EMEND 3 KAPSUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EMEND 3 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EMEND 3 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • aprepitant

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699636150306
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

Sayfa 1/6

KULLANMA TALİMATI

EMEND ® kapsül

Ağızdan alınır.

Etkinmadde:Birkapsülde125mg,diğer2 kapsülde80mgaprepitant

Yardımcımaddeler:Sükroz,mikrokristalinselüloz,hidroksipropilselüloz,sodyum

laurilsülfat,jelatin,titanyumdioksit,şelak, potasyumhidroksitve siyah demir oksit.

125mgkapsül ayrıcakırmızıdemir oksitvesarıdemir oksitiçerir.

Bu ilacıkullanmayabaşlamadanönce buKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Dahasonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfendoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olarak sizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında,doktora veya hastaneye gittiğinizdebu ilacıkullandığınızı

doktorunuzasöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynenuyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozundışındayüksek

veyadüşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında :

1. EMENDnedir ve ne içinkullanılır?

2. EMEND'i kullanmadan öncedikkat edilmesigerekenler

3. EMEND

nasıl kullanılır?

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

5. EMEND'insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.EMEND nedirveneiçin kullanılır?

EMEND etkinmadde olarak aprepitantiçerir ve "nörokinin 1 (NK

) reseptör

antagonistleri"adıverilen bir ilaç sınıfına üyedir. Beyinde bulantıvekusmayıkontrol

eden spesifikbirbölgevardır. EMEND bubölgeye giden sinyalleriblokeederek

bulantıve kusmayıazaltır. EMENDerişkinlerdekemoterapiye(kanser tedavisi) bağlı

bulantıvekusmayıönlemekiçindiğer ilaçlarlabirliktekullanılır.

EMEND3 günlük tedavipaketinde3kapsüliçerenblister ambalajlardakullanıma

sunulmaktadır. 3 kapsülden biri 125 mg(pembe-beyaz renkli), diğer ikisi80mg(beyaz

renkli) aprepitant içerir.

2.EMEND’i kullanmadan öncedikkat edilmesigerekenler

EMEND’i aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Aprepitant veyaEMEND’in içindekimaddelerden herhangibirine karşıalerjinizvarsa

Aşağıdakiilaçlardan herhangi birinikullanıyorsanız EMENDkullanmayınız:

Pimozid (psikiyatrik hastalıkların tedavisindekullanılır)

Terfenadinve astemizol (samannezlesi vediğeralerjikdurumların tedavisinde

kullanılır)

Sisaprid(hazımsızlık problemlerinintedavisindekullanılır)

Bu ilaçlarıkullanıyorsanız, doktorunuzabilgi veriniz, doktorunuzEMENDkullanmaya

başlamadanönce tedavinizideğiştirebilir.

Sayfa 2/6

EMEND'i aşağıdaki durumlardaDİKKATLİKULLANINIZ:

Karaciğer problemleriniz varise,EMEND tedavisindenönce bunu doktorunuza

söyleyiniz çünkü karaciğerinizilacın vücudunuzdaparçalanmasında(metabolize

edilmesi) önemlidir. Bu nedenle doktorunuzun karaciğerinizin durumunutakipetmesi

gerekebilir.

EMEND almadan öncedoktorunuz,eczacınız veyahemşirenizle görüşünüz.

EMEND, 18yaşın altındakiçocukve ergenlerdekullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangibir dönemdedahiolsa siziniçingeçerli iselütfendoktorunuza

danışınız.

EMEND'in yiyecek veiçecekile kullanılması

EMENDyiyecek veiçeceklerle birlikte veyaaçkarnınaalınabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Kesingerekli olmadıkça EMEND’igebelik dönemindekullanmamalısınız. Gebeiseniz,

emziriyorsanız,gebeolabileceğinizidüşünüyorsanız veyabebek sahibiolmayıplanlıyorsanız

bu ilacıalmadan önce doktorunuzdan tavsiye isteyiniz.

Doğumkontrolilaçları(vücudahormonverendoğumkontrolhapları, cilde yapıştırılan

bantlar,implantlar vebelirli rahimiçiaraçlar (RİA) dahil) bunlarEMEND ilebirlikte

kullanıldığındayeterli düzeyde etkigöstermeyebilir. EMENDtedavisisırasında ve EMEND

kullandıktansonra 2aya kadar hormoniçermeyen, başkatür veyailavebirdoğumkontrol

yöntemikullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

EMEND’inanne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir;dolayısıyla EMENDtedavisi

sırasındaemzirme önerilmez. EMEND alırken doktorunuzaemzirip emzirmediğiniziveya

emzirmeyi planlayıp planlamadığınızısöylemenizönemlidir.

Araç vemakinekullanımı

EMEND tedavisi sonrasında bazıhastalardasersemlik hissiveuyku halioluştuğu dikkate

alınmalıdır. EMEND tedavisisonrasında sersemlikhissi veyauykuhalihissedersenizaraç ve

makinekullanımından kaçınınız (Olasıyanetkiler bölümünebakınız).

