EMEDUR 200 MG/ 2 ML IM ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ, 6 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EMEDUR 200 MG/ 2 ML IM ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ, 6 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EMEDUR 200 MG/2 ML IM ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ, 6 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • bu ilacın

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 211/15
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 04-05-2007
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

EMEDUR200mg IMenjektablampul

Kas içineuygulanır.

Etkinmadde:Trimetobenzamid HCl200 mg

Yardımcımadde:Enjeksiyonluk su

BuKullanma Talimatında:

1.EMEDURnedir veneiçinkullanılır?

2.EMEDUR’ukullanmadanöncedikkat edilmesigerekenler

3.EMEDUR nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.EMEDUR’unsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.EMEDURnedir veneiçinkullanılır?

EMEDURampulkasiçineuygulanır.İlacınızınbirkutusuiçindeherbiri200mg

trimetobenzamid hidroklorüriçeren 6 adet ampul bulunur.

PiyasadaEMEDUR’unfilmtabletvesuppozituar formları dabulunmaktadır.

EMEDURbulantıvekusmayıengelleyenilaçlargrubuna(antiemetik)dahildir.

EMEDUR etkisinibeyindekusmayayol açan sinyalleri azaltarakgösterir.

Doktorunuzbulantıvekusmaşikayetinizikontrolaltınaalmakiçin,EMEDUR’u

reçeteetmiştir.

2. EMEDUR’ukullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

EMEDUR’uaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,trimetobenzamidhidroklorüreveyabuilaçtakibileşenlerdenherhangibirine

karşı alerjinizvarsa, EMEDUR’u kullanmayınız.

EMEDUR, çocuklardakullanılmamalıdır.

EMEDUR’uaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksekveya düşük dozkullanmayınız.

Herhangi bir nedenebağlıaniden oluşan kusmadurumu

Akutateşlibirhastalık,beyiniltihaplanması(ensefalit),midebarsaksistemindeiltihap

(gastroenterit), aşırı sıvı kaybı(dehidratasyon)veelektrolit dengesizliği durumu

Başka birbulantı ve kusma önleyici ilaç(antiemetik)kullanıyorsanız

Yaşlılarvegenel sağlık durumu bozulmuş kişilerde

Yakınzamandamerkezisinirsistemiüstüneetkiyapanilaçlar(fenotiyazinler,

barbitüratlar, belladon türevleri)kullandıysanız,

Şiddetlikusmalarda

EMEDUR,apandisiltihaplanmalarıteşhisinivediğerilaçlarındozaşımınabağlıtoksisite

belirtilerinin anlaşılmasınıgüçlendireceğinden dikkatli olunmalıdır.

Göziçi basıncının artması ilesonuçlanankapalıaçılı glokomunuzvarsa

İdraryapamamanedeniylemesanedeaşırı idrar toplanması (ürinerretansiyon) varsa

Prostat doku ve hücrelerindeyayılma, büyümesi (prostat hiperplazisi) varsa

On iki parmak bağırsağı ile mide arasındaki bölgedebir tıkanma mevcutsa

Epilepsi (sara) hastalığınızvarsa

Alkol aldıysanız

EMEDUR’u dikkatli kullanınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

EMEDUR’unyiyecekveiçecekilekullanılması

EMEDURampulkasiçineuygulanır.Uygulamayolunedeniyleyiyecekveiçeceklerlebir

etkileşimbeklenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DoktorunuzdurumunuzudeğerlendirerekhamileliksırasındaEMEDURtedavisinden

kaçınılıp kaçınılmayacağına karar vererek sizi bilgilendirecektir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Doktorunuzdurumunuzudeğerlendirerekemzirmenindurdurulupdurdurulmayacağınayada

emzirmesırasındaEMEDURtedavisindenkaçınılıpkaçınılmayacağınakararverereksizi

bilgilendirecektir.

Araçvemakinekullanımı

EMEDURtedavisiilebazıhastalardauyuşuklukhissimeydanageldiğibildirilmiştir.Eğer,

uyuşuklukhissi,başdönmesivebulanıkgörmegibibelirtileryaşarsanız,ilacaverdiğinizbireysel

cevap belirlenenekadar,dikkat gerektirenaraçvemakinekullanımı gibiişleriyapmamalısınız.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

EMEDUR’un aşağıdaki ilaçlarlaetkileşmeolasılığıdikkatealınmalıdır:

Ağızdan alınan, kanın pıhtılaşmasınıengelleyen ilaçlar(Antikoagülan)

Merkezi sinir sistemi fonksiyonlarınıbaskılayan ilaçlar(Güçlü ağrı kesiciler, uyku

ilaçları, sakinleştiriciler,endişeyigideren ilaçlarveciddipsikiyatrik hastalıklarda

kullanılan ilaçlar)

Alkol

Atropin (incebarsak vekalın barsak spazmlarında,acilcanlandırmaişlemindeveameliyat

öncesinde vesırasında solunumyollarındaki salgıları önlemek için kullanılır)

Bazı depresyon ilaçları(trisiklik ve monoamin oksidazinhibitörleri)

Aminoglikozid grubuantibiyotikler(gentamisin, neomisin)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.EMEDUR nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

EMEDUR ampul,yetişkinlerdekullanılır.

