleri

ATC kodu: A04AA02

5-hidroksitriptamin

(5-HT

) serotonin reseptörleri periferik olarak vagal sinir uçlarında

ve santral olarak area postremada kemoreseptör trigger zonda bulunurlar. Kemoterapi

kaynaklı kusma sırasında, mukozal enterokromafin hücreleri 5-HT

reseptörlerini uyaran

serotonini serbest bırakırlar. Bu

da vagal afferent boşalmaya neden olarak kusmayı

indükler.

EMETRİL

potent

antiemetiktir

5-HT

reseptörlerinin

oldukça

selektif

antagonistidir. Radyoligand bağlama çalışmaları granisetronun 5-HT

dopamin D

tipi

reseptörler

dahil

olmak

üzere

diğer

reseptörlerin

bağlanma

yüzeylerine

affinitesinin önemsiz olduğunu göstermiştir.

Etkinlik:

Kemoterapiye bağlı bulantı ve kusma

İ.V. ve oral olarak uygulanan granisetronun yetişkinlerde kanser kemoterapisine bağlı

bulantı ve kusmayı önlediği gösterilmiştir.

Radyasyon kaynaklı bulantı ve kusma

Yetişkinlerde

oral

yolla

uygulanan

granisetronun tüm

vücuda

veya

karın

bölgesine

ışın uygulaması sonucu görülen bulantı ve kusmaları önlemede etkili olduğu gösterilmiştir.

Çocuklardaki etkinliği kontrollü klinik çalışmalarla kanıtlanmamıştır.

Post-Operatif Bulantı ve Kusma

Granisetronun yetişkinlerde oral yoldan alındığında post-operatif bulantı ve kusmanın

önlenmesinde ve tedavisinde etkili olduğu görülmüştür.

000253-TR-EMT-09-1-02

Granisetronun Farmakolojik Özellikleri

Sitokrom P-450’deki aktivitesi üzerinden nörotropik ve diğer etkin maddelerle etkileşim

gösterdiği raporlanmıştır (Bkz. Bölüm 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer

etkileşim şekilleri).

İn

vitro

çalışmalarda,

sitokrom

P-450

ailesinden

3A4’ün

(ana

narkotik

ajanların

metabolizmasında yer alır) granisetron tarafından modifiye edilmediği görülmüştür.

İn

vitro

granisetronun

ketokonazol

tarafından

halka

oksidasyonunun

engellendiği

görülmesine rağmen, klinik anlam taşıdığı düşünülmemektedir.

5-HT

reseptörü antagonistlerinde QT uzaması gözlenmiş olmasına rağmen (Bkz. Bölüm

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri), bu etki normal hastalarda klinik anlam

taşıyacak sıklıkta ve büyüklükte değildir. Hastalar QT uzamasına neden olduğu bilinen

ilaçlar ile tedavi edilirken, EKG ve klinik abnormalitelerin gözlenmesi gerekmektedir

(Bkz. Bölüm 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

5.2 Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Granisetron absorpsiyonu hızlı ve tamdır, oral biyoyararlanım ilk geçiş metabolizması

nedeniyle

yaklaşık

olarak

%60’a

düşer.

Besinler

genellikle

oral

biyoyararlanımı

etkilemez.

Dağılım:

Granisetron yaklaşık ortalama 3 L/kg’lık bir dağılım hacmi ile geniş oranda dağılır.

Plazma proteinlerine yaklaşık %65 oranında bağlanır.

Biyotransformasyon:

Biyotransformasyon,

N-demetilasyon

konjugasyonu

takip

eden

aromatik

halka

oksidasyonu

yoluyladır.

İn

vitro

karaciğer

mikrozomlarıyla

yapılan

çalışmalarda,

granisetron metabolizmasının majör yolunun, ketokonazol tarafından inhibe edilmesinin,

metabolizmanın sitokrom P-450 3A alt grubu aracılığıyla olabileceğini göstermiştir.

Eliminasyon:

Eliminasyon başlıca karaciğer metabolizması yoluyla olur. İdrarla atılan metabolitlerin

doza

göre

oranı

iken

değişmemiş granisetronun oranı

%12’dir. Kalanı feçesle

metabolitleri halinde atılır. Plazma yarı ömrü hastalarda oral ve i.v. yollarla verildiğinde

yaklaşık 9 saattir ve kişiler arası farklılıklar gösterebilir.