EMEND'in içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddelerhakkında önemli bilgiler

Emend sükroz içermektedir. Eğer dahaönceden doktorunuz tarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınız olduğu söylenmişse butıbbi ürünü almadan önce doktorunuzlatemasageçiniz.

Sayfa 3/6

Diğer ilaçlar ile birliktekullanımı

EMEND tedavisi sırasında ve sonrasında, diğer ilaçlarıetkileyebilir.EMENDpimozid,

terfenadin,astemizol vesisapridgibibazıilaçlarlabirlikte kullanılmamalıyada doz

ayarlamasıyapılmasıgerekebilir (Bkz EMEND’i aşağıdakidurumlardakullanmayınız).

EMEND aşağıdabelirtilenilaçlar ile birlikte kullanıldığında EMEND’in veyadiğerilaçların

etkisideğişebilir. Aşağıdakiilaçlardanherhangibirinialıyorsanız lütfen doktorunuzla veya

eczacınızla konuşunuz:

siklosporin, takrolimus, sirolimus,everolimus(bağışıklık sistembaskılayıcıları)

alfentanil,fentanil(ağrıtedavisindekullanılır)

kinidin (düzensiz kalpatışlarınıntedavisindekullanılır)

irinotekan,etoposid, vinorelbin,ifosfamid (kanser tedavisinde kullanılırlar)

ergotamin vediergotamin gibi ergot alkaloit türevleriiçeren ilaçlar (migren tedavisinde

kullanılır)

varfarin,asenokumarol (kan sulandırıcılar;kantetkiklerinin yapılmasıgerekebilir)

rifampisin, klaritromisin,telitromisin(enfeksiyontedavisindekullanılanantibiyotikler)

fenitoin(nöbettedavisindekullanılır)

karbamazepin (depresyon ve saratedavisinde kullanılır)

midazolam,triazolam,fenobarbital (sakinleştirici olarakveuyumanızayardımcıolmak

içinkullanılan ilaçlar)

St. John’sWort (depresyon tedavisindekullanılan bitkisel bir ilaç)

proteazinhibitörleri (HIV enfeksiyonlarının tedavisindekullanılır)

ketokonazol (şampuanhariç),itrakonazol,vorikonazol,posakonazol, (mantar

hastalıklarınakarşıetkili)

nefazodon (depresyon tedavisinde kullanılır)

kortikosteroidler (deksametazon vemetilprednizolon gibi)

anti-anksiyete ilaçları(alprazolamgibi)

tolbutamid (diyabet tedavisinde kullanılan birilaç)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangibirilacışu andakullanıyorsanız veya sonzamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veyaeczacınızabunlar hakkındabilgiveriniz.

3.EMEND nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulamasıklığıiçintalimatlar:

EMEND’iher zaman doktorunuzunveyaeczacınızın sizesöylediğişekilde kullanınız. Bulantı

ve kusmayıönlemekiçin EMEND'iher zamanbaşkailaçlarlabirliktealınız. EMENDile

tedaviniz bittiktensonra,doktorunuzaldığınızkemoterapitedavirejiminebağlıolarak,bulantı

ve kusmayıönlemek içinbaşkailaçlaralmayadevametmeniziisteyebilir. Emin olamadığınız

durumlardadoktor veyaeczacınızadanışınız.

ÖnerilenEMEND dozukemoterapitedavisine başlamadan1 saatönceağızdan alınanbiradet

125 mg’lık kapsül,

ve

kemoterapitedavinizitakipeden 2gün boyunca her sabah bir adet80mg’lık kapsüldür (2.ve

3. gün).

Uygulama yoluvemetodu:

EMEND aç karnınaveyayiyeceklerle birliktealınabilir.

Kapsülleri birmiktar sıvıylabütün olarak yutunuz.

Sayfa 4/6

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanım:

18 yaşındanküçük hastalaraEMEND uygulanmasıönerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda dozayarlamasıgerekmez.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalardaveyahemodiyalizegiren son evre böbrek hastalığıolan

hastalardadozayarlamasınagerek yoktur.

Karaciğeryetmezliği

Hafif düzeydekaraciğer yetmezliğiolanhastalarda doz ayarlamasınagerekyoktur. Orta

derecede karaciğer bozukluğu olanhastalaradairverilersınırlıdır veşiddetli karaciğer

yetmezliği olan hastalara ilişkin veriyoktur. EMEND bu hastalardadikkatlikullanılmalıdır.

Eğer EMEND’in etkisininçokgüçlüveyaçok zayıf olduğuna dairizleniminiz var ise

doktorunuzveya eczacınız ilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaEMEND kullandıysanız:

Doktorunuzun sizetavsiye ettiğinden dahafazlakapsülalmayınız.

EMEND’den kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız birdoktor veya eczacıile

konuşunuz.

EMEND i kullanmayıunutursanız:

EMEND’in birdozunualmayıunutursanız tavsiyealmakiçindoktorunuza başvurunuz.

Unutulan dozlarıdengelemek içinçiftdoz almayınız.

Bu ilacın kullanımıylailgili başkasorularınız varsa doktorunuzaveyaeczacınıza sorunuz.