Doktorunuzhastalığınızabelirtilerinizinşiddetineveverdiğinizyanıtagöreilacınızındozunu

ayarlayacaktır.

Erişkinlerde:Günde3-4defa, 1 ampulEMEDUR kas içineuygulanır.

Uygulama yoluvemetodu:

EMEDURampulkas içineuygulanır.

EMEDUR, damariçinedoğrudan veyainfüzyon şeklindeuygulanmamalıdır.

Uygulamabir sağlık mesleği mensubu tarafındanyapılacaktır.

Kasiçineuygulamaenjeksiyonyerindeağrı,acıma,yanma,kızarıklıkveşişmeyeneden

olabilir.Bugibietkileriazaltmakiçin,enjeksiyonunkalçakasıbölgesininüstdışdörttebirlik

bölümünederinolarakuygulanmasıvesolüsyonunuygulamasırasındadokularasızmasının

önlenmesi tavsiyeedilmektedir.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

EMEDURampulçocuklardakullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı:

EMEDURyaşlılardadikkatlikullanılmalıdır.İstenmeyenetkilerleilgiliriskartacağındandoz

ayarlamasıgerekebilir.Yaşlıhastalaruyuşuklukhissivesersemlikgibiistenmeyenetkiler

açısından dikkatle izlenmelidir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrek vekaraciğeryetmezliği olan hastalardadikkatlikullanılmalıdır.

DoktorunuzEMEDUR ile tedavinizin ne kadar süreceğinisizebildirecektir.

EğerEMEDUR’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaEMEDUR’ukullandıysanız:

EMEDUR’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Düşüktansiyon,kasılmanöbetleri,merkezisinirsistemiişlevlerininazalması,kalpteritim

bozuklukları vezihin karışıklığıbelirtileri görülebilir.

EMEDUR’ukullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

EMEDURiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

DoktorunuzadanışmadanEMEDURtedavisinisonlandırmayınız,kusmaşikayetinizyeniden

başlayabilir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiEMEDUR’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Bildirilen diğeryanetkilergörülmesıklıklarınagöreaşağıdalistelenmiştir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor(eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerdenbiriolursa,EMEDUR’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar(Derideyaygın kaşıntı ve döküntü ilebirlikteyüzde, dildeşişme,

baygınlık ve nefes darlığı)

Sırttayaygibigeriyedoğru şiddetli kasılma olması (opistototonus)

Yüzde,ağızda,dilde,kollardaveyabacaklardaolağandışı,kontroledilemeyenhareketler

olması(ekstrapiramidal semptomlar)

Bilinç kaybı (koma)

Derinizdekızarma, toplu iğnebaşı gibikanamalar,morarmalarolması

Solunumdurması

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardansizdemevcutise,sizinEMEDUR'akarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Diğeryanetkiler

Çokyaygın:

Uyuşukluk hissi

Yaygın:

Baş dönmesi, başağrısı

Bulanıkgörme

Tansiyon düşüklüğü

İshal

Kaşıntı, ateş basması, kızarıklık

Kas krampları

Yaygın olmayan:

İdrar torbasında idraryapamamayabağlıbirikim

Seyrek:

Kan hücrelerinin sayılarındadeğişiklikler

Çökkün ruh hali, zihin karışıklığı

Karaciğerbozukluğu, sarılık

Bilinmiyor:

Uygulamayerindeağrı

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakya

da08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

5. EMEDUR’unsaklanması

EMEDUR’uçocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

EMEDUR’u 25°C’nin altındaki odasıcaklığındaveambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraEMEDUR’ukullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Sanofi-aventisİlaçlarıLtd. Şti.

BüyükdereCaddesi

No:193 34394, Şişli-İstanbul

Tel: +90 (212) 339 10 00

Faks:+90 (212) 339 10 89

Üretici: MefarİlaçSanayi veTicaret A.Ş.

Kartal-İstanbul

Bu kullanma talimatı.onaylanmıştır.