Doğrusallık / Doğrusal olmayan durum:

Granisetronun farmakokinetiği, tavsiye edilen klinik dozların, oral yolla 2.5, i.v. yolla 4

katına

kadar

alındığında

lineer

farmakokinetikten sapma

göstermemektedir.

Yapılan

000253-TR-EMT-09-1-02

çalışmalar, 3 mg granisetronun i.m. enjeksiyon sonrası sistemik dağılımının, 5 dakikalık

i.v. infüzyondan daha yavaş olduğunu göstermiştir (düşük C

maks

ve geç T

maks

ile de işaret

edildiği

gibi).

Diğer

taraftan,

farklı

yoldan

uygulanan

granisetronun

farmakokinetiği gerçekte farklılık göstermez.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği: Ağır böbrek yetmezliği olan hastalardan elde edilen veriler, tek bir

intravenöz dozdan sonraki farmakokinetik parametrelerin sağlıklı insanlardakine yakın

olduğunu göstermiştir.

Karaciğer

yetmezliği:

Neoplastik

karaciğer

tutulumu

nedeniyle

karaciğer

yetmezliği

bulunan hastalarda, bir i.v. dozun toplam plazma klerensi, karaciğer tutulumu olmayan

hastalara göre yaklaşık yarıya inmiştir. Bu değişikliğe rağmen, doz ayarlaması gerekli

değildir.

Geriyatrik

popülasyon:

Yaşlı

hastalarda,

i.v.

dozdan

sonra

farmakokinetik

parametreler yaşlı olmayan hastalar için bulunan aralık içindedir.

Pediyatrik popülasyon:

Bu tabletlerin çocuklarda kullanılması önerilmez.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Granisetronun klinik öncesi verileri, güvenlik farmakolojisi, tekrarlayan doz toksisitesi,

üreme toksisitesi ve genotoksisite açısından insanlar için bir tehlike teşkil etmediğini

göstermektedir.

Granisetronun

karsinojenisite

çalışmaları,

insanlarda

önerilen

kullanıldığında bir tehlike teşkil etmediğini göstermektedir. Fakat daha yüksek dozda ve

uzun süreli kullanımda karsinojenisite riski göz ardı edilmemelidir. İnsan kardiyak iyon

kanalı klonlarında yapılan çalışma, granisetronun HERG potasyum kanallarını tıkama

yoluyla

kardiyak

polarizasyonu

etkileme

potansiyeli

olduğunu

göstermiştir.

Granisetronun hem sodyum hem potasyum kanallarını tıkadığı gözlenmiştir ve PR, QRS

ve QT aralıklarının uzamasıyla depolarizasyon ve polarizasyonu etkileme potansiyeli

vardır.

veri,

sınıftaki

ajanların

EKG’de

ortaya

çıkarabileceği

değişikliklerin

(özellikle QT ve QRS uzaması) moleküler mekanizmalarını aydınlatmaktadır. Fakat,

kardiyak

frekansta,

basıncında

veya

çıktısında

modifikasyon

yoktur.

Değişiklikler gözlenirse de, genelde klinik anlam taşımazlar.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Tabletler:

Laktoz monohidrat

000253-TR-EMT-09-1-02

Mikrokristalin sellüloz

Sodyum nişasta glikolat

Magnezyum stearat

Film kaplama karışımı:

Hidroksipropil metil selüloz

Titanyum dioksit

Polietilen glikol 400

6.2 Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir farmasötik geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3 Raf ömrü

24 ay.

6.4 Saklamaya yönelik özel uyarılar

C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

EMETRİL 1 mg film tablet, PVC/PE/PVDC-Al blisterde, 10 adet.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış

olan

ürünler

atık

materyaller

“Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun

olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

İş Kuleleri, Levent Mah., Meltem Sok. No: 10 Kule: 2 Kat: 24

4. Levent, Beşiktaş, İstanbul

Tel: 0212 337 38 00

8. RUHSAT NUMARASI

229/95

000253-TR-EMT-09-1-02

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsatlandırma tarihi: 11.03.2011

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