EMEND ile tedavisonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Eğer EMENDtedavisini durdurmayıdüşünüyorsanız, öncelikle doktorunuzveyaeczacınıza

danışınız.

Bu ilacın kullanımıylailgili başkabir sorularınızvarsadoktorunuzaveyaeczacınıza sorunuz.

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, builaçda yan etkilereyolaçabilir ancakbunlar herkestegörülmeyebilir.

Aşağıdakiyan etkilerdenherhangi birini fark edersenizEMEND almayıbırakın ve

derhalbirdoktora başvurun;bunlarciddi olabilir veacil tıbbi tedaviye ihtiyacınız

olabilir:

Ürtiker, döküntü, kaşıntı,solunumveyayutma güçlüğü (sıklığıbilinmemektedirve

mevcutverileredayanarakbelirlenememektedir); bunlaralerjik bir reaksiyonun

belirtileridir.

Sayfa 5/6

Bildirilmişdiğeryan etkiler aşağıdalistelenmektedir.

Yaygın yanetkiler (10kişiden 1'inde görülebilir):

kabızlık,hazımsızlık

başağrısı

yorgunluk

iştah kaybı

hıçkırık

kandakikaraciğer enzimlerininmiktarında yükselme

Yaygın olmayanyan etkiler(100 kişiden1'inde görülebilir):

başdönmesi, uyuklama

sivilce, döküntü

endişehali

geğirme, bulantı, kusma,mideyanması, mideağrısı, ağız kuruluğu, gazçıkarma

ağrılıveyayanma hissiilesık idrara çıkma

güçsüzlük, genel olarak iyi hissetmeme

sıcak basması

hızlıveyadüzensiz kalpatımı

ateşileyüksekenfeksiyonriski, kanda kırmızı kan hücrelerinin azalması

Seyrek yan etkiler (1000kişiden1'indegörülebilir):

düşünmedezorluk,güçsüzlük, tatalmadabozukluk,

deridegüneşe karşıhassasiyet,aşırıterleme, derideyağlanma,derideyaralar,kaşıntılı

döküntü, Stevens-Johnsonsendromu/toksikepidermal nekroliz (seyrekgörülenşiddetli

bir deri reaksiyonu),

öfori (aşırımutluluk hali),oryantasyon bozukluğu,

bakterienfeksiyonu,mantar enfeksiyonu,

şiddetlikabızlık,mideülseri,ince barsak ve kolondailtihaplanma (enflamasyon),

ağızdayaralar, karındaşişkinlik,

sık idraraçıkma, normaldendahaçok idraraçıkma, idrarda kanveyaşeker varlığı,

göğüsterahatsızlık hissi,ödem, yürümedavranışında değişiklik,

öksürük, boğazın gerisindemukus,boğaztahrişi, hapşırma,boğazağrısı,

gözlerdesulanma vekaşıntı,

kulak çınlaması,

kaslarda kasılma, kaslarda güçsüzlük,

aşırısusama,

kalp atışında yavaşlama,kalp veyakandamarıhastalığı,

beyaz kan hücrelerininazalması,kandadüşüksodyumdeğerleri,kilokaybı.

Eğer bukullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangibir yanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzaveyaeczacınıza bildiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralan veyaalmayanherhangi biryan etkimeydanagelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veyahemşirenizilekonuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yeralan"İlaç Yan Etki Bildirimi"ikonunatıklayarakyada

0 800 3140008 numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiye FarrnakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz. Meydana gelenyanetkileribildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında dahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Sayfa 6/6

5.EMEND’in saklanması

EMEND i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeve ambalajında saklayınız.

C’nin altındakioda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

EMEND’i dışkutusununüzerinde yer alanson kullanımtarihinden sonrakullanmayınız.

Kapsülü, almayahazır olduğunuzzaman blisterambalajdançıkarınız.

İlaçlarkanalizasyonsistemineveyaevinizdeki çöpeatmayınız. Artık ihtiyacınız olmayan

ilaçlarınasıl atacağınızıeczacınıza sorunuz.Bu önlemler çevreyikorumayayardımcı

olacaktır.

Ruhsat Sahibi:Merck Sharp DohmeİlaçlarıLtd.Şti.

Esentepe-İstanbul

Üretimyeri: AlkermesPharmaIreland Ltd.

Co. Westmeath-İrlanda

Bu kullanma talimatı../../.... tarihinde onaylanmıştır.

11-10-2018

Ouderen adviseren over ouderenzorg

Ouderen adviseren over ouderenzorg

Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen, dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht. De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s. De raad, die bestaat uit 11 ouderen die regionale en landelijke ouderennetwerken vertegenwoordigen, wordt vandaag gepresenteerd tijdens een congre...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

25-7-2018

Ivemend (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ivemend (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ivemend (Active substance: fosaprepitant) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4984 of Wed, 25 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/743/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Emend (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Emend (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Emend (Active substance: aprepitant) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3338 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/527/T/57

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Ivemend (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ivemend (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ivemend (Active substance: fosaprepitant) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)2777 of Thu, 03 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/743/II/37

Europe -DG Health and Food Safety